prop 2013/14 110 d1

Regeringens proposition 2013/14:110

En ny organisation för polisen

Prop.

 

2013/14:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombil- das till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrät- tas som en fristående myndighet den 1 januari 2015. Syftet med reformen är att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kva- litet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet. Ombildningen ska inte ändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.

Regeringen föreslår nu de lagändringar som behövs för omorganisa- tionen. De innebär i huvudsak

-att det tydliggörs när Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen eller båda myndigheterna har befogenheter eller fullgör uppgifter enligt viss lagstiftning,

-att den anknytning till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort, och

-att många begrepp med anknytning till polisens organisation som används i dagens lagstiftning byts ut eller utmönstras.

Reformen förutsätter att regleringen av polisens personuppgiftsbehand- ling och bestämmelserna om sekretess anpassas till den nya organisatio- nen. Dessutom inrättas ett nytt register över DNA-profiler, eliminerings- databasen, för att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten.

1

Prop. 2013/14:110

Innehållsförteckning

Del 1

 

 

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

23

2

Lagtext

............................................................................................

29

 

2.1

Förslag till lag med vissa bestämmelser med anled -

 

 

 

ning av en ny organisation för polisen .............................

29

 

2.2 ........................

Förslag till lag om elimineringsdatabasen

31

 

2.3 .................

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

34

 

2.4 .....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

42

 

2.5 .........................

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

44

 

2.6 .........................

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

46

 

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1918:163) med

 

 

........................................

vissa bestämmelser om sjöfynd

48

 

2.8 ........

Förslag till lag om ändring i växellagen (1932:130)

51

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om

 

 

..............................................................................

ägofred

52

 

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1938:121) om

 

 

...........................................................................

hittegods

53

 

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1943:881) om

 

 

.............................................

polisens ställning under krig

56

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668) om

 

 

...........................................................

utlämning för brott

57

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om

 

 

.....................

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m

59

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:642) om

 

 

........

blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

61

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om

 

 

 

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

 

 

..............................

angående verkställighet av straff m.m

62

 

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med

 

 

..............

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

64

 

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om

 

 

............................................................

kontinentalsockeln

66

 

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742) om

 

 

..............................................

hotell - och pensionatrörelse

67

 

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1970:375) om

 

 

 

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

 

 

......

för verkställighet av beslut om vård eller behandling

71

 

2.20

Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

 

 

........................................................................

(1970:988)

75

 

2.21

Förslag till lag om ändring i rennäringslagen

 

 

........................................................................

(1971:437)

76

 

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om

 

 

....................................................................

överlastavgift

77

 

2.23

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

2

........................................................................

(1973:282)

78

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om

Prop. 2013/14:110

 

bevakningsföretag ...........................................................

80

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m.m. .............................................

81

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om

visst stöldgods m.m. ........................................................

83

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods

m.m..................................................................................

84

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för

trädgårdsnäringen ............................................................

86

2.29Förslag till lag om ändring i oljekrislagen

(1975:197) .......................................................................

87

2.30Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410) .....................................................................

88

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift...........................................................

89

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1976:511) om

omhändertagande av berusade personer m.m..................

91

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1977:67) om

tilläggsavgift i kollektiv persontrafik ..............................

93

2.34Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen

(1977:1160) .....................................................................

94

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om

nämnder för vissa trafikfrågor .........................................

95

2.36Förslag till lag om ändring i förfogandelagen

(1978:262) .......................................................................

96

2.37Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen

 

(1978:268) .......................................................................

98

2.38

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302) .......

100

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1979:357) om

yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg........................

102

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ........

104

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1979:1088) om

gränsövervakningen i krig m.m. ....................................

105

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg ...............................

108

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om

ordningsvakter...............................................................

111

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om

medborgarvittnen...........................................................

114

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1064) om

säkerhetskontroll i domstol............................................

116

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1104) om

 

verksamheten hos vissa regionala alarmerings-

 

 

 

centraler.........................................................................

118

 

2.47

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:395) om

 

 

 

Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervak-

 

 

 

ning................................................................................

119

3

Prop. 2013/14:110

2.48

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) om

 

 

 

anordnande av visst automatspel....................................

120

 

2.49

Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen

 

 

 

(1982:673) ......................................................................

121

 

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (1983:1097) med

 

 

 

vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m..............

123

 

2.51

Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) .......

126

 

2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206) om

 

 

 

viten................................................................................

138

 

2.53

Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen

 

 

 

(1986:223) ......................................................................

139

 

2.54

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

 

 

 

näringsförbud .................................................................

140

 

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) om

 

 

 

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. .................

141

 

2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:24) om

 

 

 

kommunal parkeringsövervakning m.m. ........................

143

 

2.57

Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) .........

144

 

2.58

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

 

 

(1987:672) ......................................................................

146

 

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:144) om

 

 

 

säkerhetskontroll i riksdagens lokaler ............................

147

 

2.60

Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen

 

 

 

(1988:534) ......................................................................

148

 

2.61

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om

 

 

 

kontaktförbud .................................................................

150

 

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om

 

 

 

vård av missbrukare i vissa fall ......................................

152

 

2.63

Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

 

 

 

(1988:950) ......................................................................

153

 

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

 

 

 

Sveriges riksbank ...........................................................

154

 

2.65

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:14) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av utländska vård-

 

 

 

nadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn .....

155

 

2.66

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om vård av unga .......................

157

 

2.67

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om

 

 

 

undersökning av olyckor ................................................

158

 

2.68

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1079) om

 

 

 

tillfälliga bilförbud .........................................................

160

 

2.69

Förslag till lag om ändring i begravningslagen

 

 

 

(1990:1144) ....................................................................

161

 

2.70

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1157) om

 

 

 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg..............................

163

 

2.71

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:483) om

 

 

 

fingerade personuppgifter...............................................

164

 

2.72

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om

 

 

 

särskild utlänningskontroll .............................................

166

 

2.73

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

 

4

 

psykiatrisk tvångsvård....................................................

171

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård ......................................................

172

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning........................................

173

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

 

randefrihetsgrundlagens områden..................................

174

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. .....................

175

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

stöd och service till vissa funktionshindrade.................

177

2.79

Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)....

178

2.80

Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787) ......

180

2.81Förslag till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617) ...................................................................

181

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om

offentlig anställning.......................................................

187

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1994:261) om

fullmaktsanställning ......................................................

188

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1994:451) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll ..............

189

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribuna-

 

lerna för brott mot internationell humanitär rätt ............

190

2.86

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)........

192

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi................................................................

193

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt............................................................

194

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1995:832) om

obduktion m.m. .............................................................

195

2.90Förslag till lag om ändring i pantbankslagen

 

(1995:1000) ...................................................................

196

2.91

Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).......

197

2.92Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) .....................................................................

209

2.93Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

 

annat land inom Europeiska unionen.............................

210

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon....................................

211

2.95Förslag till lag om ändring i körkortslagen

(1998:488) .....................................................................

212

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.............

215

2.97Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret ...................................

216

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård ...........................

217

Prop. 2013/14:110

5

Prop. 2013/14:110

2.99

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om

 

 

 

belastningsregister..........................................................

219

 

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:621) om

 

 

 

misstankeregister............................................................

221

 

2.101

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1702) om

 

 

 

inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om

 

 

 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar ......................

223

 

2.102

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1705) om

 

 

 

inspektioner enligt konventionen om förbud mot

 

 

 

användning, lagring, produktion och överföring av

 

 

 

antipersonella minor (truppminor) samt om deras

 

 

 

förstöring ........................................................................

224

 

2.103

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om

 

 

 

behandling av personuppgifter vid Skatteverkets

 

 

 

medverkan i brottsutredningar........................................

225

 

2.104

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:271) om

 

 

 

handel med begagnade varor..........................................

226

 

2.105

Förslag till lag om ändring i epizootilagen

 

 

 

(1999:657) ......................................................................

228

 

2.106

Förslag till lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)....

229

 

2.107

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:779) om

 

 

 

handel med ädelmetallarbeten ........................................

230

 

2.108

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:130) om

 

 

 

försvarsunderrättelseverksamhet ....................................

231

 

2.109

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:140) om

 

 

 

inspektioner enligt internationella avtal om

 

 

 

förhindrande av spridning av kärnvapen ........................

232

 

2.110

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:343) om

 

 

 

internationellt polisiärt samarbete ..................................

233

 

2.111

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:344) om

 

 

 

Schengens informationssystem ......................................

237

 

2.112

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål .............................

240

 

2.113

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1219) om

 

 

 

internationellt tullsamarbete ...........................................

241

 

2.114

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

 

 

 

straff för smuggling........................................................

242

 

2.115

Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281).........

243

 

2.116

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453) ......................................................................

244

 

2.117

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om

 

 

 

biobanker i hälso- och sjukvården m.m..........................

247

 

2.118

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:329) om

 

 

 

samarbete med Internationella brottmålsdomstolen .......

248

 

2.119

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om

 

 

 

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-

 

 

 

het i vissa fall .................................................................

250

 

2.120

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:445) om

 

 

 

medling med anledning av brott.....................................

251

 

2.121

Förslag till lag om ändring i fordonslagen

 

6

 

(2002:574) ......................................................................

252

2.122

Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

Prop. 2013/14:110

 

(2003:364) .....................................................................

254

2.123

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om

 

 

elektronisk kommunikation ...........................................

256

2.124

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om

 

 

skydd mot olyckor .........................................................

259

2.125

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om

 

 

överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

 

arresteringsorder............................................................

260

2.126

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1174) om

 

 

vissa former av internationellt samarbete i brottsut-

 

 

redningar........................................................................

263

2.127

Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

 

 

(2004:168) .....................................................................

265

2.128

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om

 

 

sjöfartsskydd..................................................................

267

2.129

Förslag till lag om ändring i järnvägslagen

 

 

(2004:519) .....................................................................

269

2.130

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1100) om

 

 

luftfartsskydd.................................................................

271

2.131

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1167) om

 

 

vägtransportledare .........................................................

273

2.132

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:130) om

 

 

dödförklaring.................................................................

275

2.133

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om

 

 

rättsintyg i anledning av brott........................................

276

2.134

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om

 

 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ........................

278

2.135

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om

 

 

arbetstid vid visst vägtransportarbete ............................

280

2.136

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:426) om

 

 

arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget ...........

281

2.137

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551) .....................................................................

282

2.138

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

 

 

(2005:716) .....................................................................

283

2.139

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:754) om

 

 

transitering av tredjelandsmedborgare...........................

291

2.140

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:787) om

 

 

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

 

 

pande verksamhet ..........................................................

293

2.141

Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

(2006:227) .....................................................................

294

2.142

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) om

 

 

transport av farligt gods.................................................

295

2.143

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:343) om

 

 

Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbe-

 

 

kämpning.......................................................................

296

2.144

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:418) om

 

 

säkerhet i vägtunnlar .....................................................

298

 

 

7

Prop. 2013/14:110

2.145

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:444) om

 

 

 

passagerarregister ...........................................................

299

 

2.146

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om

 

 

 

blodsäkerhet ...................................................................

301

 

2.147

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om

 

 

 

utrymning och inkvartering m.m. under höjd bered-

 

 

 

skap ................................................................................

302

 

2.148

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:615) om

 

 

 

samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone........

303

 

2.149

Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen

 

 

 

(2006:804) ......................................................................

304

 

2.150

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om

 

 

 

foder och animaliska biprodukter...................................

305

 

2.151

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om

 

 

 

provtagning på djur, m.m. ..............................................

306

 

2.152

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:807) om

 

 

 

kontroll av husdjur, m.m. ...............................................

307

 

2.153

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om

 

 

 

hamnskydd .....................................................................

308

 

2.154

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

 

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa .....

310

 

2.155

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:606) om

 

 

 

utredningar avseende vissa dödsfall ...............................

311

 

2.156

Förslag till lag om ändring i bidragsbrottslagen

 

 

 

(2007:612) ......................................................................

312

 

2.157

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:980) om

 

 

 

tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet .............

313

 

2.158

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) om

 

 

 

tillsyn över hundar och katter.........................................

314

 

2.159

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om

 

 

 

yrkesförarkompetens ......................................................

316

 

2.160

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:99) om

 

 

 

tillämpning av Europaparlamentets och rådets

 

 

 

förordning (EG) nr 1781/2006 om information om

 

 

 

betalaren som skall åtfölja överföringar av medel..........

317

 

2.161

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om

 

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

 

mänskliga vävnader och celler .......................................

318

 

2.162

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om

 

 

 

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att

 

 

 

ingripa mot rattfylleribrott..............................................

319

 

2.163

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:475) om

 

 

 

kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik............

320

 

2.164

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om

 

 

 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ...........

321

 

2.165

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:1049) om

 

 

 

förbud mot utsläppande på marknaden av päls av

 

 

 

katt och hund m.m..........................................................

322

 

2.166

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

8

 

terrorism .........................................................................

323

2.167

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) om

Prop. 2013/14:110

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård...............

326

2.168

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

327

2.169

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

328

2.170

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om

 

 

kontroll av skyddade beteckningar på jordbrukspro-

 

 

dukter och livsmedel .....................................................

338

2.171

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

kommuner och landsting ...............................................

339

2.172

Förslag till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

(2010:361) .....................................................................

340

2.173

Förslag till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

(2010:361) .....................................................................

342

2.174

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:362) om

 

 

polisens allmänna spaningsregister ...............................

353

2.175

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:374) om

 

 

försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollan-

 

 

ter i hamnar....................................................................

355

2.176

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

(2010:500) .....................................................................

356

2.177

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659) .....................................................................

357

2.178

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

betaltjänster ...................................................................

359

2.179

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)........

360

2.180

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

(2010:900) .....................................................................

361

2.181

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om

 

 

brandfarliga och explosiva varor ...................................

362

2.182

Förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045)......

363

2.183

Förslag till lag om ändring i alkohollagen

 

 

(2010:1622) ...................................................................

364

2.184

Förslag till lag om ändring i delgivningslagen

 

 

(2010:1932) ...................................................................

366

2.185

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1933) om

 

 

auktorisation av delgivningsföretag...............................

368

2.186

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:111) om

 

 

förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

 

 

substanser ......................................................................

369

2.187

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:579) om

 

 

leksakers säkerhet..........................................................

370

2.188

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:721) om

 

 

märkning av energirelaterade produkter........................

371

2.189

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

372

2.190

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1070) om

 

 

handel med sälprodukter................................................

373

 

 

9

Prop. 2013/14:110

10

 

2.191

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1165) om

 

 

 

överlämnande från Sverige enligt en nordisk arreste-

 

 

 

ringsorder .......................................................................

374

 

2.192

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

375

 

2.193

Förslag till lag om ändring i kustbevakningsdata-

 

 

 

lagen (2012:145) ............................................................

376

 

2.194

Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

 

(2012:210) ......................................................................

378

 

2.195

Förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

 

(2012:211) ......................................................................

379

 

2.196

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:278) om

 

 

 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommuni-

 

 

 

kation i de brottsbekämpande myndigheternas

 

 

 

underrättelseverksamhet.................................................

380

 

2.197

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:595) om

 

 

 

införsel av och handel med sprutor och kanyler.............

381

 

2.198

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:806) om

 

 

 

beredskapslagring av olja ...............................................

382

 

2.199

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om

 

 

 

kontroll av ekologisk produktion ...................................

383

 

2.200

Förslag till lag om ändring i kameraövervaknings-

 

 

 

lagen (2013:460) ............................................................

384

 

2.201

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

 

elimineringsdatabasen ....................................................

387

 

2.202

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

 

straff för penningtvättsbrott............................................

389

3

Ärendet och dess beredning ..........................................................

390

4

En ny organisation för svensk polis ..............................................

391

 

4.1

Varför omorganiseras polisen?.......................................

391

4.2Två nya myndigheter – Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen.............................................................

392

4.2.1

Den centrala och den lokala polisorgani-

 

 

sationen slås ihop...........................................

392

4.2.2

Statens kriminaltekniska laboratorium ska

 

 

ingå i Polismyndigheten ................................

393

4.2.3

Säkerhetspolisen blir en fristående

 

 

myndighet......................................................

393

 

4.3

Genomförandet av ombildningen...................................

394

 

4.4

Utgångspunkterna för författningsregleringen ...............

395

5

Samarbetet och uppgiftsfördelningen mellan Polismyndig-

 

 

heten och Säkerhetspolisen ...........................................................

396

5.1Uppgiftsfördelningen mellan Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen ska framgå av polislagen ....................

396

5.2Ansvarsfördelningen mellan Polismyndigheten och

 

Säkerhetspolisen.............................................................

398

6 En ny organisation kräver delvis andra organisatoriska

 

begrepp

.........................................................................................

401

6.1

Polisen, polis och polisväsendet.....................................

401

6.2

Polismyndighet, polisstyrelse, polisdistrikt,

Prop. 2013/14:110

 

polisnämnd, länspolismästare och polischef..................

404

6.3

Statens kriminaltekniska laboratorium ..........................

406

6.4Rikspolisstyrelsen ersätts med Polismyndigheten

eller Säkerhetspolisen....................................................

407

6.5Särskilda överväganden beträffande polisens

internationella samverkan..............................................

410

6.5.1Regleringen av polisens internationella

samarbete......................................................

410

6.5.2Lagen om internationellt polisiärt

samarbete......................................................

411

6.5.3Transport i samband med överlämnande,

avvisning eller utvisning...............................

415

6.5.4Lagar som syftar till att förhindra och

 

 

utreda penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .......................................................

416

6.6

Överväganden om vissa särskilda bestämmelser...........

418

 

6.6.1

Rättegångsbalken och brottsbalken ..............

418

 

6.6.2

Utlänningslagen............................................

420

6.6.3Lagen om omhändertagande av berusade

personer m.m. ...............................................

422

6.6.4Lagen om Försvarsmaktens stöd till

polisen vid terrorismbekämpning .................

422

6.6.5Lagen om ordningsvakter, växellagen

m.m. ........................................................... 425

7

Ärendehandläggning och överklagande .......................................

427

 

7.1

Handläggning av förvaltningsärenden...........................

427

 

 

7.1.1

Behövs det regler som styr handlägg-

 

 

 

 

ningen inom Polismyndigheten?...................

428

 

 

7.1.2

Ska det anges var en ansökan ska göras?......

429

 

7.2

Anmälningsskyldighet i förvaltningsärenden ................

431

 

7.3

Anmälningsskyldighet enligt rättegångsbalken.............

432

 

7.4

Behörig domstol vid överklaganden..............................

