En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

Regeringens proposition 2018/19:162

En ny beteckning för kommuner på regional

Prop.

nivå och vissa frågor om regionindelning

2018/19:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om att beteckningen för kommuner på regional nivå ska ändras från landsting till region. Regeringens lagförslag innebär att ett antal lagar ändras genom att den nuvarande beteckningen landsting byts ut mot region.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. Regeringen föreslår att det vid prövning av frågan om ändring i regionindelningen ska tas särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från den eller de regioner som närmast berörs av ändringen. Det ska krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i regionindelningen mot en berörd regions vilja. Vid en sådan prövning ska också särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Vidare ska befolkningens önskemål och synpunkter beaktas vid ändringar i regionindelningen. Berörda regioner ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning inhämta synpunkter från befolkningen.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020. I några fall föreslås av författningstekniska skäl ett något senare ikraftträdandedatum. Ändringarna i tryckfrihetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

1

Prop. 2018/19:162 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

18

2

Lagtext

............................................................................................

26

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om

 

 

 

ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

 

 

 

landsting ...........................................................................

26

 

2.2

Förslag till lag om ändring i kommunallagen

 

 

 

(2017:725) ........................................................................

37

 

2.3

Förslag till lag om ändring i

 

 

 

tryckfrihetsförordningen...................................................

62

 

2.4

Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen...............

63

 

2.5

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken .................

64

 

2.6

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken .....................

66

 

2.7

Förslag till lag om ändring i brottsbalken.........................

67

 

2.8

Förslag till lag om ändring i jordabalken .........................

71

 

2.9

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken ................

73

 

2.10

Förslag till lag om ändring i miljöbalken .........................

76

 

2.11

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.......

78

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om

 

 

 

ägofred..............................................................................

81

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

 

 

menighets utdebitering av skatt, m.m...............................

84

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om

 

 

 

kontinentalsockeln............................................................

88

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar .......................................

89

 

2.16

Förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948) ...........

90

 

2.17

Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen

 

 

 

(1972:207) ........................................................................

91

 

2.18

Förslag till lag om ändring i expropriationslagen

 

 

 

(1972:719) ........................................................................

92

 

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

 

 

 

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ..............

95

 

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:689) om

 

 

 

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare ...................

96

 

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om

 

 

 

vissa rörledningar .............................................................

97

 

2.22

Förslag till lag om ändring i förfogandelagen

 

 

 

(1978:262) ........................................................................

98

 

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om

 

 

 

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

 

 

 

rikets indelning i kommuner och landsting ......................

99

 

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om

 

 

 

ordningsvakter................................................................

100

 

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om

 

 

 

medborgarvittnen ...........................................................

101

2

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för

rättegångskostnad i vissa mål m.m. ...............................

102

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare,

arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i

 

totalförsvarsplaneringen ................................................

103

2.28Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .....................................................................

104

2.29Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619) .....................................................................

109

2.30Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

111

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

krig eller krigsfara m.m. ................................................

112

2.32Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) .....................................................................

113

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om

 

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ...............

114

2.34

Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) ......

116

2.35Förslag till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144) ...................................................................

118

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402) om

 

övertagande av vissa sjukhem och andra

 

 

vårdinrättningar .............................................................

119

2.37

Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45) ....

120

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor .............................

121

2.39Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481) .....................................................................

123

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta..................

124

2.41Förslag om lag om ändring i bostadsrättslagen

(1991:614) .....................................................................

127

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader ........................

129

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1109) om

uppdragsutbildning i vissa fall.......................................

130

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård...................................................

131

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård ......................................................

134

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1992:339) om

proportionellt valsätt......................................................

135

2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon ..............................................

136

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1403) om

totalförsvar och höjd beredskap.....................................

137

Prop. 2018/19:162

3

Prop. 2018/19:162

2.49

Förslag till lag om ändring i sametingslagen

 

 

 

(1992:1433) ....................................................................

138

 

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:335) om

 

 

 

Barnombudsman.............................................................

140

 

2.51

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade..................

141

 

2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

 

 

 

läkarvårdsersättning .......................................................

147

 

2.53

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

 

 

 

ersättning för fysioterapi ................................................

155

 

2.54

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

163

 

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om

 

 

 

offentlig anställning........................................................

164

 

2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:692) om

 

 

 

kommunala folkomröstningar ........................................

165

 

2.57

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

 

(1994:1220) ....................................................................

169

 

2.58

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

 

 

 

totalförsvarsplikt.............................................................

171

 

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om

 

 

 

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ......................

173

 

2.60

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:479) om

 

 

 

nordisk konvention om socialt bistånd och sociala

 

 

 

tjänster............................................................................

176

 

2.61

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

 

 

 

insättningsgaranti ...........................................................

177

 

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649) om

 

 

 

byggande av järnväg.......................................................

178

 

2.63

Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67) .......

179

 

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om

 

 

 

företagsrekonstruktion....................................................

180

 

2.65

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om

 

 

 

registrering av riksdagsledamöters åtaganden och

 

 

 

ekonomiska intressen .....................................................

181

 

2.66

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

 

 

 

receptregister ..................................................................

185

 

2.67

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om

 

 

 

läkemedelskommittéer ...................................................

188

 

2.68

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:735) om

 

 

 

riksfärdtjänst...................................................................

189

 

2.69

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:736) om

 

 

 

färdtjänst.........................................................................

190

 

2.70

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) ............

191

 

2.71

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet................

193

 

2.72

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:938) om

 

 

 

behandling av personuppgifter om

 

 

 

totalförsvarspliktiga........................................................

194

 

2.73

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

4

 

(1999:1078) ....................................................................

195

2.74Förslag till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079) ...................................................................

197

2.75Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

198

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (2001:99) om den

officiella statistiken .......................................................

203

2.77Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

204

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen

enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och

 

socialavgiftslagen (2000:980) .......................................

209

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. .............................................

210

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. ..............................

213

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .....

214

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ...........

216

2.83Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) .....................................................................

223

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om

kommunalekonomisk utjämning ...................................

228

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ..............................................

235

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott........................................

236

2.87Förslag till lag om ändring i naturgaslagen

(2005:403) .....................................................................

237

2.88Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

238

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ....................

240

2.90Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

 

landsting, kommunalförbund och

 

 

samordningsförbund......................................................

241

2.91

Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) .........

242

2.92Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om

utbyte av sprutor och kanyler ........................................

257

2.93Förslag till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap.......................................................................

259

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd

beredskap.......................................................................

266

2.95Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

skydd mot internationella hot mot människors hälsa..... 267

Prop. 2018/19:162

5

Prop. 2018/19:162

2.96

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om

 

 

 

strukturfondspartnerskap................................................

271

 

2.97

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

272

 

2.98

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:344) om

 

 

 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.........................

274

 

2.99

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen

 

 

 

(2008:355) ......................................................................

276

 

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:552) om

 

 

 

katastrofmedicin som en del av svenska insatser

 

 

 

utomlands .......................................................................

279

 

2.101

Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen

 

 

 

(2008:579) ......................................................................

281

 

2.102

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem..............................................................

283

 

2.103

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

 

vissa kommunala befogenheter ......................................

284

 

2.104

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:128) om

 

 

 

yrkeshögskolan...............................................................

290

 

2.105

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

291

 

2.106

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:724) om

 

 

 

nationella minoriteter och minoritetsspråk .....................

299

 

2.107

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1079) om

 

 

 

tjänster på den inre marknaden.......................................

300

 

2.108

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

301

 

2.109

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

302

 

2.110

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om

 

 

 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

 

 

förvaltningen ..................................................................

304

 

2.111

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om

 

 

 

regionalt utvecklingsansvar............................................

305

 

2.112

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ......................................................................

307

 

2.113

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

 

(2010:696) ......................................................................

308

 

2.114

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) ........

310

 

2.115

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om

 

 

 

införande av skollagen (2010:800).................................

328

 

2.116

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

330

 

2.117

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik.................................................................

337

 

2.118

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

 

 

 

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

 

 

konkurrensförhållanden..................................................

342

6

 

 

 

2.119

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1919) om

 

Prop. 2018/19:162

 

fördelning av vissa statsbidrag till regional

 

 

 

kulturverksamhet ...........................................................

343

 

2.120

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

344

 

2.121

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ...................................................................

345

 

2.122

Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

 

(2012:210) .....................................................................

349

 

2.123

Förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

 

(2012:211) .....................................................................

350

 

2.124

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om

 

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

 

mänskliga organ ............................................................

351

 

2.125

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:407) om

 

 

 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i

 

 

 

Sverige utan nödvändiga tillstånd..................................

354

 

2.126

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:513) om

 

 

 

ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat

 

 

 

land inom Europeiska ekonomiska

 

 

 

samarbetsområdet..........................................................

356

 

2.127

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:514) om

 

 

 

landstingens och kommunernas kostnadsansvar för

 

 

 

viss vård i utlandet.........................................................

357

 

2.128

Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen

 

 

 

(2013:801) .....................................................................

359

 

2.129

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:852) om

 

 

 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ..

361

 

2.130

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om

 

 

 

stöd vid korttidsarbete ...................................................

362

 

2.131

Förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821) ...

363

 

2.132

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

 

anledning av FATCA-avtalet ........................................

365

 

2.133

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om

 

 

 

överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.....

366

 

2.134

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:911) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

 

konton............................................................................

367

 

2.135

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:35) om

 

 

 

bidrag för glasögon till vissa barn och unga..................

368

 

2.136

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:659) om

 

 

 

avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och

 

 

 

sjukvården .....................................................................

370

 

2.137

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

 

offentlig upphandling ....................................................

371

 

2.138

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

 

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

372

 

2.139

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner ........................................

373

7

Prop. 2018/19:162

2.140

Förslag till lag om ändring i hälso- och

 

 

 

sjukvårdslagen (2017:30) ...............................................

375

 

2.141

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:151) om

 

 

 

meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter................

389

 

2.142

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:209) om

 

 

 

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas

 

 

 

utanför det egna hemmet ................................................

390

 

2.143

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:372) om

 

 

 

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ................

391

 

2.144

Förslag till lag om ändring i museilagen (2017:563)......

393

 

2.145

Förlag till lag om ändring i lagen (2017:571) om

 

 

 

försöksverksamhet med branschskolor...........................

394

 

2.146

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om

 

 

 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

 

 

 

sjukvård..........................................................................

395

 

2.147

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

399

 

2.148

Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen

 

 

 

(2017:900) ......................................................................

400

 

2.149

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:90) om

 

 

 

insyn i finansiering av partier.........................................

401

 

2.150

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:222) om

 

 

 

bostadsanpassningsbidrag ..............................................

403

 

2.151

Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen

 

 

 

(2018:396) ......................................................................

404

 

2.152

Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

 

 

 

(2018:585) ......................................................................

405

 

2.153

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:597) om

 

 

 

kommunal bokföring och redovisning............................

407

 

2.154

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:649) om

 

 

 

förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid

 

 

 

hem för vård eller boende...............................................

417

 

2.155

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:672) om

 

 

 

ekonomiska föreningar...................................................

418

 

2.156

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:744) om

 

 

 

försäkringsmedicinska utredningar ................................

419

 

2.157

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1212) om

 

 

 

nationell läkemedelslista ................................................

421

 

2.158

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1214) om

 

 

 

ändring i patientdatalagen (2008:355)............................

423

 

2.159

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1241) om

 

 

 

ändring i lagen (2018:1212) om nationell

 

 

 

läkemedelslista ...............................................................

424

 

2.160

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1276) om

 

 

 

ändring i offentlighets- och sekretesslagen

 

 

 

(2009:400) ......................................................................

425

 

2.161

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1625) om

 

 

 

skyldighet för vissa offentliga funktionärer att

 

8

 

anmäla innehav av finansiella instrument ......................

426

 

 

 

2.162

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1937) om

 

 

tillgänglighet till digital offentlig service ......................

427

2.163

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1997) om

 

 

ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)..............

429

2.164

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:212) om

 

 

viss gemensam offentlig service....................................

430

2.165

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om

 

 

ansvar för god forskningssed och prövning av

 

 

oredlighet i forskning ....................................................

431

2.166

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:000) om

 

 

ändring i skyddslagen (2010:305) .................................

432

3 Ärendet och dess beredning .........................................................

433

4Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter

vid ändringar i landstingsindelningen ..........................................

434

4.1Nuvarande reglering i indelningslagen och

kommunallagen .............................................................

434

4.2Landstingens, kommunernas och befolkningens

synpunkter vid indelningsändringar ..............................

435

4.3Reglerna om indelningsändringar för kommuner och

landsting bör harmoniseras ytterligare ..........................

436

4.4Landstingens synpunkter vid ändringar i

landstingsindelningen....................................................

437

4.5Kommunernas synpunkter vid ändringar i

landstingsindelningen....................................................

440

4.6Befolkningens synpunkter vid ändringar i

 

 

landstingsindelningen....................................................

441

5

En ny beteckning för kommuner på regional nivå .......................

446

 

5.1

Bakgrund

.......................................................................

446

 

5.2

Beteckningen ska ändras ...............................................

448

 

5.3

Någon definition bör inte införas i kommunallagen......

453

 

5.4

Gotlands kommun .........................................................

454

 

 

5.4.1

Bakgrund ......................................................

454

 

 

5.4.2

Fortsatt möjlighet att använda

 

 

 

 

beteckningarna regionfullmäktige och

 

 

 

 

regionstyrelse................................................

455

6

Författningsändringar till följd av en ny beteckning ....................

457

 

6.1

Allmänt om följdändringarna ........................................

457

 

 

6.1.1

Ändring i ellagen ..........................................

458

 

 

6.1.2

Ändring i hälso- och sjukvårdslagen ............

459

 

 

6.1.3

Följdändringar i tryckfrihetsförordningen

 

 

 

 

och riksdagsordningen..................................

460

7

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

461

8

Konsekvenser...............................................................................

463

8.1Landstingens, kommunernas och befolkningens

synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.........

463

8.1.1

Konsekvenser för kommuner och

 

 

landsting .......................................................

463

8.1.2

Andra konsekvenser .....................................

464

Prop. 2018/19:162

9

Prop. 2018/19:162

8.2

Ny beteckning för kommuner på regional nivå ..............

465

 

 

8.2.1

Konsekvenser för landstingen och

 

 

 

 

kommunerna..................................................

465

 

 

8.2.2

Konsekvenser för statliga myndigheter .........

465

 

 

8.2.3

Konsekvenser för övriga................................

465

9

Författningskommentarer..............................................................

466

 

9.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411) om

 

 

 

ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

 

 

 

landsting

.........................................................................

466

 

9.2

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen

 

 

 

(2017:725) ......................................................................

468

 

9.3

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

tryckfrihetsförordningen.................................................

468

 

9.4

Förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen ..........

469

 

9.5

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken ............

469

 

9.6

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ................

469

 

9.7

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken....................

469

 

9.8

Förslaget till lag om ändring i jordabalken.....................

470

 

9.9

Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken............

470

 

9.10

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken ....................

470

 

9.11

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

socialförsäkringsbalken ..................................................

470

 

9.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (1933:269) om

 

 

 

ägofred............................................................................

470

 

9.13

Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

 

 

menighets utdebitering av skatt, m.m.............................

471

 

9.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:314) om

 

 

 

kontinentalsockeln..........................................................

471

 

9.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar .....................................

471

 

9.16

Förslaget till lag om ändring i väglagen (1971:948) ......

471

 

9.17

Förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen

 

 

 

(1972:207) ......................................................................

471

 

9.18

Förslaget till lag om ändring i expropriationslagen

 

 

 

(1972:719) ......................................................................

472

 

9.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om

 

 

 

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............

472

 

9.20

Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:689) om

 

 

 

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare .................

472

 

9.21

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:160) om

 

 

 

vissa rörledningar ...........................................................

472

 

9.22

Förslaget till lag om ändring i förfogandelagen

 

 

 

(1978:262) ......................................................................

472

 

9.23

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:417) om

 

 

 

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

 

 

 

rikets indelning i kommuner och landsting ....................

473

 

9.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:578) om

 

 

 

ordningsvakter................................................................

473

10

 

 

 

 

9.25Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:324) om

medborgarvittnen...........................................................

473

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för

rättegångskostnad i vissa mål m.m. ...............................

473

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i

totalförsvarsplaneringen ................................................

473

9.28Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .....................................................................

474

9.29Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619) .....................................................................

474

9.30Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

474

9.31Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:97) om

förfarandet hos kommunerna,

 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

 

krig eller krigsfara m.m. ................................................

474

9.32Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) .....................................................................

474

9.33Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:659) om

 

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ...............

475

9.34

Förslaget till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) ...

475

9.35Förslaget till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144) ...................................................................

475

9.36Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra

vårdinrättningar .............................................................

475

9.37Förslaget till lag om ändring i minerallagen

(1991:45) .......................................................................

475

9.38Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor .............................

476

9.39Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481) .....................................................................

476

9.40Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta..................

476

9.41Förslaget till lag om ändring i bostadsrättslagen

(1991:614) .....................................................................

476

9.42Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader ........................

476

9.43Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1109) om

uppdragsutbildning i vissa fall.......................................

476

9.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård...................................................

477

9.45Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård ......................................................

477

9.46Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:339) om

proportionellt valsätt......................................................

477

9.47Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon ..............................................

477

Prop. 2018/19:162

11

Prop. 2018/19:162

9.48

Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1403) om

 

 

 

totalförsvar och höjd beredskap......................................

477

 

9.49

Förslaget till lag om ändring i sametingslagen

 

 

 

(1992:1433) ....................................................................

477

 

9.50

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:335) om

 

 

 

Barnombudsman.............................................................

478

 

9.51

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade..................

478

 

9.52

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

 

 

 

läkarvårdsersättning .......................................................

478

 

9.53

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

 

 

 

ersättning för fysioterapi ................................................

478

 

9.54

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

478

 

9.55

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om

 

 

 

offentlig anställning........................................................

479

 

9.56

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:692) om

 

 

 

kommunala folkomröstningar ........................................

479

 

9.57

Förslaget till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

 

(1994:1220) ....................................................................

479

 

9.58

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

 

 

 

totalförsvarsplikt.............................................................

479

 

9.59

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1811) om

 

 

 

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ......................

479

 

9.60

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:479) om

 

 

 

nordisk konvention om socialt bistånd och sociala

 

 

 

tjänster............................................................................

480

 

9.61

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

 

 

 

insättningsgaranti ...........................................................

480

 

9.62

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1649) om

 

 

 

byggande av järnväg.......................................................

480

 

9.63

Förslaget till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).....

480

 

9.64

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:764) om

 

 

 

företagsrekonstruktion....................................................

480

 

9.65

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:810) om

 

 

 

registrering av riksdagsledamöters åtaganden och

 

 

 

ekonomiska intressen .....................................................

480

 

9.66

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

 

 

 

receptregister ..................................................................

481

 

9.67

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1157) om

 

 

 

läkemedelskommittéer ...................................................

481

 

9.68

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:735) om

 

 

 

riksfärdtjänst...................................................................

481

 

9.69

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:736) om

 

 

 

färdtjänst.........................................................................

481

 

9.70

Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857) .........

481

 

9.71

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:812) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet................

482

 

9.72

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:938) om

 

 

 

behandling av personuppgifter om

 

12

 

totalförsvarspliktiga........................................................

482

9.73Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078) ...................................................................

482

9.74Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079) ...................................................................

482

9.75Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

482

9.76Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:99) om

den officiella statistiken.................................................

483

9.77Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

483

9.78Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och

socialavgiftslagen (2000:980) .......................................

483

9.79Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. .............................................

483

9.80Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. ..............................

483

9.81Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .....

484

9.82Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ...........

484

9.83Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) .....................................................................

484

9.84Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) om

kommunalekonomisk utjämning ...................................

484

9.85Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ..............................................

484

9.86Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott........................................

485

9.87Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen

(2005:403) .....................................................................

485

9.88Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

485

9.89Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ....................

485

9.90Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

 

landsting, kommunalförbund och

 

 

samordningsförbund......................................................

485

9.91

Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837) ......

485

9.92Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:323) om

utbyte av sprutor och kanyler ........................................

486

9.93Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd

 

beredskap.......................................................................

486

9.94Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:546) om

utrymning och inkvartering m.m. under höjd

 

beredskap.......................................................................

486

Prop. 2018/19:162

13

Prop. 2018/19:162

9.95

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

 

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa .....486

 

9.96

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459) om

 

 

 

strukturfondspartnerskap................................................

487

 

9.97

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

487

 

9.98

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:344) om

 

 

 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.........................

487

 

9.99

Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen

 

 

 

(2008:355) ......................................................................

487

 

9.100

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:552) om

 

 

 

katastrofmedicin som en del av svenska insatser

 

 

 

utomlands .......................................................................

487

 

9.101

Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen

 

 

 

(2008:579) ......................................................................

487

 

9.102

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem..............................................................

488

 

9.103

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

 

vissa kommunala befogenheter ......................................

488

 

9.104

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:128) om

 

 

 

yrkeshögskolan...............................................................

488

 

9.105

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

488

 

9.106

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:724) om

 

 

 

nationella minoriteter och minoritetsspråk .....................

488

 

9.107

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1079) om

 

 

 

tjänster på den inre marknaden.......................................

489

 

9.108

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

489

 

9.109

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

489

 

9.110

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:566) om

 

 

 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

 

 

förvaltningen ..................................................................

489

 

9.111

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) om

 

 

 

regionalt utvecklingsansvar............................................

489

 

9.112

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ......................................................................

490

 

9.113

Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

 

(2010:696) ......................................................................

490

 

9.114

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)......

490

 

9.115

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:801) om

 

 

 

införande av skollagen (2010:800).................................

490

 

9.116

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

490

 

9.117

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik.................................................................

491

 

9.118

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

 

 

 

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

14

 

konkurrensförhållanden..................................................

491

9.119

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1919) om

Prop. 2018/19:162

 

fördelning av vissa statsbidrag till regional

 

 

kulturverksamhet ...........................................................

491

9.120

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

491

9.121

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ...................................................................

491

9.122

Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

(2012:210) .....................................................................

492

9.123

Förslaget till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

(2012:211) .....................................................................

492

9.124

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:263) om

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

mänskliga organ ............................................................

492

9.125

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:407) om

 

 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i

 

 

Sverige utan nödvändiga tillstånd..................................

492

9.126

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:513) om

 

 

ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat

 

 

land inom Europeiska ekonomiska

 

 

samarbetsområdet..........................................................

492

9.127

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:514) om

 

 

landstingens och kommunernas kostnadsansvar för

 

 

viss vård i utlandet.........................................................

493

9.128

Förslaget till lag om ändring i bibliotekslagen

 

 

(2013:801) .....................................................................

493

9.129

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:852) om

 

 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ..

493

9.130

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:948) om

 

 

stöd vid korttidsarbete ...................................................

493

9.131

Förslaget till lag om ändring i patientlagen

 

 

(2014:821) .....................................................................

493

9.132

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:62) om

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

anledning av FATCA-avtalet ........................................

494

9.133

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:602) om

 

 

överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.....

494

9.134

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:911) om

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

konton............................................................................

494

9.135

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:35) om

 

 

bidrag för glasögon till vissa barn och unga..................

494

9.136

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:659) om

 

 

avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och

 

 

sjukvården .....................................................................

494

9.137

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

offentlig upphandling ....................................................

495

9.138

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

495

 

 

15

Prop. 2018/19:162

9.139

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner .........................................

495

 

9.140

Förslaget till lag om ändring i hälso- och

 

 

 

sjukvårdslagen (2017:30) ...............................................

