En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

Proposition 2016/17:46

Regeringens proposition 2016/17:46

En försöksverksamhet med betyg från och med

Prop.

årskurs 4

2016/17:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 november 2016

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det i skollagen införs ett bemyndigande för rege-

ringen att besluta om en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

1

Prop. 2016/17:46

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-11-10 Bordlagd: 2016-11-10 Hänvisad: 2016-11-11 Motionstid slutar: 2016-11-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.