433

 

 

7.4.1

Behovet av särskilda forumregler vid

 

 

 

 

överklagande till allmän förvaltnings-

 

 

 

 

domstol .........................................................

433

 

 

7.4.2

Ny forumregel i vapenlagen .........................

436

 

 

7.4.3

Bör överklagande av sekretessbeslut

 

 

 

 

styras till vissa domstolar?............................

439

 

7.5

Överklagande till annan instans än domstol ..................

440

 

 

7.5.1

Reglerna om överklagande är inte

 

 

 

 

enhetliga .......................................................

440

 

 

7.5.2

Överklagande till länsstyrelsen.....................

441

 

 

7.5.3

Överklagande till regeringen ........................

444

8

Polisens behandling av personuppgifter.......................................

444

 

8.1

Nuvarande reglering ......................................................

444

 

8.2

Polismyndighetens behandling av personuppgifter .......

447

 

8.3

Polismyndigheten får föra en elimineringsdatabas........

451

 

 

8.3.1

Behovet av en elimineringsdatabas ..............

451

11

Prop. 2013/14:110

 

8.3.2

Elimineringsdatabasen författnings-

 

 

 

 

regleras ..........................................................

454

 

 

8.3.3

Databasens ändamål ......................................

458

 

 

8.3.4

Databasens innehåll.......................................

460

 

 

8.3.5

Hur får databasen användas? .........................

464

 

 

8.3.6

Gallring av uppgifter i databasen...................

466

 

 

8.3.7

Andra myndigheter ska inte få tillgång till

 

 

 

 

databasen .......................................................

467

 

 

8.3.8

Vad händer med den befintliga elimine-

 

 

 

 

ringsdatabasen? .............................................

468

 

8.4

Behandlingen av personuppgifter vid Statens

 

 

 

kriminaltekniska laboratorium .......................................

470

 

 

8.4.1

Den nuvarande personuppgiftsbehand-

 

 

 

 

lingen ...........................................................

470

 

 

8.4.2

Är regleringen i personuppgiftslagen till-

 

 

 

 

räcklig? ..........................................................

472

 

8.5

Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter..........

479

 

8.6

Polisens tillgång till andra myndigheters uppgifter........

482

9 Behandling av personuppgifter i vapenregister och

 

 

vapenärenden ................................................................................

 

483

 

9.1

Den nuvarande regleringen ............................................

483

 

 

9.1.1

Hur är vapenregistren reglerade i dag?..........

484

 

 

9.1.2

Hur används registren i praktiken?................

485

 

 

9.1.3

Tidigare överväganden och förslag om

 

 

 

 

vapenregister .................................................

486

 

 

9.1.4

Polisorganisationskommitténs förslag...........

487

 

9.2

Generella regler för personuppgiftsbehandling ..............

488

 

 

9.2.1

En samlad reglering av personuppgifts-

 

 

 

 

behandling enligt vapenlagen ........................

488

 

 

9.2.2

Regler om behandling av personuppgifter

 

 

 

 

införs i vapenlagen ........................................

489

 

9.3

Regleringen av vapenregister .........................................

493

 

 

9.3.1

De lokala vapenregistren tas bort ..................

493

 

 

9.3.2

Innehållet i vapenregistren ............................

495

 

 

9.3.3

Ändamålen för behandling ............................

497

 

 

9.3.4

Utlämnande av uppgifter ur registren............

498

 

 

9.3.5

Samkörning av vapenregister ........................

499

 

 

9.3.6

Bevarande och gallring..................................

501

10

Offentlighet och sekretess.............................................................

503

 

10.1

Allmänt om offentlighet och sekretess ...........................

503

 

10.2

Sekretess i polisverksamhet............................................

504

 

10.3

Påverkas allmänhetens insyn i polisens verksamhet?.....

505

 

10.4

Påverkas polisens möjligheter att samarbeta? ................

507

 

 

10.4.1

Gäller sekretess inom Polismyndigheten?.....

507

 

 

10.4.2

Sekretess vid Säkerhetspolisen......................

509

 

 

10.4.3

Sekretess för vapenregister och vapen-

 

 

 

 

ärenden ..........................................................

510

 

 

10.4.4

Behövs det nya sekretessbrytande bestäm-

 

 

 

 

melser? ..........................................................

511

12

10.5

Anställdas tillgång till uppgifter.....................................

516

10.6Sekretess i ärenden om avskiljande från utbildning

och för uppgifter i elimineringsdatabasen .....................

519

10.6.1

Sekretess i ärenden om avskiljande av

 

 

studerande.....................................................

519

10.6.2

Sekretess för uppgifter i eliminerings-

 

 

databasen ......................................................

523

11 Regler för övergången till en ny organisation..............................

524

11.1En särskild lag med anledning av ombildningen av

 

 

polisorganisationen........................................................

524

 

11.2

Ytterligare övergångsbestämmelser behövs ..................

529

 

11.3

Internationella instrument..............................................

531

12

Konsekvenser...............................................................................

531

 

12.1

Ekonomiska konsekvenser ............................................

531

 

12.2

Konsekvenserna för brottsligheten ................................

532

 

12.3

Konsekvenser för de anställda.......................................

532

13

Ikraftträdande...............................................................................

534

14

Författningskommentar................................................................

535

14.1Förslaget till lag med vissa bestämmelser med

 

anledning av en ny organisation för polisen ..................

535

14.2

Förslaget till lag om elimineringsdatabasen ..................

538

14.3

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken............

545

14.4

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ...............

548

14.5

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken...................

548

14.6

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken....................

549

14.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1918:163) med

 

vissa bestämmelser om sjöfynd .....................................

550

14.8

Förslaget till lag om ändring i växellagen (1932:130)...

551

14.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1933:269) om

ägofred...........................................................................

551

14.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1938:121) om

hittegods ........................................................................

552

14.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1943:881) om

polisens ställning under krig..........................................

553

14.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1957:668) om

utlämning för brott.........................................................

554

14.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m..................

554

14.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:642) om

blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap......

555

14.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

angående verkställighet av straff m.m...........................

555

14.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ...........

555

14.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln.........................................................

556

14.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:742) om

hotell- och pensionatrörelse...........................................

556

Prop. 2013/14:110

13

Prop. 2013/14:110

14.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:375) om

 

 

 

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

 

 

 

för verkställighet av beslut om vård eller behandling ....558

 

14.20

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildnings-

 

 

 

lagen (1970:988) ............................................................

559

 

14.21

Förslaget till lag om ändring i rennäringslagen

 

 

 

(1971:437) ......................................................................

559

 

14.22

Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om

 

 

 

överlastavgift..................................................................

560

 

14.23

Förslaget till lag om ändring i sjömanslagen

 

 

 

(1973:282) ......................................................................

560

 

14.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:191) om

 

 

 

bevakningsföretag ..........................................................

561

 

14.25

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:202) om

 

 

 

beräkning av strafftid m.m. ............................................

561

 

14.26

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:1065) om

 

 

 

visst stöldgods m.m. .......................................................

562

 

14.27

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:1066) om

 

 

 

förfarande med förverkad egendom och hittegods

 

 

 

m.m. ...............................................................................

562

 

14.28

Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:74) med

 

 

 

bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för

 

 

 

trädgårdsnäringen ...........................................................

563

 

14.29

Förslaget till lag om ändring i oljekrislagen

 

 

 

(1975:197) ......................................................................

563

 

14.30

Förslaget till lag om ändring i trafikskadelagen

 

 

 

(1975:1410) ....................................................................

563

 

14.31

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:206) om

 

 

 

felparkeringsavgift .........................................................

563

 

14.32

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:511) om

 

 

 

omhändertagande av berusade personer m.m.................

564

 

14.33

Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:67) om

 

 

 

tilläggsavgift i kollektiv persontrafik .............................

565

 

14.34

Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen

 

 

 

(1977:1160) ....................................................................

565

 

14.35

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:234) om

 

 

 

nämnder för vissa trafikfrågor........................................

565

 

14.36

Förslaget till lag om ändring i förfogandelagen

 

 

 

(1978:262) ......................................................................

566

 

14.37

Förslaget till lag om ändring i ransoneringslagen

 

 

 

(1978:268) ......................................................................

566

 

14.38

Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302) .....

567

 

14.39

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:357) om

 

 

 

yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg.........................

567

 

14.40

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:377) om

 

 

 

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. .........

568

 

14.41

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:1088) om

 

 

 

gränsövervakningen i krig m.m......................................

568

 

14.42

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:424) om

 

14

 

åtgärder mot förorening från fartyg................................

570

 

 

 

14.43

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:578) om

Prop. 2013/14:110

 

ordningsvakter...............................................................

571

14.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:324) om

medborgarvittnen...........................................................

572

14.45Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1064) om

säkerhetskontroll i domstol............................................

573

14.46Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmerings-

centraler.........................................................................

573

14.47Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär

övervakning...................................................................

574

14.48Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel ...................................

574

14.49Förslaget till lag om ändring i arbetstidslagen

(1982:673) .....................................................................

574

14.50Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:1097)

 

med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. ....

575

14.51

Förslaget till lag om ändring i polislagen (1984:387)....

576

14.52

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:206) om

 

 

viten...............................................................................

582

14.53Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen

(1986:223) .....................................................................

582

14.54Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud ................................................................

582

14.55Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:1009) om

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ................

583

14.56Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:24) om

 

kommunal parkeringsövervakning m.m. .......................

583

14.57

Förslaget till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) .....

583

14.58

Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

 

 

(1987:672) .....................................................................

584

14.59Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:144) om

säkerhetskontroll i riksdagens lokaler ...........................

584

14.60Förslaget till lag om ändring i djurskyddslagen

(1988:534) .....................................................................

585

14.61Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:688) om

kontaktförbud ................................................................

585

14.62Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall .....................................

586

14.63Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) .....................................................................

586

14.64Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ..........................................................

586

14.65Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vård-

nadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn..... 586

14.66Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga ......................

587

14.67Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:712) om

undersökning av olyckor ...............................................

587

15

Prop. 2013/14:110

14.68

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1079) om

 

 

 

tillfälliga bilförbud .........................................................

587

 

14.69

Förslaget till lag om ändring i begravningslagen

 

 

 

(1990:1144) ....................................................................

587

 

14.70

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1157) om

 

 

 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg..............................

588

 

14.71

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:483) om

 

 

 

fingerade personuppgifter...............................................

588

 

14.72

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:572) om

 

 

 

särskild utlänningskontroll .............................................

589

 

14.73

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

 

 

 

psykiatrisk tvångsvård....................................................

590

 

14.74

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

 

 

 

rättspsykiatrisk vård .......................................................

591

 

14.75

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

 

 

 

rättspsykiatrisk undersökning.........................................

591

 

14.76

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1559)

 

 

 

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

 

 

 

yttrandefrihetsgrundlagens områden ..............................

591

 

14.77

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om

 

 

 

särskild personutredning i brottmål, m.m.......................

591

 

14.78

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade..................

591

 

14.79

Förslaget till lag om ändring i tobakslagen

 

 

 

(1993:581) ......................................................................

592

 

14.80

Förslaget till lag om ändring i fiskelagen (1993:787) ....

592

 

14.81

Förslaget till lag om ändring i ordningslagen

 

 

 

(1993:1617) ....................................................................

593

 

14.82

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om

 

 

 

offentlig anställning........................................................

593

 

14.83

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:261) om

 

 

 

fullmaktsanställning .......................................................

594

 

14.84

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:451) om

 

 

 

intensivövervakning med elektronisk kontroll ...............

594

 

14.85

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) om

 

 

 

Sveriges samarbete med de internationella tribuna-

 

 

 

lerna för brott mot internationell humanitär rätt.............

594

 

14.86

Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)......

595

 

14.87

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi ................................................................

595

 

14.88

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

 

 

 

totalförsvarsplikt.............................................................

595

 

14.89

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:832) om

 

 

 

obduktion m.m. ..............................................................

595

 

14.90

Förslaget till lag om ändring i pantbankslagen

 

 

 

(1995:1000) ....................................................................

596

 

14.91

Förslaget till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).....

596

 

14.92

Förslaget till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

 

 

 

(1996:627) ......................................................................

603

16

 

 

 

14.93

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:701) om

Prop. 2013/14:110

 

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

 

 

annat land inom Europeiska unionen.............................

603

14.94Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon....................................

604

14.95Förslaget till lag om ändring i körkortslagen

(1998:488) .....................................................................

604

14.96Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.............

605

14.97Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret ...................................

606

14.98Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård ...........................

606

14.99Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:620) om

 

belastningsregister .........................................................

606

14.100

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:621) om

 

 

misstankeregister ...........................................................

607

14.101

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1702) om

 

 

inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om

 

 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar .....................

608

14.102

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1705) om

 

 

inspektioner enligt konventionen om förbud mot

 

 

användning, lagring, produktion och överföring av

 

 

antipersonella minor (truppminor) samt om deras

 

 

förstöring .......................................................................

609

14.103

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:90) om

 

 

behandling av personuppgifter vid Skatteverkets

 

 

medverkan i brottsutredningar.......................................

609

14.104

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:271) om

 

 

handel med begagnade varor .........................................

609

14.105

Förslaget till lag om ändring i epizootilagen

 

 

(1999:657) .....................................................................

610

14.106

Förslaget till lag om ändring i zoonoslagen

 

 

(1999:658) .....................................................................

610

14.107

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:779) om

 

 

handel med ädelmetallarbeten .......................................

611

14.108

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:130) om

 

 

försvarsunderrättelseverksamhet ...................................

611

14.109

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:140) om

 

 

inspektioner enligt internationella avtal om förhind-

 

 

rande av spridning av kärnvapen ...................................

611

14.110

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:343) om

 

 

internationellt polisiärt samarbete .................................

611

14.111

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:344) om

 

 

Schengens informationssystem .....................................

613

14.112

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål ............................

615

14.113

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1219) om

 

 

internationellt tullsamarbete ..........................................

615

17

Prop. 2013/14:110

14.114

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

 

 

 

straff för smuggling........................................................

615

 

14.115

Förslaget till lag om ändring i tullagen (2000:1281) ......

615

 

14.116

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453) ......................................................................

615

 

14.117

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:297) om

 

 

 

biobanker i hälso- och sjukvården m.m..........................

616

 

14.118

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:329) om

 

 

 

samarbete med Internationella brottmålsdomstolen .......

617

 

14.119

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:444) om

 

 

 

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-

 

 

 

het i vissa fall .................................................................

617

 

14.120

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:445) om

 

 

 

medling med anledning av brott.....................................

617

 

14.121

Förslaget till lag om ändring i fordonslagen

 

 

 

(2002:574) ......................................................................

617

 

14.122

Förslaget till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

 

 

 

(2003:364) ......................................................................

618

 

14.123

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:389) om

 

 

 

elektronisk kommunikation............................................

618

 

14.124

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:778) om

 

 

 

skydd mot olyckor..........................................................

619

 

14.125

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1156) om

 

 

 

överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

 

 

arresteringsorder.............................................................

619

 

14.126

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1174) om

 

 

 

vissa former av internationellt samarbete i brotts-

 

 

 

utredningar .....................................................................

620

 

14.127

Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen

 

 

 

(2004:168) ......................................................................

620

 

14.128

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:487) om

 

 

 

sjöfartsskydd ..................................................................

621

 

14.129

Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen

 

 

 

(2004:519) ......................................................................

621

 

14.130

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1100) om

 

 

 

luftfartsskydd..................................................................

622

 

14.131

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1167) om

 

 

 

vägtransportledare ..........................................................

622

 

14.132

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:130) om

 

 

 

dödförklaring..................................................................

623

 

14.133

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:225) om

 

 

 

rättsintyg i anledning av brott.........................................

623

 

14.134

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:321) om

 

 

 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang .........................

624

 

14.135

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:395) om

 

 

 

arbetstid vid visst vägtransportarbete .............................

624

 

14.136

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:426) om

 

 

 

arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget............

624

 

14.137

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

18

 

(2005:551) ......................................................................

624

 

 

 

14.138

Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen

 

Prop. 2013/14:110

 

(2005:716) .....................................................................

624

 

14.139

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:754) om

 

 

 

transitering av tredjelandsmedborgare...........................

629

 

14.140

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:787) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

 

 

 

pande verksamhet ..........................................................

630

 

14.141

Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

 

(2006:227) .....................................................................

630

 

14.142

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:263) om

 

 

 

transport av farligt gods.................................................

630

 

14.143

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:343) om

 

 

 

Försvarsmaktens stöd till polisen vid

 

 

 

terrorismbekämpning.....................................................

630

 

14.144

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:418) om

 

 

 

säkerhet i vägtunnlar .....................................................

631

 

14.145

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:444) om

 

 

 

passagerarregister ..........................................................

631

 

14.146

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:496) om

 

 

 

blodsäkerhet ..................................................................

632

 

14.147

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:546) om

 

 

 

utrymning och inkvartering m.m. under höjd

 

 

 

beredskap.......................................................................

633

 

14.148

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:615) om

 

 

 

samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.......

633

 

14.149

Förslaget till lag om ändring i livsmedelslagen

 

 

 

(2006:804) .....................................................................

633

 

14.150

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:805) om

 

 

 

foder och animaliska biprodukter..................................

633

 

14.151

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:806) om

 

 

 

provtagning på djur, m.m. .............................................

633

 

14.152

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:807) om

 

 

 

kontroll av husdjur, m.m. ..............................................

634

 

14.153

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1209) om

 

 

 

hamnskydd ....................................................................

634

 

14.154

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

 

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa.....

634

 

14.155

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:606) om

 

 

 

utredningar avseende vissa dödsfall ..............................

635

 

14.156

Förslaget till lag om ändring i bidragsbrottslagen

 

 

 

(2007:612) .....................................................................

635

 

14.157

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:980) om

 

 

 

tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet ............

635

 

14.158

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1150) om

 

 

 

tillsyn över hundar och katter ........................................

635

 

14.159

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1157) om

 

 

 

yrkesförarkompetens .....................................................

636

 

14.160

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:99) om

 

 

 

tillämpning av Europaparlamentets och rådets för-

 

 

 

ordning (EG) nr 1781/2006 om information om

 

 

 

betalaren som skall åtfölja överföringar av medel.........

636

19

Prop. 2013/14:110

14.161

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:286) om

 

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

 

mänskliga vävnader och celler .......................................

636

 

14.162

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:322) om

 

 

 

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att

 

 

 

ingripa mot rattfylleribrott..............................................

637

 

14.163

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:475) om

 

 

 

kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik............

637

 

14.164

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:717) om

 

 

 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ...........

637

 

14.165

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:1049) om

 

 

 

förbud mot utsläppande på marknaden av päls av

 

 

 

katt och hund m.m..........................................................