495

 

9.141

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:151) om

 

 

 

meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter................

496

 

9.142

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:209) om

 

 

 

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas

 

 

 

utanför det egna hemmet ................................................

496

 

9.143

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:372) om

 

 

 

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ................

496

 

9.144

Förslaget till lag om ändring i museilagen

 

 

 

(2017:563) ......................................................................

496

 

9.145

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:571) om

 

 

 

försöksverksamhet med branschskolor...........................

496

 

9.146

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:612) om

 

 

 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

 

 

 

sjukvård..........................................................................

497

 

9.147

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

497

 

9.148

Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen

 

 

 

(2017:900) ......................................................................

497

 

9.149

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:90) om

 

 

 

insyn i finansiering av partier.........................................

497

 

9.150

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:222) om

 

 

 

bostadsanpassningsbidrag ..............................................

497

 

9.151

Förslaget till lag om ändring i strålskyddslagen

 

 

 

(2018:396) ......................................................................

498

 

9.152

Förslaget till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

 

 

 

(2018:585) ......................................................................

498

 

9.153

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:597) om

 

 

 

kommunal bokföring och redovisning............................

498

 

9.154

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:649) om

 

 

 

förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid

 

 

 

hem för vård eller boende...............................................

498

 

9.155

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:672) om

 

 

 

ekonomiska föreningar...................................................

498

 

9.156

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:744) om

 

 

 

försäkringsmedicinska utredningar ................................

499

 

9.157

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1212) om

 

 

 

nationell läkemedelslista ................................................

499

 

9.158

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1214) om

 

 

 

ändring i patientdatalagen (2008:355)............................

499

 

9.159

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1241) om

 

 

 

ändring i lagen (2018:1212) om nationell

 

 

 

läkemedelslista ...............................................................

499

 

9.160

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1276) om

 

 

 

ändring i offentlighets- och sekretesslagen

 

16

 

(2009:400) ......................................................................

499

 

 

 

9.161

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1625) om

 

 

skyldighet för vissa offentliga funktionärer att

 

 

anmäla innehav av finansiella instrument......................

500

9.162

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1937) om

 

 

tillgänglighet till digital offentlig service ......................

500

9.163

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1997) om

 

 

ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)..............

500

9.164

Förslaget till lag om ändring i lagen (2019:212) om

 

 

viss gemensam offentlig service....................................

500

9.165

Förslaget till lag om ändring i lagen (2019:504) om

 

 

ansvar för god forskningssed och prövning av

 

 

oredlighet i forskning ....................................................

500

9.166

Förslaget till lag om ändring i lagen (2019:000) om

 

 

ändring i skyddslagen (2010:305) .................................

501

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet

 

 

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på

 

 

regional nivå (SOU 2018:10) ........................................

503

Bilaga 2

Lagförslag i betänkandet ...............................................

511

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna ..............................

894

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag .........................................

896

Bilaga 5

Lagrådets yttrande .........................................................

898

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 september

 

 

2019 ....................................................................................

899

Prop. 2018/19:162

17

Prop. 2018/19:162

18

1Förslag till riksdagsbeslut

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunal- lagen (2017:725).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihets- förordningen.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdags- ordningen.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångs- balken.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsöknings- balken.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialför- säkringsbalken.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skade- ståndslagen (1972:207).

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i expro- priationslagen (1972:719).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förfo- gandelagen (1978:262).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen.

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknads- organisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tandvårds- lagen (1985:125).

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbanks- lagen (1987:619).

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig- heterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kulturmiljö- lagen (1988:950).

33.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

34.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782).

35.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begrav- ningslagen (1990:1144).

36.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vård- inrättningar.

37.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).

38.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

39.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbok- föringslagen (1991:481).

40.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

41.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrätts- lagen (1991:614).

42.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

43.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall.

44.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

45.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

46.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

47.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Prop. 2018/19:162

19

Prop. 2018/19:162 48. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

49.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sametings- lagen (1992:1433).

50.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman.

51.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

52.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

53.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

54.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdes- skattelagen (1994:200).

55.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning.

56.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

57.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

58.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

59.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

60.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster.

61.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

62.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

63.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).

64.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

65.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen.

66.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

67.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

68.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

69.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst.

70.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

71.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

20

72.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2018/19:162 (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvars-

pliktiga.

73.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

74.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

75.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

76.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

77.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

78.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

79.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

80.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

81.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

82.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

83.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

84.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.

85.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

86.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

87.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

88.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

89.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

90.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund.

91.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837).

92.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

93.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

21

Prop. 2018/19:162 94. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

95.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

96.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

97.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

98.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

99.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).

100.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

101.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

102.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

103.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

104.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

105.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offent- lighets- och sekretesslagen (2009:400).

106.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

107.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

108.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.

109.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500).

110.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

111.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

112.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patient- säkerhetslagen (2010:659).

113.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

114.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).

115.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

116.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

22

117.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

118.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.

119.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur- verksamhet.

120.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

121.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

122.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210).

123.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

124.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

125.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

126.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

127.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

128.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i biblioteks- lagen (2013:801).

129.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

130.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

131.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821).

132.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

133.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

134.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

135.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

136.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

137.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prop. 2018/19:162

23

Prop. 2018/19:162 138. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

139.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

140.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

141.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

142.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

143.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

144.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i museilagen (2017:563).

145.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor.

146.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

147.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

148.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900).

149.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

150.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

151.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396).

152.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

153.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

154.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende.

155.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

156.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar.

157.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

158.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355).

159.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedels- lista.

24

160. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2018/19:162 (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

161.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.

162.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

163.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

164.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

165.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

166.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:000) om ändring i skyddslagen (2010:305).

25

Prop. 2018/19:162

2Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1

dels att rubriken till lagen samt 2 kap. 1, 3, 4, 6–8 §§, 3 kap. 1–5, 10–12, 14, 16–18, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 40 §§, 4 kap. 1 § och rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a och 7 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

2 kap. Ändring i indelningen

ilandsting

Föreslagen lydelse

Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner

2 kap. Ändring i indelningen

iregioner2

 

 

 

1 §3

 

 

 

Regeringen får besluta om änd-

Regeringen får besluta om änd-

 

ring i rikets indelning i landsting,

ring i rikets indelning i regioner, om

 

om det inte finns hinder mot en

det inte finns hinder mot en

 

motsvarande ändring i läns-

motsvarande ändring i läns-

 

indelningen.

Bestämmelser om

indelningen.

Bestämmelser om

 

sambandet

mellan

landstings-

sambandet

mellan regionindel-

 

indelningen

och länsindelningen

ningen och länsindelningen finns i

 

finns i 1 kap. 1 § kommunallagen

1 kap.

1 §

kommunallagen

 

(2017:725). En ändring i lands-

(2017:725). En ändring i region-

 

tingsindelningen får dock ske en-

indelningen får dock ske endast om

 

dast om ändringen kan antas

ändringen kan antas medföra

 

medföra bestående fördel för ett

bestående fördel för en region eller

 

landsting eller en del av ett lands-

en del av en region eller andra

 

ting eller andra fördelar från allmän

fördelar från allmän synpunkt.

 

synpunkt. Regeringen får meddela

 

 

 

 

1 Lagen omtryckt 1988:198.

 

 

 

 

 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

 

 

 

26

2 Senaste lydelse av rubriken till 2 kap. 1991:1693.

 

 

3 Senaste lydelse 2017:732.

 

 

 

 

de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande.

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1 kap. 3 §.

Prop. 2018/19:162

Regeringen får meddela före- skrifter om genomförandet av en beslutad indelningsändring.

Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de regioner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan region motsätter sig en indelningsändring, får ändringen beslutas endast om det finns särskilda skäl. Särskild hänsyn ska även tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Befolkningens önske- mål och synpunkter ska beaktas.

1 a §

Kammarkollegiet får besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som

 

 

 

 

 

avses i 1 kap. 3 §.

 

 

 

 

 

3 §4

 

Kammarkollegiets beslut enligt

Kammarkollegiets beslut

enligt

1 § andra

stycket

eller

2 §

1 a eller 2 § överklagas

till

överklagas hos regeringen.

 

regeringen.

 

 

 

 

 

4 §5

 

En fråga om ändring i lands-

En fråga om ändring i region-

tingsindelningen

kan

väckas

av

indelningen kan väckas av en

landsting eller medlem av ett

region eller medlem av en region

landsting som skulle beröras av

som skulle beröras av ändringen.

ändringen. Ansökan om en sådan

Ansökan om en sådan ändring

ändring ska

ges

in till Kammar-

ska ges in till Kammarkollegiet.

kollegiet.

Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om indelningsändring på eget initiativ.

4Senaste lydelse 2016:740.

5 Senaste lydelse 2016:740.

27

Prop. 2018/19:162

 

 

 

6 §6

 

 

En

indelningsändring

träder

En

indelningsändring

träder

i kraft den 1 januari det år som be-

i kraft den 1 januari det år som be-

stäms i beslutet om ändringen. Om

stäms i beslutet om ändringen. Om

ändringen är av sådan omfattning

ändringen är av sådan omfattning

att ett landsting enligt den nya

att en region enligt den nya

indelningen inte bör företrädas av

indelningen inte bör företrädas av

de gamla

landstingsfullmäktige,

de gamla regionfullmäktige, träder

träder ändringen i kraft den 1 januari

ändringen i kraft den 1 januari året

året efter det år då val i hela riket av

efter det år då val i hela riket av

fullmäktige har ägt rum.

 

fullmäktige har ägt rum.

 

Ett beslut om indelningsändring

Ett beslut om indelningsändring

enligt

1 §

första

stycket

ska

enligt

1 § första stycket

ska

meddelas senast ett år innan

meddelas senast ett år innan

ändringen ska träda i kraft. Om det

ändringen ska träda i kraft. Om det

finns synnerliga skäl, får beslutet

finns synnerliga skäl, får beslutet

meddelas vid en senare tidpunkt,

meddelas vid en senare tidpunkt,

dock inte senare än åtta månader

dock inte senare än åtta månader

före ikraftträdandet. Ett beslut om

före ikraftträdandet. Ett beslut om

indelningsändring enligt 1 § andra

indelningsändring enligt 1 a § ska

stycket ska meddelas senast tre

meddelas senast tre månader innan

månader innan ändringen ska träda

ändringen ska träda i kraft.

 

i kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §7

 

 

Vid ändringar i indelningen i

Vid ändringar i indelningen i

landsting

tillämpas

bestämmel-

regioner tillämpas bestämmelserna

serna i 1 kap. om

 

 

i 1 kap. om

 

1.ekonomisk reglering i 6–10 §§,

2.rättskapacitet i 13 §,

3.fördelning av beslutanderätt i 14–16 §§,

4.indelningsdelegerade i 17 §,

5.beredning och verkställighet i 18 §,

6.överklagande i 19 §, och

7.utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§. Då ska det som där sägs om

1. kommun i stället gälla lands-

1. kommun i stället gälla region,

ting,

 

 

 

2. kommunfullmäktige

i stället

2. kommunfullmäktige

i stället

gälla landstingsfullmäktige, och

gälla regionfullmäktige, och

 

3. kommunstyrelse i stället gälla

3. kommunstyrelse i stället gälla

landstingsstyrelse.

 

regionstyrelse.

 

7 a §

Berörda regioner ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en

28

6

Senaste lydelse 2016:740.

7

Senaste lydelse 2016:740.

ansökan om ändrad region- Prop. 2018/19:162 indelning inhämta synpunkter från

befolkningen.

 

 

8 §8

 

Om en

indelningsändring innebär

Om en indelningsändring innebär

att ett nytt landsting bildas, får

att en ny region bildas, får

1. landstinget lämna bidrag till en

1. regionen lämna bidrag till en

kommun inom landstinget i den

kommun inom regionen i den

utsträckning det behövs för att

utsträckning det behövs för att

motverka att bildandet leder till höjd

motverka att bildandet leder till

kommunalskatt, och

höjd kommunalskatt, och

2. kommunerna inom landstinget

2. kommunerna

inom regionen

lämna bidrag till varandra, om det

lämna bidrag till varandra, om det

behövs för att jämna ut ekonomiska

behövs för att jämna ut ekonomiska

effekter

mellan

kommunerna på

effekter mellan

kommunerna på

grund av att uppgifter förts över

grund av att uppgifter förts över

från landstinget

till kommunerna

från regionen till kommunerna eller

eller omvänt.

 

omvänt.

 

Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från det att indelningsändringen har trätt i kraft.

De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en över- enskommelse mellan de berörda parterna.

3kap. 1 §9

Detta kapitel innehåller bestäm-

Detta kapitel innehåller bestäm-

melser som ska tillämpas om

melser som ska tillämpas om

regeringen enligt 1 kap. 17 § eller

regeringen enligt 1 kap. 17 § eller

2 kap. 7 § första stycket 4 har

2 kap.

7 §

första stycket

4

har

beslutat att en kommun eller ett

beslutat att en kommun eller en

landsting ska företrädas av in-

region

ska

företrädas

av

in-

delningsdelegerade.

delningsdelegerade.

 

 

2§10

De

indelningsdelegerade

och

De

indelningsdelegerade och

ersättare för dessa utses från varje

ersättare för dessa utses från varje

kommun eller landsting vars område

kommun eller region vars område

helt eller delvis ska ingå i

helt eller delvis ska ingå i

kommunen

eller landstinget

enligt

kommunen eller regionen enligt

den

nya

indelningen (ändrings-

den

nya indelningen (ändrings-

berörda kommuner och landsting).

berörda kommuner och regioner).

8Senaste lydelse 2016:740.

9 Senaste lydelse 2016:740.

10 Senaste lydelse 2016:740.

29

Prop. 2018/19:162

 

 

 

 

 

3 §11

 

 

 

 

 

 

Antalet indelningsdelegerade och

Antalet indelningsdelegerade och

ersättare från varje kommun och

ersättare från varje kommun och

landsting bestäms av fullmäktige i

region bestäms av fullmäktige i

ändringsberörda

kommuner

 

och

ändringsberörda

kommuner

 

och

landsting. Om kommunerna eller

regioner. Om kommunerna eller

landstingen inte är överens om

regionerna inte är överens om

antalet,

ska

regeringen

fastställa

antalet,

ska

regeringen

fastställa

antalet

indelningsdelegerade

och

antalet

indelningsdelegerade

och

ersättare.

 

 

 

 

 

ersättare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §12

 

 

 

 

 

 

De

indelningsdelegerade

 

och

De

indelningsdelegerade

 

och

deras ersättare ska väljas av full-

deras ersättare ska väljas av full-

mäktige i ändringsberörda kom-

mäktige i ändringsberörda kom-

muner och landsting inom 30 dagar

muner och regioner inom 30 dagar

efter det att kommunen eller

efter det att kommunen eller

landstinget fått del av regeringens

regionen fått del av regeringens

beslut

om

indelningsändring,

om

beslut

om

indelningsändring,

om

inte regeringen bestämmer en senare

inte regeringen

bestämmer

en

tidpunkt.

 

 

 

 

 

senare tidpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §13

 

 

 

 

 

 

De

indelningsdelegerade

 

och

De

indelningsdelegerade

 

och

deras ersättare väljs bland dem som

deras ersättare väljs bland dem som

är ledamöter eller ersättare i

är ledamöter eller ersättare i

fullmäktige

i

ändringsberörda

fullmäktige

i

ändringsberörda

kommuner och landsting.

 

 

kommuner och regioner.

 

 

 

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om

proportionellt valsätt ska valet vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs

proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska

tjänstgöra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §14

 

 

 

 

 

 

Indelningsdelegerade

är

enligt

Indelningsdelegerade

är

enligt

1 kap.

17 §

och

2 kap.

7 §

första

1 kap.

17 §

och

2 kap.

7 §

första

stycket 4 beslutande församling för

stycket 4 beslutande församling för

kommunen eller landstinget enligt

kommunen eller regionen enligt

den nya indelningen.

 

 

 

den nya indelningen.

 

 

 

11 §15

Indelningsdelegerade ska tillsätta Indelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för beredning av ett arbetsutskott för beredning av ärenden och verkställighet av ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs för att beslut. Om det behövs för att

 

11

Senaste lydelse 2016:740.

 

12

Senaste lydelse 2016:740.

 

13

Senaste lydelse 2016:740.

30

14

Senaste lydelse 2016:740.

15

Senaste lydelse 2016:740.

fullgöra sådana uppgifter, får indelningsdelegerade tillsätta flera utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändringsberörda kommuner och landsting.

fullgöra sådana uppgifter, får Prop. 2018/19:162 indelningsdelegerade tillsätta flera

utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändringsberörda kommuner och regioner.

12§16

Om inte något annat följer av lag

Om inte något annat följer av lag

eller annan författning får ansvaret

eller annan författning får ansvaret

för

beredning,

förvaltning

och

för

beredning,

förvaltning och

verkställighet inom

ett

utskotts

verkställighet inom

ett

utskotts

verksamhetsområde lämnas över till

verksamhetsområde lämnas över till

partssammansatta

organ.

Detta

partssammansatta

organ.

Detta

gäller dock endast ärenden som

gäller dock endast ärenden som

avser

förhållandet

 

mellan

avser

förhållandet

 

mellan

kommunen eller landstinget enligt

kommunen eller regionen enligt

den nya indelningen som arbets-

den nya indelningen som arbets-

givare och dess anställda.

 

 

givare och dess anställda.

 

Bestämmelserna i

7 kap.

20–25 §§

kommunallagen

(2017:725)

tillämpas i fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om fullmäktige och nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade och utskott.

14§17

Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av

1.ett utskott,

2.en indelningsdelegerad genom motion,

3.revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, och

4. fullmäktige

eller styrelse i

4. fullmäktige

eller styrelse i

ändringsberörda

kommuner och

ändringsberörda

kommuner och

landsting.

 

regioner.

 

16§18

Indelningsdelegerade

får be-

Indelningsdelegerade får be-

stämma att ett utskott i sin tur får

stämma att ett utskott i sin tur får

uppdra åt en ledamot eller ersättare

uppdra åt en ledamot eller ersättare

eller åt en anställd hos ändrings-

eller åt en anställd hos ändrings-

berörda kommuner och

landsting

berörda kommuner och regioner att

att besluta på utskottets vägnar.

besluta på utskottets vägnar.

Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).

17§19

Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till

16

Senaste lydelse 2017:732.

 

17

Senaste lydelse 2016:740.

 

18

Senaste lydelse 2017:732.

31

19

Senaste lydelse 2017:732.

Prop. 2018/19:162

32

1. ordföranden i ett utskott, och

2. ordföranden i en nämnd eller

2. ordföranden i en nämnd eller

beredning i ändringsberörda kom-

beredning i ändringsberörda kom-

muner och landsting.

 

muner och regioner.

 

Indelningsdelegerade får

även

Indelningsdelegerade får

även

besluta att ordföranden i en nämnd

besluta att ordföranden i en nämnd

får överlåta besvarandet av en

får överlåta besvarandet av en

interpellation eller fråga till någon

interpellation eller fråga till någon

som har utsetts av fullmäktige för

som har utsetts av fullmäktige för

ändringsberörda

kommuner

och

ändringsberörda

kommuner

och

landsting och som är ledamot i

regioner och som är ledamot i

styrelsen för en sådan juridisk

styrelsen för en sådan juridisk

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

kommunallagen

(2017:725)

eller

kommunallagen

(2017:725)

eller

till ordföranden i styrelsen eller

till ordföranden i styrelsen eller

annan nämnd i ett kommunal-

annan nämnd i ett kommunal-

förbund som ändringsberörda kom-

förbund som ändringsberörda kom-

muner och landsting är medlemmar

muner och regioner är medlemmar

i.

 

 

i.

 

 

18§20

I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1.ordförande och vice ordförande i 5 kap. 11 §,

2.tillkännagivande om och kallelse till sammanträden i 5 kap. 13–15 §§,

3.ersättare i 4 kap. 22 § och 5 kap. 17–20 §§,

4.beslutsförhet i 5 kap. 45 och 46 §§,

5.jäv i 5 kap. 47 och 48 §§,

6.rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka i 5 kap. 40 och 41 §§,

7.hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 §§,

8.bordläggning och återremiss i 5 kap. 50 och 51 §§,

9.offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 42 och 43 §§,

10.hur ärendena avgörs i 5 kap. 52–57 §§,

11.interpellationer i 5 kap. 59–62 §§,

12.frågor i 5 kap. 64 §, dock inte till den del det i 64 § hänvisas till 63 §,

och

13.protokollet i 5 kap. 65–69 §§ och 8 kap. 12 §.

Då ska det som där sägs om

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,

3.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,

4.nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och

5. kommunens eller

landstingets

5. kommunens

eller

regionens

anslagstavla

i 5 kap.

13 §

andra

anslagstavla

i 5 kap.

13 §

andra

stycket och

8 kap.

12 §

kom-

stycket och

8 kap.

12 §

kom-

munallagen

avse anslagstavlan i

munallagen

avse

anslagstavlan i

20Senaste lydelse 2017:732.

ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och

landsting.regioner.

Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

22§21

Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val

1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller

2. har rösträtt vid val av full-

2. har rösträtt vid val av full-

mäktige i kommunen eller lands-

mäktige i kommunen eller regionen

tinget enligt den nya indelningen.

enligt den nya indelningen.

I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott.

27§22

Arbetsutskottet

ska

upprätta

Arbetsutskottet

ska

upprätta

förslag till budget för kommunen

förslag till budget för kommunen

eller landstinget enligt den nya

eller regionen enligt den nya

indelningen. I fråga om tidsfrister

indelningen. I fråga om tidsfrister

tillämpas 11 kap.

8

och 9 §§

tillämpas 11 kap.

8

och 9 §§

kommunallagen (2017:725).

kommunallagen (2017:725).

29§23

I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1.omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 24–27 §§,

2.ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden i 6 kap. 17 §,

3.ordförande och vice ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§,

4.tidpunkt för sammanträden i 6 kap. 23 §,

5.offentlighet och närvarorätt i 6 kap. 25 § första och tredje styckena och 26 §,

6.beslutsförhet i 6 kap. 27 §,

7.jäv i 6 kap. 28–32 §§,

8.hur ärendena avgörs i 6 kap. 33 §,

9.protokollet i 6 kap. 35 §,

10.delgivning i 6 kap. 36 §, och

11.personalföreträdare i 7 kap. 10–19 §§.

Då ska det som där sägs om

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,

3.nämnd i stället gälla utskott,

4.en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare,

21Senaste lydelse 2017:732.

22Senaste lydelse 2017:732.

23Senaste lydelse 2017:732.

Prop. 2018/19:162

33

Prop. 2018/19:162

34

5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och

6. anslagstavla avse anslags-

6. anslagstavla avse anslags-

tavlan i ändringsberörda kommuner

tavlan i ändringsberörda kommuner

och landsting.

och regioner.

30§24

Ändringsberörda kommuner och

Ändringsberörda kommuner och

landsting ska tillhandahålla medel

regioner ska tillhandahålla

medel

för indelningsdelegerades verk-

för indelningsdelegerades

verk-

samhet.

 

 

 

samhet.

