En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

Proposition 2022/23:85

Regeringens proposition 2022/23:85

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

Prop.

2022/23:85

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2023

Ulf Kristersson

Johan Pehrson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vissa tidigare beslutade ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska utgå. Förslagen innebär att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret inte ska upphöra att gälla, utan i stället ska gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-21 Bordlagd: 2023-03-21 Hänvisad: 2023-03-22 Motionstid slutar: 2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)