637

 

14.166

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:62) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

638

 

14.167

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:302) om

 

 

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ...............

639

 

14.168

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

639

 

14.169

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

640

 

14.170

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1424) om

 

 

 

kontroll av skyddade beteckningar på jordbrukspro-

 

 

 

dukter och livsmedel ......................................................

645

 

14.171

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

645

 

14.172

Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

 

(2010:361) ......................................................................

645

 

14.173

Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

 

(2010:361) ......................................................................

647

 

14.174

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:362) om

 

 

 

polisens allmänna spaningsregister ................................

652

 

14.175

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:374) om

 

 

 

försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollan-

 

 

 

ter i hamnar ....................................................................

653

 

14.176

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

654

 

14.177

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ......................................................................

654

 

14.178

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

 

betaltjänster ....................................................................

655

 

14.179

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)......

655

 

14.180

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

655

 

14.181

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1011) om

 

 

 

brandfarliga och explosiva varor....................................

655

 

14.182

Förslaget till lag om ändring i postlagen (2010:1045)....

655

 

14.183

Förslaget till lag om ändring i alkohollagen

 

20

 

(2010:1622) ....................................................................

656

14.184

Förslaget till lag om ändring i delgivningslagen

Prop. 2013/14:110

 

(2010:1932) ...................................................................

656

14.185

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1933) om

 

 

auktorisation av delgivningsföretag...............................

657

14.186

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:111) om

 

 

förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

 

 

substanser ......................................................................

657

14.187

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:579) om

 

 

leksakers säkerhet..........................................................

658

14.188

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:721) om

 

 

märkning av energirelaterade produkter........................

658

14.189

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

658

14.190

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1070) om

 

 

handel med sälprodukter................................................

658

14.191

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1165) om

 

 

överlämnande från Sverige enligt en nordisk

 

 

arresteringsorder............................................................

659

14.192

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ...................................................................

659

14.193

Förslaget till lag om ändring i kustbevakningsdata-

 

 

lagen (2012:145)............................................................

659

14.194

Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

(2012:210) .....................................................................

660

14.195

Förslaget till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

(2012:211) .....................................................................

660

14.196

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:278) om

 

 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunika-

 

 

tion i de brottsbekämpande myndigheternas under-

 

 

rättelseverksamhet .........................................................

660

14.197

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:595) om

 

 

införsel av och handel med sprutor och kanyler............

661

14.198

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:806) om

 

 

beredskapslagring av olja ..............................................

661

14.199

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:363) om

 

 

kontroll av ekologisk produktion...................................

661

14.200

Förslaget till lag om ändring i kameraövervaknings-

 

 

lagen (2013:460)............................................................

661

14.201

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

elimineringsdatabasen ...................................................

662

14.202

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

straff för penningtvättsbrott...........................................

663

Del 2 Bilagor

 

 

Bilaga 1

Sammanfattning SOU 2012:13......................................

687

Bilaga 2

Lagförslag SOU 2012:13...............................................

701

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna SOU 2012:13 .......

703

Bilaga 4

Sammanfattning SOU 2012:77......................................

705

 

 

21

Prop. 2013/14:110 Bilaga 5

Sammanfattning SOU 2012:78 ......................................

713

Bilaga 6

Lagförslag SOU 2012:78................................................

717

Bilaga 7

Förteckning över remissinstanserna SOU 2012:77

 

 

och 2012:78..................................................................

1017

Bilaga 8

Sammanfattning Ds 2013:22 ........................................

1018

Bilaga 9

Lagförslag Ds 2013:22 .................................................

1020

Bilaga 10

Förteckning över remissinstanserna Ds 2013:22..........

1028

Bilaga 11

Sammanfattning Ds 2013:34 ........................................

1029

Bilaga 12

Lagförslag Ds 2013:34 .................................................

1030

Bilaga 13

Förteckning över remissinstanserna Ds 2013:34..........

1051

Bilaga 14

Lagförslag Promemoria om forumregeln i vapen-

 

 

lagen .............................................................................

1052

Bilaga 15

Förteckning över remissinstanserna promemoria om

 

 

forumregel i vapenlagen...............................................

1053

Bilaga 16

Lagrådsremissens lagförslag ........................................

1054

Bilaga 17

Lagrådets yttrande........................................................

1374

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 .....

1400

Rättsdatablad

.......................................................................................

1401

22

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2013/14:110

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen,

2.lag om elimineringsdatabasen,

3.lag om ändring i rättegångsbalken,

4.lag om ändring i föräldrabalken,

5.lag om ändring i brottsbalken,

6.lag om ändring i miljöbalken,

7.lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,

8.lag om ändring i växellagen (1932:130),

9.lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,

10.lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods,

11.lag om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig,

12.lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,

13.lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhal- tiga drycker m.m.,

14.lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap,

15.lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

16.lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

17.lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

18.lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,

19.lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

20.lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

21.lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),

22.lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

23.lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

24.lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,

25.lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,

26.lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

27.lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,

28.lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen,

29.lag om ändring i oljekrislagen (1975:197),

30.lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

31.lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

32.lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av beru- sade personer m.m.,

33.lag om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv per-

sontrafik,

 

34. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

23

 

Prop. 2013/14:110

35.

lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrå-

 

 

gor,

 

36.

lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),

 

37.

lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),

 

38.

lag om ändring i passlagen (1978:302),

 

39.

lag om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av

 

 

dyrkverktyg,

 

40.

lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för

 

 

yrkesmässig sjöfart m.m.,

 

41.

lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig

 

 

m.m.,

 

42.

lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

 

 

från fartyg,

 

43.

lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,

 

44.

lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen,

 

45.

lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i dom-

 

 

stol,

 

46.

lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa

 

 

regionala alarmeringscentraler,

 

47.

lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medver-

 

 

kan vid polisiär övervakning,

 

48.

lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst auto-

 

 

matspel,

 

49.

lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),

 

50.

lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om

 

 

larmanläggningar m.m.,

 

51.

lag om ändring i polislagen (1984:387),

 

52.

lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,

 

53.

lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),

 

54.

lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

 

55.

lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid

 

 

förverkande m.m.,

 

56.

lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsöver-

 

 

vakning m.m.,

 

57.

lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

 

58.

lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

 

59.

lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksda-

 

 

gens lokaler,

 

60.

lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),

 

61.

lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,

 

62.

lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

 

63.

fall,

 

lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),

 

64.

lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 

65.

lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställig-

 

 

het av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning

 

 

av barn,

 

66.

lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om

 

 

vård av unga,

 

67.

lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

24

68.

lag om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud,

69. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

Prop. 2013/14:110

70.lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

71.lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,

72.lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

73.lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

74.lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

75.lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersök- ning,

76.lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfri- hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

77.lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

78.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

79.lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

80.lag om ändring i fiskelagen (1993:787),

81.lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

82.lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

83.lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

84.lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,

85.lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

86.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

87.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

88.lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

89.lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.,

90.lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),

91.lag om ändring i vapenlagen (1996:67),

92.lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),

93.lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

94.lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

95.lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

96.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av tran- sporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

97.lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressre- gistret,

98.lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung- domsvård,

99.lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

100.lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,

101.lag om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar,

102.lag om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner enligt kon- ventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och

överföring

av antipersonella minor (truppminor) samt om deras

förstöring,

25

Prop. 2013/14:110

103.lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgif-

 

ter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

 

104.lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade

 

varor,

 

105.lag om ändring i epizootilagen (1999:657),

 

106.lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),

 

107.lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbe-

 

ten,

 

108.lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverk-

 

samhet,

 

109.lag om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt interna-

 

tionella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen,

 

110.lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt sam-

 

arbete,

 

111.lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssys-

 

tem,

 

112.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i

 

brottmål,

 

113.lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamar-

 

bete,

 

114.lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

 

115.lag om ändring i tullagen (2000:1281),

 

116.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

 

117.lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjuk-

 

vården m.m.,

 

118.lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbetet med Internatio-

 

nella brottmålsdomstolen,

 

119.lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av

 

särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

 

120.lag om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av

 

brott,

 

121.lag om ändring i fordonslagen (2002:574),

 

122.lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

 

123.lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

 

124.lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

 

125.lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

 

enligt en europeisk arresteringsorder,

 

126.lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internatio-

 

nellt samarbete i brottsutredningar,

 

127.lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

 

128.lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

 

129.lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

 

130.lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,

 

131.lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare,

 

132.lag om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring,

 

133.lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av

 

brott,

 

134.lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts-

 

arrangemang,

 

135.lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtrans-

26

portarbete,

136.lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygper- Prop. 2013/14:110 sonal inom civilflyget,

137.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

138.lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

139.lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelands- medborgare,

140.lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

141.lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

142.lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

143.lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning,

144.lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,

145.lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,

146.lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

147.lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap,

148.lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdom- stolen för Sierra Leone,

149.lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),

150.lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska bipro- dukter,

151.lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

152.lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

153.lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

154.lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

155.lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall,

156.lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612),

157.lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbe- kämpande verksamhet,

158.lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,

159.lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

160.lag om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparla- mentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel,

161.lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnor- mer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

162.lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevak- ningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,

163.lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid interna- tionell järnvägstrafik,

164.lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvars- underrättelseverksamhet,

165.lag om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.,

166.lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

27

Prop. 2013/14:110

167.lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens

 

hälso- och sjukvård,

 

168.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

 

169.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

 

170.lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade be-

 

teckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,

 

171.lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid of-

 

fentliga sammanträden i kommuner och landsting,

 

172.lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

 

173.lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

 

174.lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spanings-

 

register,

 

175.lag om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med tra-

 

fiknykterhetskontrollanter i hamnar,

 

176.lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),

 

177.lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),

 

178.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

 

179.lag om ändring i skollagen (2010:800),

 

180.lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

 

181.lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

 

varor,

 

182.lag om ändring i postlagen (2010:1045),

 

183.lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

 

184.lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),

 

185.lag om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgiv-

 

ningsföretag,

 

186.lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälso-

 

farliga missbrukssubstanser,

 

187.lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet,

 

188.lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelatera-

 

de produkter,

 

189.lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-

 

och säkerhetsområdet,

 

190.lag om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter,

 

191.lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige

 

enligt en nordisk arresteringsorder,

 

192.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

 

193.lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),

 

194.lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),

 

195.lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),

 

196.lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om

 

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheter-

 

nas underrättelseverksamhet,

 

197.lag om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med

 

sprutor och kanyler,

 

198.lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja,

 

199.lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk pro-

 

duktion,

 

200.lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

 

201.lag om ändring i lagen (2014:000) om elimineringsdatabasen,

28

202.lag om ändring i lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott.

2

Lagtext

Prop. 2013/14:110

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

Härigenom föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av inrättandet av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och avvecklingen av Rikspolis- styrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Allmänna övergångsregler

2 § Ett beslut som har fattats eller en åtgärd som har vidtagits av en polis- myndighet, Rikspolisstyrelsen eller Statens kriminaltekniska laborato- rium före utgången av 2014 ska anses ha fattats eller vidtagits av den av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som därefter ska handlägga sådana frågor som beslutet eller åtgärden avser.

Övergångsregler för avvecklingen av Rikspolisstyrelsen

3 § Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om Rikspolissty- relsen ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på

1.Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspoli- sen ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och

2.Polismyndigheten i övriga fall.

4 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kom- mit in till Rikspolisstyrelsen och som inte har slutligt behandlats före ut- gången av 2014, ska anses ha kommit in till

1.Säkerhetspolisen den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och

2.Polismyndigheten den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen i övriga fall.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som är ställd till Rikspolisstyrelsen efter den 1 januari 2015 ska handläggas av den myndighet som enligt första stycket övertagit styrelsens uppgift.

Övergångsregler för avvecklingen av polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium

5 § Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om polismyndig- heter eller en viss polismyndighet ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på Polismyndigheten.

29

Prop. 2013/14:110 6 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kom- mit in till en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium och som inte har slutligt behandlats före utgången av 2014, ska anses ha kommit in till Polismyndigheten den dag som den kom in till polismyn- digheten eller Statens kriminaltekniska laboratorium.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

30

2.2

Förslag till lag om elimineringsdatabasen

Prop. 2013/14:110

Härigenom föreskrivs följande.

Ändamål

1 § Rikspolisstyrelsen får föra ett register över DNA-profiler i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med DNA-analyser (eli- mineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA- spår.

Begreppen DNA-profil och DNA-analys som används i lagen har samma betydelse som i polisdatalagen (2010:361).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

Innehåll

3 § Elimineringsdatabasen får innehålla DNA-profiler från personer som anges i 8 och 9 §§ och som genom att komma i kontakt med material el- ler prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar att kontaminera dessa.

En DNA-profil som registreras i databasen får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

Utöver DNA-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om vem DNA-profilen avser.

Behandling av uppgifter i databasen

4 § En DNA-profil som har tagits fram under utredning av brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person får vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i elimineringsdatabasen. Jämförelsen ska göras innan jämförelse görs med andra DNA-profiler i de DNA-register som regleras i 4 kap. polisdatalagen (2010:361).

En DNA-profil från prov som har tagits med stöd av 28 kap. rätte- gångsbalken får vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i elimi- neringsdatabasen. Avser DNA-profilen en misstänkt ska jämförelsen göras innan profilen läggs in i det utredningsregister eller det DNA-re- gister som regleras i 4 kap. polisdatalagen.

En DNA-profil som har tagits fram för att kvalitetssäkra den forensiska verksamheten med DNA-analyser och som inte hänför sig till brottsutre- dande verksamhet får jämföras med DNA-profiler i elimineringsdataba- sen.

Personuppgiftsansvar

5 § Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av per- sonuppgifter i elimineringsdatabasen.

31

Prop. 2013/14:110 6 § Rikspolisstyrelsen ska utse ett eller flera personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Styrelsen ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgifts- lagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Tillgången till uppgifter

7 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Provtagning

8 § Anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium och andra som återkommande kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som används vid DNA-analys, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i eliminerings- databasen. Provet tas i form av salivprov.

9 § För att få tillträde till en lokal där DNA-spår från brottsplatser hanteras eller förvaras är även den som inte omfattas av 8 § men som riskerar att kontaminera lokalen, prover som ska bli föremål för DNA- analys eller material som används för DNA-analys skyldig att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimine- ringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

10 § Ett prov för DNA-analys som har tagits med stöd av 8 eller 9 § får inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Gallring

11 § Uppgifter i elimineringsdatabasen ska gallras när de inte längre behövs för att utreda om en persons DNA kan ha kontaminerat material, prover eller lokaler.

Uppgifter som rör anställda vid Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium ska gallras senast två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphör- de.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § ska gallras senast ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena ska gallras senast ett år efter det att det förhållande som grundade skyl- digheten upphörde.

Rättelse och skadestånd

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personupp- gifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som avses i 13 eller 14 §.

32

Ytterligare föreskrifter

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Rikspo- lisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laborato- rium och vilka andra personkategorier enligt 8 § som är skyldiga att lämna prover för DNA-analys till elimineringsdatabasen.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde- lar föreskrifter om tillgången till elimineringsdatabasen och förfarandet vid överensstämmelser mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil.

Övriga bestämmelser

15 § Statens kriminaltekniska laboratorium har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 19 a § offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400), rätt att ta del av uppgifter om huruvida personer före- kommer i elimineringsdatabasen, om laboratoriet behöver uppgifterna i sin verksamhet.

16 § Statens kriminaltekniska laboratorium får medges direktåtkomst till elimineringsdatabasen.

Laboratoriet ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsupp- gifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2.En DNA-profil som har registrerats före den 1 juli 2014 i syfte att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade samtycker till det. De DNA-profiler som inte registeras i elimineringsda- tabasen ska gallras senast den 1 januari 2015.

3.DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndig- heterna och Statens kriminaltekniska laboratorium som registreras i eli- mineringsdatabasen får till och med den 31 december 2014 vid ett tillfäl- le jämföras med DNA-profiler i spårregistret som regleras i 4 kap. polisdatalagen (2010:361). En överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en DNA-profil i spårregistret får inte utredas vidare.

Prop. 2013/14:110

33

Ska någon hämtas till ett sam- manträde inför rätten, får han eller hon, om inte annat följer av det som sägs nedan, inte omhändertas tidigare än vad som är nödvändigt för att han eller hon ska kunna in- ställas omedelbart till sammanträ- det.
Om ett hämtningsförsök tidigare har misslyckats, eller det annars på grund av vad som är känt om den som ska hämtas finns särskild an- ledning till det, får rätten eller Po- lismyndigheten besluta att han el- ler hon får omhändertas tidigare än vad som följer av första stycket. Omhändertagande får i sådant fall äga rum högst sex timmar eller, om rätten beslutat, högst arton timmar tidigare än vad som följer av första stycket. Vid rättens pröv-

Prop. 2013/14:110 2.3 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken1 dels att 23 kap. 17 § ska upphöra att gälla,

dels

att 7 kap. 9 §, 9 kap. 10 §, 20 kap. 5 §, 23 kap. 3 och 4 a §§,

24 kap.

8 §, 25 kap. 1 §, 28 kap. 4 §, 35 kap. 14 §, 36 kap. 16 § och

48 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 7 kap. ska lyda ”Om åklagare och om jäv mot anställda vid brottsbekämpande myndigheter”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

9 §2

Det som anges i 6 § om åklagare

Det som anges i 6 § om åklagare

tillämpas även på anställda inom

tillämpas även på anställda vid

polisväsendet eller vid Skattever-

Polismyndigheten, Säkerhetspoli-

ket, Tullverket eller Kustbevak-

sen, Skatteverket, Tullverket eller

ningen som har att vidta åtgärd el-

Kustbevakningen som har att vidta

ler meddela beslut enligt denna

åtgärd eller meddela beslut enligt

balk. En fråga om jäv prövas av

denna balk. En fråga om jäv prö-

respektive myndighet.

vas av respektive myndighet.

9 kap.

10 §3 Skall någon hämtas till ett sam-

manträde inför rätten, får han, om ej annat följer av vad som sägs ne- dan, inte omhändertas tidigare än vad som är nödvändigt för att han skall kunna inställas omedelbart till sammanträdet.

Har ett hämtningsförsök tidigare misslyckats eller finns det annars på grund av vad som är känt om den som skall hämtas särskild an- ledning till det, får rätten eller polismyndighet besluta att han får omhändertas tidigare än vad som följer av första stycket. Omhänder- tagande får i sådant fall ske högst sex timmar eller, om rätten beslu- tat, högst arton timmar tidigare än vad som följer av första stycket. Vid rättens prövning skall särskilt

1

Senaste lydelse av rubriken till 7 kap. 2006:83.