 

 

 

 

 

Kostnaderna ska fördelas mellan

Kostnaderna ska fördelas mellan

kommuner

och

landsting i

kommuner

och

regioner

i

förhållande

till

de

sammanlagda

förhållande

till

de

sammanlagda

beskattningsbara

förvärvsinkoms-

beskattningsbara

förvärvsinkoms-

ter som enligt lagen (1965:269) med

ter som enligt lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kom-

särskilda bestämmelser om kom-

muns och annan menighets utdebi-

muns och annan menighets utdebi-

tering av skatt, m.m. ska ligga till

tering av skatt, m.m. ska ligga till

grund för kommunernas bestäm-

grund för kommunernas bestäm-

mande av skattesatsen för uttag av

mande av skattesatsen för uttag av

skatt för det år då beslutet om

skatt för det år då beslutet om

indelningsändringen meddelas.

indelningsändringen meddelas.

 

Om endast en del av en kommun

Om endast en del av en kommun

eller ett landsting ingår i kommunen

eller en region ingår i kommunen

eller landstinget enligt den nya

eller regionen enligt den nya

indelningen, ska fördelningen ske i

indelningen, ska fördelningen ske i

förhållande

till

de

sammanlagda

förhållande

till

de

sammanlagda

beskattningsbara

förvärvsinkom-

beskattningsbara

förvärvsinkoms-

sterna för den kommun- eller

terna för den delen av kommunen

landstingsdelen.

 

 

eller regionen.

 

 

 

 

32§25

Indelningsdelegerade ska

lämna

Indelningsdelegerade

ska

lämna

en redovisning till fullmäktige och

en redovisning till fullmäktige och

revisorerna

i kommunen

eller

revisorerna i kommunen eller

landstinget enligt den nya in-

regionen enligt den nya in-

delningen.

Redovisningen

ska

delningen.

Redovisningen

ska

lämnas snarast möjligt och senast den

lämnas snarast möjligt och senast

15 april det år indelningsändringen

den 15 april

det år

indelnings-

träder i kraft.

 

 

ändringen träder i kraft.

 

 

34§26

Valbar som revisor är den som vid

Valbar som revisor är den som vid

tidpunkten för ett sådant val har

tidpunkten för ett sådant val har

rösträtt vid val av fullmäktige i

rösträtt vid val av fullmäktige i

24Senaste lydelse 2016:740.

25Senaste lydelse 2016:740.

26Senaste lydelse 2017:732.

kommunen eller landstinget enligt

kommunen eller regionen enligt Prop. 2018/19:162

den nya indelningen.

den nya indelningen.

Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är inte valbar som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

37§27

Revisorerna ska det år indel-

Revisorerna ska det år indel-

ningsändringen träder i kraft till

ningsändringen träder i kraft till

fullmäktige i kommunen eller

fullmäktige i kommunen eller

landstinget enligt den nya indel-

regionen enligt den nya indelningen

ningen lämna en berättelse med

lämna

en

berättelse

med

redogörelse för resultatet av revi-

redogörelse för resultatet av revi-

sionen av utskottens verksamhet.

sionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revi- sionsberättelsen.

I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska då i stället gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott.

39§28

Ändringsberörda kommuner och

Ändringsberörda kommuner och

landsting samt deras

medlemmar

regioner samt deras

medlemmar

har rätt att få prövat om ett beslut av

har rätt att få prövat om ett beslut av

indelningsdelegerade,

ett utskott

indelningsdelegerade,

ett utskott

eller ett partssammansatt organ är

eller ett partssammansatt organ är

lagligt genom att överklaga beslutet

lagligt genom att överklaga beslutet

till förvaltningsrätten.

 

till förvaltningsrätten.

 

40§29

I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kom- munallagen (2017:725) om

1.tillämpningsområde i 3 §,

2.hur besluten överklagas i 4 §,

3.tiden för överklagande i 5 och 6 §§,

4.grunder för upphävande av besluten i 7–9 §§,

5.handläggningen i domstol i 10–13 §§,

6.när beslut får verkställas i 14 §, och

7.rättelse av verkställighet i 15 §.

Det som

i 13 kap.

13 § andra

Det

som

i 13 kap.

13 § andra

stycket

kommunallagen sägs om

stycket kommunallagen sägs om

rätten

att

överklaga

domstolens

rätten

att

överklaga

domstolens

beslut ska även gälla ändrings-

beslut ska även gälla ändrings-

berörda

kommuner och landsting

berörda kommuner och regioner

samt deras medlemmar.

 

samt deras medlemmar.

 

27Senaste lydelse 2017:732.

28Senaste lydelse 2016:740.

29Senaste lydelse 2017:732.

35

Prop. 2018/19:162

36

4kap. 1 §30

Om en ändrad landstings- eller

Om en ändrad region- eller

kommunindelning skall träda i kraft

kommunindelning ska träda i kraft

den 1 januari året efter det år då

den 1 januari året efter det år då

ordinarie val hålls till landstings-

ordinarie val hålls till region- och

och kommunfullmäktige, skall

kommunfullmäktige, ska redan det

redan det valet avse landstinget och

valet avse regionen och kommunen

kommunen enligt den nya indel-

enligt den nya indelningen.

ningen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

30Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:740.

Prop. 2018/19:162

2.2Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1–4, 6, 8 och 10 §§, 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1, 4 och 6–14 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29 och 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61 och 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26 och 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20 och 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13–15 och 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19–22, 24–35, 37 och 38 §§, 10 kap. 1–3, 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14 och 22 §§, 12 kap. 3 och 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 13 §§, rubriken till 3 kap., och rubrikerna närmast före 1 kap. 1 och 10 §§ och

4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

Kommuner och landsting

Kommuner och regioner

1 §

Sverige är indelat i kommuner och landsting. Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.

Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.

2 §

Kommuner och landsting sköter på demokratins och den kommu- nala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.

Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommu- nala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.

Bestämmelser om att kommuner

3 §

 

Bestämmelser om att kommuner

och landsting har rätt att ta ut skatt

och regioner har rätt att ta ut skatt

för skötseln av sina uppgifter och

för skötseln av sina uppgifter och

att meddela

föreskrifter finns i

att meddela

föreskrifter finns i

regeringsformen.

regeringsformen.

 

 

4 §

 

Beslutanderätten i kommuner

Beslutanderätten i kommuner

och landsting utövas av valda

och regioner utövas av valda

församlingar

(fullmäktige) som

församlingar

(fullmäktige) som

utses av röstberättigade medlem-

utses av röstberättigade medlem-

mar i allmänna val.

mar i allmänna val.

Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad som anges i denna lag eller annan författning.

37

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Prop. 2018/19:162

6 §

Medlem av ett landsting är den

Medlem av en region är den som

som är medlem av en kommun

är medlem av en kommun inom

inom landstinget.

regionen.

Rösträtt vid val av ledamöter och

8 §

Rösträtt vid val av ledamöter och

ersättare i landstingsfullmäktige har

ersättare i regionfullmäktige har

den som är röstberättigad vid val av

den som är röstberättigad vid val av

ledamöter och ersättare i kom-

ledamöter och ersättare i kom-

munfullmäktige i en kommun inom

munfullmäktige i en kommun inom

landstinget.

regionen.

Ändringar i Sveriges indelning i

Ändringar i Sveriges indelning i

kommuner och landsting

kommuner och regioner

10 §

Bestämmelser om indelnings-

Bestämmelser om indelnings-

ändringar finns i lagen (1979:411)

ändringar finns i lagen (1979:411)

om ändringar i Sveriges indelning i

om ändringar i Sveriges indelning i

kommuner och landsting.

kommuner och regioner.

2 kap.

1 §

Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.

2 §

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

ha hand om sådana angelägenheter

ha hand om sådana angelägenheter

som enbart staten, en annan

som enbart staten, en annan

kommun, ett annat landsting eller

kommun, en annan region eller

någon annan ska ha hand om.

någon annan ska ha hand om.

3 §

Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

4 §

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

fatta beslut med tillbakaverkande

fatta beslut med tillbakaverkande

kraft till nackdel för medlemmarna.

kraft till nackdel för medlemmarna.

Sådana beslut får dock fattas om

Sådana beslut får dock fattas om

det finns synnerliga skäl för det.

det finns synnerliga skäl för det.

38

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:162

Kommuner och landsting får ta

Kommuner och regioner får ta ut

 

ut avgifter för tjänster och

avgifter för tjänster och nyttigheter

 

nyttigheter som de tillhandahåller.

som de tillhandahåller. För tjänster

 

För tjänster eller nyttigheter som de

eller nyttigheter som de är skyldiga

 

är skyldiga att tillhandahålla får

att tillhandahålla får dock avgifter

 

dock avgifter endast tas ut om det

endast tas ut om det följer av lag

 

följer av lag eller annan författning.

eller annan författning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

 

ta ut högre avgifter än som

ta ut högre avgifter än som

 

motsvarar

kostnaderna

för

de

motsvarar

kostnaderna

för

de

 

tjänster eller nyttigheter som de

tjänster eller nyttigheter som de

 

tillhandahåller.

 

 

 

 

tillhandahåller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får

Kommuner och regioner får

 

driva

näringsverksamhet,

om

den

driva

näringsverksamhet,

om

den

 

drivs utan vinstsyfte och syftar till

drivs utan vinstsyfte och syftar till

 

att

tillhandahålla

allmännyttiga

att

tillhandahålla

allmännyttiga

 

anläggningar

eller

tjänster

åt

anläggningar eller tjänster åt

 

medlemmarna.

 

 

 

 

medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får

Kommuner och regioner får

 

genomföra åtgärder för att allmänt

genomföra åtgärder för att allmänt

 

främja näringslivet

i kommunen

främja näringslivet

i kommunen

 

eller landstinget.

 

 

 

eller regionen.

 

 

 

 

 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om

 

det finns synnerliga skäl för det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om kommunernas

Bestämmelser om kommunernas

 

och

landstingens angelägenheter

och

regionernas angelägenheter

 

finns även i lagen (2009:47) om

finns även i lagen (2009:47) om

 

vissa kommunala befogenheter och

vissa kommunala befogenheter och

 

i annan lag eller annan författning.

i annan lag eller annan författning.

 

3 kap. Kommunernas och

 

3 kap. Kommunernas och

 

 

landstingens organisation

 

regionernas organisation

 

 

 

och verksamhetsformer

 

 

och verksamhetsformer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

 

I varje kommun och i varje

I varje kommun och i varje

 

landsting finns det en beslutande

region finns det en beslutande

 

församling, ett fullmäktige.

 

församling, ett fullmäktige.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige

ska

tillsätta

de

Fullmäktige

ska

tillsätta

de

 

nämnder

som

utöver

styrelsen

nämnder

som

utöver

styrelsen

39

Prop. 2018/19:162 behövs för att fullgöra kom- munens eller landstingets upp- gifter enligt lag eller annan för- fattning och för övrig verksamhet.

behövs för att fullgöra kom- munens eller regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

6 §

Kommuner och landsting får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksam- hetsområde ska svara för bered- ning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

Kommuner och regioner får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksam- hetsområde ska svara för bered- ning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

7 §

Kommuner och landsting får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

Kommuner och regioner får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

8 §

Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala ange- lägenheter till sådana förbund.

Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala ange- lägenheter till sådana förbund.

9 §

Kommuner och landsting får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting.

Kommuner och regioner får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller en annan region.

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

ska

Kommuner och regioner ska utse

 

utse revisorer för granskning av den

revisorer för granskning av den

 

kommunala verksamheten.

 

kommunala verksamheten.

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får,

Kommuner

och

regioner

får,

 

med de begränsningar som framgår

med de begränsningar som framgår

 

av lag, överlämna skötseln av

av lag, överlämna skötseln av

 

kommunala

angelägenheter

till

kommunala

angelägenheter

till

 

kommunala

bolag,

stiftelser

och

kommunala

bolag,

stiftelser

och

 

föreningar.

 

 

 

föreningar.

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får,

Kommuner

och

regioner

får,

 

med de begränsningar som framgår

med de begränsningar som framgår

40

av lag, överlämna

skötseln

av

av lag, överlämna

skötseln

av

kommunala angelägenheter till

kommunala angelägenheter till Prop. 2018/19:162

privata utförare.

privata utförare.

13 §

Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller krigs- fara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Bestämmelser

om

kommuners

Bestämmelser

om

kommuners

och

landstings

organisation

och

och

regioners

organisation

och

befogenheter

vid

extraordinära

befogenheter

 

vid

extraordinära

händelser i fredstid finns i lagen

händelser i fredstid finns i lagen

(2006:544) om

kommuners

och

(2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid

regioners åtgärder inför och vid

extraordinära

händelser

i fredstid

extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap.

 

 

 

och höjd beredskap.

 

 

Bestämmelser

om

att

 

14 §1

 

 

 

 

 

 

landsting

Bestämmelser

om

att Gotlands

samt

Gotlands

kommun

får

kommun får beteckna fullmäktige

beteckna fullmäktige och styrelsen

och styrelsen som regionfull-

som regionfullmäktige och region-

mäktige och regionstyrelsen finns i

styrelsen finns i lagen (2010:630)

lagen (2010:630) om regionalt

om regionalt utvecklingsansvar.

utvecklingsansvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

Kommunal- och landstingsråd

Kommunal- och regionråd

 

Den som inom kommunen eller

2 §

 

 

 

 

 

 

Den som inom kommunen eller

landstinget fullgör ett för-

regionen

fullgör

ett

för-

troendeuppdrag

heltid

eller

troendeuppdrag

heltid

eller

betydande del av heltid ska ha

betydande del av heltid ska ha

benämningen

kommunalråd,

bor-

benämningen

kommunalråd,

bor-

garråd, landstingsråd, oppositions-

garråd, regionråd, oppositionsråd

råd eller en annan benämning som

eller en annan benämning som

fullmäktige bestämmer.

 

 

fullmäktige bestämmer.

 

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första

sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Den som är vald till ledamot eller

Den som är vald till ledamot eller

ersättare i fullmäktige är inte valbar

ersättare i fullmäktige är inte valbar

som revisor inom den kommunen

som revisor inom den kommunen

eller det landstinget.

 

 

 

eller den regionen.

 

 

Den som är redovisningsskyldig

Den som är redovisningsskyldig

till kommunen eller landstinget är

till kommunen eller regionen är

inte

valbar

som

revisor

för

inte

valbar

 

som

revisor

för

1 Senaste lydelse 2018:1350.

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Kommuner och regioner ska verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra för- troendevalda.

Prop. 2018/19:162 granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldig- heten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redo- visningsskyldige.

granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldig- heten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redo- visningsskyldige.

5 §

Den som är vald till revisor är

Den som är vald till revisor är

inom den kommunen eller det

inom kommunen eller regionen

landstinget inte valbar som

inte valbar som

1.ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en full- mäktigeberedning, eller

2.ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§.

18 §

Fullmäktige får besluta att en

Fullmäktige får besluta att en

sådan förtroendevald som anges i

sådan förtroendevald som anges i

2 § första stycket för sina uppdrag

2 § första stycket för sina uppdrag

ska få ekonomiska och andra

ska få ekonomiska och andra

förmåner som svarar mot de löne-

förmåner som svarar mot de löne-

och anställningsvillkor som gäller

och anställningsvillkor som gäller

för dem som är anställda hos

för dem som är anställda hos

kommunen eller landstinget.

kommunen eller regionen.

Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket.

23 §

Kommuner och landsting ska verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra för- troendevalda.

29 §

Kommuner och landsting får ge

Kommuner och regioner får ge

ekonomiskt bidrag och annat stöd

ekonomiskt bidrag och annat stöd

till politiska partier för att stärka

till politiska partier för att stärka

deras ställning i den kommunala

deras ställning i den kommunala

demokratin (partistöd).

demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

42

 

33 §

Prop. 2018/19:162

Kommuner och landsting

får

Kommuner och regioner får

anställa politiska sekreterare för att

anställa politiska sekreterare för att

biträda de förtroendevalda i

det

biträda de förtroendevalda i

det

politiska arbetet.

 

politiska arbetet.

 

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte

tillämpas för politiska sekreterare.

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

Fullmäktige beslutar i ärenden av

1 §

 

 

Fullmäktige beslutar i ärenden av

principiell

beskaffenhet

eller

principiell

beskaffenhet

eller

annars av större vikt för kommunen

annars av större vikt för kommunen

eller landstinget, främst

 

eller regionen, främst

 

1.mål och riktlinjer för verksamheten,

2.budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

3.nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4.val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

5.val av revisorer,

6.grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

7.årsredovisning och ansvarsfrihet,

8. folkomröstning i kommunen

8. folkomröstning i kommunen

eller landstinget, och

eller regionen, och

9. extra val till fullmäktige.

 

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

5 §

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst

 

 

 

 

1.

21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,

 

 

 

 

2.

31

i

kommuner

med

över

2. 31

i

kommuner

med

över

8 000

röstberättigade

 

och

i

8 000 röstberättigade och i regioner

landsting

med

högst

 

140 000

med högst 140 000 röstberättigade,

röstberättigade,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,

 

 

 

 

4.

51

i

kommuner

med

över

4. 51

i kommuner med över

24 000

röstberättigade

och

i

24 000

röstberättigade

och

i

landsting

med

över

 

140 000

regioner

 

med över

 

140 000

röstberättigade,

 

 

 

 

 

röstberättigade,

 

 

 

 

5.

61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,

 

 

 

 

6.

71

i

landsting med

över

6. 71

i

regioner

med

över

200 000 röstberättigade, och

 

 

200 000 röstberättigade, och

 

 

7.

101

i

kommuner

med

över

7. 101

i kommuner med över

600 000

 

röstberättigade

och

i

600 000

 

röstberättigade

och

i

landsting med över 300 000

regioner med över 300 000

röstberättigade.

 

 

 

 

 

röstberättigade.

 

 

 

 

43

Ordföranden och vice ord- föranden i en nämnd, revisorerna och de anställda i kommunen eller regionen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

Prop. 2018/19:162

13 §

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska

Fullmäktiges sammanträden ska

tillkännages på kommunens

eller

tillkännages på kommunens eller

landstingets anslagstavla minst en

regionens anslagstavla minst en

vecka före sammanträdesdagen.

vecka före sammanträdesdagen.

 

38 §

Kommunen har rätt att få

Kommunen har rätt att få

ersättning för de kostnader som

ersättning för de kostnader som

föranleds av att ett landsting an-

föranleds av att en region anlitar

litar valnämnden.

 

valnämnden.

41 §

Ordföranden och vice ord- föranden i en nämnd, revisorerna och de anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

48 §

Den som är redovisningsskyldig

Den som är redovisningsskyldig

till kommunen eller landstinget får

till kommunen eller regionen får

inte delta i

inte delta i

1.val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

2.handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan

närstående till den redovisningsskyldige.

 

 

61 §

 

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds

 

eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse

 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

 

Interpellationer bör ställas endast

Interpellationer bör ställas endast

 

i angelägenheter av större intresse

i angelägenheter av större intresse

 

för kommunen eller landstinget.

för kommunen eller regionen.

 

 

63 §

 

Fullmäktige får

besluta att

Fullmäktige får besluta att

 

ordföranden i en nämnd får överlåta

ordföranden i en nämnd får överlåta

 

besvarandet av en interpellation till

besvarandet av en interpellation till

 

en av fullmäktige utsedd ledamot i

en av fullmäktige utsedd ledamot i

 

styrelsen för en sådan juridisk

styrelsen för en sådan juridisk

 

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

44

eller till ordföranden

i styrelsen

eller till ordföranden i styrelsen

eller annan nämnd i ett kommu- nalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

eller annan nämnd i ett kommu- Prop. 2018/19:162 nalförbund som kommunen eller

regionen är medlem i.

6kap. 1 §2

Styrelsen ska leda och samordna

Styrelsen ska leda och samordna

förvaltningen av kommunens eller

förvaltningen av kommunens eller

landstingets angelägenheter och ha

regionens angelägenheter och ha

uppsikt över övriga nämnders och

uppsikt över övriga nämnders och

eventuella gemensamma nämnders

eventuella gemensamma nämnders

verksamhet. Styrelsen ska även ha

verksamhet. Styrelsen ska även ha

uppsikt över sådan avtals-

uppsikt över sådan avtals-

samverkan som sker enligt 9 kap.

samverkan som sker enligt 9 kap.

37 § eller enligt annan lag eller

37 § eller enligt annan lag eller

författning.

 

 

författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt

Styrelsen ska också ha uppsikt

över kommunal

verksamhet

som

över kommunal verksamhet som

bedrivs i sådana juridiska personer

bedrivs i sådana juridiska personer

som avses i 10 kap. 2–6 §§ och

som avses i 10 kap. 2–6 §§ och

sådana kommunalförbund

som

sådana kommunalförbund som

kommunen eller

landstinget är

kommunen eller regionen är

medlem i.

 

 

medlem i.

2 §

Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Fullmäktige får besluta

 

1. att en nämnd ska ha hand om

1. att en nämnd ska ha hand om

en eller flera verksamheter i hela

en eller flera verksamheter i hela

kommunen eller landstinget,

kommunen eller regionen,

2. att en nämnd ska ha hand om

2. att en nämnd ska ha hand om

en eller flera verksamheter för en

en eller flera verksamheter för en

del av kommunen eller landstinget,

del av kommunen eller regionen,

3.att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och

4.att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.

En nämnd får inte bestämma om

7 §

En nämnd får inte bestämma om

rättigheter

eller

skyldigheter

för

rättigheter eller skyldigheter för

kommunen

eller

landstinget

i

kommunen eller regionen i ärenden

ärenden där nämnden företräder

där nämnden företräder kommunen

kommunen

eller

landstinget som

eller regionen som part.

part.

 

 

 

 

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven

tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

2 Senaste lydelse 2018:569.

 

45

Prop. 2018/19:162

 

 

 

 

 

11 §

 

 

Styrelsen ska följa de frågor som

Styrelsen ska följa de frågor som

 

kan inverka på kommunens eller

kan inverka på kommunens eller

 

landstingets utveckling och eko-

regionens utveckling och eko-

 

nomiska ställning.

 

 

nomiska ställning.

 

Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra

 

myndigheter göra de framställningar som behövs.

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

Styrelsen

får

från övriga

Styrelsen

får från övriga

 

nämnder, beredningar och anställda

nämnder, beredningar och anställda

 

i

kommunen

eller landstinget

i kommunen eller regionen begära

 

begära in de yttranden och upp-

in de yttranden och upplysningar

 

lysningar som behövs för att

som behövs för att styrelsen ska

 

styrelsen ska kunna fullgöra sina

kunna fullgöra sina uppgifter.

 

uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

Styrelsen får själv eller genom

Styrelsen får själv eller genom

 

ombud företräda kommunen eller

ombud företräda kommunen eller

 

landstinget i alla mål och ärenden,

regionen i alla mål och ärenden, om

 

om inte någon annan ska göra det

inte någon annan ska göra det på

 

på grund av lag eller annan författ-

grund av lag eller annan författning

 

ning eller beslut av fullmäktige.

 

eller beslut av fullmäktige.

 

Detta gäller också mål där någon

Detta gäller också mål där någon

 

har

begärt

laglighetsprövning

av

har begärt

laglighetsprövning av

 

fullmäktiges beslut, om inte full-

fullmäktiges beslut, om inte full-

 

mäktige beslutar att själv företräda

mäktige beslutar att själv företräda

 

kommunen

eller

landstinget

i

kommunen eller regionen i målet.

 

målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

En nämnd får kalla en ledamot

En nämnd får kalla en ledamot

 

eller en ersättare i fullmäktige, en

eller en ersättare i fullmäktige, en

 

annan nämnd eller beredning, en

annan nämnd eller beredning, en

 

revisor, en anställd hos kommunen

revisor, en anställd hos kommunen

 

eller landstinget eller en särskild

eller regionen eller en särskild

 

sakkunnig att närvara vid ett

sakkunnig att närvara vid ett

 

sammanträde med nämnden för att

sammanträde med nämnden för att

 

lämna upplysningar.

 

 

lämna upplysningar.

 

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det,

 

delta i överläggningarna men inte i besluten.

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

Om ett ärende hos en nämnd

Om ett ärende hos en nämnd

 

berör ett aktiebolag där kommunen

berör ett aktiebolag där kommunen

 

eller landstinget äger minst hälften

eller regionen äger minst hälften av

 

av aktierna eller en stiftelse där

aktierna eller en stiftelse där

 

kommunen eller landstinget utser

kommunen eller regionen utser

 

minst hälften

av

styrelseleda-

minst hälften av styrelseleda-

46

möterna, ska den som handlägger

möterna, ska den som handlägger

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar- organisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med.

ärendet inte anses jävig enligt 28 §

ärendet inte anses jävig enligt 28 § Prop. 2018/19:162

2 eller 5 enbart på grund av att han

2 eller 5 enbart på grund av att han

eller hon är ställföreträdare för

eller hon är ställföreträdare för

bolaget eller stiftelsen eller på

bolaget eller stiftelsen eller på

något annat sätt är knuten dit. Detta

något annat sätt är knuten dit. Detta

gäller inte när en nämnd handlägger

gäller inte när en nämnd handlägger

ärenden som avser myndighets-

ärenden som avser myndighets-

utövning mot enskilda.

utövning mot enskilda.

Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.

7 kap.

3 §

Direktören är inte valbar till

Direktören är inte valbar till

förtroendeuppdrag i kommunen,

förtroendeuppdrag i kommunen,

landstinget eller kommunalförbund

regionen eller kommunalförbund

som kommunen eller landstinget är

som kommunen eller regionen är

medlem i.

medlem i.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

5 §

En nämnd får uppdra åt en

En nämnd får uppdra åt en

anställd hos kommunen eller

anställd hos kommunen eller

landstinget att besluta på nämndens

regionen att besluta på nämndens

vägnar i ett visst ärende eller en viss

vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden, dock inte i de fall

grupp av ärenden, dock inte i de fall

som avses i 6 kap. 38 §.

som avses i 6 kap. 38 §.

 

6 §

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsom- råde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta beslutet.

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsom- råde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet.

11 §

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar- organisationer som kommunen eller landstinget har kollektivavtal med.

13 §

Personalföreträdarna har rätt att

Personalföreträdarna har rätt att

närvara vid en nämnds behandling

närvara vid en nämnds behandling

47

Prop. 2018/19:162 av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

14 §

Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av

1.ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2.förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

3.uppsägningar av kollektivavtal,

4.arbetskonflikter,

 

5. rättstvister mellan kommunen

5. rättstvister mellan kommunen

 

eller landstinget och en arbetstagar-

eller regionen och en arbetstagar-

 

organisation, eller

 

 

organisation, eller

 

 

 

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige får inrätta parts-

Fullmäktige får inrätta parts-

 

sammansatta

organ

för

sådana

sammansatta organ för sådana

 

ärenden

som

rör

förhållandet

ärenden som rör förhållandet

 

mellan kommunen eller lands-

mellan

kommunen eller regionen

 

tinget som arbetsgivare och dess

som arbetsgivare och dess anställda

 

anställda eller, i fråga om en

eller, i fråga om en gemensam

 

gemensam

nämnd,

förhållandet

nämnd,

förhållandet

mellan

de

 

mellan de samverkande kommu-

samverkande

kommunerna

eller

 

nerna

eller

landstingen

som

regionerna

som

arbetsgivare

och

 

arbetsgivare

och deras anställda.

deras anställda. Detta gäller dock

 

Detta gäller dock inte om något

inte om något annat följer av lag

 

annat följer av lag eller annan

eller annan författning.

 

 

 

författning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhetsområde

 

svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som

 

fullmäktige har bestämt enligt första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett

partssammansatt organ ska

Ett partssammansatt

organ

ska

 

bestå av företrädare för dels kom-

bestå av företrädare för dels kom-

 

munen eller landstinget, dels de

munen eller regionen, dels de

 

anställda.

 

 

 

 

 

anställda.

 

 

 

 

 

 

Kommunens

eller

landstingets

Kommunens

 

eller

regionens

 

företrädare

väljs av

fullmäktige

företrädare

väljs

av

fullmäktige

 

eller,

om

fullmäktige

bestämmer

eller, om

fullmäktige

bestämmer

 

det, av en nämnd.

 

 

det, av en nämnd.

 

 

 

 

De anställdas företrädare utses av

De anställdas företrädare utses av

 

den eller de lokala arbetstagar-

den eller de lokala arbetstagar-

 

organisationer

som

kommunen

organisationer

som

kommunen

48

eller

landstinget har slutit

kollek-

eller regionen har slutit kollektiv-

tivavtal med om partssammansatta

avtal med om partssammansatta Prop. 2018/19:162

organ.

organ.

8kap. 1 §

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedbor- gare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedbor- gare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

 

 

 

 

2 §

 

 

 

Ärende om att hålla folk-

Ärende om att hålla folk-

omröstning i en viss fråga får i

omröstning i en viss fråga får i

fullmäktige väckas av minst tio

fullmäktige väckas av minst tio

procent av

de

röstberättigade

procent av

de

röstberättigade

kommun- eller landstingsmedlem-

kommun- eller regionmedlem-

marna enligt lagen (1994:692) om

marna enligt lagen (1994:692) om

kommunala

 

folkomröstningar

kommunala

 

folkomröstningar

(folkinitiativ). Initiativet ska vara

(folkinitiativ). Initiativet ska vara

skriftligt, ange den aktuella frågan

skriftligt, ange den aktuella frågan

samt

innehålla

initiativtagarnas

samt

innehålla

initiativtagarnas

egenhändiga

 

namnteckningar,

egenhändiga

 

namnteckningar,

uppgifter om när namnteckning-

uppgifter om när namnteckning-

arna

gjorts, namnförtydliganden,

arna

gjorts,

namnförtydliganden,

personnummer

och uppgift om

personnummer och uppgift om

deras adresser.

 

 

deras adresser.

 

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

9 §

Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslags- tavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webb- platsen.

Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

Varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättill- gänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och regioner ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

10 §

Anslagstavlan ska innehålla

1.tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,

2.tillkännagivanden av justerade protokoll,

49

Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkänna- givandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fast- ställas.

Prop. 2018/19:162

3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en

 

nämnd,

 

 

 

 

 

 

4. justerade

protokoll

i den

4. justerade

protokoll i

den

 

utsträckning

kommunen

eller

utsträckning

kommunen

eller

 

landstinget bestämmer och det inte

regionen bestämmer och det inte

 

strider mot lag eller annan för-

strider mot lag eller annan för-

 

fattning, och

 

 

fattning, och

 

 

5.upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller

annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det.

 

 

 

13 §

 

 

 

 

Kommunala

 

föreskrifter

ska

Kommunala

föreskrifter

ska

kungöras genom att det på

kungöras genom att det på

kommunens

eller landstingets

kommunens

 

eller

regionens

anslagstavla

 

tillkännages

att

anslagstavla

 

tillkännages

att

protokollet för de beslutade före-

protokollet för de beslutade före-

skrifterna har justerats.

 

skrifterna har justerats.

 

 

Gällande

kommunala

före-

Gällande

föreskrifter

ska finnas

skrifter ska finnas tillgängliga för

tillgängliga

för

allmänheten

allmänheten på

kommunens eller

kommunens

 

eller

regionens

landstingets webbplats. De ska där

webbplats. De ska där vara samlade

vara samlade i kommunens eller

i kommunens

eller

regionens

landstingets

författningssamling

författningssamling eller på något

eller på något annat sätt. Innehållet

annat sätt. Innehållet i samlingen

i samlingen ska framgå av ett

ska framgå av ett register eller

register eller

någon

annan

någon annan förteckning på

förteckning på webbplatsen.

 

webbplatsen.

 

 

 

Första och andra styckena gäller inte om

1.det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller

2.föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var och en.

14 §

Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats från och med tillkänna- givandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fast- ställas.

 

 

 

15 §

 

 

 

Årsredovisningen

ska hållas

Årsredovisningen

ska hållas

 

tillgänglig

för allmänheten på

tillgänglig för allmänheten på

 

kommunens

eller

landstingets

kommunens

eller

regionens

 

webbplats från och med tillkänna-

webbplats från och med tillkänna-

50

givandet av det sammanträde med

givandet av det sammanträde med

fullmäktige då

årsredovisningen

fullmäktige då

årsredovisningen Prop. 2018/19:162

ska godkännas.

 

ska godkännas.

 

 

17 §

 

Bestämmelser

om allmänhetens

Bestämmelser

om allmänhetens

insyn i verksamhet som genom

insyn i verksamhet som genom

avtal lämnas över från en kommun,

avtal lämnas över från en kommun,

ett landsting eller ett helägt

en region eller ett helägt

kommunalt bolag till en privat

kommunalt bolag till en privat

utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

9kap. 2 §

Om inget annat anges eller följer

Om inget annat anges eller följer

av bestämmelserna om kommuner

av bestämmelserna om kommuner

och landsting i denna lag, tillämpas

och regioner i denna lag, tillämpas

dessa även för kommunalförbund.

dessa även för kommunalförbund.

När ett kommunalförbund har

När ett kommunalförbund har

hand om en angelägenhet som det

hand om en angelägenhet som det

finns bestämmelser om i en särskild

finns bestämmelser om i en särskild

författning, ska den författningens

författning, ska den författningens

bestämmelser om kommuner eller

bestämmelser om kommuner eller

landsting tillämpas för förbundet.

regioner tillämpas för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för

bestämmelserna i denna lag.

 

 

 

 

 

15 §

 

 

Revisorer i ett kommunal-

Revisorer i ett kommunal-

förbund är skyldiga att på begäran

förbund är skyldiga att på begäran

lämna

upplysningar till de

lämna

upplysningar till de

förtroendevalda revisorerna i varje

förtroendevalda revisorerna i varje

kommun eller landsting som är

kommun eller region som är

medlem

i

kommunalförbundet.

medlem

i

kommunalförbundet.

Skyldigheten

gäller upplysningar

Skyldigheten

gäller upplysningar

om

 

 

om

 

 

1.kommunalförbundets angelägenheter, och

2.sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap. 2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet.

19 §

 

Fullmäktige får besluta att en

Fullmäktige får besluta att en

 

nämnd ska vara gemensam med en

nämnd ska vara gemensam med en

 

annan kommun eller ett annat

annan kommun eller en annan

 

landsting.

region.

 

20 §

 

En gemensam nämnd tillsätts i

En gemensam nämnd tillsätts i

 

någon av de samverkande kom-

någon av de samverkande kom-

 

munerna eller landstingen och

munerna eller regionerna och ingår

51

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och regionerna. Var och en av de samverkande kom- munerna och regionerna ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

Prop. 2018/19:162 ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation.

i denna kommuns eller regions organisation.

 

 

 

21 §

 

 

Kommuner

och landsting

får

Kommuner och regioner får

genom en gemensam nämnd full-

genom en gemensam nämnd full-

göra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

göra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

En gemensam nämnd får fullgöra

En gemensam nämnd får fullgöra

uppgifter för vilka det enligt lag

uppgifter för vilka det enligt lag

eller annan författning ska finnas en

eller annan författning ska finnas en

eller flera nämnder i varje kommun

eller flera nämnder i varje kommun

eller landsting.

Uppgifter

som

eller region.

Uppgifter

som

kommun- eller landstingsstyrelsen

kommun- eller regionstyrelsen har

har vid höjd beredskap enligt lagen

vid höjd beredskap enligt lagen

(2006:544) om

kommuners

och

(2006:544) om

kommuners

och

landstings åtgärder inför och vid

regioners åtgärder inför och vid

extraordinära

händelser i fredstid

extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap får dock inte

och höjd beredskap får dock inte

fullgöras av en gemensam nämnd.

fullgöras av en gemensam nämnd.

 

 

 

22 §

 

 

En gemensam nämnds uppgifter

En gemensam nämnds uppgifter

ska närmare preciseras i en

ska närmare preciseras i en

överenskommelse mellan de berör-

överenskommelse mellan de berör-

da kommunerna och landstingen.

da kommunerna och regionerna.

24 §

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. Var och en av de samverkande kom- munerna och landstingen ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

 

25 §

 

 

Förtroendevalda i en gemensam

Förtroendevalda i en gemensam

 

nämnd har rätt till ersättning av den

nämnd har rätt till ersättning av den

 

kommun eller det landsting som

kommun eller den region som har

 

har valt dem.

valt dem.

 

 

26 §

 

 

Budgeten upprättas av den

Budgeten upprättas av

den

 

kommun eller det landsting som

kommun eller region som har

 

har tillsatt nämnden. Budgeten ska

tillsatt nämnden. Budgeten

ska

 

upprättas efter samråd med de

upprättas efter samråd med de

 

övriga samverkande kommunerna

övriga samverkande kommunerna

52

och landstingen.

och regionerna.

 

Företrädare för anställda i kom- muner eller regioner som samverkar i en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam- manträden med den gemensamma nämnden.
Fullmäktige i en kommun eller en region som bildat en gemensam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ord- föranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och regionerna är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

27 §

Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en gemen- sam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ord- föranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och landstingen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

28 §

Företrädare för anställda i kom- muner eller landsting som samverkar i en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam- manträden med den gemensamma nämnden.

 

 

 

 

29 §

 

 

 

 

 

Ledamöter

i

fullmäktige i

Ledamöter

i

fullmäktige

i

kommuner eller

landsting

som

kommuner

eller

regioner

som

bildat en gemensam nämnd får

bildat en gemensam nämnd får

ställa interpellationer om nämndens

ställa interpellationer om nämndens

handläggning. För att hämta in

handläggning. För att hämta in

upplysningar får ledamöterna ställa

upplysningar får ledamöterna ställa

frågor. Interpellationer och

frågor

frågor. Interpellationer och frågor

ska riktas till nämndens ordförande.

ska riktas till nämndens ordförande.

 

 

 

 

30 §

 

 

 

 

 

En gemensam nämnd får, utöver

En gemensam nämnd får, utöver

vad som anges i 7 kap. 5 §, även

vad som anges i 7 kap. 5 §, även

under

samma

förutsättningar

under

samma

förutsättningar

uppdra åt en anställd i någon av de

uppdra åt en anställd i någon av de

samverkande

kommunerna

eller

samverkande

kommunerna

eller

landstingen att besluta på nämn-

regionerna att besluta på nämndens

dens vägnar.

 

 

 

vägnar.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

Om en gemensam nämnd med

Om en gemensam nämnd med

stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en

stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en

förvaltningschef

inom nämndens

förvaltningschef

inom nämndens

verksamhetsområde att fatta beslut,

verksamhetsområde att fatta beslut,

får

nämnden

överlåta

åt

får

nämnden

överlåta

 

åt

förvaltningschefen att i sin tur

förvaltningschefen att i sin tur

uppdra åt en annan anställd inom

uppdra åt en annan anställd inom

kommunen eller landstinget eller i

kommunen eller

regionen eller

i

Prop. 2018/19:162

53

Prop. 2018/19:162

någon

av

de

samverkande

någon

av

 

de

 

samverkande

 

kommunerna eller landstingen att

kommunerna eller regionerna att

 

fatta beslutet.

 

 

 

 

fatta beslutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 §

 

 

 

 

 

 

 

Justeringen

av

en

gemensam

Justeringen

av

en gemensam

 

nämnds protokoll ska tillkännages

nämnds protokoll ska tillkännages

 

på var och en av de samverkande

på var och en av de samverkande

 

kommunernas

och landstingens

kommunernas

och

regionernas

 

anslagstavlor.

 

 

 

 

anslagstavlor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 §

 

 

 

 

 

 

 

Reglementet för

en

gemensam

Reglementet för en gemensam

 

nämnd ska antas av fullmäktige i

nämnd ska antas av fullmäktige i

 

var och en av de samverkande

var och en av de samverkande

 

kommunerna eller landstingen.

kommunerna eller regionerna.

 

 

 

 

 

 

34 §

 

 

 

 

 

 

 

En gemensam nämnd ska grans-

En gemensam nämnd ska grans-

 

kas av revisorerna i var och en av

kas av revisorerna i var och en av

 

de samverkande kommunerna eller

de samverkande kommunerna eller

 

landstingen.

 

 

 

 

regionerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 §

 

 

 

 

 

 

 

Fråga om ansvarsfrihet och om

Fråga om ansvarsfrihet och om

 

anmärkning

för

en

gemensam

anmärkning för en gemensam

 

nämnd ska prövas av fullmäktige i

nämnd ska prövas av fullmäktige i

 

var och en av de samverkande

var och en av de samverkande

 

kommunerna eller landstingen.

kommunerna eller regionerna.

 

 

 

 

 

 

37 §3

 

 

 

 

 

 

 

En kommun eller ett landsting får

En kommun eller en region får

 

ingå avtal om att någon av dess

ingå avtal om att någon av dess

 

uppgifter helt eller delvis ska

uppgifter helt eller delvis ska

 

utföras av en annan kommun eller

utföras av en annan kommun eller

 

ett annat landsting (avtalssam-

en annan region (avtalssam-

 

verkan).

Sådan avtalssamverkan

verkan).

Sådan

avtalssamverkan

 

hindras inte av kravet i 2 kap. 1 §

hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på

 

på anknytning till kommunens eller

anknytning

till

kommunens

eller

 

landstingets

område

eller

dess

regionens

 

område

eller

dess

 

medlemmar.

 

 

 

 

medlemmar.

 

 

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får

Kommuner och regioner får

 

inom ramen för avtalssamverkan,

inom ramen

för avtalssamverkan,

 

med de begränsningar som följer av

med de begränsningar som följer av

 

6 kap. 38 §, komma överens om att

6 kap. 38 §, komma överens om att

 

uppdra åt en anställd i den andra

uppdra åt en anställd i den andra

 

kommunen eller i det andra lands-

kommunen

eller

i

den

andra

 

tinget att

besluta på kommunens

regionen att besluta på kommunens

54

3 Senaste lydelse 2018:569.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller landstingets vägnar i ett visst

eller regionens vägnar i ett visst

ärende eller en viss grupp av

ärende eller en viss grupp av

ärenden. I så fall tillämpas 7 kap.

ärenden. I så fall tillämpas 7 kap.

4–8 §§.

4–8 §§.

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker

från denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna.

 

 

 

 

 

 

38 §4

 

 

 

Styrelsen

ska

årligen

till

Styrelsen

ska

årligen

till

fullmäktige

rapportera

om

fullmäktige

rapportera

om

kommunens

eller

landstingets

kommunens

eller

regionens

avtalssamverkan enligt 37 §

eller

avtalssamverkan enligt 37 §

eller

enligt annan lag eller författning.

enligt annan lag eller författning.

10kap. 1 §

Fullmäktige i kommuner

eller

Fullmäktige i kommuner eller

landsting får, om det inte i lag eller

regioner får, om det inte i lag eller

annan författning anges att ange-

annan författning anges att ange-

lägenheten ska bedrivas av en

lägenheten ska bedrivas av en

kommunal nämnd, besluta

att

kommunal nämnd, besluta att

lämna över skötseln av en kom-

lämna över skötseln av en kom-

munal angelägenhet till en juridisk

munal angelägenhet till en juridisk

person eller en enskild individ.

person eller en enskild individ.

Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den

lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

 

 

 

Med ett helägt kommunalt bolag

2 §

 

 

 

Med ett helägt kommunalt bolag

avses ett aktiebolag där kommunen

avses ett aktiebolag där kommunen

eller

landstinget direkt

eller

eller regionen direkt eller indirekt

indirekt innehar samtliga aktier.

innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag

Med ett delägt kommunalt bolag

avses ett aktiebolag eller handels-

avses ett aktiebolag eller handels-

bolag

där kommunen

eller

bolag där kommunen eller regionen

landstinget bestämmer tillsammans

bestämmer tillsammans med någon

med någon annan.

 

annan.

 

 

 

Om en kommun eller ett

3 §

 

 

 

Om en kommun eller en region

landsting med stöd av 1 § lämnar

med stöd

av

1 §

lämnar över

över skötseln av en kommunal

skötseln

av

en

kommunal

angelägenhet till ett helägt kom-

angelägenhet till ett helägt kom-

munalt bolag, ska fullmäktige

 

munalt bolag, ska fullmäktige

1.fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2.se till att det fastställda kommunala ändamålet och de

kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

4Senaste lydelse 2018:569.

Prop. 2018/19:162

55

Prop. 2018/19:162 3. utse samtliga styrelseledamöter,

4.se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,

5.utse minst en lekmannarevisor, och

6.se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Det som anges i 3 § 1–4 och 6

6 §

 

 

 

Det som anges i 3 § 1–4 och 6

gäller också när kommunen ensam

gäller också när kommunen eller

eller landstinget ensamt bildar en

regionen ensam bildar en stiftelse

stiftelse

för

en

kommunal

för

en kommunal

angelägenhet.

angelägenhet.

Fullmäktige

ska

Fullmäktige ska även utse minst en

även utse minst en revisor i en

revisor i en sådan stiftelse. Till

sådan stiftelse. Till revisor i

revisor i stiftelsen ska fullmäktige

stiftelsen

ska

fullmäktige

utse

utse någon av de revisorer som

någon av de revisorer som valts

valts enligt 12 kap. 4 §.

 

enligt 12 kap. 4 §.

 

 

 

 

 

 

Det som anges i 4 § gäller också

Det som anges i 4 § gäller också

en förening där kommunen eller

en förening där kommunen eller

landstinget bestämmer tillsammans

regionen bestämmer tillsammans

med någon annan och en stiftelse

med någon annan och en stiftelse

som kommunen eller landstinget

som

kommunen

eller

regionen

bildar

tillsammans

med

någon

bildar tillsammans med någon

annan

för

en

kommunal angelä-

annan för en kommunal

angelä-

genhet.

 

 

 

 

 

genhet.

 

 

Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening och

stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

När skötseln av en kommunal

När skötseln av en kommunal

angelägenhet

genom

avtal

har

angelägenhet genom avtal har

lämnats över till en privat utförare,

lämnats över till en privat utförare,

ska kommunen eller

landstinget

ska

kommunen

eller

regionen

kontrollera och följa upp verksam-

kontrollera och följa upp verksam-

heten.

 

 

 

heten.

 

 

Om en kommun eller ett

9 §

 

 

 

Om en kommun eller en region

landsting sluter avtal med en privat

sluter avtal med en privat utförare,

utförare, ska

kommunen

eller

ska

kommunen

eller

regionen

landstinget genom avtalet tillför-

genom avtalet

tillförsäkra sig

säkra sig information som gör det

information som gör det möjligt att

möjligt att ge allmänheten insyn i

ge allmänheten insyn i den

den verksamhet som lämnas över.

verksamhet som lämnas över.

56

Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodo- ses.