2

Senaste lydelse 2006:83.

3

Senaste lydelse 1998:24.

34

 

Beslut att inleda en förundersök- ning ska fattas av Polismyndighe- ten, Säkerhetspolisen eller åkla- garen. Har förundersökningen in- letts av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen och är saken inte av enkel beskaffenhet, ska led- ningen av förundersökningen om brottet övertas av åklagaren, så snart någon skäligen kan miss- tänkas för brottet. Åklagaren ska också i annat fall överta ledningen när det är motiverat av särskilda skäl.
När förundersökningen leds av

beaktas vilka olägenheter det kan antas medföra att den som skall hämtas inte är närvarande vid sam- manträdet inför rätten.

Den som har omhändertagits en- ligt andra stycket är skyldig att i avvaktan på inställelsen stanna kvar på polisstation eller annan plats som bestäms av polismyn- digheten. Om den omhändertagne skall inställas i brottmål som till- talad får han tas i förvar.

Den som har omhändertagits en- ligt denna paragraf får inte under- kastas annan inskränkning i sin frihet än som påkallas av ändamå- let med omhändertagandet, ord- ningen eller allmän säkerhet.

ning ska det särskilt beaktas vilka

Prop. 2013/14:110

olägenheter det kan antas medföra

att den som ska hämtas inte är när-

 

varande vid sammanträdet inför rätten.

Den som har omhändertagits en- ligt andra stycket är skyldig att i avvaktan på inställelsen stanna kvar på den plats som bestäms av

Polismyndigheten. Om den om- händertagne ska inställas i brott- mål som tilltalad får han eller hon tas i förvar.

Den som har omhändertagits en- ligt denna paragraf får inte under- kastas annan inskränkning i sin frihet än vad som krävs med hän- syn till ändamålet med omhänder- tagandet, ordningen eller allmän säkerhet.

20 kap.

5 §

Brott må av målsägande angivas till åtal hos åklagare eller polis- myndighet. Har angivelse skett hos myndighet å annan ort än den, där åtal för brottet må väckas, skall angivelsen omedelbart tillställas myndigheten i den orten.

En målsägande får ange ett brott till åtal hos åklagare eller Polis- myndigheten.

23 kap.

3 §4 Beslut att inleda en förundersök-

ning skall fattas av polismyndighet eller åklagaren. Har förundersök- ningen inletts av polismyndighet och är saken inte av enkel beskaf- fenhet, skall ledningen av förun- dersökningen avseende brottet övertas av åklagaren, så snart nå- gon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall också i an- nat fall överta ledningen när det är påkallat av särskilda skäl.

När förundersökningen leds av

4 Senaste lydelse 1994:1412.

35

Prop. 2013/14:110 åklagaren, får han vid undersök- ningens verkställande anlita biträ- de av polismyndigheten. Han får också uppdra åt polisman att vidta en viss åtgärd som hör till förun- dersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaf- fenhet.

Innan förundersökning hunnit inledas, får polisman hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utred- ningen.

åklagaren, får han eller hon anlita biträde av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen för att genomföra den. Åklagaren får också uppdra åt en polisman att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

Det som i denna balk föreskrivs om Polismyndigheten gäller för Säkerhetspolisen då den leder för- undersökning eller biträder åkla- gare i en förundersökning.

Innan förundersökning hunnit inledas, får en polisman hålla för- hör och vidta andra utredningsåt- gärder som är av betydelse för ut- redningen.

4 a §5 En förundersökning får vidare läggas ned

1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller

2. om det kan antas att åtal för

2. om det kan antas att åtal för

brottet inte skulle komma att ske

brottet inte skulle komma att ske

till följd av bestämmelser om

till följd av bestämmelser om

åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om

åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om

särskild

åtalsprövning samt något

särskild

åtalsprövning samt något

väsentligt allmänt eller enskilt in-

väsentligt allmänt eller enskilt in-

tresse ej åsidosätts genom att för-

tresse inte åsidosätts genom att

undersökningen läggs ned.

förundersökningen läggs ned.

Om förutsättningar för att lägga

Om det finns förutsättningar för

ned en förundersökning enligt för-

att lägga ned en förundersökning

sta stycket föreligger redan innan

enligt första stycket redan innan en

en sådan har inletts, får det bes-

sådan har inletts, får det beslutas

lutas att förundersökning inte ska

att förundersökning inte ska in-

inledas.

 

 

 

ledas.

 

Beslut enligt denna paragraf att

Beslut enligt denna paragraf att

lägga

ned

en

förundersökning

lägga

ned en förundersökning

meddelas av

den

polismyndighet

meddelas av den åklagare som le-

eller åklagare som leder förunder-

der förundersökningen om det kan

sökningen om det kan antas att åtal

antas att åtal för brottet inte skulle

för brottet inte skulle komma att

komma att ske till följd av bestäm-

ske till följd av bestämmelserna

melserna om åtalsunderlåtelse i

om åtalsunderlåtelse i 20 kap. 7 §

20 kap. 7 § första stycket eller om

första stycket eller om särskild

särskild

åtalsprövning. Detsamma

åtalsprövning. Detsamma gäller be-

gäller beslut att inte inleda förun-

5

Senaste lydelse 2012:46.

36

 

Har ett beslut att anhålla en misstänkt meddelats i hans eller hennes frånvaro, ska han eller hon, så snart beslutet har verkställts, förhöras av en polisman eller åkla- gare. Har åklagaren inte redan underrättats om frihetsberövandet, ska det skyndsamt anmälas till honom eller henne. Åklagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den misstänkte ska förbli anhållen.
Har någon gripits enligt 7 §, ska han eller hon så snart som möjligt förhöras av en polisman eller åkla- gare. Har åklagaren inte redan underrättats om frihetsberövandet, ska det skyndsamt anmälas till honom eller henne. Åklagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den misstänkte ska anhållas. Anhålls inte den misstänkte, ska åklagaren omedelbart häva beslu- tet om gripande.
Innan åklagaren har underrättats om frihetsberövandet, får beslutet om gripande hävas av Polismyn- digheten, om det är uppenbart att det inte finns skäl för fortsatt fri- hetsberövande. I omedelbar anslut- ning till gripandet får beslutet un- der samma förutsättningar hävas även av den polisman som har fat- tat beslutet.
Om den som misstänks för brott avviker och det finns skäl för an- hållande, får åklagaren efterlysa honom eller henne.

slut att inte inleda förundersökning i motsvarande fall. Övriga beslut enligt denna paragraf meddelas av åklagare.

dersökning i motsvarande fall. Om Prop. 2013/14:110 förundersökningen leds av Polis-

myndigheten beslutar undersök- ningsledaren i dessa frågor. Övri- ga beslut enligt denna paragraf meddelas av åklagare.

24 kap.

8 §6 Har beslut att anhålla någon

meddelats i hans frånvaro, skall han, så snart beslutet har verk- ställts, förhöras av polisman eller åklagare. Har åklagaren inte redan underrättats om frihetsberövandet, skall det skyndsamt anmälas till honom. Åklagaren skall efter för- höret omedelbart besluta om den misstänkte skall förbli anhållen.

Har någon gripits enligt 7 §, skall han så snart som möjligt för- höras av polisman eller åklagare. Har åklagaren inte redan underrät- tats om frihetsberövandet, skall det skyndsamt anmälas till honom. Åklagaren skall efter förhöret omedelbart besluta om den miss- tänkte skall anhållas. Anhålls inte den misstänkte, skall beslutet om gripande omedelbart hävas.

Innan åklagaren har underrättats om frihetsberövandet, får beslutet om gripande hävas av polismyn- digheten, om det är uppenbart att det inte finns skäl för fortsatt fri- hetsberövande. I omedelbar anslut- ning till gripandet får beslutet un- der samma förutsättningar hävas även av en polisman som har fattat beslutet.

Om den som misstänks för brott avviker och det finns skäl att an- hålla honom, får åklagaren efter- lysa honom.

6 Senaste lydelse 1998:24.

37

Prop. 2013/14:110

 

25 kap.

 

 

 

 

 

 

 

1 §7

 

 

 

 

 

Är någon skäligen misstänkt för

Om någon är skäligen misstänkt

ett brott, på vilket fängelse kan föl-

för ett brott på vilket fängelse kan

ja, och finns det med hänsyn till

följa och det med hänsyn till brot-

brottets beskaffenhet, den miss-

tets beskaffenhet, den misstänktes

tänktes förhållande eller någon an-

förhållande eller någon annan om-

nan omständighet risk för att han

ständighet finns risk för att han

avviker eller på något annat sätt

eller hon avviker eller på något an-

undandrar sig lagföring eller straff,

nat sätt undandrar sig lagföring el-

men finns det i övrigt inte anled-

ler straff men det i övrigt inte finns

ning att anhålla eller häkta honom,

anledning att anhålla eller häkta

får, om det är tillräckligt, i stället

den misstänkte, får han eller hon,

förbud meddelas honom att utan

om det är tillräckligt, i stället

tillstånd lämna honom anvisad vis-

1. meddelas förbud att utan till-

telseort (reseförbud) eller före-

stånd

lämna

anvisad vistelseort

skrivas att han på vissa tider skall

(reseförbud), eller

 

 

anmäla sig hos anvisad polismyn-

2. föreläggas att på viss ort och

dighet

(anmälningsskyldighet).

vissa tider anmäla sig hos Polis-

Oberoende av brottets beskaffen-

myndigheten

(anmälningsskyldig-

het får också reseförbud eller an-

het).

 

 

 

 

 

mälningsskyldighet beslutas,

om

 

 

 

 

 

 

det finns risk för att den misstänkte

 

 

 

 

 

 

genom att bege sig från riket un-

 

 

 

 

 

 

dandrar sig lagföring eller straff.

Oberoende av brottets beskaf-

 

 

 

 

 

 

fenhet får också reseförbud eller

 

 

 

anmälningsskyldighet beslutas, om

 

 

 

det finns risk för att den misstänkte

 

 

 

genom att bege sig från riket

 

 

 

undandrar

sig

lagföring

eller

 

 

 

straff.

 

 

 

 

 

Föreligger mot någon skäl till

Finns det skäl att häkta eller an-

häktning eller anhållande men kan

hålla någon, men kan det antas att

det antas att syftet därmed kan till-

syftet

kan

 

tillgodoses

genom

godoses

genom reseförbud

eller

reseförbud

eller

anmälningsskyl-

anmälningsskyldighet, får beslut

dighet, får beslut om detta medde-

härom meddelas även i andra fall

las även i andra fall än som avses i

än som avses i första stycket.

 

första stycket.

 

 

 

Reseförbud eller anmälningsskyldighet får åläggas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

7 Senaste lydelse 1989:650.

38

En berättelse, som någon har avgett skriftligen med anledning av en redan inledd eller förestående rättegång, eller en uppteckning av en berättelse, som någon med anledning av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller Polis- myndigheten eller annars utom rätta, får åberopas som bevis i rättegången endast
Förordnande om husrannsakan meddelas, utom i fall som avses i tredje stycket, av undersökningsle- daren, åklagaren eller rätten. För- ordnande om husrannsakan för delgivning ska alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall husrannsa- kan antas bli av stor omfattning el- ler medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden före- tas, bör, om det inte är fara i dröjs- mål, åtgärden inte vidtas utan rät- tens förordnande.
Fråga om husrannsakan får rät- ten ta upp på yrkande av undersök- ningsledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägande eller självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrann- sakan för delgivning tas upp av rätten självmant eller på yrkande av Polismyndigheten eller åklaga- ren.
Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den som ska häktas enligt beslut som avses i 24 kap. 17 § tredje stycket eller hämtas till inställelse vid rätten meddelas av Polismyndigheten eller polisman enligt bestämmelser i polislagen (1984:387).

28 kap.

4 §8 Förordnande om husrannsakan

meddelas, utom i fall som avses i tredje stycket, av undersökningsle- daren, åklagaren eller rätten. För- ordnande om husrannsakan för delgivning skall alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall husrannsa- kan antas bli av stor omfattning el- ler medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden före- tas, bör, om det inte är fara i dröjs- mål, åtgärden inte vidtas utan rät- tens förordnande.

Fråga om husrannsakan får rät- ten ta upp på yrkande av undersök- ningsledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägande eller självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrann- sakan för delgivning tas upp av rätten självmant eller på yrkande av polismyndighet eller åklagaren.

Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den som skall häktas enligt beslut som avses i 24 kap. 17 § tredje stycket eller hämtas till inställelse vid rätten meddelas av polismyndighet eller polisman enligt bestämmelser i po- lislagen (1984:387).

35 kap.

14 §9 En berättelse, som någon har av-

gett skriftligen i anledning av en redan inledd eller förestående rät- tegång, eller en uppteckning av en berättelse, som någon i anledning av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller polismyndighet eller annars utom rätta, får åberopas som bevis i rättegången endast

1. om det är särskilt föreskrivet,

8Senaste lydelse 1995:637.

9Senaste lydelse 2005:683.

Prop. 2013/14:110

39

Ett vittne ska lämna sin berät- telse muntligen. Vittnet får dock med rättens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.
Vid ett vittnesförhör får det som vittnet tidigare har berättat inför rätta eller inför åklagare eller Polis- myndigheten läggas fram endast när vittnets berättelse vid förhöret av- viker från vad han eller hon tidi- gare har berättat eller när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra sig. Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätta och har det förra förhöret dokumenterats ge- nom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret inledas med en uppspelning av upptagningen. Har den tidigare bevisupptagningen skett i lägre rätt, ska förhöret i högre rätt inledas med en sådan uppspelning, om det inte är olämp- ligt.

Prop. 2013/14:110

2. om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller

 

utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten eller

 

3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olä-

 

genheter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas med-

 

föra, vad som kan antas stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens

 

betydelse och övriga omständigheter.

 

 

Även i annat fall än som sägs i första stycket får dock i tvistemål en

 

sådan skriftlig berättelse eller uppteckning av en berättelse som avses där

 

åberopas som bevis i rättegången, om parterna godtar det och det inte är

 

uppenbart olämpligt.

 

 

Vad som sägs i första och andra

Vad som sägs i första och andra

 

styckena om en skriftlig eller upp-

styckena om en skriftlig eller upp-

 

tecknad berättelse skall också till-

tecknad berättelse ska också till-

 

lämpas i fråga om en ljudupptag-

lämpas i fråga om en ljudupptag-

 

ning eller en ljud- och bildupptag-

ning eller en ljud- och bildupptag-

 

ning av en berättelse.

ning av en berättelse.

36 kap.

16 §10 Ett vittne skall lämna sin berät-

telse muntligen. Vittnet får dock med rättens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.

Vid ett vittnesförhör får det som vittnet tidigare har berättat inför rätta eller inför åklagare eller po- lismyndighet läggas fram endast när vittnets berättelse vid förhöret avviker från vad han eller hon tidi- gare har berättat eller när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra sig. Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätta och har det förra förhöret dokumenterats ge- nom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret inledas med en uppspelning av upptagningen. Har den tidigare bevisupptagningen skett i lägre rätt, skall förhöret i högre rätt inledas med en sådan uppspelning, om det inte är olämp- ligt.

10 Senaste lydelse 2005:683.

40

48 kap.

Prop. 2013/14:110

14 §11

 

Regeringen får meddela föreskrifter om det högsta belopp, till vilket ordningsbot får bestämmas, och om andra begränsningar för använd-

ningen av föreläggande av ordningsbot.

 

Riksåklagaren

väljer, i samråd

Riksåklagaren

väljer, i samråd

med Rikspolisstyrelsen, ut de brott

med Polismyndigheten, ut de brott

för vilka ordningsbot skall bestäm-

för vilka ordningsbot ska bestäm-

mas.

bestämmer för

mas.

 

Riksåklagaren

Riksåklagaren

bestämmer ord-

olika brott ordningsbotens belopp.

ningsbotens belopp för olika brott

Därvid anges även grunder för be-

och anger även grunder för be-

räkning av gemensam ordningsbot

räkning av gemensam ordningsbot

för flera brott. Om det finns sär-

för flera brott. Om det finns sär-

skilda skäl får riksåklagaren upp-

skilda skäl, får riksåklagaren upp-

dra åt överåklagare som är myn-

dra åt en överåklagare att i fråga

dighetschef inom åklagarväsendet

om vissa brott bestämma ordnings-

att i fråga om vissa brott bestämma

botens belopp.

 

ordningsbotens belopp.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

11 Senaste lydelse 2001:280.

41

Prop. 2013/14:110 2.4

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 3, 4 och 10 §§ föräldrabalken1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

21 kap.

 

3 §2

Beslutar rätten om verkställig-

Beslutar rätten om verkställig-

het, får den även utan yrkande fö-

het, får den även utan yrkande fö-

relägga vite eller besluta att barnet

relägga vite eller besluta att barnet

skall hämtas genom polismyndig-

ska hämtas genom Polismyndig-

hetens försorg. Hämtning får dock

hetens försorg. Hämtning får dock

beslutas endast i de fall och under

beslutas endast i de fall och under

de förutsättningar som anges i and-

de förutsättningar som anges i and-

ra och tredje styckena.

ra och tredje styckena.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller överlämnande av barn, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet annars inte kan ske eller om hämtning är nödvändig för att undvika att barnet lider allvarlig skada.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge mellan barnet och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet annars inte kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den part som har begärt verkställigheten.

4 §3

Beslutar rätten om verkställig-

Beslutar rätten om verkställig-

het, kan den även lämna uppdrag

het, kan den även lämna uppdrag

enligt 2 §. Har rätten beslutat att

enligt 2 §. Har rätten beslutat att

barnet skall hämtas genom polis-

barnet ska hämtas genom Polis-

myndighetens försorg, skall ett

myndighetens försorg, ska ett upp-

uppdrag enligt 2 § lämnas, om inte

drag enligt 2 § lämnas, om inte

särskilda skäl talar mot det.

särskilda skäl talar mot det.

Om det finns särskilda skäl, får

Om det finns särskilda skäl, får

rätten för att underlätta att barnet

rätten för att underlätta att barnet

överflyttas besluta att barnet tillfäl-

överflyttas besluta att barnet tillfäl-

ligt skall tas om hand av social-

ligt ska tas om hand av social-

nämnden eller på annat lämpligt

nämnden eller på annat lämpligt

sätt. Rätten får besluta att omhän-

sätt. Rätten får besluta att omhän-

dertagandet skall verkställas ge-

dertagandet ska verkställas genom

nom polismyndighetens försorg.

Polismyndighetens försorg.

Beslutar rätten om verkställighet

Beslutar rätten om verkställighet

av en dom eller ett beslut om um-

av en dom eller ett beslut om um-

1

Balken omtryckt 1995:974.

2

Senaste lydelse 2006:458.

3

Senaste lydelse 2006:458.

42

 

Om det är fara för att barnet förs ur landet eller om saken av annan anledning är brådskande, kan rät- ten omedelbart besluta att barnet ska tas om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhändertagandet ska verkställas genom Polismyn- dighetens försorg.
Kan ett beslut enligt första stycket inte avvaktas, får Polis- myndigheten, oavsett om något ärende är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åtgärden ska genast anmälas till rätten, som utan dröjsmål prövar om den ska bestå.
Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt första eller andra stycket som ännu gäller när ärendet ska avgöras, ska rätten ompröva beslutet.

gänge som har vunnit laga kraft, kan rätten komplettera eller ändra vad som har bestämts om de prak- tiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är nödvän- digt för att umgänget skall kunna ske.

gänge som har vunnit laga kraft, Prop. 2013/14:110 kan rätten komplettera eller ändra

vad som har bestämts om de prak- tiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är nödvän- digt för att umgänget ska kunna ske.

10 §4 Om det är fara för att barnet förs

ur landet eller om saken av annan anledning är brådskande, kan rät- ten omedelbart besluta att barnet skall tas om hand av socialnämn- den eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhänderta- gandet skall verkställas genom po- lismyndighetens försorg.

Kan ett beslut enligt första styc- ket inte avvaktas, får polismyndig- heten, oavsett om något ärende är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åtgärden skall genast anmälas till rätten, som utan dröjs- mål prövar om den skall bestå.

Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt första eller andra stycket som ännu gäller när ärendet skall avgöras, skall rätten ompröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

4 Senaste lydelse 2006:458.

43

Prop. 2013/14:110 2.5

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 7 § och 16 kap. 15 § brottsbalken ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

15 kap.

Den som, i annat fall än 6 § av-

7 §

Den som, i annat fall än som av-

ser, hos åklagare, polismyndighet

ses i 6 §, hos åklagare, Polismyn-

eller annan myndighet sannings-

digheten eller annan myndighet

löst tillvitar annan brottslig gär-

sanningslöst tillvitar någon annan

ning, föregiver besvärande om-

en brottslig gärning, påstår besvä-

ständighet

eller förnekar friande

rande omständighet eller förnekar

eller mildrande omständighet, dö-

friande eller mildrande omständig-

mes, om myndigheten har att upp-

het, döms, om myndigheten ska ta

taga anmälan i sådan sak, för falsk

upp anmälan i sådan sak, för falsk

tillvitelse till fängelse i högst två år

tillvitelse till fängelse i högst två år

eller, om brottet är ringa, till böter

eller, om brottet är ringa, till böter

eller fängelse i högst sex månader.

eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade

Om han eller hon inte insåg men

skälig anledning antaga, att ut-

hade skälig anledning att anta att

sagan var sanningslös, dömes för

utsagan var sanningslös, döms för

vårdslös tillvitelse till böter eller

vårdslös tillvitelse till böter eller

fängelse i högst sex månader.

fängelse i högst sex månader.

 

16 kap.

 

15 §1

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller

fängelse i högst ett år.

 

Är brott som avses i första

Är brott som avses i första

stycket grovt, döms till fängelse,

stycket grovt, döms till fängelse i

lägst sex månader och högst fyra

lägst sex månader och högst fyra

år.

år.

Den som genom missbruk av

Den som genom missbruk av

larm, nödsignal eller annan liknan-

larm, nödsignal eller annan liknan-

de anordning föranleder onödig ut-

de anordning föranleder onödig ut-

ryckning av polis, kommunal orga-

ryckning av Polismyndigheten,

nisation för räddningstjänst, ambu-

kommunal organisation för rädd-

lans, militär, sjöräddning eller an-

ningstjänst, ambulans, militär, sjö-

nat organ för allmän bevaknings-

räddning eller annat organ för all-

tjänst, döms för missbruk av larm-

män bevakningstjänst, döms för

anordning till böter eller fängelse i

missbruk av larmanordning till bö-

högst sex månader.

ter eller fängelse i högst sex måna-

 

der.

1 Senast lydelse 2003:780.

44

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

45

Prop. 2013/14:110 2.6

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 26 kap. 2, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 28 kap. 8 § ska lyda ”Hjälp av Polismyn- digheten”.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

26 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

Tillsynsmyndigheten

skall

an-

Tillsynsmyndigheten ska anmäla

mäla överträdelser av bestämmel-

överträdelser

av

bestämmelser i

ser i balken eller i föreskrifter som

balken eller i föreskrifter som har

har meddelats med stöd av balken

meddelats med stöd av balken till

till polis- eller åklagarmyndighe-

Polismyndigheten

eller Åklagar-

ten, om det finns misstanke om

myndigheten, om det finns miss-

brott.

 

 

 

 

 

tanke om brott.

 

 

Om

tillsynsmyndigheten finner

Om tillsynsmyndigheten

finner

att villkoren i ett tillstånd till mil-

att villkoren i ett tillstånd till mil-

jöfarlig verksamhet eller vatten-

jöfarlig verksamhet eller vatten-

verksamhet inte är tillräckliga och

verksamhet inte är tillräckliga och

förutsättningar

i

övrigt

föreligger

det finns

förutsättningar

enligt

enligt

24 kap.

5

eller

6 §,

skall

24 kap. 5 eller 6 §, ska myndighe-

myndigheten ansöka om prövning

ten ansöka om prövning eller ta

eller ta upp frågan om att ändra el-

upp frågan om att ändra eller upp-

ler upphäva villkor utan någon sär-

häva villkor utan någon särskild

skild framställning om detta enligt

framställning om detta enligt vad

vad som sägs i 24 kap. 7 §.

 

som sägs i 24 kap. 7 §.

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

Om en naturvårdsvakt har tagit

Om en naturvårdsvakt har tagit

ett föremål i beslag, skall vakten

ett föremål i beslag, ska vakten

skyndsamt anmäla detta till polis-

skyndsamt anmäla detta till Polis-

eller

åklagarmyndigheten.

Den

myndigheten

eller Åklagarmyn-

tjänsteman som tar emot en anmä-

digheten. Den polisman eller åkla-

lan skall vidta samma åtgärder

gare som tar emot en sådan anmä-

som om tjänstemannen själv hade

lan om beslag ska vidta samma åt-

gjort beslaget.

 

 

 

 

gärder som om han eller hon själv

 

 

 

 

 

 

hade gjort beslaget.

 

 

 

 

 

 

25 §

 

 

 

 

Den som har fått dispens från en

Den som har fått dispens från en

föreskrift för områden eller natur-

föreskrift för ett område eller na-

föremål som omfattas av förord-

turföremål som omfattas av ett för-

nande

enligt

7

och 8 kap.

eller

ordnande

enligt

7 kap.,

dispens

11 kap. 14 § är skyldig att efter be-

från en föreskrift som har medde-

gäran visa upp beslutet för en na-

lats med stöd av 8 kap. eller dis-

1

Senaste lydelse 2002:175.

46

 

turvårdsvakt eller en polis vid vis- telse inom det område där dispen- sen gäller.

pens enligt 11 kap. 14 § är skyldig Prop. 2013/14:110 att begäran visa upp beslutet för

en naturvårdsvakt eller en polis- man vid vistelse inom det område där dispensen gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

47

Prop. 2013/14:110 2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1918:163)

 

med vissa bestämmelser om sjöfynd

Härigenom föreskrivs att 1–3, 5–7 och 8 a §§ lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Var och en, som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergiv- na fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till far- tyg, vare sig sådant tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet på stran- den, är skyldig att anmäla fyndet hos en polismyndighet, tjänsteman vid kustbevakningen eller tull- tjänsteman. Har en tjänsteman vid kustbevakningen eller en tulltjän- steman tagit emot en sådan anmä- lan, skall han ofördröjligen under- rätta polismyndigheten om denna.

1 §1

Den som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna far- tyg eller fartygslämningar eller redskap eller gods som hör till far- tyg är skyldig att anmäla fyndet till Polismyndigheten, Kustbevakning- en eller Tullverket. Detta gäller oavsett om fyndet tas upp från bot- ten eller anträffas flytande på vatt- net eller är uppdrivet på stranden.

Om en tjänsteman vid Kustbevak- ningen eller Tullverket har tagit emot en sådan anmälan, ska han el- ler hon omedelbart underrätta Po- lismyndigheten om denna.

 

 

2 §2

 

 

Har fartyg under resa bärgat nå-

Om ett fartyg under resa har

got, som i 1 § sägs, avlämne befäl-

bärgat något av det som anges i

havaren det bärgade, jämte redo-

1 §, ska befälhavaren lämna det

görelse för omständligheterna vid

bärgade, tillsammans med en redo-

bärgningen, till polismyndigheten å

görelse

för omständigheterna vid

den svenska ort, dit han först an-

bärgningen, till Polismyndigheten.

länder.

 

 

Om fartyget inte anlöper svensk

Anlöpes ej svensk hamn, give

befälhavaren, å den utländska ort

hamn, ska befälhavaren underrätta

som han först anlöper, hos svensk

svensk konsul på den utländska ort

konsul eller, där sådan ej finnes,

som fartyget först anlöper om

hos annan

behörig

myndighet

bärgningen. Finns det inte en

bärgningen till känna och låte, för

svensk konsul på orten, ska i stäl-

så vitt det främmande landets lag

let en annan behörig myndighet

ej annorledes stadgar, det bärgade

underrättas. Om inte annat följer

å offentlig auktion försäljas; in-

av lagstiftningen i det landet, ska

sände ock till redaren redogörelse

det bärgade godset säljas på of-

för omständigheterna vid bärg-

fentlig

auktion.

När auktionen

ningen samt

redovise

honom för-

genomförts ska

befälhavaren till

1

Senaste lydelse 1988:439.

2

Senaste lydelse 1984:984.

48

 

säljningssumman. Redaren åligge därefter att till närmaste polismyn- dighet avlämna de insända medlen jämte sagda redogörelse.

redaren skriftligen redogöra för Prop. 2013/14:110 omständigheterna vid bärgningen

och redovisa försäljningssumman. Redaren ska därefter lämna de insända medlen och redogörelsen till Polismyndigheten.

 

 

 

3 §3

En polismyndighet som har un-

Har Polismyndigheten underrät-

derrättats om bärgning enligt 1 §

tats om bärgning enligt 1 § eller

eller 2 § första stycket skall låta

2 § första stycket ska den låta be-

besiktiga fyndet och därefter låta

siktiga fyndet och därefter låta

kungöra bärgningen i de av sjö-

kungöra bärgningen i Underrättel-

fartsverket utgivna Underrättelser

ser för sjöfarande. Om det finns

för sjöfarande. Om särskilda skäl

särskilda skäl, får fyndet kungöras

föreligger, får fyndet kungöras

även på något annat lämpligt sätt.

även på något annat lämpligt sätt.

Kungörelsen ska innehålla ett före-

Kungörelsen skall innehålla före-

läggande för ägaren till det bärga-

läggande för ägaren till det bär-

de godset att anmäla sig till Polis-

gade godset att anmäla sig hos

myndigheten inom 90 dagar från

polismyndigheten

inom

90

dagar

kungörandet i Underrättelser för

från kungörandet

i Underrättelser

sjöfarande eller inom den längre

för sjöfarande eller inom den läng-

tid från kungörandet, dock högst

re tid från kungörandet, dock högst

ett år, som Polismyndigheten be-

ett år, som rikspolisstyrelsen be-

stämmer i det särskilda fallet.

stämmer i det särskilda fallet.

 

Om det bärgade godset inte kan

Om det bärgade godset inte kan

vårdas utan fara för försämring,

vårdas utan fara för försämring,

skall det säljas på offentlig auk-

ska det säljas på offentlig auktion.

tion. Om detta inte är lämpligt,

Om det inte är lämpligt, ska godset

skall det säljas på något annat sätt

säljas på något annat sätt som är

som är betryggande för den som

betryggande för den som har rätt

har rätt till godset. Efter utgången

till godset. Efter utgången av den

av den tid som anges i första

tid som anges i första stycket ska

stycket skall det influtna beloppet

det influtna beloppet överlämnas

överlämnas till bärgaren.

 

till bärgaren.

 

 

 

5 §4

Om de medel som har influtit

Om de medel som har influtit

vid fyndets försäljning har lämnats

vid försäljningen av fyndet har

till polismyndigheten när bärgning

lämnats till Polismyndigheten när

har skett enligt vad som sägs i 2 §

bärgning har skett enligt vad som

andra stycket, gäller

3 §

första

sägs i 2 § andra stycket, gäller 3 §

stycket och 4 § i tillämpliga delar i

första stycket och 4 § i tillämpliga

fråga om kungörande av bärgnin-

delar i fråga om kungörande av

gen och utbetalning av de influtna

bärgningen och utbetalning av de

medlen.

 

 

 

influtna medlen.

3Senaste lydelse 1984:984.

4Senaste lydelse 1984:984.

49

Polismyndighetens beslut i frå- gor som avses i denna lag får över- klagas till allmän förvaltningsdom- stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2013/14:110

 

 

 

6 §5

 

 

 

 

Finnes vid besiktning, som i 3 §

Om det vid besiktning enligt 3 §

omförmäles, sammanlagda kostna-

framkommer att den sammanlagda

den för

bärgningens kungörande

kostnaden

för

kungörande

av

samt för fyndets vård och försälj-

bärgningen, vården av fyndet och

ning böra beräknas till så högt be-

försäljningen uppgår till ett så

lopp, att efter gäldande av nämnda

högt belopp att, sedan detta beta-

kostnad skälig bärgarlön ej kan ur

lats, resterande belopp inte räcker

fyndet utgå, skall polismyndig-

till skälig bärgarlön, får Polismyn-

heten äga att, utan kungörande av

digheten, utan att kungöra bärg-

bärgningen, omedelbart efter be-

ningen, omedelbart efter besiktnin-

siktningen utlämna fyndet till bär-

gen lämna ut fyndet till bärgaren.

garen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §6

 

 

 

 

Om ett fynds värde inte översti-

Om ett fynds värde inte översti-

ger 100 kronor,

enligt

intyg av

ger 100 kronor,

enligt

intyg

av

polismyndighet,

kustbevakningen

Polismyndigheten, Kustbevaknin-

eller av en tulltjänsteman som

gen eller av en tulltjänsteman som

Tullverket har bemyndigat att ut-

Tullverket har bemyndigat att ut-

färda sådana intyg, får polismyn-

färda sådana intyg, får Polismyn-

digheten

utan

vidare

besiktning

digheten

utan vidare

besiktning

och utan kungörande av bärg-

och utan kungörande av bärg-

ningen lämna ut fyndet till bärga-

ningen lämna ut fyndet till bärga-

ren. Detta gäller dock bara om po-

ren. Detta gäller dock bara om

lismyndigheten inte finner att fyn-

Polismyndigheten

inte

finner

att

det av någon särskild anledning

fyndet av någon särskild anledning

skall behandlas på annat sätt.

ska behandlas på annat sätt.

 

8 a §7 Polismyndighetens beslut i frå-

gor som avses i denna lag får över- klagas hos länsstyrelsen. Länssty- relsens beslut får inte överklagas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har medde- lats före ikraftträdandet.

5

Senaste lydelse 1984:984.

6

Senaste lydelse 1999:399.

7

Senaste lydelse 1988:951.

50

 

2.8

Förslag till lag om ändring i växellagen

Prop. 2013/14:110

 

(1932:130)

 

 

Härigenom föreskrivs att 89 § växellagen (1932:130) ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

89 §

 

Protest skall, där ej annat över-

En protest ska, om inte annat har

 

enskommits, upptagas mellan kloc-

överenskommits, tas upp mellan

 

kan 9 förmiddagen och 7 eftermid-

klockan 9 och 19 hos den protesten

 

dagen hos den protesten gäller, i

gäller, i hans eller hennes affärs-

 

hans affärslokal eller, om han icke

lokal eller, om en sådan inte finns

 

har sådan å orten, i hans bostad.

på orten, i hans eller hennes bo-

 

Träffas han ej, må protesten i stäl-

stad. Om den protesten gäller inte

 

let upptagas vid affärslokalen eller

påträffas, får protesten i stället tas

 

bostaden. Är denna icke känd, och

upp vid affärslokalen eller bosta-

 

kan förrättningsmannen icke heller

den. Är denna inte känd, ska detta

 

hos ortens polismyndighet därom

anmärkas i protesten.

 

erhålla upplysning, varde förhål-

 

 

landet anmärkt i protesten.

I fråga om tid och plats för att

 

I fråga om tid och plats för

 

växels uppvisande till godkännan-

visa upp växel till godkännande

 

de eller betalning skall vad nu är

eller betalning gäller vad som nu

 

sagt om protest äga tillämpning.

är sagt om protest.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

51

Om ett år har förflutit från det att intagningen anmäldes till Polis- myndigheten, och ägaren fortfa- rande är okänd, ska djuret eller, om detta sålts, försäljningssum- man i dess helhet tillfalla inta- garen.
Blir ägaren till intaget hemdjur inte känd inom fjorton dagar efter det kungörelse enligt 52 § ägt rum, ska intagaren utan dröjsmål an- mäla intagningen till Polismyndig- heten.
Sedan anmälan gjorts har inta- garen rätt att sälja djuret offentlig auktion och ta ut sin lösen ur försäljningssumman.

Prop. 2013/14:110 2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269)

 

om ägofred

 

Härigenom föreskrivs att 57 § lagen (1933:269) om ägofred ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

57 §1 Bliver ägare till intaget hemdjur

ej känd inom fjorton dagar efter det kungörelse enligt 52 § ägt rum, göre intagaren utan dröjsmål an- mälan om intagningen hos polis- myndigheten i orten.

Vill intagaren, sedan anmälan skett, sälja djuret å offentlig auk- tion och ur köpeskillingen uttaga honom tillkommande lösen, vare därtill berättigad.

Har ett år förflutit från det intag- ningen anmälts hos polismyndig- heten, och är ägaren alltjämt okänd, skall djuret eller, där det blivit sålt, köpeskillingen i dess helhet tillfalla intagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1938:122.