11kap. 1 §

Kommuner och landsting ska ha

Kommuner och regioner ska ha

en god ekonomisk hushållning i sin

en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet och i sådan verk-

verksamhet och i sådan verk-

samhet som bedrivs genom sådana

samhet som bedrivs genom sådana

juridiska

personer som avses i

juridiska

personer som avses i

10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige

ska

10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige

ska

besluta om riktlinjer för god

besluta om riktlinjer för god

ekonomisk

hushållning

för

ekonomisk

hushållning

för

kommunen eller landstinget. Om

kommunen eller regionen. Om

kommunen eller landstinget har en

kommunen eller regionen har en

sådan

resultatutjämningsreserv

sådan

resultatutjämningsreserv

som avses i 14 §, ska riktlinjerna

som avses i 14 §, ska riktlinjerna

även omfatta hanteringen av den.

även omfatta hanteringen av den.

2 §

Kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodo- ses.

5 §

Kommuner och landsting ska

Kommuner och regioner ska

varje år upprätta en budget för nästa

varje år upprätta en budget för nästa

kalenderår (budgetår).

kalenderår (budgetår).

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från andra stycket får göras

1.i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 14 §, eller

2.om det finns synnerliga skäl.

8 §

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för

Om det finns särskilda skäl för

det, får budgetförslaget upprättas i

det, får budgetförslaget upprättas i

november månad. I så fall ska

november månad. I så fall ska

styrelsen före

oktober månads

styrelsen före oktober månads

utgång föreslå skattesatsen för den

utgång föreslå skattesatsen för den

kommunalskatt

eller landstings-

kommunalskatt eller regionskatt

skatt som ingår i den preliminära

som ingår i den preliminära

inkomstskatten under det följande

inkomstskatten under det följande

året.

 

året.

Prop. 2018/19:162

57

Prop. 2018/19:162

58

14 §5

Kommuner och landsting får till

Kommuner och regioner får till

en resultatutjämningsreserv reser-

en resultatutjämningsreserv reser-

vera medel som får användas för att

vera medel som får användas för att

utjämna intäkter över en konjunk-

utjämna intäkter över en konjunk-

turcykel.

turcykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger

1.en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller

2. två procent

av

summan av

2. två

procent

av

summan av

skatteintäkter

samt

generella

skatteintäkter

samt

generella

statsbidrag och

kommunalekono-

statsbidrag och

kommunalekono-

misk utjämning,

om

kommunen

misk utjämning,

om

kommunen

eller landstinget har ett negativt

eller regionen har ett negativt eget

eget kapital, inklusive ansvarsför-

kapital,

inklusive

ansvarsför-

bindelsen för pensionsförpliktelser.

bindelsen för pensionsförpliktelser.

 

 

22 §

 

 

 

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

upplåta panträtt i sin egendom till

upplåta panträtt i sin egendom till

säkerhet för en fordran.

säkerhet för en fordran.

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

12kap. 3 §

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana

1. när handläggningen av sådana

ärenden har vållat kommunen eller

ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

regionen ekonomisk förlust,

2.när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),

3.när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller

4.när granskningen sker från allmänna synpunkter.

12 §

Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.

5Senaste lydelse 2018:600.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som Prop. 2018/19:162 har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas

revisionsberättelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelsen

för sådana

Revisionsberättelsen

för sådana

kommunalförbund som kommunen

kommunalförbund som kommunen

eller landstinget ingår i ska också

eller

regionen

ingår

i

ska också

bifogas

revisorernas

berättelse

bifogas

revisorernas

berättelse

utom i det fall som avses i 9 kap.

utom i det fall som avses i 9 kap.

13 §.

Vidare

ska

revisions-

13 §.

 

Vidare

ska

 

revisions-

berättelsen för aktiebolag, handels-

berättelsen för aktiebolag, handels-

bolag,

ekonomisk

förening

och

bolag, ekonomisk förening och

stiftelse till vilken kommunen eller

stiftelse till vilken kommunen eller

landstinget lämnat över skötseln av

regionen lämnat över skötseln av

en kommunal angelägenhet enligt

en kommunal angelägenhet enligt

10 kap. 2–6 §§ bifogas revisions-

10 kap. 2–6 §§ bifogas revisions-

berättelsen.

 

 

 

 

 

berättelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

Varje medlem av en kommun

Varje medlem av en kommun

eller ett landsting har rätt att få

eller en region har rätt att få

lagligheten

av

kommunens

eller

lagligheten av kommunens eller

landstingets

beslut prövad genom

regionens beslut prövad genom att

att överklaga beslutet till förvalt-

överklaga beslutet till förvalt-

ningsrätten.

 

 

 

 

 

ningsrätten.

 

 

 

 

 

Lagligheten

av

en

gemensam

Lagligheten av en gemensam

nämnds beslut får överklagas på

nämnds beslut får överklagas på

samma sätt av varje medlem av de

samma sätt av varje medlem av de

samverkande

kommunerna

och

samverkande

kommunerna

och

landstingen.

 

 

 

 

 

regionerna.

 

 

 

 

 

Lagligheten av ett kommunal-

Lagligheten av ett kommunal-

förbunds beslut får överklagas på

förbunds beslut får överklagas på

samma sätt av varje medlem av de

samma sätt av varje medlem av de

kommuner

eller

landsting

som

kommuner eller regioner som ingår

ingår i kommunalförbundet samt av

i kommunalförbundet

samt

av

förbundsmedlemmarna.

 

 

förbundsmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

Överklagandet ska ha kommit in

Överklagandet ska ha kommit in

till förvaltningsrätten

inom

tre

till

förvaltningsrätten

inom

tre

veckor från den dag då det

veckor från den dag då det

tillkännagavs

kommunens,

tillkännagavs

kommunens,

landstingets

eller

kommunalför-

regionens

eller kommunalför-

bundets anslagstavla att protokollet

bundets anslagstavla att protokollet

över beslutet justerats. Tiden för

över beslutet justerats. Tiden för

överklagande

av

en

gemensam

överklagande av en gemensam

nämnds beslut räknas från det att

nämnds beslut räknas från det att

tillkännagivandet skett på anslags-

tillkännagivandet skett på anslags-

tavlorna

i samtliga samverkande

tavlorna

i

samtliga

samverkande

kommuner och landsting.

 

kommuner och regioner.

 

59

Prop. 2018/19:162 Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

Om

överklagandet

före

Om

överklagandet

 

före

överklagandetidens utgång

har

överklagandetidens

utgång

har

kommit in till kommunen, lands-

kommit in till kommunen, regionen

tinget eller

kommunalförbundet i

eller

kommunalförbundet

i

stället

stället för till förvaltningsrätten, ska

för

till

förvaltningsrätten,

ska

överklagandet

ändå

prövas.

överklagandet

ändå

prövas.

Detsamma gäller när överklagandet

Detsamma gäller när överklagandet

av en gemensam nämnds beslut

av en gemensam nämnds beslut

kommit in till någon av de

kommit in till någon av de

samverkande kommunerna

eller

samverkande kommunerna

eller

landstingen.

 

 

 

regionerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

 

 

 

 

 

 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

 

 

 

 

 

 

2. beslutet rör något som inte är

2. beslutet rör något som inte är

en angelägenhet

för

kommunen

en angelägenhet

för

kommunen

eller landstinget,

 

 

 

eller regionen,

 

 

 

 

3.det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4.beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

Vid tillämpningen av förvalt-

Vid tillämpningen av förvalt-

 

ningsprocesslagen (1971:291)

ska

ningsprocesslagen

(1971:291)

ska

 

kommunen,

landstinget,

den

kommunen,

regionen,

den

 

gemensamma nämnden eller kom-

gemensamma nämnden eller kom-

 

munalförbundet anses som part.

munalförbundet anses som part.

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden

 

emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

 

 

 

 

 

Om

förvaltningsrätten

eller

Om

förvaltningsrätten

eller

 

kammarrätten

har

upphävt

ett

kammarrätten

har

upphävt

ett

 

beslut eller förbjudit att det verk-

beslut eller förbjudit att det verk-

 

ställs, får domstolens beslut över-

ställs, får domstolens beslut över-

 

klagas av kommunen eller lands-

klagas av kommunen eller regionen

 

tinget och av deras medlemmar.

och av deras medlemmar.

 

 

Om

förvaltningsrätten

eller

Om

förvaltningsrätten

eller

 

kammarrätten

har

upphävt

ett

kammarrätten

har

upphävt

ett

 

beslut av ett

kommunalförbund

beslut av ett kommunalförbund

 

eller en gemensam nämnd eller

eller en gemensam nämnd eller

60

förbjudit

att

det

verkställs,

får

förbjudit

att

det

verkställs,

får

domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och landsting som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar.

domstolens beslut överklagas av Prop. 2018/19:162 förbundet eller av nämnden, liksom

av varje kommun och region som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

61

Prop. 2018/19:162

2.3Förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 kap.

Juryledamöter väljs av lands-

9 §

Juryledamöter väljs av full-

tingsfullmäktige i länet. Om en

mäktige i kommunen på regional

kommun i länet inte tillhör ett

nivå i länet. I Gotlands län är det

landsting, väljer

landstingsfull-

kommunfullmäktige i Gotlands

mäktige samt kommunfullmäktige i

kommun som väljer.

kommunen. I Gotlands län är det

 

kommunfullmäktige

i Gotlands

 

kommun som väljer.

Ska valet utföras av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet juryledamöter inom vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmängden.

När en juryledamot ska väljas, ska tingsrätten anmäla detta till den valmyndighet som enligt första stycket ska genomföra valet.

12 §

Om en juryledamot avgår eller han eller hon upphör att vara valbar, ska valmyndigheten enligt 9 § utse en ersättare för återstoden av valperioden. Valet ska göras inom den jurygrupp som juryledamoten tillhörde.

Valet får göras av landstings-

Valet får göras av styrelsen i

styrelsen

i

stället

för

av

kommunen på regional nivå i stället

landstingsfullmäktige.

Ett sådant

för av fullmäktige. Ett sådant val

val gäller dock endast fram till

gäller dock endast fram till

fullmäktiges nästa möte.

 

fullmäktiges nästa möte.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

62

1 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2018:1801.

Prop. 2018/19:162

2.4Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelse 13.6.2 riksdagsordningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

13.6.2

En riksrevisor ska skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen:

1.innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2.avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i Riksrevisionen,

3.avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,

4.inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksrevisor,

5. uppdrag hos en kommun eller

5. uppdrag hos en kommun eller

ett landsting, om uppdraget inte är

en region, om uppdraget inte är av

av endast tillfällig karaktär, och

endast tillfällig karaktär, och

6.andra anställningar och uppdrag eller annat ägande som kan antas påverka uppdragets utförande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

63

Prop. 2018/19:162

2.5Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 § och 15 kap. 6 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §1

 

 

 

 

 

Val av nämndeman i tingsrätt

Val av nämndemän i tingsrätt

 

förrättas av kommunfullmäktige.

förrättas av kommunfullmäktige.

 

Val av nämndeman i hovrätt

Val av nämndemän i hovrätt

 

förrättas av landstingsfullmäktige. I

förrättas av regionfullmäktige. I

 

Gotlands län förrättas valet av

Gotlands län förrättas valet av

 

kommunfullmäktige

i

Gotlands

kommunfullmäktige i

Gotlands

 

kommun.

 

 

 

 

kommun.

 

 

 

 

 

Valet skall vara proportionellt,

Valet ska vara proportionellt, om

 

om det begärs av minst så många

det begärs av minst så många

 

väljande som motsvarar det tal man

väljande som motsvarar det tal man

 

får om samtliga väljandes antal

får om samtliga väljandes antal

 

delas med det antal personer valet

delas med det antal personer valet

 

avser ökat med 1. Om förfarandet

avser ökat med 1. Bestämmelser om

 

vid sådant proportionellt val finns

förfarandet vid sådant proport-

 

bestämmelser i

lagen

(1992:339)

ionellt val finns i lagen (1992:339)

 

om proportionellt valsätt.

om proportionellt valsätt.

 

 

Vid val av nämndemän skall

Vid val av nämndemän ska det

 

eftersträvas

att

nämndemanna-

eftersträvas

att

nämndemanna-

 

kåren får en allsidig samman-

kåren får en allsidig samman-

 

sättning med hänsyn till ålder, kön,

sättning med hänsyn till ålder, kön,

 

etnisk bakgrund och yrke. Om det

etnisk bakgrund och yrke. Om det

 

finns flera alternativa sätt att uppnå

finns flera alternativa sätt att uppnå

 

en allsidig sammansättning, bör de

en allsidig sammansättning, bör de

 

personer väljas som inte tidigare

personer väljas som inte tidigare

 

tjänstgjort

som

nämndemän eller

tjänstgjort som nämndemän eller

 

som tjänstgjort kortast tid.

som tjänstgjort kortast tid.

 

 

 

 

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §2

 

 

 

 

 

En åtgärd som avses i 1, 2 eller

En åtgärd som avses i 1, 2 eller

 

3 § får beviljas endast om sökanden

3 § får beviljas endast om sökanden

 

hos rätten ställer säkerhet för skada

hos rätten ställer säkerhet för skada

 

som

kan

tillfogas

 

motparten.

som kan tillfogas motparten. Om

 

Förmår sökanden ej ställa säkerhet

sökanden

inte

förmår

ställa

 

och har han visat synnerliga skäl

säkerhet och har visat synnerliga

 

för

sitt anspråk,

får

rätten befria

skäl för sitt anspråk,

får

rätten

64

1 Senaste lydelse 2006:850.

 

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 1981:828.

 

 

 

 

 

 

 

honom därifrån. Staten, kommuner, landstingskommuner och kommu- nalförbund behöver ej ställa säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsök- ningsbalken. Säkerheten skall prövas av rätten, om den ej har godkänts av motparten.

befria honom eller henne därifrån. Prop. 2018/19:162 Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte

ställa säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsök- ningsbalken. Säkerheten ska prövas av rätten, om den inte har godkänts av motparten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

65

Prop. 2018/19:162

2.6Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 16 § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

11 kap.

16 §2

I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att

yttra sig, om det kan ske.

 

 

 

 

 

I ärenden om anordnande av

I ärenden om anordnande av

godmanskap

enligt

4 §

eller

godmanskap

enligt

4 §

eller

förvaltarskap

ska rätten också

förvaltarskap

ska rätten

också

inhämta yttranden från den enskil-

inhämta yttranden från den enskil-

des make eller sambo, barn och

des make eller sambo, barn och

framtidsfullmaktshavare, överför-

framtidsfullmaktshavare, överför-

myndaren

och

vårdinrättning,

om

myndaren och vårdinrättning, om

det inte är obehövligt. Yttranden

det inte är obehövligt. Yttranden

ska också, om det behövs, inhämtas

ska också, om det behövs, inhämtas

från andra närstående samt från den

från andra närstående samt från den

eller de kommunala nämnder som

eller de kommunala nämnder som

fullgör uppgifter inom social-

fullgör uppgifter inom social-

tjänsten och den eller de nämnder

tjänsten och den eller de nämnder

som utövar landstingets ledning av

som utövar regionens ledning av

omsorgsverksamheten.

Den

som

omsorgsverksamheten.

Den

som

ansökan avser ska höras muntligen,

ansökan avser ska höras muntligen,

om det kan ske utan skada för

om det kan ske utan skada för

honom eller henne och det inte är

honom eller henne och det inte är

uppenbart att han eller hon inte

uppenbart att han eller hon inte

förstår vad saken gäller. Rätten får

förstår vad saken gäller. Rätten får

dock avstå från att höra den

dock avstå från att höra den

enskilde muntligen om han eller

enskilde muntligen om han eller

hon själv har gjort ansökan eller

hon själv har gjort ansökan eller

medgett

förordnandet

eller

det

medgett förordnandet eller det

annars finns särskilda skäl.

 

annars finns särskilda skäl.

 

Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

66

1

Balken omtryckt 1995:974.

2

Senaste lydelse 2017:311.

Prop. 2018/19:162

2.7Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 4 och 5 §§, 29 kap. 2 §, 36 kap. 9 § och 37 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20kap. 4 §1

Den som har valts till sådant

Den som har valts till sådant

uppdrag hos staten eller hos en

uppdrag hos staten eller hos en

kommun

med

vilket

följer

kommun med vilket följer

myndighetsutövning får av

rätten

myndighetsutövning

får av

rätten

skiljas från uppdraget, om han har

skiljas från uppdraget, om han eller

begått brott för vilket är stadgat

hon har begått brott för vilket är

fängelse i två år eller däröver och

stadgat fängelse i två år eller

han genom brottet har visat sig

däröver och han eller hon genom

uppenbarligen olämplig att inneha

brottet har visat sig uppenbarligen

uppdraget.

 

 

olämplig att inneha uppdraget.

Med uppdrag hos staten eller hos

Med uppdrag hos staten eller hos

kommun

likställs

uppdrag

hos

kommun

likställs

uppdrag

hos

styrelse,

verk, nämnd, kommitté

styrelse,

verk, nämnd, kommitté

eller annan sådan myndighet som

eller annan sådan myndighet som

hör till staten eller till kommun,

hör till staten eller till kommun,

landsting eller kommunalförbund.

region eller kommunalförbund.

5 §2

Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i

utövningen av anställningen eller uppdraget:

 

 

 

1. arbetstagare hos staten eller en kommun,

 

 

2. ledamot av

styrelse,

verk,

2. ledamot av

styrelse,

verk,

nämnd, kommitté eller annan sådan

nämnd, kommitté eller annan sådan

myndighet som hör till staten eller

myndighet som hör till staten eller

till kommun,

landsting

eller

till

kommun,

region

eller

kommunalförbund,

 

kommunalförbund,

 

 

3.den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

4.den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

5.den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses i 1–4 utövar myndighet.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla

1.vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

1

Senaste lydelse 2012:625.

67

2

Senaste lydelse 2012:301.

I fråga om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdags- ledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestäm- melser.
Föreslagen lydelse

Prop. 2018/19:162 2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning, för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdags- ledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestäm- melser.

Lydelse enligt prop. 2018/19:154

29 kap.

2 §

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

1.om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,

2.om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,

3.om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig,

4.om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,

5.om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,

6.om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

7.om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet,

8.om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, eller

9. om

brottet begåtts mot en

9. om brottet begåtts mot en

person på grund av att han eller hon

person på grund av att han eller hon

eller någon närstående innehaft ett

eller någon närstående innehaft ett

uppdrag som förtroendevald i stat,

uppdrag som förtroendevald i stat,

kommun,

landsting, Sametinget

kommun, region, Sametinget eller

eller Europaparlamentet.

Europaparlamentet.

68

Lydelse enligt prop. 2018/19:164

Föreslagen lydelse

Prop. 2018/19:162

36kap. 9 §

Om sanktionsvärdet uppgår till minst 500 000 kronor, ska företagsboten för ett större företag sättas högre än vad som följer av 8 § (förhöjd företagsbot). Den förhöjda företagsboten ska fastställas till ett belopp som är befogat med hänsyn till företagets finansiella ställning. En förhöjd företagsbot får dock högst bestämmas till ett belopp som motsvarar femtio gånger sanktionsvärdet.

Med större företag avses enskilda näringsidkare och juridiska personer som motsvarar de kriterier som anges i 1 kap. 3 § första stycket 4

årsredovisningslagen (1995:1554).

 

Bestämmelserna i denna paragraf

Bestämmelserna i denna paragraf

gäller inte staten, kommuner eller

gäller inte staten, kommuner eller

landsting.

regioner.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37kap. 2 §3

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

som

regeringen

 

bestämmer

förordnar

ordförande och

vice

förordnar

ordförande

och

vice

ordförande

i

övervakningsnämn-

ordförande

i

övervakningsnämn-

derna. Vice ordföranden tjänstgör

derna. Vice ordföranden tjänstgör

vid förfall för ordföranden i dennes

vid förfall för ordföranden i dennes

ställe. Vid förfall för både

ställe. Vid förfall för både

ordföranden och vice ordföranden

ordföranden och vice ordföranden

förordnas

tillfällig

ersättare

av

förordnas

tillfällig

ersättare

av

Kriminalvården. Ordföranden, vice

Kriminalvården. Ordföranden, vice

ordföranden och tillfällig ersättare

ordföranden och tillfällig ersättare

skall vara lagfarna och ha

ska vara lagfarna och ha erfarenhet

erfarenhet

av

tjänstgöring

som

av tjänstgöring som domare.

 

domare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ledamöter

utses genom

Övriga ledamöter utses genom

val. För dessa väljs lika många

val. För dessa väljs lika många

ersättare. Val förrättas av kommun-

ersättare. Val förrättas av kommun-

fullmäktige,

om

övervaknings-

fullmäktige,

om

övervaknings-

nämndens

 

verksamhetsområde

nämndens

 

verksamhetsområde

omfattar endast en kommun, och

omfattar endast en kommun, och

annars

av

landstingsfullmäktige.

annars av regionfullmäktige. Om

Om det inom nämndens verksam-

det inom nämndens verksamhets-

hetsområde även finns en kommun

område även finns en kommun som

som ej ingår i ett landsting,

inte ingår i en region, förrättas valet

förrättas valet av landstingsfull-

av regionfullmäktige och kommun-

mäktige

och

kommunfullmäktige

fullmäktige

med den

fördelning

med den fördelning dem emellan

dem

emellan

som

länsstyrelsen

3 Senaste lydelse 2005:967.

 

 

 

 

 

 

 

69

Prop. 2018/19:162 som länsstyrelsen bestämmer efter

bestämmer efter befolkningstalen.

befolkningstalen. Ingår

flera

län

Ingår flera län eller delar av län i

eller delar av län i övervaknings-

övervakningsnämnds verksamhets-

nämnds

verksamhetsområde,

fast-

område, fastställer regeringen efter

ställer

regeringen

efter

samma

samma grunder antalet ledamöter

grunder

antalet

ledamöter

och

och ersättare för varje län eller del

ersättare för varje län eller del av

av län.

län.

 

 

 

 

 

Landstingsfullmäktiges och kom-

Regionfullmäktiges och kom-

munfullmäktiges val av ledamöter

munfullmäktiges val av ledamöter

eller ersättare skall vara propor-

eller ersättare ska vara propor-

tionellt, om det begärs av minst så

tionellt, om det begärs av minst så

många

ledamöter

i landstings-

många ledamöter i regionfull-

fullmäktige eller kommunfull-

mäktige eller kommunfullmäktige

mäktige som motsvarar den kvot,

som motsvarar den kvot, vilken

vilken erhålls om antalet närvar-

erhålls om antalet närvarande leda-

ande ledamöter delas med det antal

möter delas med det antal personer

personer som valet avser, ökat med

som valet avser, ökat med 1. Om

1. Om kvoten är ett brutet tal, skall

kvoten är ett brutet tal, ska den

den avrundas till närmast högre

avrundas till närmast högre hela tal.

hela tal. Om förfarandet vid sådant

Bestämmelser om förfarandet vid

proportionellt val finns bestäm-

sådant proportionellt val finns i

melser i lagen (1992:339) om

lagen (1992:339) om proportionellt

proportionellt valsätt. Om er-

valsätt. Om ersättarna inte väljs

sättarna

inte väljs proportionellt,

proportionellt, ska det vid valet

skall vid valet även den ordning

även bestämmas i vilken ordning

bestämmas, i vilken de skall kallas

de ska kallas till tjänstgöring.

till tjänstgöring.

Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens utgång, inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionellt val, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av tiden. Tillfällig ersättare förordnas för högst sex månader.

ledamot eller ersättare skall

När ledamot eller ersättare ska

utses skall övervakningsnämnden

utses ska övervakningsnämnden

göra anmälan därom till den som

göra anmälan om det till den som

skall utse honom.

ska utse honom eller henne.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2020 i fråga om 29 kap. 2 § och 36 kap. 9 § och i övrigt den 1 januari 2020.

70

Prop. 2018/19:162

2.8Förslag till lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § jordabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12kap. 1 §2

Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med lägenheten, ska detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som inte är av ringa betydelse, med upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, ska kapitlet tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.

Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe,

om inte annat anges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfattar

hyresavtalet

minst tre

Omfattar

hyresavtalet

minst

tre

bostadslägenheter,

som

hyresgäs-

bostadslägenheter, som

hyresgäs-

ten ska hyra ut i andra hand eller

ten ska hyra ut i andra hand eller

upplåta

med kooperativ

hyresrätt,

upplåta

med

kooperativ

hyresrätt,

får parterna avtala om förbehåll

får parterna avtala om förbehåll

som strider mot vad som sägs i

som strider mot det som sägs i detta

detta kapitel om sådana lägenheter,

kapitel

om

sådana lägenheter,

under förutsättning

att

förbehållet

under förutsättning att förbehållet

inte strider mot bestämmelserna om

inte strider mot bestämmelserna om

lokaler och inte heller avser rätten

lokaler och inte heller avser rätten

till förlängning av avtalet eller

till förlängning av avtalet eller

grunderna

för

fastställande

av

grunderna

för

fastställande

av

hyresvillkoren

i

samband

med

hyresvillkoren i samband med

sådan

förlängning.

Ett sådant

sådan förlängning. Ett sådant

förbehåll gäller endast om det

förbehåll gäller endast om det

godkänts

av

 

hyresnämnden.

godkänts

 

av

hyresnämnden.

Godkännande behövs dock inte om

Godkännande behövs dock inte om

staten,

kommun,

landsting

eller

staten, en kommun, en region eller

kommunalförbund är hyresvärd.

ett kommunalförbund är hyresvärd.

1 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

 

 

 

 

 

71

2 Senaste lydelse 2012:979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:162 I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad finns särskilda bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenhet i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

72

Prop. 2018/19:162

2.9Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 § och 17 kap. 5 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 27 §1

Staten, kommun, landsting och

Staten, kommuner, regioner och

kommunalförbund behöver ej ställa

kommunalförbund behöver inte

säkerhet.

ställa säkerhet.

Vite får ej föreläggas staten.

Vite får inte föreläggas staten.

10kap.

16 §2

Den som ropar in skeppet är

Den som ropar in skeppet är

skyldig att efter inropet lämna

skyldig att efter inropet lämna

handpenning

som

motsvarar

en

handpenning

som

motsvarar

en

sjättedel av köpeskillingen, dock ej

sjättedel av köpeskillingen, dock

mindre än de förrättningskostnader

inte mindre än de förrättnings-

som skall utgå ur skeppet.

 

kostnader som ska utgå ur skeppet.

Handpenningen

skall betalas

Handpenningen

ska

betalas

kontant, om ej inroparen ställer

kontant, om inte inroparen ställer

säkerhet för beloppet. Som säkerhet

säkerhet för beloppet. Som säkerhet

får godtagas även fordran som är

får godtas även fordran som är

förenad med panträtt på grund av

förenad med panträtt på grund av

inteckning i skeppet, om den täcks

inteckning i skeppet, om den täcks

av köpeskillingen och kan anses

av köpeskillingen och kan anses

betryggande.

 

 

 

 

betryggande.

 

 

 

 

Staten, kommun, landsting och

Staten, kommuner, regioner och

kommunalförbund

behöver

ej

kommunalförbund

behöver

inte

lämna handpenning men blir i fall

lämna handpenning men blir i fall

som

avses i

22 §

ersättnings-

som

avses i

22 § ersättnings-

skyldiga intill motsvarande belopp.

skyldiga intill motsvarande belopp.

Obetald del av den kontanta

Obetald del av den kontanta

köpeskillingen skall betalas senast

köpeskillingen ska betalas senast

vid det sammanträde som enligt 6 §

vid det sammanträde som enligt 6 §

har

kungjorts

för

köpeskillingens

har

kungjorts

för

köpeskillingens

fördelning.

 

 

 

 

fördelning.

 

 

 

 

När köpeskillingen har till fullo

När köpeskillingen har betalats

betalats, får

köparen

komma

i

till

fullo, får

köparen

komma i

besittning av skeppet.

 

 

besittning av skeppet.

 

 

1

Senaste lydelse 2007:277.

73

2

Senaste lydelse 2007:277.

Prop. 2018/19:162

74

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överenskommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre ägaren blir fri från ansvar härför.

12kap.

35 §3

Den som ropar in fastigheten är

Den som ropar in fastigheten är

skyldig att efter inropet lämna

skyldig att efter inropet lämna

handpenning

som

motsvarar

en

handpenning

som

motsvarar

en

tiondel av köpeskillingen, dock ej

tiondel av köpeskillingen, dock inte

mer än som enligt 34 § skall betalas

mer än som enligt 34 § ska betalas

kontant eller mindre än de

kontant eller mindre än de

förrättningskostnader

som

skall

förrättningskostnader som ska utgå

utgå ur fastigheten.

 

 

 

 

ur fastigheten.

 

 

 

 

 

Handpenningen

skall

betalas

Handpenningen

ska

betalas

kontant, om ej inroparen ställer

kontant, om inte inroparen ställer

säkerhet för beloppet. Som säkerhet

säkerhet för beloppet. Som säkerhet

får godtagas även fordran som är

får godtas även fordran som är

förenad med panträtt i fastigheten,

förenad med panträtt i fastigheten,

om den täcks av köpeskillingen och

om den täcks av köpeskillingen och

kan anses betryggande.

 

 

kan anses betryggande.

 

 

 

Staten, kommun, landsting och

Staten, kommuner, regioner och

kommunalförbund

 

behöver

ej

kommunalförbund

behöver

inte

lämna handpenning men blir i fall

lämna handpenning men blir i fall

som

avses

i

43 §

ersättnings-

som

avses

i

43 §

ersättnings-

skyldiga intill motsvarande belopp.

skyldiga intill motsvarande belopp.

Obetald del av den kontanta

Obetald del av den kontanta

köpeskillingen skall betalas senast

köpeskillingen ska betalas senast

vid det sammanträde som enligt

vid det sammanträde som enligt

20 §

har

kungjorts

för

köpe-

20 §

har

kungjorts

för

köpe-

skillingens fördelning.

 

 

skillingens fördelning.

 

 

 

17kap. 5 §4

Förrättningskostnader för vilka

Förrättningskostnader för vilka

sökanden ansvarar skall förskot-

sökanden ansvarar ska förskotteras

teras av honom, om Kronofogde-

av denne, om Kronofogde-

myndigheten

begär

det.

Staten,

myndigheten

begär det.

Staten,

kommun, landsting och kom-

kommuner, regioner och kom-

munalförbund är dock inte skyldiga

munalförbund är dock inte skyldiga

att lämna sådant förskott.

inom

att lämna sådant förskott.

 

Betalas inte förskott

Om sökanden inte betalar för-

förelagd tid, får Kronofogde-

skottet inom förelagd tid, får

myndigheten

inställa

verkställig-

Kronofogdemyndigheten

ställa in

heten och häva vidtagna åtgärder.

verkställigheten och häva vidtagna

Om förskottet avser en grundavgift,

åtgärder. Om

förskottet avser en

3Senaste lydelse 2007:277.

4 Senaste lydelse 2007:277.

får myndigheten i stället avskriva

grundavgift, får myndigheten i Prop. 2018/19:162

målet.

stället avskriva målet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

75

Prop. 2018/19:162

2.10Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 6 e §, 15 kap. 37 § och 16 kap. 3 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 e §1

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd till täkt får ges endast

Tillstånd till täkt får ges endast

 

om det för uppfyllandet av de

om det för uppfyllandet av de

 

villkor som ska gälla för tillståndet

villkor som ska gälla för tillståndet

 

ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §.

ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §.

 

Staten,

kommuner,

landsting och

Staten,

kommuner,

 

regioner

och

 

kommunalförbund

behöver

dock

kommunalförbund

behöver

 

dock

 

inte ställa säkerhet.

 

 

 

inte ställa säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 §2

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska för sin giltighet göras

 

beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet eller vidtar någon

 

annan lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter

 

som gäller för verksamheten enligt denna balk, lagen (2004:1199) om

 

handel med utsläppsrätter samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har

 

meddelats med stöd av dessa lagar. En säkerhet får ställas efter hand enligt

 

en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

 

När en säkerhet ställs ska den prövas av tillståndsmyndigheten. Säker-

 

heten ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål.

 

 

 

Staten, kommuner, landsting och

Staten, kommuner, regioner och

 

kommunalförbund

behöver

inte

kommunalförbund

behöver

 

inte

 

ställa säkerhet.

 

 

 

ställa säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §3

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd,

godkännande

eller

Tillstånd,

godkännande

 

eller

 

dispens enligt balken eller enligt

dispens enligt balken eller enligt

 

föreskrifter meddelade med stöd av

föreskrifter meddelade med stöd av

 

balken, får för sin giltighet göras

balken, får för sin giltighet göras

 

beroende av att den som avser att

beroende av att den som avser att

 

bedriva

verksamheten

ställer

bedriva

verksamheten

ställer

 

säkerhet för kostnaderna för det

säkerhet för kostnaderna för det

 

avhjälpande av en miljöskada och

avhjälpande av en miljöskada och

 

de andra återställningsåtgärder som

de andra återställningsåtgärder som

 

verksamheten

kan

föranleda.

verksamheten

kan

föranleda.

 

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2012:907.

 

 

 

 

 

76

2 Senaste lydelse 2019:295.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Senaste lydelse 2007:661.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. Den som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet behöver inte ställa säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och säkerheter.

En säkerhet skall godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål. Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten skall prövas av till- ståndsmyndigheten.

Staten, kommuner, regioner och Prop. 2018/19:162 kommunalförbund behöver dock

inte ställa säkerhet. Den som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet behöver inte ställa säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och säkerheter.

En säkerhet ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål. Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten ska prövas av till- ståndsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

77

Prop. 2018/19:162

2.11Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 52 kap. 20 §, 106 kap. 9 och 24 §§, 114 kap. 8 och 35 §§ och 117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

52 kap.

20 §

Ett anskaffningsbidrag ska Ett anskaffningsbidrag ska minskas med sådant bidrag till minskas med sådant bidrag till inköp av ett fordon som den inköp av ett fordon som den försäkrade får från en kommun försäkrade får från en kommun eller ett landsting eller i form av eller en region eller i form av

försäkringsersättning.försäkringsersättning.

106 kap.

 

 

 

9 §1

 

 

 

För den som vårdas på en

För den som vårdas på en

institution som tillhör eller till vars

institution som tillhör eller till vars

drift det betalas ut bidrag från

drift det betalas ut bidrag från

staten, en kommun eller ett

staten, en kommun eller en region,

landsting, lämnas omvårdnads-

lämnas

omvårdnadsbidrag

endast

bidrag endast om vården kan

om vården kan beräknas pågå högst

beräknas pågå högst sex månader.

sex månader. Detsamma gäller om

Detsamma gäller om han eller hon

han eller hon vårdas utanför

vårdas utanför institutionen genom

institutionen genom

dess

försorg

dess försorg eller i annat fall vårdas

eller i annat fall vårdas utanför en

utanför en sådan institution och

sådan

institution

och

staten,

staten, kommunen eller landstinget

kommunen eller regionen är

är huvudman för vården.

huvudman för vården.

 

24 §

Assistansersättning lämnas inte för tid när den funktionshindrade

1. vårdas på en institution som

1. vårdas på en institution som

tillhör staten, en kommun eller ett

tillhör staten, en kommun eller en

landsting,

region,

2. vårdas på en institution som

2. vårdas på en institution som

drivs med bidrag från staten, en

drivs med bidrag från staten, en

kommun eller ett landsting,

kommun eller en region,

3.bor i en gruppbostad, eller

4.vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

1

Senaste lydelse 2018:1265.

78

 

114kap.

8 §2

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för tillhandahållande av information som behövs

1.som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning

av tjänste-

2. för

samordning av tjänste-

pensioner i den verksamhet som

pensioner i den verksamhet som

bedrivs av Statens tjänste-

bedrivs

av

Statens

tjänste-

pensionsverk

och

det

för

pensionsverk

och

det

för

kommunerna och landstingen gem-

kommunerna och regionerna gem-

ensamma organet för admi-

ensamma organet för admi-

nistration av personalpensioner,

 

nistration av personalpensioner,

 

3.för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk där regler om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller

4.som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs av socialnämnderna.

 

 

 

 

 

35 §

 

 

 

 

 

Den som genom sin befattning

Den som genom sin befattning

med

 

personuppgifter

som

med

 

personuppgifter

som

inhämtats

från

socialförsäkrings-

inhämtats

från

socialförsäkrings-

databasen till det för kommunerna

databasen till det för kommunerna

och

landstingen

gemensamma

och

regionerna

gemensamma

organet

för

administration av

organet

för

administration av

personalpensioner

får kännedom

personalpensioner

får kännedom

om

uppgifter

om

enskildas

om

uppgifter

 

om

enskildas

ekonomiska och personliga för-

ekonomiska och personliga för-

hållanden får inte obehörigen röja

hållanden får inte obehörigen röja

dessa uppgifter.

 

 

dessa uppgifter.

 

 

 

117kap.

6 §3

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ ska

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ ska

tillämpas på förmåner som enligt

tillämpas på förmåner som enligt

lag eller annan författning eller

lag eller annan författning eller

regeringes beslut månatligen eller

regeringens beslut månatligen eller

för längre tidsperiod ska betalas ut

för längre tidsperiod ska betalas ut

av

Försäkringskassan

eller

av

Försäkringskassan

eller

Pensionsmyndigheten.

 

Pensionsmyndigheten.

 

Efter

överenskommelse

mellan

Efter

överenskommelse

mellan

Pensionsmyndigheten och

Statens

Pensionsmyndigheten och

Statens

tjänstepensionsverk ska Pensions-

tjänstepensionsverk ska Pensions-

2Senaste lydelse 2016:1291.

3 Senaste lydelse 2010:568.

Prop. 2018/19:162

79

Prop. 2018/19:162 myndigheten svara för utbetal- ningen av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för kom- munerna och landstingen gemen- samt organ. Därvid tillämpas bestämmelserna i 7 och 8 §§ på sådana pensioner.

myndigheten svara för utbetal- ningen av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för kom- munerna och regionerna gemen- samt organ. Därvid tillämpas bestämmelserna i 7 och 8 §§ på sådana pensioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

80

Prop. 2018/19:162

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§ och 3 kap. 11 och 12 §§ lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 5 §1

Stängsel skall vara så beskaffat,

Stängsel ska vara så beskaffat att

att det fredar mot större hemdjur

det fredar mot större hemdjur

(hästar och nötkreatur).

 

(hästar och nötkreatur).

 

Prövas i fråga om visst län eller

Prövas i fråga om visst län eller

viss del av län erforderligt, att

viss del av län erforderligt, att

stängsel fredar jämväl mot mindre

stängsel fredar även mot mindre

hemdjur eller visst slag av sådana

hemdjur eller visst slag av sådana

djur, ankommer på regeringen att

djur, får regeringen, efter hörande

efter

hörande

av

vederbörande

av

vederbörande

region

och

landsting och hushållningssällskap

hushållningssällskap,

meddela

därom meddela föreskrift. Sådan

föreskrifter om det. Sådan föreskrift

föreskrift äge tillämpning jämväl i

ska även tillämpas i fråga om

fråga om stängsel, som skall hållas

stängsel som ska hållas i gränsen

i gränsen mellan det område före-

mellan

det

område

föreskriften

skriften avser

och

invidliggande

avser och invidliggande mark.

 

mark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §2

 

 

 

 

 

Stängsel skall om våren vara i

Stängsel ska om våren vara i

fredgillt stånd den 15 maj och

fredgillt stånd den 15 maj och

därefter underhållas, intill dess på

därefter

underhållas

tills

tjäle

hösten tjäle kommer i marken.

 

kommer i marken på hösten.

 

Prövas i fråga om visst län eller

Prövas i fråga om visst län eller

viss del av län lämpligt, att den tid,

viss del av län lämpligt, att den tid

då stängsel om våren skall vara

då stängsel om våren ska vara

fredgillt, sättes till annan dag än

fredgillt ska vara en annan dag än

den 15 maj, ankommer på regering-

den 15 maj, får regeringen, efter

en

att

efter

 

hörande

av

hörande

av

vederbörande region

vederbörande landsting och hus-

och hushållningssällskap, meddela

hållningssällskap

därom meddela

föreskrifter om det.

 

 

föreskrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

rätt

för

länsstyrelse

att

Det finns särskilda bestämmelser

bestämma, vilken tid av året grind

om

rätt

för länsstyrelse

att

1Senaste lydelse 1977:667.

2 Senaste lydelse 1977:667.

81

Prop. 2018/19:162

över

allmän

väg

skall

hållas

bestämma vilken tid av året grind

 

avlyftad, är särskilt stadgat.

 

 

över allmän väg ska hållas avlyft.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §3

 

 

 

 

 

 

 

Prövas

för

skogsåterväxtens

Prövas

för

skogsåterväxtens

 

skyddande inom visst län eller viss

skyddande inom visst län eller viss

 

del av län erforderligt, att rätt till

del av län erforderligt, att rätt till

 

bete å ohägnad mark, som i 10 §

bete ohägnad mark, som i 10 §

 

sägs, varder helt eller i viss mån,

sägs, ska förbjudas helt eller delvis,

 

såsom beträffande vissa slag av

såsom beträffande vissa slag av

 

hemdjur

eller

viss tid

av

 

året,

hemdjur eller viss tid av året, får

 

förbjuden, regeringen på

regeringen, på framställning av

 

framställning

av

vederbörande

vederbörande region och hus-

 

landsting och hushållningssällskap

hållningssällskap,

meddela

före-

 

därom meddela föreskrift.

 

 

 

skrifter om det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §4

 

 

 

 

 

 

 

Där inom visst län eller viss del

Där inom visst län eller viss del

 

av län skogs- eller utmark på grund

av län skogs- eller utmark var

 

av

bestämmelserna

i

 

§ 5

upplåten till gemensamt bete

 

förordningen

den

21 december

grund

av

bestämmelserna i

5 §

 

1857 om ägors fredande emot

förordningen

den

21 december

 

skada av annans hemdjur samt om

1857 om ägors fredande emot

 

stängselskyldighet

den

1 januari

skada av annans hemdjur samt om

 

1933 var upplåten till gemensamt

stängselskyldighet

den

1 januari

 

bete, regeringen då skäl därtill

1933, får regeringen om det finns

 

äro, på framställning av veder-

skäl för det, på framställning av

 

börande landsting och hushåll-

vederbörande region och hushåll-

 

ningssällskap

förordna,

att

 

inom

ningssällskap, besluta att betes-

 

länet eller länsdelen betesreglering

reglering sådan mark inom länet

 

å sådan mark äga rum på sätt

eller länsdelen får äga rum på det

 

och under villkor, som i 13–19 §§

sätt och under de villkor som

 

stadgas.

 

 

 

 

 

 

föreskrivs i 13–19 §§.

 

 

 

Har

statsbidrag

beviljats

till

Har

statsbidrag

beviljats

till

 

utförande av åtgärder för skogs-

utförande

av åtgärder

för skogs-

 

produktionens

höjande

 

enligt

produktionens höjande enligt

 

skogsvårdsplan,

fastställd

 

av

skogsvårdsplan,

fastställd

av

 

Skogsstyrelsen för viss del av län,

Skogsstyrelsen för viss del av län,

 

regeringen rörande länsdelen på

får regeringen rörande länsdelen på

 

framställning

av

Skogsstyrelsen

framställning

av

Skogsstyrelsen

 

meddela förordnande, som i första

fatta ett sådant beslut som anges i

 

stycket sägs.

 

 

 

 

 

första stycket.

 

 

 

 

 

Inom

län

eller

länsdel,

där

Inom län eller länsdel, där beslut

 

förordnande enligt första eller

enligt första eller andra stycket

 

andra stycket gäller, stängsel

gäller, får stängsel enligt 2 § inte

 

enligt 2 § ej fordras mellan ägor,

krävas mellan ägor som utgörs av

82

3 Senaste lydelse 1977:667.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Senaste lydelse 2005:1168.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som utgöras av skogs- eller utmark, med mindre stängsel mellan ägorna fanns den 1 januari 1933.

skogs- eller utmark, om inte Prop. 2018/19:162 stängsel mellan ägorna fanns den

1 januari 1933.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

83

Prop. 2018/19:162

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3–4 §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

 

 

 

 

Skattesatsen för kommuns uttag

Skattesatsen

för

en

kommuns

 

av kommunal

inkomstskatt

och

uttag

av kommunal

inkomstskatt

 

landstings uttag av landstingsskatt

och en regions uttag av regionskatt

 

samt avgiftssatsen för uttag av

samt avgiftssatsen för uttag av

 

begravningsavgift enligt

9

kap.

begravningsavgift

enligt 9

kap.

 

begravningslagen (1990:1144) ska

begravningslagen (1990:1144) ska

 

bestämmas i förhållande till de av

bestämmas i förhållande till de av

 

Skatteverket beräknade

samman-

Skatteverket beräknade

samman-

 

lagda beskattningsbara förvärvsin-

lagda beskattningsbara förvärvsin-

 

komsterna i besluten om slutlig

komsterna i besluten om slutlig

 

skatt

enligt

 

56

kap.

2 §

skatt

enligt

56

kap.

2 §

 

skatteförfarandelagen

(2011:1244)

skatteförfarandelagen

(2011:1244)

 

det år skatte- och avgiftssatserna

det år skatte- och avgiftssatserna

 

ska fastställas. Motsvarande gäller

ska fastställas. Motsvarande gäller

 

vid bestämmande av avgiftssatsen

vid bestämmande av avgiftssatsen

 

för ett trossamfunds uttag av avgift

för ett trossamfunds uttag av avgift

 

som avses i lagen (1999:291) om

som avses i lagen (1999:291) om

 

avgift till registrerat trossamfund.

avgift till registrerat trossamfund.

 

Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725) någon

 

annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts

 

tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med

 

hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i

 

besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år

 

skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §3

 

 

 

 

 

 

 

Skatteverket

 

ska

senast

den

Skatteverket

ska

senast

den

 

8 mars till kommuner och landsting

8 mars till kommuner och regioner

 

redovisa den skatt för det

redovisa den skatt för det

 

föregående året

som

tillkommer

föregående året som

tillkommer

 

kommunen

eller

landstinget.

kommunen

eller

 

regionen.

 

Regeringen

meddelar

närmare

Regeringen

meddelar

närmare

 

föreskrifter om sådan redovisning.

föreskrifter om sådan redovisning.