52

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1938:121)

Prop. 2013/14:110

 

om hittegods

 

 

Härigenom föreskrivs att 1–4 a, 9 a, 10 och 11 §§ lagen (1938:121) om

 

hittegods ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

1 §1

 

Var och en som hittar något

Den som hittar något ska utan

 

skall utan oskäligt dröjsmål anmä-

oskäligt dröjsmål anmäla fyndet

 

la fyndet hos polismyndighet. Är

till Polismyndigheten. Är ägaren

 

ägaren till godset känd, får upphit-

till godset känd, får upphittaren i

 

taren i stället underrätta honom om

stället underrätta honom eller hen-

 

fyndet.

 

ne om fyndet.

 

När anmälan om hittegods har

När anmälan om hittegods har

 

gjorts skall polismyndigheten un-

gjorts ska Polismyndigheten un-

 

derrätta ägaren till godset, om han

derrätta ägaren till godset, om han

 

är känd.

 

eller hon är känd.

 

 

 

2 §

 

Hittegods skall väl vårdas. Vill

Hittegods ska vårdas väl. Upp-

 

upphittaren överlämna godset till

hittaren får överlämna godset till

 

polismyndighet, have rätt därtill.

Polismyndigheten. Polismyndighe-

 

Polismyndighet må ock eljest, där

ten får även i annat fall, om det

 

så finnes

påkallat, omhändertaga

behövs, omhänderta godset.

 

godset.

 

 

 

Polismyndighet må låta försälja

Polismyndigheten får låta sälja

 

hittegods, när godset ej kan vårdas

hittegodset, om

 

utan fara för försämring eller vår-

1. godset inte kan vårdas utan

 

den är förenad med alltför stora

fara för försämring,

 

kostnader eller eljest särskilda skäl

2. vården är förenad med alltför

 

till försäljning finnas.

stora kostnader, eller

 

 

 

3. det annars finns särskilda skäl

 

 

 

för försäljning.

 

 

 

3 §

 

Ägaren vare berättigad taga hittegods åter mot det han gäldar polismyndighets och upphittares skäliga kostnader i anledning av fyndet ävensom skälig hittelön.

Uppkommer tvist rörande löse- summans belopp, skall frågan härom avgöras av domstol; polis- myndighet som har godset i sin vård dock obetaget att utlämna det till ägaren mot lösen som polis-

Ägaren har rätt att återta hitte- godset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphitta- rens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön.

Uppkommer tvist om lösesum- mans belopp, ska frågan avgöras av allmän domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får dock myndigheten lämna ut det till ägaren mot lösen som Polismyn-

1 Senaste lydelse 1982:1119.

53

Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndig- heten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon under- rättats om fyndet av Polismyndig- heten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyl- dig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

Prop. 2013/14:110 myndigheten finner skälig.

digheten finner skälig.

4 §2

Varder ägare till hittegods ej känd inom tre månader från det fyndet anmäldes hos polismyndig- het, eller kommer ägaren ej inom en månad från det han av polis- myndighet underrättats om fyndet, eller kan ägaren eljest anses hava uppgivit sin rätt, tillfalle godset upphittaren; dock vare denne skyl- dig gälda polismyndighets kost- nader i anledning av fyndet. Är godset i polismyndighets vård, och underlåter upphittaren att inom en månad efter anmaning gälda polis- myndighetens kostnader, eller kan han eljest anses hava uppgivit sin rätt, skall godset tillfalla staten.

4 a §3

I stället för vad som sägs i 4 §

I stället för vad som sägs i 4 §

gäller i fråga om en hund att hun-

gäller i fråga om en hund att hun-

den tillfaller staten, om ägaren inte

den tillfaller staten, om ägaren inte

återtar hunden inom fem dagar

återtar hunden inom fem dagar

från det att han eller hon underrät-

från det att han eller hon underrät-

tades om fyndet eller, om ägaren

tades om fyndet eller, om ägaren

inte är känd, inom tio dagar från

inte är känd, inom tio dagar från

det att fyndet anmäldes till polis-

det att fyndet anmäldes till Polis-

myndigheten.

myndigheten.

9 a §4

Polismyndighetens beslut i frå-

Polismyndighetens beslut i frå-

gor som avses i denna lag får över-

gor som avses i denna lag får över-

klagas hos länsstyrelsen genom

klagas till allmän förvaltningsdom-

besvär. Länsstyrelsens beslut får

stol. Prövningstillstånd krävs vid

inte överklagas.

överklagande till kammarrätten.

10 §5

Regeringen eller, efter regering-

Regeringen eller, efter regering-

ens bemyndigande, rikspolissty-

ens bemyndigande, Polismyndig-

2

Senaste lydelse 1982:1119.

3

Senaste lydelse 2007:1243.

4

Senaste lydelse 1985:933.

5

Senaste lydelse 1982:1119.

54

 

relsen äger meddela erforderliga föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag.

heten får meddela föreskrifter om Prop. 2013/14:110 tillämpningen av denna lag.

11 §6

Om skeppsvrak och fornfynd,

Om fartygslämningar

och forn-

om sjöfynd samt om virke som

fynd, om sjöfynd samt

om virke

sjunkit i allmän flottled eller som

som sjunkit i allmän flottled eller

flutit i land vid sådan flottled

flutit i land vid en sådan flottled

finnas särskilda bestämmelser.

finns det särskilda bestämmelser.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har med- delats före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 1969:398.

55

Prop. 2013/14:110 2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1943:881)

 

om polisens ställning under krig

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1943:881) om polisens ställ- ning under krig

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Envar befattningshavare vid po-

En polisman är skyldig att under

lisväsendet (polisman) är skyldig

krig delta i rikets försvar i den

att under krig deltaga i rikets för-

omfattning regeringen föreskriver.

svar i den omfattning Konungen

 

föreskriver.

Utan hinder av vad eljest må gälla vare polisman under krig ock

pliktig

att

enligt bestämmelser,

 

som

meddelas

av

Konungen,

 

tjänstgöra utom det område för

 

vilket han är anställd.

 

 

 

 

 

 

 

2 §2

Polisman, som i enlighet med

En polisman, som enligt sär-

därom

meddelade

bestämmelser

skilda bestämmelser ska delta i

skall deltaga i rikets försvar, till-

rikets försvar, tillhör under krig

hör under krig krigsmakten.

 

Försvarsmakten.

 

 

 

 

 

 

5 §

De

ytterligare föreskrifter

som

Regeringen meddelar närmare

erfordras

för

tillämpningen

av

föreskrifter om tillämpningen av

denna lag meddelas av Konungen.

denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 1948:469.

56

När Högsta domstolen har med- delat beslut ska ärendet anmälas för regeringen. Om Högsta dom- stolen funnit att det finns hinder mot utlämning enligt 1–10 §§, får framställningen inte bifallas. Ge- nom överenskommelse med en främmande stat får det dock be- stämmas att, om det anses finnas hinder enligt 8 eller 9 §, frågan ska kunna hänskjutas till internationell skiljedom.
När utlämning beviljas ska det bestämmas inom vilken tid den ansökande staten ska hämta den som ska utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av beslutet.
Beslutet om utlämning verkställs av Polismyndigheten. Om den som ska utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utlämningen ska kunna genom- föras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668)

Prop. 2013/14:110

 

om utlämning för brott

 

Härigenom föreskrivs att 20, 26 och 26 a §§ lagen (1957:668) om

 

utlämning för brott ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

20 §1

Sedan Högsta domstolens beslut meddelats, anmäles ärendet för re- geringen. Om Högsta domstolen funnit hinder mot utlämning möta enligt 1–10 §§, framställningen icke bifallas. Genom överenskom- melse med främmande stat dock bestämmas att, om hinder an- setts möta enligt 8 eller 9 §, frågan skall kunna hänskjutas till inter- nationell skiljedom.

När utlämning beviljas skall den tid utsättas, inom vilken den an- sökande staten skall hämta den som skall utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av beslutet.

Beslutet om utlämning verkställs av polismyndigheten. Om den som skall utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utlämningen skall kunna ge- nomföras, omhändertas och tas i förvar av polismyndigheten, dock längst under fyrtioåtta timmar.

26 §2

Chefen för Justitiedepartementet

Chefen för Justitiedepartementet

får medge, att den som av en stat

får medge, att den som av en stat

utlämnas till en annan stat får föras

utlämnas till en annan stat får föras

genom riket, om denne inte är

genom riket, om han eller hon inte

svensk medborgare och det inte

är svensk medborgare och det inte

heller annars finns synnerliga skäl

heller annars finns synnerliga skäl

mot det. Framställning om detta

mot det. Framställning om detta

ges in till Justitiedepartementet.

ges in till Justitiedepartementet.

Har tillstånd meddelats enligt för-

Har tillstånd meddelats enligt för-

1Senaste lydelse 2003:1158.

2Senaste lydelse 2011:1166.

57

Prop. 2013/14:110 sta stycket får polismyndigheten,

sta stycket får Polismyndigheten,

om det är nödvändigt för att tran-

om det är nödvändigt för att tran-

sporten ska kunna genomföras, om-

sporten ska kunna genomföras, om-

händerta och ta i förvar den som

händerta och ta i förvar den som

utlämnas, dock längst under fyrtio-

utlämnas, dock längst under 48

åtta timmar.

timmar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för första och andra styckena.

26 a §3

Har utlämning till Sverige skett

Har utlämning till Sverige skett

för rättegång här i landet, på vill-

för rättegång här i landet, på vill-

kor att den som utlämnats senare

kor att den som utlämnats senare

återförs till den andra staten, skall

återförs till den andra staten, ska

polismyndigheten på den ort där

Polismyndigheten se till att den

rättegången har ägt rum se till att

som har utlämnats återförs.

den som har utlämnats återförs.

 

Om den som skall återföras är på

Om den som ska återföras är på

fri fot får han eller hon, om det är

fri fot får han eller hon, om det är

nödvändigt för att återförandet

nödvändigt för att återförandet ska

skall kunna genomföras, omhän-

kunna genomföras, omhändertas

dertas och tas i förvar av polis-

och tas i förvar av Polismyndig-

myndigheten, dock längst under

heten, dock längst under 48 tim-

fyrtioåtta timmar.

mar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 2003:1158.

58

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205)

Prop. 2013/14:110

 

om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande av

alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

 

Vid beslag av egendom som av-

Vid beslag av egendom som av-

ses i 1 § skall vad som i allmänhet

ses i 1 § ska vad som i allmänhet

är föreskrivet om beslag i brottmål

är föreskrivet om beslag i brottmål

tillämpas, dock med följande avvi-

tillämpas, dock med följande avvi-

kelser:

 

 

 

kelser:

 

 

 

 

 

1. Beslagtagen egendom får be-

1. Beslagtagen egendom får be-

visligen förstöras om värdet är

visligen förstöras om värdet är

ringa eller om det annars måste an-

ringa eller om det annars måste an-

ses försvarligt att förstöra egendo-

ses försvarligt att förstöra egendo-

men. I annat fall får egendomen

men. I annat fall får egendomen

säljas.

Spritdrycker, vin, starköl

säljas.

Spritdrycker, vin,

starköl

och öl får säljas till den som har

och öl får säljas till den som har

rätt att tillverka eller att bedriva

rätt att tillverka eller att bedriva

partihandel med sådana varor en-

partihandel med sådana varor en-

ligt alkohollagen (1994:1738). An-

ligt alkohollagen (2010:1622). An-

nan egendom får säljas på det sätt

nan egendom får säljas på det sätt

som med hänsyn till egendomen är

som med hänsyn till egendomen är

lämpligt. Intäkter

vid

försäljning

lämpligt. Intäkter

vid

försäljning

av beslagtagen egendom tillfaller

av beslagtagen egendom

tillfaller

staten.

 

 

 

staten.

 

 

 

 

 

Beslut om att förstöra eller sälja

Beslut om att förstöra eller sälja

egendom får fattas av undersök-

egendom får fattas av undersök-

ningsledaren eller åklagaren. I de

ningsledaren eller åklagaren. I de

fall som avses i 23 kap. 22 § första

fall som avses i 23 kap. 22 § första

stycket rättegångsbalken får sådant

stycket

rättegångsbalken

får

ett

beslut fattas även av polismyndig-

sådant beslut fattas även av Polis-

heten.

 

 

 

myndigheten.

 

 

 

 

Om ett beslag hävs och egendo-

Om ett beslag hävs och egen-

men är förstörd eller såld enligt

domen är förstörd eller såld enligt

denna

paragraf,

skall

ersättning

denna paragraf, ska ersättning be-

betalas av allmänna medel. Ersätt-

talas av allmänna medel. Ersätt-

ningens

storlek

skall

motsvara

ningens

storlek

ska

motsvara

egendomens pris

vid

försäljning

egendomens pris

vid

försäljning

till allmänheten eller vad som an-

till allmänheten eller vad som

nars är skäligt. Beslut om ersätt-

annars är skäligt. Beslut om

ning fattas av åklagaren. Den som

ersättning fattas av åklagaren. Den

drabbats av beslaget får begära rät-

som drabbats av beslaget får

tens prövning av beslutet om er-

begära rättens prövning av beslutet

sättning. Det skall ske inom en må-

om ersättning. Det ska göras inom

1 Senaste lydelse 2005:286.

59

Prop. 2013/14:110 nad från det han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva be- slaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åkla- garen.

1 a. Om värdet på en beslagta- gen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen skall förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje styc- ket.

2.Om polisman verkställer bes- lag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i före- läggande av ordningsbot, skall an- mälan om beslaget göras hos polis- myndigheten.

3.I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller

med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig till- ställning eller inom ett trafikföre- tags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i sä- kerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egen- domen i beslag som enligt rätte- gångsbalken tillkommer en polis- man.

Ordningsvakt eller befattnings- havare i säkerhets- eller ordnings- tjänst vid järnväg som har verk- ställt beslag skall skyndsamt an- mäla detta till polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åkla- garen.

1 a. Om värdet på en beslagta- gen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje styc- ket.

2.Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.

3.I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § an- dra stycket första meningen eller

med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig till- ställning eller inom ett trafikföre- tags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i sä- kerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egen- domen i beslag som enligt rätte- gångsbalken tillkommer en polis- man.

En ordningsvakt eller en befatt- ningshavare i säkerhets- eller ord- ningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

60

Om kostnad för biträde av Polis- myndigheten har betalats av all- männa medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt arton år ska betalningsskyldig- heten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.
Följs inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska komma till stånd.
I fråga om barn som inte har fyllt arton år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas en- dast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av detta.

2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1958:642) Prop. 2013/14:110 om blodundersökning m.m. vid utredning av

faderskap

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 a §2 Iakttas inte ett föreläggande vid

vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att förelägga nytt vite förordna om biträde av polismyndighet för att undersökningen skall komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt arton år får förordnande om biträde av polismyndighet medde- las endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk, som ej är ringa, för att barnet skall ta skada av det- ta.

Har kostnad för biträde av polis- myndighet utgått av allmänna me- del, skall den som har varit före- mål för biträdet betala tillbaka kostnaden till statsverket. I fråga om barn som inte har fyllt arton år skall betalningsskyldigheten i stäl- let fullgöras av barnets vårdnads- havare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:620.

2Senaste lydelse 1982:1060.

61

En i Sverige meddelad dom, ge- nom vilken någon dömts till fäng- else, får verkställas i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när verkställighet ska äga rum är medborgare eller har hemvist i den andra staten. Uppe- håller han eller hon sig i någon av nämnda stater, får domen även verkställas där, om det med hänsyn till omständigheterna bedöms lämpligast.
Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den and- ra staten, ska Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den staten. Kriminal- vården får begära hjälp av Po- lismyndigheten.
Påträffas den dömde i Sverige före frigivningen, får Polismyndig- heten på begäran av en myndighet i den andra staten eller med anled- ning av en där utfärdad efterlys- ning ombesörja att han eller hon överförs till den staten för verk- ställighet av straffet.
Ska den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till den andra staten, anses den tid, under vilken han eller hon för än- damålet har varit omhändertagen av svensk myndighet, som straff- tid.

Prop. 2013/14:110 2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193)

 

om samarbete med Danmark, Finland, Island

 

och Norge angående verkställighet av straff

 

m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff

m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1

Här i riket meddelad dom, vari- genom dömts till fängelse, verkställas i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när verkställighet skall ske är med- borgare eller har hemvist i den andra staten. Uppehåller han sig i någon av nämnda stater, även eljest domen verkställas där, om det med hänsyn till omständighe- terna finnes lämpligast.

Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den and- ra staten, skall Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den staten. Kriminal- vården får därvid begära hjälp av polismyndigheten i den ort där den dömde uppehåller sig.

Påträffas den dömde här i riket före frigivningen, får polismyndig- heten på begäran av myndighet i den andra staten eller med anled- ning av där utfärdad efterlysning ombesörja att han överförs till den staten för verkställighet av straffet.

Skall den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till den andra staten, anses den tid, under vilken han för ändamålet har varit omhändertagen av svensk myndighet, såsom strafftid.

1 Senaste lydelse 2005:968.

62

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

63

Prop. 2013/14:110 2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167)

 

med särskilda bestämmelser om unga

 

lagöverträdare

Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 32 §§ lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 §1

 

 

 

I denna lag finns särskilda be-

I denna lag finns särskilda be-

stämmelser om handläggning hos

stämmelser om handläggning hos

polis, åklagare och domstol av mål

Polismyndigheten,

åklagare

och

och ärenden om brott där den

domstol av mål och ärenden om

misstänkte inte har fyllt tjugoett år.

brott där den misstänkte inte har

 

 

fyllt tjugoett år.

 

 

I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser.

 

 

14 §2

 

 

 

Har någon som inte fyllt arton år

Har någon som inte fyllt arton år

gripits och beslutar åklagaren att

gripits och beslutar åklagaren att

inte anhålla den unge, får polis-

inte anhålla den unge, får Polis-

myndigheten hålla denne kvar för

myndigheten hålla kvar den unge

att kunna skyndsamt

överlämna

för att skyndsamt kunna överlämna

den unge till hans eller hennes

honom eller henne till föräldrarna,

föräldrar, annan vårdnadshavare,

annan vårdnadshavare, en tjänste-

en tjänsteman inom socialtjänsten

man inom

socialtjänsten

eller

eller någon annan lämplig vuxen

någon annan lämplig vuxen per-

person. Vad som nu sagts gäller

son. Vad som nu sagts gäller dock

dock endast om åklagaren funnit

endast om åklagaren funnit att den

att den unge fortfarande är skä-

unge fortfarande är skäligen miss-

ligen misstänkt för brott.

 

tänkt för brott.

 

 

För samma ändamål får polis-

För samma ändamål får Polis-

myndigheten hålla kvar den som

myndigheten hålla kvar den som

inte har fyllt arton år, om den unge

inte har fyllt arton år, om den unge

har medtagits till förhör och är

har medtagits till förhör och är

skäligen misstänkt för brott.

skäligen misstänkt för brott.

 

Inte i något fall får någon enligt

Inte i något fall får någon enligt

första eller andra stycket hållas

första eller andra stycket hållas

kvar längre än tre timmar efter

kvar längre än tre timmar efter

åklagarens beslut eller

förhöret.

åklagarens

beslut

eller förhöret.

Den misstänkte får därvid tas i

Den misstänkte får tas i förvar om

förvar om det är nödvändigt med

det är nödvändigt med hänsyn till

hänsyn till ordning eller säkerhet.

ordning eller säkerhet.

 

1

Senaste lydelse 1994:1760.

2

Senaste lydelse 2006:894.

64

 

 

 

32 §3

 

 

Prop. 2013/14:110

Bestämmelserna

om

förunder-

Bestämmelserna

om

förunder-

sökning i 23 kap.

3 §,

4 §, 6–

sökning i 23 kap.

3 §,

4 §, 6–

12 §§, 13 § första stycket och and-

12

§§, 13 § första stycket och and-

ra stycket andra och tredje me-

ra stycket andra och tredje me-

ningarna, 14 §, 17 §, 18 § andra

ningarna, 14 §, 18 § andra stycket,

stycket, 19 §, 21 § och 24 § rätte-

19

§, 21 § och 24 § rättegångsbal-

gångsbalken ska i tillämpliga delar

ken ska i tillämpliga delar gälla för

gälla för en sådan utredning som

en sådan utredning som avses i

avses i 31 §.

 

 

31

§.

 

 

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och avslutas så snart det kan ske. Utredningen får inte pågå längre tid än tre månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska, om det inte möter något hinder, ledas av en åklagare eller en polisman som, med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och polismän anlitas för den nya utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 2010:478.

65

Prop. 2013/14:110 2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314)

 

om kontinentalsockeln

 

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

12 §1

 

Har en innehavare av ett tillstånd

Har en innehavare av ett tillstånd

underlåtit att följa villkor som har

inte följt de villkor som har med-

meddelats med stöd av 4 eller 4 a §

delats med stöd av 4

eller 4 a §

eller vad han är skyldig att göra

eller vad han eller hon är skyldig

enligt 9 § eller att följa en anford-

att göra enligt 9 § eller inte följt en

ran eller föreskrift som en tillsyns-

anfordran eller föreskrift som en

myndighet har meddelat med stöd

tillsynsmyndighet har

meddelat

av 8 §

andra eller tredje stycket,

med stöd av 8 § andra eller tredje

får tillsynsmyndigheten ålägga ho-

stycket, får tillsynsmyndigheten

nom vid vite att fullgöra sina skyl-

förelägga honom eller henne vid

digheter.

vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppen-

Medför det uppenbar fara för

bar fara för allmänt intresse, äger

allmänt intresse att ett villkor inte

tillsynsmyndigheten förbjuda arbe-

följs, får tillsynsmyndigheten för-

tets fortsatta bedrivande och låta

bjuda arbetets fortsatta bedrivande

genom polismyndighetens försorg

och genom Polismyndighetens för-

vidtaga rättelse på tillståndshava-

sorg låta vidta rättelse på till-

rens bekostnad.

ståndshavarens bekostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1998:819.

66

Drivs hotell- eller pensionatrö- relse som kräver tillstånd enligt 2 § av bolag, förening eller annan samfällighet, ska det finnas en föreståndare för rörelsen. Före- ståndare får utses även av en till- ståndshavare som är enskild per- son. Polismyndigheten får ålägga en sådan tillståndshavare att utse föreståndare, om det finns särskil- da skäl.
En föreståndare ska vara god- känd av Polismyndigheten. Utsedd föreståndare ska godkännas om han eller hon inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och det inte

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742)

Prop. 2013/14:110

 

om hotell- och pensionatrörelse

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 6, 8, 9 och 19–22 §§ lagen (1966:742)

 

om hotell- och pensionatrörelse1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

 

Hotell-

eller

pensionatrörelse,

Hotell-

eller

pensionatrörelse,

 

som är avsedd att samtidigt motta-

som är avsedd att samtidigt ta

 

ga minst nio gäster eller som om-

emot minst nio gäster eller som

 

fattar minst fem gästrum, får dri-

omfattar minst fem gästrum, får

 

vas endast av den som har tillstånd

drivas endast av den som har till-

 

av polismyndigheten i orten. Till-

stånd av Polismyndigheten. Till-

 

stånd meddelas för hotell- eller

stånd meddelas för hotell- eller

 

pensionatrörelse

i viss byggnad

pensionatrörelse

i

viss byggnad

 

eller lägenhet.

 

eller lägenhet.

 

 

 

Tillstånd skall meddelas, om det

Tillstånd ska meddelas, om det

 

icke finnes anledning antaga att

inte finns anledning att anta att

 

den som söker tillståndet skall dri-

den som söker tillståndet ska driva

 

va rörelsen så att fara för allmän

rörelsen så att fara för allmän ord-

 

ordning och säkerhet uppkommer.

ning och

säkerhet

uppkommer.

 

Tillstånd får ej meddelas den som

Tillstånd får inte meddelas den

 

är underårig eller i konkurstillstånd

som är underårig eller i konkurs-

 

eller som

har

förvaltare enligt

tillstånd eller som har förvaltare

 

11 kap. 7 § föräldrabalken.

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

 

3 §3 Drives hotell- eller pensionat-

rörelse för vilken tillstånd fordras enligt 2 § av bolag, förening eller annan samfällighet, skall förestån- dare finnas för rörelsen. Förestån- dare får utses även av tillståndsha- vare som är enskild person. Polis- myndigheten äger ålägga sådan tillståndshavare att utse förestån- dare, om särskilda skäl föreligga.

Föreståndare skall vara godkänd av polismyndigheten. Utsedd före- ståndare skall godkännas om han ej är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt det icke finnes anledning an-

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

2Senaste lydelse 1988:1310.

3Senaste lydelse 1988:1310.

67

Prop. 2013/14:110 taga att han skall utöva rörelsen så att fara för allmän ordning och sä- kerhet uppkommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen utövas enligt föreskrif- terna i denna lag.

finns anledning att anta att han eller hon ska bedriva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen bedrivs enligt föreskrif- terna i denna lag.

6 §4

 

 

 

 

Om tillståndshavare avlider, för-

Om

en

tillståndshavare avlider,

sättes i konkurs eller får en förval-

försätts i konkurs eller får en för-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

ken med uppdrag som omfattar rö-

balken med uppdrag som omfattar

relsen, får rörelsen fortsättas under

rörelsen,

får

rörelsen fortsättas

högst ett år. Fortsättes rörelsen,

under högst ett år. Om rörelsen

skall föreståndare enligt 3 § finnas

fortsätter, ska det finnas en före-

för denna.

ståndare enligt 3 § för denna.

 

Om godkänd föreståndare ej re-

Om det inte redan finns en god-

dan finnes, skall inom två månader

känd föreståndare, ska inom två

från dödsfallet, edgångssamman-

månader från dödsfallet, edgångs-

trädet eller beslutet om förvaltare

sammanträdet

eller beslutet

om

ansökan göras om godkännande av

förvaltare ansökan göras om god-

föreståndare. Godkännes icke före-

kännande av föreståndare. God-

ståndaren, skall polismyndigheten

känns

inte

föreståndaren,

ska

lämna den som driver rörelsen till-

Polismyndigheten lämna den som

fälle att inom viss tid ansöka om

driver rörelsen tillfälle att inom

godkännande av annan förestånda-

viss tid ansöka om godkännande

re. Godkännes ej heller den andre

av en annan föreståndare. God-

föreståndaren, anses tillståndet ha

känns inte heller den andra före-

upphört att gälla tre veckor efter

ståndaren, anses tillståndet ha upp-

det att beslut i ärendet vann laga

hört att gälla tre veckor efter det

kraft.

att beslut i ärendet vann laga kraft.

Göres ej ansökan som avses i

Görs inte ansökan som avses i

andra stycket inom föreskriven tid,

andra stycket inom föreskriven tid,

anses tillståndet för rörelsen ha

anses tillståndet för rörelsen ha

upphört att gälla den dag då tiden

upphört att gälla den dag då tiden

utgick.

gick ut.

 

 

 

8 §5

 

 

 

 

Upphör rörelsen, skall tillstånds-

Upphör rörelsen, ska tillstånds-

havaren skriftligen anmäla det hos

havaren skriftligen anmäla det till

polismyndigheten. Detsamma gäl-

Polismyndigheten. Detsamma gäl-

ler om tillståndshavaren icke vill

ler om tillståndshavaren inte vill

utnyttja tillståndet eller hinder mot

utnyttja tillståndet eller om det

att börja rörelsen uppkommer. Polis-

uppkommer hinder mot att börja

myndigheten skall återkalla till-

rörelsen.

Polismyndigheten

ska

4

Senaste lydelse 1988:1310.

5

Senaste lydelse 1983:303.

68

 

ståndet och underrätta byggnads- nämnden, brandchefen och miljö- och hälsoskyddsnämnden härom.

återkalla tillståndet och underrätta Prop. 2013/14:110 byggnadsnämnden och de kommu-

nala nämnder som ansvarar för räddningstjänst och miljö- och hälsoskydd om detta.

 

 

9 §6

 

 

 

 

Polismyndigheten skall föra re-

Polismyndigheten ska föra re-

gister över de hotell- och pensio-

gister över de hotell- och pensio-

natrörelser för vilka tillstånd med-

natrörelser för vilka tillstånd med-

delats. I registret skola göras an-

delats. I registret ska de beslut som

teckningar om de beslut polismyn-

Polismyndigheten meddelar i fråga

digheten meddelar i fråga om rö-

om rörelsen antecknas.

 

 

relsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §7

 

 

 

 

Är

tillståndshavare icke

lämplig

Polismyndigheten ska

återkalla

att driva rörelsen av den anled-

tillståndet om tillståndshavaren

 

ningen att han upprepade gånger

1. upprepade

gånger

funnits

funnits skyldig till brott mot denna

skyldig till brott mot denna lag,

 

lag eller åsidosatt annan bestäm-

2. åsidosatt

någon

annan

be-

melse som gäller för rörelsen och

stämmelse som gäller för rörelsen

trots anmaning underlåtit att vid-

och trots uppmaning inte vidtagit

taga rättelse inom skälig tid eller

rättelse inom skälig tid, eller

 

av annan anledning, skall polis-

3. av annan anledning inte är

myndigheten återkalla tillståndet.

lämplig att driva rörelsen.

 

Är

godkänd föreståndare eller

Polismyndigheten ska

återkalla

ersättare icke lämplig att förestå

godkännandet

av en

föreståndare

rörelsen av den anledningen att

eller ersättare som

 

 

 

han

upprepade gånger

funnits

1. upprepade

gånger

funnits

skyldig till brott mot denna lag

skyldig till brott mot denna lag,

 

eller åsidosatt annan bestämmelse

2. åsidosatt

någon

annan

be-

som gäller för rörelsen och trots

stämmelse som gäller för rörelsen

anmaning underlåtit att

vidtaga

och trots uppmaning inte vidtagit

rättelse inom skälig tid eller av

rättelse inom skälig tid, eller

 

annan anledning, skall polismyn-

3. av annan anledning inte är

digheten återkalla godkännandet

lämplig att förestå rörelsen.

 

eller, om särskilda skäl föreligga,

 

 

 

 

 

återkalla tillståndet för rörelsen.

 

 

 

 

 

Om det finns särskilda skäl, ska Polismyndigheten i stället för att återkalla godkännandet enligt andra stycket återkalla tillståndet för rörelsen.

6Senaste lydelse 1975:599.

7Senaste lydelse 1975:599.

69

Prop. 2013/14:110

 

20 §

 

Om det är nödvändigt för att

Om det är nödvändigt för att

upprätthålla

allmän ordning och

upprätthålla allmän ordning och

säkerhet, äger polismyndigheten

säkerhet, får Polismyndigheten vid

vid vite förbjuda hotell- eller pen-

vite förbjuda hotell- eller pensio-

sionatrörelse, för vilken icke ford-

natrörelse, för vilken det inte krävs

ras tillstånd.

 

 

tillstånd.

 

 

 

21 §8

 

För att tillse att bestämmelserna

Polismyndigheten har rätt att få

i denna lag iakttagas äger polis-

tillträde till hotell och pensionat

myndigheten

tillträde till

hotell

för att utöva tillsyn över att be-

och pensionat.

 

stämmelserna i denna lag följs.

 

 

22 §9

 

Polismyndighetens beslut

enligt

Polismyndighetens beslut

enligt

denna lag får överklagas hos läns-

denna lag får överklagas till all-

styrelsen.

 

 

män förvaltningsdomstol.

Pröv-

 

 

 

ningstillstånd krävs vid överkla-

 

 

 

gande till kammarrätten.

 

Länsstyrelsens beslut enligt 13 § får överklagas hos regeringen.

Annat beslut av länsstyrelsen en- ligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid överkla- gande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har med- delats före ikraftträdandet.

8 Senaste lydelse 1975:599.

9 Senaste lydelse 1995:1688. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

70

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1970:375)

Prop. 2013/14:110

 

om utlämning till Danmark, Finland, Island

 

 

 

eller Norge för verkställighet av beslut om vård

 

 

eller behandling

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4–6, 8, 9, 11 och 12 §§ lagen (1970:375) om

 

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av

 

beslut om vård eller behandling ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Framställning om utlämning gö-

Framställning

om

utlämning

 

res hos polismyndigheten i den ort

görs hos Polismyndigheten.

 

 

där den som begäres utlämnad

 

 

 

 

 

 

uppehåller sig. Är uppehållsorten

 

 

 

 

 

 

okänd, göres

framställningen hos

 

 

 

 

 

 

rikspolisstyrelsen

som vidarebe-

 

 

 

 

 

 

fordrar

den

till

vederbörande

 

 

 

 

 

 

polismyndighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

 

 

Finner polismyndigheten att vill-

Finner Polismyndigheten att vill-

 

koren för utlämning är uppfyllda

koren för utlämning är uppfyllda

 

och att utlämning eljest icke bör

och att utlämning inte heller bör

 

vägras, får polismyndigheten med-

vägras på annan grund, får Polis-

 

dela beslut om utlämning.

myndigheten meddela

beslut

om

 

 

 

 

 

utlämning.

 

 

 

 

Förordnar

polismyndigheten ej

Beslutar Polismyndigheten

inte

 

om utlämning, skall handlingarna

om

utlämning,

ska handlingarna

 

skyndsamt sändas till förvaltnings-

skyndsamt sändas till förvaltnings-

 

rätten som beslutar i ärendet.

rätten för beslut.

 

 

 

 

 

 

 

6 §2

 

 

 

 

 

När ärende handlägges av polis-

När ärendet handläggs av Polis-

 

myndighet, skall förhör hållas med

myndigheten ska förhör hållas med

 

den som begäres utlämnad, om

den som begärs utlämnad, om

 

hans hörande ej saknar betydelse

hans eller hennes hörande inte sak-

 

för utredningen. Handlägges ären-

nar

betydelse

för

utredningen.

 

det av förvaltningsrätt, skall under

Handläggs ärendet av en förvalt-

 

samma förutsättning muntlig för-

ningsrätt, ska muntlig

förhandling

 

handling

hållas. Underlåter den

hållas under samma förutsättning.

 

som begäres utlämnad att efter

Inställer sig inte den som begärs

 

kallelse inställa sig till förhör eller

utlämnad efter kallelse till förhör

 

muntlig förhandling, får han häm-

eller muntlig förhandling, får han

 

tas till förhöret eller förhandlingen.

eller hon hämtas till förhöret eller

 

1Senaste lydelse 2009:781.

2Senaste lydelse 2009:781.

71

Prop. 2013/14:110

Beslut om utlämning får icke meddelas utan att den som begäres utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

förhandlingen.

Beslut om utlämning får inte meddelas utan att den som begärs utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

8 §3

 

 

 

Kan det skäligen befaras att den

Kan det skäligen befaras att den

som begäres utlämnad avviker el-

som begärs utlämnad avviker eller

ler på annat sätt undandrager sig

på annat sätt undandrar sig utläm-

utlämning, får den myndighet hos

ning, får den myndighet som ären-

vilken ärendet är anhängigt med-

det är anhängigt hos meddela ho-

dela honom förbud att utan till-

nom eller henne förbud att utan

stånd lämna den uppehållsort som

tillstånd

lämna

den uppehållsort

anvisas honom (reseförbud) eller

som är anvisad (reseförbud) eller

besluta att han skall omhänderta-

besluta att han eller hon ska om-

gas.

händertas.

 

 

Meddelar polismyndighet beslut

Meddelar Polismyndigheten bes-

enligt första stycket före utläm-

lut enligt första stycket innan frå-

ningsfrågans prövning, får beslutet

gan om utlämning har prövats, får

avse reseförbud under högst tio da-

beslutet

avse

reseförbud

under

gar eller omhändertagande under

högst tio dagar eller omhänder-

högst tre dagar. I fall som avses i

tagande under högst tre dagar. I

5 § andra stycket får polismyndig-

fall som avses i 5 § andra stycket

heten eller förvaltningsrätten för-

får Polismyndigheten eller förvalt-

ordna om reseförbud eller omhän-

ningsrätten besluta om reseförbud

dertagande för tiden intill dess

eller omhändertagande för

tiden

förvaltningsrätten prövat ärendet.

till dess

förvaltningsrätten

prövat

Vid beviljande av utlämning kan

ärendet.

När utlämning beviljas

förordnas att beslut om reseförbud

kan det förordnas att beslut om

eller omhändertagande skall gälla

reseförbud eller

omhändertagande

för tiden intill dess verkställighet

ska gälla för tiden till dess att

sker.

utlämningsbeslutet verkställs.

Föreligger ej längre skäl för

Finns det inte längre skäl för

reseförbud eller omhändertagande,

reseförbud eller omhändertagande,

skall beslutet omedelbart hävas.

ska beslutet omedelbart hävas.