 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

 

 

 

 

 

 

 

84

2 Senaste lydelse 2017:728.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Senaste lydelse 2013:377.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteverket

ska

senast

den

Skatteverket

ska

senast

den Prop. 2018/19:162

10 september varje

år

lämna

10 september varje

år

lämna

kommuner och

landsting uppgift

kommuner och regioner uppgift

om den beräknade

sammanlagda

om den beräknade sammanlagda

beskattningsbara

förvärvsinkom-

beskattningsbara

förvärvsinkom-

sten som avses i 1 § första stycket.

sten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten. För den begravnings- verksamhet som bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig samfällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammarkollegiet och avse den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten i samtliga huvudmäns förvaltningsområden.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som

anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag

ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda

fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

 

 

 

 

 

 

3 a §4

 

 

 

 

 

När en kommun eller ett

När en kommun eller en region

landsting

 

har

fastställt

budgeten,

har

fastställt

budgeten,

ska

skall kommunstyrelsen

respektive

kommunstyrelsen

respektive

landstingsstyrelsen genast

under-

regionstyrelsen

genast

underrätta

rätta Skatteverket om den skattesats

Skatteverket om den skattesats som

som har bestämts för det följande

har bestämts för det följande året.

året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

skattesatsen

inte har

Om skattesatsen inte har

fastställts

före oktober

månads

fastställts

före

oktober månads

utgång,

skall

styrelsen

genast

utgång, ska styrelsen genast

underrätta

 

Skatteverket

om

underrätta

Skatteverket

om

styrelsens

förslag till

skattesats.

styrelsens

förslag till

skattesats.

Har någon annan skattesats än den

Har någon annan skattesats än den

föreslagna

 

fastställts,

skall

föreslagna fastställts, ska styrelsen

styrelsen genast underrätta Skatte-

genast underrätta Skatteverket om

verket om den fastställda skatte-

den

fastställda

skattesatsen.

Om

satsen. Om budgeten inte har

budgeten inte har fastställts före

fastställts

före

november

månads

november månads utgång, ska, så

utgång, skall, så snart skattesatsen

snart

skattesatsen

för

den

för den preliminära skatten har

preliminära

skatten har

fastställts,

fastställts, Skatteverket underrättas

Skatteverket

underrättas

om

om skattesatsen.

 

 

skattesatsen.

 

 

 

4 Senaste lydelse 2003:679.

 

 

 

 

 

 

 

85

Prop. 2018/19:162

86

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).

 

4 §5

Det som sägs i denna paragraf om

Det som sägs i denna paragraf om

kommun

och kommunalskatte-

kommuner och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om

medel tillämpas också i fråga om

landsting

och landstingsskatteme-

regioner och regioners skattemedel

del samt kommuns begravningsav-

samt kommuners begravningsav-

giftsmedel. I fråga om slutavräk-

giftsmedel. I fråga om slutavräk-

ning av

begravningsavgiftsmedel

ning av begravningsavgiftsmedel

gäller dock i stället bestämmelserna

gäller dock i stället bestämmelserna

i sjätte stycket.

i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighets- avgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp

5Senaste lydelse 2011:1300.

som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunal-

En slutavräkning av kommunal-

skattemedlen ska ske när besluten

skattemedlen ska ske när besluten

om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §

om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §

skatteförfarandelagen

 

under året

skatteförfarandelagen

under året

efter beskattningsåret

har

fattats.

efter beskattningsåret har

fattats.

Därvid ska en kommun som inte

Därvid ska en kommun som inte

ingår i ett landsting behandlas som

ingår i en region behandlas som om

om den även utgjorde ett landsting.

den även utgjorde en region.

Produkten

av

skatteunderlaget

Produkten

av

skatteunderlaget

enligt besluten om slutlig skatt och

enligt besluten om slutlig skatt och

den skattesats som har beslutats för

den skattesats som har beslutats för

beskattningsåret

utgör

de

slutliga

beskattningsåret utgör de slutliga

kommunalskattemedlen.

Om

kommunalskattemedlen.

Om

summan

av

dessa

överstiger

summan av dessa överstiger

summan av de preliminära kom-

summan av de preliminära kom-

munalskattemedlen

enligt

andra

munalskattemedlen

enligt

andra

stycket ska skillnaden betalas ut till

stycket ska skillnaden betalas ut till

kommunerna med

ett enhetligt

kommunerna med ett enhetligt

belopp

per

invånare

den

belopp

per

invånare

den

1 november året före beskattnings-

1 november året före beskattnings-

året. I motsatt fall ska skillnaden

året. I motsatt fall ska skillnaden

återbetalas av kommunerna med ett

återbetalas av kommunerna med ett

enhetligt belopp per invånare den 1

enhetligt belopp per invånare den 1

november året före beskattnings-

november året före beskattnings-

året. Utbetalning eller återbetalning

året. Utbetalning eller återbetalning

ska göras i januari andra året efter

ska göras i januari andra året efter

beskattningsåret.

 

 

 

 

beskattningsåret.

 

 

 

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravnings- avgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings- avgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Prop. 2018/19:162

87

Prop. 2018/19:162

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 4 c § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

4 c §1

 

 

Ett tillstånd får för sin giltighet

Ett tillstånd får för sin giltighet

göras beroende av att den som

göras beroende av att den som avser

avser

att bedriva

verksamheten

att bedriva

verksamheten

ställer

ställer säkerhet för kostnaderna för

säkerhet för kostnaderna för att ta

att ta bort anläggningar och för

bort anläggningar och för andra

andra

åtgärder för

återställning.

åtgärder för

återställning. Staten,

Staten,

kommuner,

landsting

och

kommuner,

regioner

och

kommunalförbund

behöver

inte

kommunalförbund behöver

inte

ställa säkerhet.

 

 

ställa säkerhet.

 

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får beslut

fattas om ytterligare säkerhet.

 

 

 

 

I fråga om beskaffenheten av

I fråga om beskaffenheten av

säkerheten

gäller 2

kap. 25 §

säkerheten

gäller 2

kap.

25 §

utsökningsbalken. Säkerheten skall

utsökningsbalken. Säkerheten

ska

prövas av

tillståndsmyndigheten

prövas av

tillståndsmyndigheten

och förvaras av länsstyrelsen i det

och förvaras av länsstyrelsen i det

län där verksamheten bedrivs eller

län där verksamheten bedrivs eller

som närmaste del

av Sveriges

som närmaste del

av Sveriges

sjöterritorium ligger i.

 

sjöterritorium ligger i.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

88

1 Senaste lydelse 1998:819.

Prop. 2018/19:162

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

19 §2

Nämndemän

utses

genom val.

Nämndemän utses genom val.

Val

förrättas

av

landstings-

Val förrättas av regionfullmäktige.

fullmäktige. I Gotlands län förrättas

I Gotlands län förrättas val av

val

av kommunfullmäktige i

kommunfullmäktige i Gotlands

Gotlands kommun.

 

kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1

Lagen omtryckt 1981:1323.

89

2

Senaste lydelse 2014:905.

Prop. 2018/19:162

2.16Förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948)

Härigenom föreskrivs att 76 § väglagen (1971:948)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

76 §2

Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag. Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna

lag som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.

Kommuner, regionala kollektiv-

Kommuner, regionala kollektiv-

trafikmyndigheter enligt lagen

trafikmyndigheter enligt lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik och

(2010:1065) om kollektivtrafik och

de landsting som avses i 7 kap.

de regioner som avses i 7 kap. plan-

plan- och bygglagen (2010:900) får

och bygglagen (2010:900) får

överklaga Trafikverkets beslut.

överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

90

1

Lagen omtryckt 1987:459.

2

Senaste lydelse 2018:1731.

Prop. 2018/19:162

2.17Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap. 1 §

Den som har arbetstagare i sin

Den som har arbetstagare i sin

tjänst skall ersätta

tjänst ska ersätta

1.personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,

2.ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och

3.skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.

I fråga om skadeståndsansvar för

I fråga om skadeståndsansvar för

staten eller en kommun gäller även

staten eller en kommun gäller även

vad som sägs nedan i detta kapitel.

det som sägs nedan i detta kapitel.

Vad som där sägs om en kommun

Det som där sägs om en kommun

gäller också ett landsting och ett

gäller också en region och ett

kommunalförbund.

kommunalförbund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Lagen omtryck 2001:732.

91

Även i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 § får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten, en kommun, en region eller ett kommunalförbund har att till- godose eller som annars är av väsentlig betydelse för riket eller orten eller för en viss befolknings- grupp.

Prop. 2018/19:162

2.18Förslag till lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 och 10–12 §§ och 7 kap. 7 § expropria- tionslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast mark eller annat utrymme inom kommunens eget område.

Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om

1.det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, eller

2.det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt byggnadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen får rådighet över marken eller utrymmet.

Med motsvarande tillämpning av

Med motsvarande tillämpning av

första–tredje styckena får expro-

första–tredje styckena får expro-

priation ske till förmån för

priation ske till förmån för regioner

landsting eller kommunalförbund,

eller

kommunalförbund,

som

som handhar sådan angelägenhet

handhar sådan angelägenhet som

som första stycket avser att främja.

första stycket avser att främja.

 

10 §2

Även i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 § får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten, kommun, landsting eller kommunalförbund har att tillgodo- se eller som annars är av väsentlig betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp.

1

Senaste lydelse 2010:832.

2

Senaste lydelse 2010:832.

92

 

 

 

 

11 §3

Ska genom

statens,

kommuns,

Ska genom statens, en kommuns,

landstings eller kommunalförbunds

en regions eller ett kommunal-

försorg inom ett visst område vidtas

förbunds försorg inom ett visst

en byggnads- eller anläggnings-

område vidtas en byggnads- eller

åtgärd

som

kan

föranleda

anläggningsåtgärd som kan föran-

expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6,

leda expropriation enligt 1, 2, 3, 4,

6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller 10 § och kan

5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller 10 § och

med skäl antas att åtgärden medför

kan med skäl antas att åtgärden

ett väsentligt ökat värde för en

medför ett väsentligt ökat värde för

fastighet

i områdets

omedelbara

en fastighet i områdets omedelbara

närhet eller avsevärt ökar möjlig-

närhet eller avsevärt ökar möjlig-

heterna att utnyttja en sådan

heterna att utnyttja en sådan

fastighet, får fastigheten expro-

fastighet, får fastigheten expro-

prieras av den som vidtar åtgärden,

prieras av den som vidtar åtgärden,

om det med hänsyn till kostnaderna

om det med hänsyn till kostnaderna

för åtgärden och övriga omständig-

för åtgärden och övriga omständig-

heter är skäligt. Det som sagts nu

heter är skäligt. Det som sagts nu

om fastighet tillämpas också på

om fastighet tillämpas också på

särskild rätt till fastighet.

särskild rätt till fastighet.

12 §4

Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom

den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expropriation

till

förmån

för

Expropriation till förmån för

annan

än

staten,

kommun,

någon annan än staten, en kommun,

landsting eller

kommunalförbund

en

region

eller

ett

får

ske

endast

om

den

kommunalförbund får ske endast

exproprierande på ett betryggande

om den exproprierande på ett

sätt kan svara för att den

betryggande sätt kan svara för att

exproprierade egendomen används

den

exproprierade

egendomen

för det avsedda ändamålet.

 

används för det avsedda ändamålet.

7 kap.

7 §5

Har säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte godkänts av den, till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de svarar

solidariskt.

 

Staten, kommun, landsting och

Staten, kommuner, regioner och

kommunalförbund behöver inte

kommunalförbund behöver inte

ställa säkerhet.

ställa säkerhet.

3Senaste lydelse 2010:832.

4 Senaste lydelse 2010:832.

5 Senaste lydelse 2010:832.

Prop. 2018/19:162

93

Prop. 2018/19:162

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

94

Prop. 2018/19:162

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2018/19:161

Föreslagen lydelse

1 §1

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för

1.aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening, samfällighetsförening, ömsesidigt försäkringsbolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, försäkringsförening och tjänstepensionsförening,

2.erkänd arbetslöshetskassa och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommu-

3. kommun, region, kommu-

nalförbund och annat organ för

nalförbund och annat organ för

samverkan mellan kommuner,

samverkan mellan kommuner,

4.registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och

5.stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Anmärkning: Ändring av 1 § har också föreslagits i propositionen Skatteregler för

95

tjänstepensionsföretag (prop. 2018/19:161).

Prop. 2018/19:162

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

1.anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,

2.genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller

3.yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första

Med

kommuner

enligt första

stycket 1 likställs

landsting och

stycket

1 likställs

regioner och

kommunalförbund.

 

kommunalförbund.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

96

1 Senaste lydelse 2013:664.

Prop. 2018/19:162

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Härigenom föreskrivs att 6 a § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

6 a §1

 

 

 

 

 

En koncession får för sin

En koncession får för sin giltighet

giltighet göras beroende av att

göras beroende av att säkerhet ställs

säkerhet ställs för att den som

för

att

den

 

som

innehar

innehar koncessionen skall fullgöra

koncessionen

ska

fullgöra

skyldigheten enligt 16 § att ta bort

skyldigheten enligt 16 § att ta bort

ledningen och vidta andra åtgärder

ledningen och vidta andra åtgärder

för återställning. Staten, kom-

för återställning. Staten, kom-

muner, landsting och kommunal-

muner, regioner och kommunal-

förbund behöver inte ställa

förbund

behöver

inte

ställa

säkerhet.

säkerhet.

 

 

 

 

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om

ytterligare säkerhet.

 

 

 

 

I fråga om beskaffenheten av

I fråga om beskaffenheten av

säkerheten gäller 2 kap. 25 §

säkerheten gäller 2 kap. 25 §

utsökningsbalken. Säkerheten skall

utsökningsbalken. Säkerheten ska

prövas av regeringen eller den

prövas av regeringen eller den

myndighet

som

regeringen

myndighet

som

regeringen

bestämmer och förvaras av läns-

bestämmer och förvaras av läns-

styrelsen i det län där verksamheten

styrelsen i det län där verksamheten

bedrivs.

 

 

bedrivs.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 1998:826.

97

Prop. 2018/19:162

2.22Förslag till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Härigenom föreskrivs att 7 § förfogandelagen (1978:262) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

7 §1

 

 

 

 

Om

förfogande

beslutar

Beslut om förfogande fattas av

regeringen

eller, efter regeringens

regeringen

eller,

efter regeringens

bemyndigande, kommuner, lands-

bemyndigande,

kommuner,

reg-

ting eller

statliga

myndigheter.

ioner eller

statliga

myndigheter.

Förfogande över

egendom

skall

Förfogande

över

egendom

ska

riktas mot en bestämd ägare eller

riktas mot en bestämd ägare eller

innehavare av egendomen. I fall

innehavare av egendomen. I fall

som avses i 1 § eller 2 § första

som avses i 1 § eller 2 § första

stycket 1 eller 2 får dock regeringen

stycket 1 eller 2 får dock regeringen

föreskriva

om

förfogande

som

föreskriva om förfogande som

avser alla eller en viss krets av

avser alla eller en viss krets av

ägare och innehavare av egendom

ägare och innehavare av egendom

av det slag som förfogandet gäller.

av det slag som förfogandet gäller.

Dispositionsförbud och förlängning av tiden för sådant förbud beslutas av den myndighet som har rätt att besluta om förfogandet.

Om förfogande göres för annans

Om förfogande görs för någon

räkning än statens, gäller vad som i

annans räkning än statens, gäller

denna lag sägs om

staten i

vad som i denna lag sägs om staten

tillämpliga delar den

för vars

i tillämpliga delar den för vars

räkning förfogandet sker.

räkning förfogandet sker.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

98

1 Senaste lydelse 1994:1724.

Prop. 2018/19:162

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting1 samt 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Lag om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner

4 §2

 

Vad som sagts i denna lag om

Det som sägs i denna lag om

kommun och kommunalskatt skall

kommun och kommunalskatt ska

gälla också för landsting och

gälla också för regioner och

landstingsskatt. Bestämmelserna i

regionskatt. Bestämmelserna i 1 §

1 § skall gälla också för begrav-

ska gälla också för begravnings-

ningsavgift som skall betalas till

avgift som ska betalas till kommun

kommun enligt begravningslagen

enligt

begravningslagen

(1990:1144).

(1990:1144).

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:299.

99

2

Senaste lydelse 1999:299.

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga samman- träden.

Prop. 2018/19:162

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Härigenom föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 b §1

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga samman- träden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

100

1 Senaste lydelse 2018:1975.

Prop. 2018/19:162

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1981:324) om medborgarvittnen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

2 §

Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och för den

tid som fullmäktige bestämmer.

Valet ska vara proportionellt, om

Valet

skall vara proportionellt,

om det begärs av minst så många

det begärs av minst så många

ledamöter som motsvarar den kvot,

ledamöter som motsvarar den kvot

vilken erhålls om antalet när-

som erhålls om antalet närvarande

varande ledamöter delas med det

ledamöter delas med det antal

antal personer som valet avser, ökat

personer som valet avser, ökat med

med 1. Om kvoten är ett brutet tal,

1. Om kvoten är ett brutet tal, ska

skall den avrundas till närmast

den avrundas till närmast högre

högre hela tal. Om förfarandet vid

hela tal. Bestämmelser om för-

sådant

proportionellt

val finns

farandet vid sådant proportionellt

bestämmelser i lagen

(1955:138)

val finns i lagen (1992:339) om

om proportionellt valsätt vid val

proportionellt valsätt.

inom

landsting,

kommunfull-

 

mäktige m.m.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

101

Prop. 2018/19:162

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

1 §1

Med offentliga funktionärer avses i denna lag 1. arbetstagare hos staten,

2. arbetstagare hos kommuner,

2. arbetstagare hos kommuner,

landsting, kommunalförbund, för-

regioner, kommunalförbund, för-

samlingar eller kyrkliga samfällig-

samlingar eller kyrkliga samfällig-

heter,

heter,

3.arbetstagare hos andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad,

4. ledamöter av sådana styrelser,

4. ledamöter av sådana styrelser,

verk, nämnder, kommittéer eller

verk, nämnder, kommittéer eller

andra myndigheter som hör till

andra myndigheter som hör till

staten eller till någon kommun eller

staten eller till någon kommun eller

något landsting eller andra organ

region eller andra organ som avses

som avses i 2 eller 3,

i 2 eller 3,

5. de som utövar uppdrag åt

5. de som utövar uppdrag åt

staten eller åt en kommun eller

staten eller åt en kommun eller

annat organ som avses i 2, om de

annat organ som avses i 2, om de

har valts till uppdraget eller inte

har valts till uppdraget eller inte har

äger undandra sig detta liksom

rätt att undandra sig detta eller

eljest om uppdraget är reglerat i

annars om uppdraget är reglerat i

författning,

författning,

6.krigsmän och andra som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

7.de som utövar myndighet utan att ha sådan anställning eller sådant uppdrag som anges i 1–5 och utan att fullgöra sådan tjänsteplikt som nämns i 6.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

102

1 Senaste lydelse 2004:810.

Prop. 2018/19:162

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvars- planeringen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

1 §1

Ägare eller innehavare av industriella anläggningar, andra näringsidkare samt sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, är skyldiga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer (totalförsvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt

bestämmelserna i denna lag.

 

Lagen gäller inte statliga myn-

Lagen gäller varken statliga eller

digheter, kommunala myndigheter

kommunala myndigheter och inte

eller landstingsmyndigheter och

heller den som i stället omfattas av

inte heller den som i stället

särskilda föreskrifter för total-

omfattas av särskilda föreskrifter

försvaret.

för totalförsvaret.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 1994:1725.

103

Prop. 2018/19:162

2.28Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Härigenom föreskrivs att 5–10, 13, 15 a och 15 b §§ och rubrikerna närmast före 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

Den landstingskommunala tand-

Tandvård som bedrivs av regioner

 

vården

 

 

 

 

 

Landstingskommunens ansvar

Regionens ansvar

 

 

 

5 §1

 

 

 

Varje landsting ska erbjuda en

Varje region ska erbjuda en god

 

god tandvård åt dem som är bosatta

tandvård åt dem som är bosatta

 

inom landstinget. Detsamma gäller

inom regionen. Detsamma gäller

 

dem som har skyddad folkbok-

dem som har skyddad folkbok-

 

föring enligt 16 § folkbokförings-

föring enligt 16 § folkbokförings-

 

lagen (1991:481) och stadigvaran-

lagen (1991:481) och stadigvaran-

 

de vistas inom landstinget. Även i

de vistas inom regionen. Även i

 

övrigt ska landstinget verka för en

övrigt ska regionen verka för en

 

god tandhälsa

hos befolkningen.

god tandhälsa hos befolkningen.

 

Tandvård som

landstinget självt

Tandvård

som

regionen själv

 

bedriver benämns i denna lag

bedriver benämns i denna lag

 

folktandvård.

 

folktandvård.

 

 

Vad som i denna lag sägs om

Vad som i denna lag sägs om

 

landsting gäller också kommuner

regioner

gäller också kommuner

 

som inte ingår i ett landsting.

som inte ingår i en region.

 

Ett landsting får sluta avtal med

En region får sluta avtal med

 

någon annan om att utföra de

någon annan om att utföra de

 

uppgifter som landstinget och dess

uppgifter som regionen och dess

 

folktandvård ansvarar för enligt

folktandvård ansvarar för enligt

 

denna lag. Uppgifter som innefattar

denna lag. Uppgifter som innefattar

 

myndighetsutövning får dock inte

myndighetsutövning får dock inte

 

med stöd av denna bestämmelse

med stöd av denna bestämmelse

 

överlämnas till en juridisk person

överlämnas till en juridisk person

 

eller en enskild individ.

eller en enskild individ.

 

 

5 a §2

 

 

 

Landstinget ska även erbjuda en

Regionen ska även erbjuda en

 

god tandvård åt dem som, utan att

god tandvård åt dem som, utan att

 

vara bosatta i Sverige, har rätt till

vara bosatta i Sverige, har rätt till

 

vårdförmåner i Sverige vid sjuk-

vårdförmåner i Sverige vid sjuk-

 

dom enligt vad som följer av

dom enligt vad

som följer av

104

1 Senaste lydelse 2018:685.

 

 

 

2 Senaste lydelse 2010:1315.

 

 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tandvården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvs- verksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlem- mar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjuk- dom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familje- medlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting. Om familje- medlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

Europaparlamentets och rådets Prop. 2018/19:162 förordning (EG) nr 883/2004 av

den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tandvården ska i dessa fall erbjudas av den region inom vars område personen är förvärvs- verksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den region inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemed- lemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämna förordningen, ska

familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

 

6 §3

Om någon som vistas i lands-

Om någon som vistas i regionen

tingskommunen utan att vara bosatt

utan att vara bosatt där behöver

där

behöver omedelbar tandvård,

omedelbar tandvård, ska regionen

ska

landstingskommunen erbjuda

erbjuda sådan tandvård.

sådan tandvård.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

7 §4

Folktandvården ska svara för

1.regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,

2.specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år,

och

3. övrig tandvård för personer

3. övrig tandvård för personer

från och med det år då de fyller 24

från och med det år då de fyller 24

år i den omfattning som landstinget

år i den omfattning som regionen

bedömer lämplig.

bedömer lämplig.

3Senaste lydelse 2013:409.

4 Senaste lydelse 2016:1301.

105

Prop. 2018/19:162

106

 

 

 

8 §5

 

 

Landstinget skall planera tand-

Regionen ska planera tand-

vården med utgångspunkt i be-

vården med utgångspunkt i be-

folkningens

behov

av

tandvård.

folkningens behov

av

tandvård.

Landstinget skall se till att det finns

Regionen ska se till att det finns

tillräckliga

resurser

för

patienter

tillräckliga resurser för patienter

med särskilda behov av tandvårds-

med särskilda behov av tandvårds-

insatser och att patientgrupper med

insatser och att patientgrupper med

behov av särskilt stöd erbjuds

behov av särskilt stöd erbjuds

tandvård.

 

 

 

tandvård.

 

 

Planeringen skall avse även den

Planeringen ska avse även den

tandvård som erbjuds av annan än

tandvård som erbjuds av annan än

landstinget.

 

 

 

regionen.

 

 

 

 

 

8 a §6

 

 

Vid tillämpningen

av

8 § ska

Vid tillämpningen

av

8 § ska

landstinget särskilt se till att upp-

regionen särskilt se till att upp-

sökande verksamhet bedrivs bland

sökande verksamhet bedrivs bland

dem som

 

 

 

dem som

 

 

1.omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

2.har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och

som

a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap.

1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

b)får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller

c)är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Landstinget ska också se till att

Regionen ska också se till att

nödvändig

tandvård

erbjuds

nödvändig

tandvård

erbjuds

patienter som avses i första stycket.

patienter som avses i första stycket.

Landstinget ska vidare se till att

Regionen ska vidare se till att

tandvård kan erbjudas

 

tandvård kan erbjudas

 

1.dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och

2.dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

9 §

 

 

I planeringen och utvecklingen

I

planeringen

och utvecklingen

av tandvården skall landstings-

av

tandvården

ska regionen

kommunen samverka med sam-

samverka med

samhällsorgan,

hällsorgan, organisationer och

organisationer och enskilda.

enskilda.

 

 

 

5Senaste lydelse 1998:554.

6 Senaste lydelse 2017:34.

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

Prop. 2018/19:162

Landstingskommunerna

skall

Regionerna

ska samverka i

samverka

i

tandvårdsfrågor

som

tandvårdsfrågor

som

berör flera

berör flera landstingskommuner.

regioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §7

 

 

 

 

 

I landstingen ska det finnas

I regionerna ska det finnas

möjlighet

 

till

anställning

för

möjlighet till anställning för

tandläkares

specialiseringstjänst-

tandläkares

specialiseringstjänst-

göring enligt patientsäkerhetslagen

göring enligt patientsäkerhetslagen

(2010:659) i en omfattning som

(2010:659) i en omfattning som

motsvarar

det planerade

framtida

motsvarar det

planerade

framtida

behovet

av

tandläkare

med

behovet av tandläkare med

specialistkompetens

i

klinisk

specialistkompetens

i

klinisk

verksamhet.

 

 

 

 

 

verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 a §8

 

 

 

 

 

Tandvård som avses i 7 § 1 ska

Tandvård som avses i 7 § 1 ska

vara

avgiftsfri

för

 

patienten.

vara avgiftsfri

för

patienten.

Uppkommer

 

kostnader

med

Uppkommer

 

kostnader

med

anledning av att patienten uteblivit

anledning av att patienten uteblivit

från

avtalat

tandvårdsbesök, får

från avtalat tandvårdsbesök, får

avgift tas ut av patienten enligt

avgift tas ut av patienten enligt

grunder som landstinget bestäm-

grunder som regionen bestämmer.

mer. Landstinget får också ta ut

Regionen får också ta ut avgift, om

avgift, om patienten på begäran ges

patienten på begäran ges tandvård

tandvård som inte är nödvändig för

som inte är nödvändig för att uppnå

att uppnå ett från odontologisk

ett från odontologisk synpunkt

synpunkt funktionellt och ut-

funktionellt

och

utseendemässigt

seendemässigt godtagbart resultat.

godtagbart resultat.

 

 

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

1.vården ges, eller

2.patienten uteblir från ett avtalat besök.

Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.

Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

Av patienter som får tandvård

Av patienter som får tandvård

som avses i 7 § 2 och 3 får

som avses i 7 § 2 och 3 får regionen

landstinget ta ut vårdavgifter enligt

ta ut vårdavgifter enligt grunder

grunder som landstingsfullmäktige

som regionfullmäktige bestämmer,

bestämmer, om inte något annat är

om inte något annat är särskilt

särskilt föreskrivet.

föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

7Senaste lydelse 2013:1143.

8 Senaste lydelse 2017:34.

107

Prop. 2018/19:162

108

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

 

 

 

 

15 b §9

 

 

 

För

tandvård

enligt 8 a §

andra

För tandvård

enligt 8 a § andra

och

tredje

styckena

lämnar

och

tredje

styckena

lämnar

landstinget ersättning till vårdgi-

regionen ersättning till vårdgivaren

varen med belopp som motsvarar

med belopp som motsvarar

folktandvårdens priser för tandvård

folktandvårdens priser för tandvård

om

inte landstinget

kommer

om inte regionen kommer överens

överens med vårdgivaren om något

med vårdgivaren om något annat.

annat.

Den

patientavgift

som

uari

2020. Förslag till

lag om ä

patienten betalat skall räknas av

ndring i ra räknas av från

från ersättningen.

 

 

ersättningen.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

9Senaste lydelse 2003:1209.

Prop. 2018/19:162

2.29Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4kap. 2 §2

En huvudman får inte vara

1.underårig eller i konkurs,

2.bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3.anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4.huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.

En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En huvudman, som utses av

En huvudman som utses av

kommunfullmäktige

eller

lands-

kommunfullmäktige

eller region-

tingsfullmäktige enligt 3 §, får inte

fullmäktige enligt 3 § får inte heller

heller

vara

anställd

eller

vara anställd eller styrelseledamot i

styrelseledamot

i

något

annat

något annat bankaktiebolag än

bankaktiebolag än Swedbank AB

Swedbank AB (publ) eller i en

(publ) eller i en medlemsbank.

medlemsbank.

 

 

 

 

 

 

3 §3

 

 

 

Av

antalet

huvudmän

skall

Av antalet huvudmän ska hälften,

hälften, i enlighet med närmare

i enlighet med närmare föreskrifter

föreskrifter i reglementet, väljas av

i

reglementet,

väljas

av

kommunfullmäktige

eller

lands-

kommunfullmäktige

eller region-

tingsfullmäktige inom sparbankens

fullmäktige inom

sparbankens

verksamhetsområde.

Återstoden

verksamhetsområde.

Återstoden

utses av huvudmännen själva bland

utses av huvudmännen själva bland

insättarna i sparbanken. Kravet på

insättarna i sparbanken. Kravet på

att dessa huvudmän skall vara

att dessa huvudmän ska vara

insättare gäller dock inte vid

insättare gäller dock inte vid

huvudmannaval

i samband med

huvudmannaval i samband

med

sparbankens bildande. En huvud-

sparbankens bildande. En huvud-

man som står i tur att avgå får inte

man som står i tur att avgå får inte

delta i valet för besättande av hans

delta i valet för besättande av hans

egen plats.

 

 

 

eller hennes egen plats.

 

Skall flera korporationer förrätta

Ska flera korporationer förrätta

val av

huvudmän skall, om inte

val

av huvudmän

ska, om

inte

1

Lagen omtryckt 1996:1005.

 

2

Senaste lydelse 2011:456.

109

3

Senaste lydelse 2004:304.

Prop. 2018/19:162 särskilda skäl föranleder till något

särskilda skäl föranleder något

annat,

fördelningen

av

antalet

annat,

fördelningen

av

antalet

mandat mellan dem ske efter det

mandat mellan dem ske efter det

invånarantal som de företräder.

invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i 2 §

lagen

Bestämmelserna

i

2 §

lagen

(1992:339)

om

proportionellt

(1992:339)

om

proportionellt

valsätt skall tillämpas också på

valsätt ska tillämpas också på

kommunfullmäktiges

och

lands-

kommunfullmäktiges

och

region-

tingsfullmäktiges val av huvudmän.

fullmäktiges val av huvudmän.

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §4

 

 

 

 

 

I en sådan stiftelse som avses i

I en sådan stiftelse som avses i

1 § andra

stycket

får förutom

1 § andra

stycket

 

får förutom

styrelsen finnas huvudmän till det

styrelsen finnas huvudmän till det

antal och med de uppgifter som

antal och med de uppgifter som

framgår

av

stiftelseförordnandet.

framgår

av

stiftelseförordnandet.

Bestämmelserna i 4 kap. 3 § om

Bestämmelserna i 4 kap. 3 § om

kommunfullmäktiges

och

lands-

kommunfullmäktiges

och

region-

tingsfullmäktiges val av huvudmän

fullmäktiges val av huvudmän i

i sparbanker gäller också huvud-

sparbanker gäller också huvudmän

män i en sådan stiftelse.

 

i en sådan stiftelse.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

110

4 Senaste lydelse 1991:1681.

Prop. 2018/19:162

2.30Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11kap. 11 §

Säkerhet enligt 10 § skall bestå

Säkerhet enligt 10 § ska bestå av

av pant eller borgen. Borgen skall

pant eller borgen. Borgen ska

ställas såsom för egen skuld och,

ställas såsom för egen skuld och,

om den ingås av två eller flera

om den ingås av

två eller

flera

personer

gemensamt,

vara

personer

gemensamt,

vara

solidarisk.

 

 

 

solidarisk.

 

 

 

Om en

bank

eller något

annat

Om en bank eller något annat

jämförbart kreditinstitut skall ställa

jämförbart

kreditinstitut ska ställa

säkerhet, får förvaltaren godta en

säkerhet, får förvaltaren godta en

utfästelse av institutet att infria den

utfästelse av institutet att infria den

förpliktelse som säkerheten

skall

förpliktelse

som

säkerheten

ska

avse.

 

 

 

avse.

 

 

 

Staten, kommun, landstings-

Staten, kommuner, regioner och

kommun

och

kommunalförbund

kommunalförbund

behöver

inte

behöver inte ställa säkerhet.

 

ställa säkerhet.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

111

Prop. 2018/19:162

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

I denna lag avses med

fullmäktige: kommunfull- mäktige, landstingsfullmäktige och förbundsfullmäktige i kommunal- förbund,

styrelse: kommunstyrelse, lands- tingsstyrelse och förbundsstyrelse i kommunalförbund med förbunds- fullmäktige.

I denna lag avses med

fullmäktige: kommunfullmäkt- ige, regionfullmäktige och för- bundsfullmäktige i kommunal- förbund,

styrelse: kommunstyrelse, regionstyrelse och förbunds- styrelse i kommunalförbund med förbundsfullmäktige.

7 §2

Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör

1.val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer,

2. ansvarsfrihet för styrelsens

2. ansvarsfrihet för styrelsens

eller en annan nämnds ledamöter

eller en annan nämnds ledamöter

eller åtgärd för att bevara

eller åtgärd för att bevara

kommunens, landstingets eller

kommunens,

regionens

eller

kommunalförbundets rätt.

kommunalförbundets rätt.

 

Beslut som har fattats med stöd

Beslut som har fattats med stöd

av första stycket skall anmälas till

av första stycket ska anmälas till

fullmäktige vid nästa sammanträde.

fullmäktige vid nästa sammanträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

112

1

Senaste lydelse 1999:941.

2

Senaste lydelse 2006:371.

Prop. 2018/19:162

2.32Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5kap. 11 §2

Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om

1.ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,

2.föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i ett annat land,

3. föremålet förs ut ur landet av

3. föremålet förs ut ur landet av

en offentlig institution här i landet

en offentlig institution här i landet

eller en institution som får bidrag

eller en institution som får bidrag

av stat, kommun eller landsting och

av stat, kommun eller region och

det ska föras tillbaka till Sverige,

det ska föras tillbaka till Sverige,

4.föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller

5.föremålet tillfälligt är i landet.

Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution i utlandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1

Lagen omtryckt 2002:620.

 

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

113

2

Senaste lydelse 2017:562.

Prop. 2018/19:162

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

 

 

Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ersättning

 

som

utfaller

enligt

kollektivavtalsgrundad

 

avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för

 

arbetstagare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. avgångsersättning

 

som

2. avgångsersättning

som

 

annorledes än på grund av

annan grund än kollektivavtals-

 

kollektivavtalsgrundad

avgångs-

grundad

avgångsbidragsförsäkring

 

bidragsförsäkring

utbetalas

av

utbetalas av staten, kommun eller

 

staten, kommun eller kommunal-

kommunalförbund

som

arbets-

 

förbund som arbetsgivare eller av

givare eller av Sveriges Kommuner

 

Sveriges Kommuner och Landsting

och Landsting eller det för

 

eller det för kommunerna och

kommunerna

och regionerna

 

landstingen gemensamma organet

gemensamma organet för admin-

 

för administration av personal-

istration av personalpension, under

 

pension,

under

förutsättning

att

förutsättning

att

arbetsgivaren

 

arbetsgivaren tillämpar kommunalt

tillämpar kommunalt pensionsavtal

 

pensionsavtal

eller

av annan

eller av annan arbetsgivare, under

 

arbetsgivare, under förutsättning att

förutsättning

att

arbetsgivaren

 

arbetsgivaren tillämpar kommunalt

tillämpar kommunalt pensionsavtal

 

pensionsavtal och att borgen eller

och att borgen eller liknande

 

liknande

garanti

tecknats

av

garanti

tecknats

av

kommun,

 

kommun,

kommunalförbund

eller

kommunalförbund

eller

Sveriges

 

Sveriges

Kommuner

och

Kommuner och Landsting,

 

Landsting,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

 

 

4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

 

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

 

huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till

 

sjukersättning eller till aktivitetsersättning,

 

 

 

 

 

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

 

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

 

huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av

 

engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,

 

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till

 

 

 

 

114

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2019:326.

 

 

 

 

 

 

 

en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialför- säkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller

en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Prop. 2018/19:162

115

Prop. 2018/19:162

2.34Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

Härigenom föreskrivs att 8 och 14–16 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

8 §1

Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den

statliga arkivmyndigheten.

 

 

Kommunstyrelsen

är

 

arkiv-

Kommunstyrelsen

 

är

 

arkiv-

 

myndighet

i

kommunen

och

myndighet i

kommunen

och

landstingsstyrelsen

i

landstinget,

regionstyrelsen i regionen, om inte

om inte kommunfullmäktige eller

kommunfullmäktige

eller

region-

landstingsfullmäktige

har

utsett

fullmäktige har utsett någon annan

någon annan nämnd eller styrelse

nämnd eller styrelse till arkiv-

till arkivmyndighet.

 

 

 

 

myndighet.

 

 

 

 

Den

kommunala

 

arkiv-

Den

kommunala

 

arkiv-

myndigheten ska se till att sådana

myndigheten ska se till att sådana

juridiska personer

som

avses i

juridiska

personer

som

avses i

2 kap.

3 §

offentlighets-

och

2 kap.

3 §

offentlighets-

och

sekretesslagen

(2009:400)

fullgör

sekretesslagen

(2009:400)

fullgör

sina

skyldigheter

enligt

3–6 §§

sina skyldigheter

enligt

3–6 §§

denna lag. I de fall flera kommuner

denna lag. I de fall flera kommuner

eller

flera

landsting

bestämmer

eller flera regioner bestämmer

tillsammans i ett sådant företag

tillsammans i ett sådant företag

fullgörs uppgiften av arkiv-

fullgörs uppgiften av arkiv-

myndigheten i den kommun eller

myndigheten i den kommun eller

det landsting

som

kommunerna

region

som

kommunerna

eller

eller landstingen kommer överens

regionerna kommer överens om.

om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv.

Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

1

Senaste lydelse 2010:1999.

116

 

 

 

 

14 §2

 

 

 

Om en kommunal myndighet har

Om en kommunal myndighet har

upphört och dess verksamhet inte

upphört och dess verksamhet inte

har förts över till en annan

har förts över till en annan

kommunal

myndighet,

ska

kommunal

myndighet,

ska

myndighetens arkiv överlämnas till

myndighetens arkiv överlämnas till

arkivmyndigheten

inom

tre

arkivmyndigheten

inom

tre

månader såvida inte kommun-

månader såvida inte kommun-

fullmäktige

eller

landstings-

fullmäktige eller regionfullmäktige

fullmäktige har beslutat något

har beslutat något annat.

 

annat.

 

 

 

 

 

 

 

I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall.

15 §3

Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag, eller

 

 

 

 

 

2. särskilt

beslut

av kommun-

2. särskilt

beslut

av kommun-

fullmäktige

eller

landstingsfull-

fullmäktige

eller

regionfullmäk-

mäktige.

 

 

tige.

 

 

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

 

 

 

 

16 §4

 

 

Kommunfullmäktige

eller

Kommunfullmäktige

eller

landstingsfullmäktige

får

meddela

regionfullmäktige

får

meddela

föreskrifter

om

arkivvården inom

föreskrifter om arkivvården inom

kommunen,

i

den

utsträckning

kommunen, i den

utsträckning

något annat inte är särskilt

något annat inte är särskilt

föreskrivet.

 

 

 

 

föreskrivet.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

2Senaste lydelse 2015:604.

3 Senaste lydelse 1993:1296.

4 Senaste lydelse 1993:1296.

Prop. 2018/19:162

117

Prop. 2018/19:162

2.35Förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 och 4 §§ begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

 

En församling som är huvudman

En församling som är huvudman

för begravningsverksamheten skall

för begravningsverksamheten

ska

vidta

de beredskapsförberedelser

vidta

de beredskapsförberedelser

som behövs för denna verksamhet

som behövs för denna verksamhet

under höjd beredskap.

 

 

under höjd beredskap.

 

 

 

Bestämmelser om vilket ansvar

Bestämmelser om vilket ansvar

kommuner i detta sammanhang har

kommuner i detta sammanhang har

inom det civila försvaret finns i

inom det civila försvaret finns i

lagen (2006:544) om kommuners

lagen (2006:544) om kommuners

och landstings åtgärder inför och

och regioners åtgärder inför och

vid

extraordinära händelser i

vid

extraordinära händelser

i

fredstid och höjd beredskap.

 

fredstid och höjd beredskap.

 

 

 

 

 

 

4 §2

 

 

 

 

 

Skyldigheten att lämna upp-

Skyldigheten att lämna upp-

lysningar m.m. enligt 6 kap. 1 §

lysningar m.m. enligt 6 kap. 1 §

andra

stycket

och

2 §

lagen

andra

stycket

och

2 §

lagen

(2006:544) om

kommuners

och

(2006:544) om

kommuners

och

landstings åtgärder inför och vid

regioners åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid

extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap gäller för

och höjd beredskap gäller för

huvudman och

annan

församling

huvudman och

annan

församling

som innehar en eller flera allmänna

som innehar en eller flera allmänna

begravningsplatser.

 

 

begravningsplatser.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

118

1

Senaste lydelse 2006:633.

2

Senaste lydelse 2006:633.

Prop. 2018/19:162

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 §

En kommun får den 1 januari

En kommun får den 1 januari

1992 eller senare även överta

1992 eller senare även överta

ansvaret för och driften av en annan

ansvaret för och driften av en annan

vårdinrättning för långtidssjukvård

vårdinrättning för långtidssjukvård

än som avses i

1 §,

om

än som avses i 1 §, om regionen

landstingskommunen

och

kom-

och kommunen kommer överens

munen kommer överens om det.

om det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

119

Prop. 2018/19:162

2.37Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 2 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

17 kap.

 

 

 

2 §1

 

 

 

Om säkerhet som skall ställas

Om säkerhet som ska ställas

enligt denna lag inte har godkänts

enligt denna lag inte har godkänts

av den till vars förmån den ställs,

av den till vars förmån den ställs,

skall säkerheten prövas av

ska

säkerheten

prövas

av

länsstyrelsen.

länsstyrelsen.

 

 

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommuner, landsting och

Staten, kommuner, regioner och

kommunalförbund behöver inte

kommunalförbund behöver inte

ställa säkerhet.

ställa säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

120

1 Senaste lydelse 2005:161.

Prop. 2018/19:162

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

Landsting

och

kommuner som

Regioner och kommuner som

inte

tillhör

något

landsting

inte

tillhör

någon

region

(sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga

(sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga

om personer som är försäkrade för

om personer som är försäkrade för

bosättningsbaserade

förmåner

bosättningsbaserade

förmåner

enligt

4 och

5 kap.

socialför-

enligt

4 och

5 kap.

socialför-

säkringsbalken,

lämna

ersättning

säkringsbalken,

lämna

ersättning

för resekostnader

 

 

för resekostnader

 

 

1. i samband med öppen hälso-

1. i samband med öppen hälso-

och sjukvård som anordnas av ett

och sjukvård som anordnas av en

landsting eller en kommun som inte

region eller en kommun som inte

ingår i ett landsting eller i samband

ingår i en region eller i samband

med sjukhusvård,

 

med sjukhusvård,

 

2.i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3.vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,

4.i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person med funktionsnedsättning,

5.i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

6.vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,

7.i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

8.vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

9.vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

1 Senaste lydelse 2017:36.

121

Prop. 2018/19:162 För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

122

Prop. 2018/19:162

2.39Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Härigenom föreskrivs att 10 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

10 §1

En vistelse anses inte leda till

En vistelse anses inte leda till

ändrad bosättning om den föranleds

ändrad bosättning om den föranleds

enbart av uppdrag som riksdags-

enbart av uppdrag som riksdags-

ledamot, statsråd eller heltids-

ledamot, statsråd eller heltids-

arvoderad

förtroendevald

i

arvoderad förtroendevald i region.

landsting.

 

 

 

En vistelse på viss fastighet som inte enbart föranleds av förhållande som avses i första stycket anses inte heller leda till ändrad bosättning om personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en bostad där.

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet där han eller hon med tillämpning av första eller andra stycket inte ska anses bosatt, anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till.

Sammanlever en person som omfattas av första eller andra stycket med sin familj på en fastighet där han eller hon enligt 7 § skulle anses vara bosatt, får Skatteverket på ansökan besluta att han eller hon ska folkbokföras på den fastigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2013:380.

123

Prop. 2018/19:162

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

 

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

 

 

 

 

1. avlöning

 

eller

därmed

1. avlöning

eller

därmed

jämförlig förmån, som utgått av

jämförlig förmån, som utgått av

anställning

eller

uppdrag

hos

anställning

eller

uppdrag

hos

svenska staten, svensk

kommun

svenska staten, svensk

kommun

eller svenskt landsting;

 

 

eller svensk region;

 

 

 

2. avlöning

eller därmed

jäm-

2. avlöning

eller

därmed

jäm-

förlig förmån, som utgått av annan

förlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag än

anställning eller annat uppdrag än

hos

svenska

staten,

svensk

hos svenska staten, svensk

kommun eller svenskt landsting, i

kommun eller svensk region, i den

den

mån inkomsten

förvärvats

mån inkomsten förvärvats genom

genom verksamhet här i riket;

 

verksamhet här i riket;

 

 

3.arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4.ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;

5. pension på grund av anställ-

5. pension på grund av anställ-

ning eller uppdrag hos svenska

ning eller uppdrag hos svenska

staten, svensk kommun eller

staten, svensk kommun eller svensk

svenskt landsting;

region;

6.belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller

124

1 Senaste lydelse 2012:833.

om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229);

7.pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;

8.ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring;

9.dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;

10.annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;

11.återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;

12.sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

– ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

– ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

– gör tjänsteresor utomlands, eller

– utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomst- skattelagen.

6 §