 

9 §

 

 

 

Är någon efterlyst här i riket med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får polismyndigheten i den ort där han uppehåller sig meddela honom reseförbud eller besluta om hans omhändertagande i avbidan

Är någon efterlyst i Sverige med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får Polismyndigheten meddela honom eller henne reseförbud eller besluta om att han eller hon ska omhändertas i avvaktan på fram-

3 Senaste lydelse 2009:781.

72

Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till all- män förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid överkla- gande till kammarrätten.
Ett beslut om utlämning enligt denna lag ska överklagas inom en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande får dock överklagas utan begräns- ning till viss tid.

på framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om sannolika skäl föreligger att framställning om utlämning bifal- les samt det skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller eljest undandrager sig utlämning. Den myndighet som begärt efter- lysningen skall ofördröjligen under- rättas om vidtagen åtgärd.

Beslut som avses i första stycket skall omedelbart hävas, när skäl för åtgärden ej längre föreligger eller om framställning om utläm- ning icke mottagits inom fem da- gar från den dag då åtgärden vid- togs. Sedan framställning inkom- mit, skall reseförbud eller omhän- dertagande bestå endast om beslut därom meddelas enligt 8 §.

ställning om utlämning. Sådant be- slut får meddelas endast om det finns sannolika skäl att en fram- ställning om utlämning kommer att bifallas och det skäligen kan be- faras, att den som efterlysts avvi- ker eller på annat sätt undandrar sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysningen ska omedel- bart underrättas om den åtgärd som vidtagits.

Beslut som avses i första stycket ska omedelbart hävas, när det inte längre finns skäl för åtgärden eller om framställning om utlämning inte tagits emot inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan framställning kommit in, ska reseförbud eller omhändertagande bestå endast om beslut om detta meddelas enligt 8 §.

11 §4

Talan mot polismyndighets bes- lut enligt denna lag föres hos för- valtningsrätten genom besvär.

Besvär över beslut om utlämning enligt denna lag skall anföras inom en vecka från den dag då kla- ganden delgavs beslutet. Talan mot beslut om reseförbud eller om- händertagande får föras utan in- skränkning till viss tid.

 

 

12 §5

 

Beslut om reseförbud eller om-

Ett beslut om reseförbud eller

händertagande länder omedelbart

omhändertagande gäller

omedel-

till efterrättelse.

 

bart.

 

Polismyndighet och

förvalt-

Polismyndigheten och

förvalt-

ningsrätt får, när särskilda skäl

ningsrätten får, när det finns sär-

föranleder det, förordna att dess

skilda skäl, förordna att dess beslut

beslut om

utlämning verkställes

om utlämning ska verkställas ome-

omedelbart.

Kammarrätts

beslut

delbart. Kammarrättens beslut om

om utlämning verkställes omedel-

utlämning ska verkställas omedel-

bart, om ej domstolen förordnar

bart, om inte domstolen beslutar

annat.

 

 

annat.

 

4Senaste lydelse 2009:781.

5Senaste lydelse 2009:781.

Prop. 2013/14:110

73

Prop. 2013/14:110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

74

Förrättningsmännen och deras bi- träden har rätt att, när det behövs med anledning av förrättningen, få tillträde till byggnader, gå över ägor, utföra mätningar och mark- undersökningar samt företa där- med sammanhängande eller jäm- förliga åtgärder. I trädgård eller liknande plantering får inte träd skadas eller fällas utan ägarens samtycke. Även i övrigt ska skada undvikas, om det är möjligt.
Rätt att gå över annans ägor har också var och en som för talan vid förrättningen.
Har skada uppkommit genom en åtgärd som avses i första eller andra stycket och vill den skade- lidande få ersättning för skadan, ska han eller hon framställa yrk- ande om detta innan förrättningen avslutas eller ställs in.
Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att befogenheter enligt första stycket ska kunna utövas.

2.20

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2013/14:110

 

fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs

att 4 kap. 38 §

fastighetsbildningslagen1

(1970:988) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

38 § Förrättningsmännen och deras bi-

träden är berättigade att, när det behövs med anledning av förrätt- ningen, få tillträde till byggnad,

övergå ägor, verkställa mätningar och markundersökningar samt fö- retaga därmed sammanhängande eller jämförliga åtgärder. I träd- gård eller liknande plantering får träd ej skadas eller fällas utan äga- rens samtycke. Även i övrigt skall skada undvikas, om det är möjligt.

Rätt att övergå annans ägor till- kommer också var och en som för talan vid förrättningen.

Har skada uppkommit genom åt- gärd som avses i första eller andra stycket och vill den skadelidande få ersättning för skadan, skall han framställa yrkande därom innan förrättningen avslutas eller instäl- les.

Polismyndighet skall lämna den handräckning som behövs för ut- övande av befogenhet enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Lagen omtryckt 1992:1212.

75

En samebys styrelse är skyldig att i den omfattning som behövs låta samla ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om Polismyndigheten eller Krono- fogdemyndigheten begär det.
Fullgör inte styrelsen denna skyldighet, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på samebyns bekostnad.
När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrel- sen medger annat. Detsamma gäl- ler när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.
Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.
Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till
Polismyndigheten.

Prop. 2013/14:110 2.21

Förslag till lag om ändring i rennäringslagen

 

(1971:437)

 

Härigenom föreskrivs att 93 och 96 §§ rennäringslagen (1971:437)1

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

93 § När renar befinner sig inom be-

tesområde där renskötsel då är tillåten, skall hund i trakten som ej användes i renskötseln hållas i band eller instängd, om ej länssty- relsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, såvida hun- dens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.

Anträffas hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom område där renskötsel då är tillå- ten, får hunden, om den ej låter sig upptagas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Den som sålunda dödat hund är skyldig att snarast möjligt anmäla förhållandet till polismyndigheten.

96 §2 Samebys styrelse är skyldig att i

den omfattning som behövs låta samla ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om polismyndighet eller Kronofogde- myndigheten begär det.

Fullgör ej styrelsen sådan skyl- dighet, kan myndigheten låta verk- ställa åtgärden på samebyns be- kostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1

Lagen omtryckt 1993:36.

2

Senaste lydelse 2006:686.

76

 

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska Polismyndigheten och Trans- portstyrelsen handlägga ärendet om överlastavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435)

Prop. 2013/14:110

 

om överlastavgift

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 a och 8 d §§ lagen (1972:435) om överlast-

 

avgift ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

8 a §1

 

Om den som enligt 7 § skall på-

Om den som enligt 7 § ska på-

 

föras överlastavgift inte har hem-

föras överlastavgift inte har hem-

 

vist i Sverige, Danmark, Finland,

vist i Sverige, Danmark, Finland,

 

Island eller Norge, skall en polis-

Island eller Norge, ska en polis-

 

man vid kontrollen av fordonet el-

man vid kontrollen av fordonet el-

 

ler fordonståget besluta om för-

ler fordonståget besluta om för-

 

skott för överlastavgiften.

skott för överlastavgiften.

 

Förskottet skall beräknas enligt

Förskottet ska beräknas enligt

 

bestämmelserna i 2–5 §§.

bestämmelserna i 2–5 §§.

 

Förskottet skall betalas till polis-

Förskottet ska betalas till Polis-

 

myndigheten.

myndigheten.

 

8 d §2

En polismans beslut om förskott för överlastavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden, ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska polisen och Transportstyrelsen handlägga ärendet om överlastav- gift utan dröjsmål. Transportstyrel- sen får vid sin handläggning

1.helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

2.upphäva beslutet, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet om överlast- avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Senaste lydelse 2004:1083.

2Senaste lydelse 2009:1349.

77

Om det efter en undersökning som avses i 24 § finns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller det finns misstanke om ett så- dant brott, ska fartygsnämnden skyndsamt anmäla vad som fram- kommit till Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten. Är farty- gets närmaste bestämmelsehamn inte svensk, ska i stället närmaste svenska utlandsmyndighet underrät- tas om den gjorda utredningen.
Nämnden kan avstå från anmälan och underrättelse, om nämnden finner att brottet ska bedömas som ringa.
Befälhavaren ansvarar för att anmälan eller underrättelse görs.
Befälhavaren är även skyldig att översända den utredning som gjorts inom fartygsnämnden till behörig myndighet.

Prop. 2013/14:110 2.23

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

(1973:282)

Härigenom föreskrivs att 26 och 54 §§ sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §1 Om det efter en undersökning

som avses i 24 § finns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller föreligger misstanke om så- dant brott, skall fartygsnämnden skyndsamt anmäla vad som fram- kommit till vederbörande åklagare eller polismyndighet i Sverige. Är fartygets närmaste bestämmelse- hamn ej svensk, skall i stället när- maste svenska utlandsmyndighet underrättas om den gjorda utred- ningen. Anmälan och underrättelse kan underlåtas, om nämnden fin- ner brottet vara att bedöma som ringa.

Befälhavaren svarar för att an- mälan eller underrättelse sker. Det åligger vidare befälhavaren att tillställa vederbörande myndighet den utredning som gjorts inom far- tygsnämnden.

54 §

 

 

Begår sjöman brott, för vilket

Begår en sjöman ett brott, för

kan följa fängelse i minst ett år,

vilket kan följa fängelse i minst ett

och upptäckes brottet när fartyget

år, och upptäcks brottet när far-

ej befinner sig i svensk hamn, skall

tyget inte befinner sig i svensk

befälhavaren se till att sjömannen

hamn, ska befälhavaren se till att

ej lämnar fartyget. Om befälhava-

sjömannen inte

lämnar

fartyget.

ren finner det nödvändigt, får han

Om befälhavaren finner det nöd-

hålla sjömannen i förvar ombord

vändigt, får sjömannen hållas i

tills denne kan överlämnas till

förvar ombord tills han eller hon

svensk utlandsmyndighet eller till

kan överlämnas till svensk utlands-

polismyndighet här i riket. Befäl-

myndighet eller till Polismyndig-

havaren är ansvarig för att den

heten. Befälhavaren är ansvarig för

brottslige ej behandlas strängare

att sjömannen

inte

behandlas

än nödvändigt.

strängare än nödvändigt.

 

1

Senaste lydelse 1982:342.

78

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

79

Prop. 2013/14:110 2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191)

 

om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att 5, 13 och 15 §§ lagen (1974:191) om bevak-

ningsföretag1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 §2

Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska inhämta Riks-

Länsstyrelsen ska inhämta Polis-

polisstyrelsens yttrande innan auk-

myndighetens yttrande innan auk-

torisation beviljas.

torisation beviljas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

13 §3

En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt finns särskild an- ledning till återkallelse.

I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Frågor om återkallelse av aukto-

Frågor om återkallelse av aukto-

risation prövas av den länsstyrelse

risation prövas av den länsstyrelse

som utövar tillsyn över det berörda

som utövar tillsyn över det berörda

företaget. Vid behandlingen av en

företaget. Vid behandlingen av en

sådan fråga skall länsstyrelsen in-

sådan fråga ska länsstyrelsen in-

hämta Rikspolisstyrelsens yttrande.

hämta Polismyndighetens yttrande.

Ett sådant yttrande behövs dock

Ett sådant yttrande behövs dock

inte om skälet för återkallelsen är

inte om skälet för återkallelsen är

att företaget har försatts i konkurs

att företaget har försatts i konkurs

eller självt har begärt att auktorisa-

eller självt har begärt att auktorisa-

tionen skall återkallas.

tionen ska återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

15 §4

Länsstyrelsens beslut i ärenden

Länsstyrelsens beslut i ärenden

enligt denna lag får överklagas hos

enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

allmän förvaltningsdomstol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga

Polismyndigheten får överklaga

länsstyrelsens beslut i ärenden om

länsstyrelsens beslut i ärenden om

auktorisation.

auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1

Lagen omtryckt 1989:148.

2

Senaste lydelse 2012:79.

3

Senaste lydelse 2006:517.

4

Senaste lydelse 1995:34.

80

 

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminal- vårdsanstalt eller häkte, ska den som tar emot förklaringen omedel- bart befordra domen till verkstäl-
Är den som ska undergå fängel- se inte häktad eller intagen i krimi- nalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, ska Kriminalvården förelägga ho- nom eller henne att senast en viss dag inställa sig vid den kriminal- vårdsanstalt där domen ska verk- ställas.
Om den dömde inte följer eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket eller om det finns risk för det, ska Polismyndig- heten på begäran av Kriminal- vården låta förpassa honom eller henne till anstalten.

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202)

Prop. 2013/14:110

 

om beräkning av strafftid m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 6, 10 och 19 §§ lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

6 §1

 

Den som inte är häktad eller in-

Den som inte är häktad eller in-

tagen i kriminalvårdsanstalt får av-

tagen i kriminalvårdsanstalt får av-

ge nöjdförklaring inför chefen för

ge nöjdförklaring inför chefen för

en kriminalvårdsanstalt

eller ett

en kriminalvårdsanstalt eller

ett

häkte eller någon annan tjänsteman

häkte eller någon annan tjänsteman

där som har förordnats att ta emot

där som har förordnats att ta emot

sådan förklaring eller inför polis-

sådan förklaring eller inför Polis-

myndighet.

 

 

myndigheten.

 

Nöjdförklaring enligt

första

Nöjdförklaring enligt första styc-

stycket får avges endast om den

ket får avges endast om den som

som vill avge förklaringen över-

vill avge förklaringen överlämnar

lämnar dom eller domsbevis till

dom eller domsbevis till den som

den som skall taga emot förkla-

ska ta emot förklaringen.

 

ringen.

 

 

 

 

10 §2 Är den som skall undergå fän-

gelse icke häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verk- ställas, skall Kriminalvården före- lägga honom att senast viss dag in- ställa sig vid den kriminalvårdsan- stalt, där domen skall verkställas.

Om den dömde inte efterkommer eller inte kan nås av föreläggande enligt första stycket eller om fara föreligger för detta, skall polis- myndigheten i den ort där han vistas på begäran av Kriminalvår- den låta förpassa honom till an- stalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminal- vårdsanstalt eller häkte, skall den som tar emot förklaringen omedel- bart befordra domen till verkstäl-

1Senaste lydelse 1990:1010.

2Senaste lydelse 2005:970.

81

Prop. 2013/14:110 lighet. Avger den dömde nöjdför- klaring inför polismyndighet, skall den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kri- minalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som annars enligt särskilt beslut skall återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, skall polismyndig- heten förpassa honom till sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårds- anstalten i stället för att förpassa honom dit.

lighet. Avger den dömde nöjdför- klaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som i annat fall enligt särskilt beslut ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, ska Polismyndighe- ten förpassa honom eller henne till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan risk för att den dömde avviker, får

Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kri- minalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit.

 

 

19 §3

 

Vid verkställighet av

fängelse

Vid verkställighet av

fängelse

räknas strafftiden, när den dömde

räknas strafftiden, när den dömde

är häktad eller omhändertagen en-

är häktad eller omhändertagen en-

ligt 28 kap.

11 § tredje

stycket

ligt 28 kap. 11 § tredje

stycket

brottsbalken eller på annan grund

brottsbalken eller på annan grund

intagen i kriminalvårdsanstalt, från

intagen i kriminalvårdsanstalt, från

den dag då domen får verkställas

den dag då domen får verkställas

och i annat fall från den dag då den

och i annat fall från den dag då den

dömde enligt 10 § tas in i häkte el-

dömde enligt 10 § tas in i häkte el-

ler kriminalvårdsanstalt eller om-

ler kriminalvårdsanstalt eller om-

händertas av

polismyndighet för

händertas av Polismyndigheten för

förpassning.

 

 

förpassning.

 

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängel- selagen (2010:610) eller enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska räknas in i verkställighetstiden. Detsamma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte särskilda skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhänder- tagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 2013:835.

82

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) Prop. 2013/14:110

 

om visst stöldgods m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1974:1065) om visst stöldgods

m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

3 §

Den som icke åtnöjes med åkla- gares beslut enligt 2 § tredje styc- ket får innan egendomen försålts eller förstörts hos åklagaren anmä- la missnöje med beslutet. Anmäles missnöje skall åklagaren, om han vill att beslutet skall bestå, väcka talan därom inom en månad efter det att anmälan gjordes. Väckes ej talan, skall åklagaren häva beslutet om egendomens tagande i förvar.

Väcker åklagaren åtal för brott, som föranlett att egendom tagits i förvar, innan egendomen försålts eller förstörts, skall domstolen i samband med åtalet pröva om egendomen fortfarande skall hållas i förvar.

Åklagaren skall omedelbart un- derrätta polisstyrelsen i det distrikt där egendomen förvaras om miss- nöjesanmälan enligt första stycket och om talan enligt andra stycket. I avvaktan på att saken slutligt prö- vas får vidare åtgärd med egendo- men ej äga rum, om den kan vår- das utan fara för förstörelse.

Den som inte är nöjd med åkla- garens beslut enligt 2 § tredje styc- ket får innan egendomen har sålts eller förstörts anmäla missnöje med beslutet till åklagaren. An- mäls missnöje ska åklagaren, om han eller hon vill att beslutet ska bestå, väcka talan om detta inom en månad efter det att anmälan gjordes. Väcks inte talan, ska åkla- garen upphäva beslutet om förvar.

Väcker åklagaren åtal för brott, som föranlett att egendom tagits i förvar, innan egendomen har sålts eller förstörts, ska domstolen i samband med åtalet pröva om egendomen fortfarande ska hållas i förvar.

Åklagaren ska omedelbart un- derrätta Polismyndigheten om missnöjesanmälan enligt första stycket och om talan enligt andra stycket. I avvaktan på att saken slutligt prövas får vidare åtgärder med egendomen inte vidtas, om den kan vårdas utan fara för förstö- relse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

83

Prop. 2013/14:110 2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1066)

 

om förfarande med förverkad egendom och

 

hittegods m.m.

Härigenom föreskrivs att 2, 2 a och 8 §§ lagen (1974:1066) om förfa- rande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha följande lydel-

se.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §

Egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. skall förvaras hos polismyndigheten i minst sex månader efter det att beslut med- delats om att egendomen skall vara tagen i förvar. Denna frist skall i fall som avses i 2 § tredje stycket nämnda lag räknas från dagen för åklagarens beslut, även om detta prövats av domstol, och i övriga fall räknas från den dag då laga- kraftägande avgörande föreligger om att egendomen skall vara tagen i förvar.

Vad som sagts i första stycket gäller ej i fall som avses i 3 och 4 §§.

Har det under den i första stycket angivna tiden icke kunnat utredas vem som har rätt till egen- domen, skall polismyndigheten på lämpligt sätt låta kungöra förhål- landet med uppgift om egendomen och om de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörelsen anges även viss tid, ej understigan- de en månad, inom vilken den som vill göra anspråk på egendomen skall ge sig till känna. Framställes icke anspråk inom denna tid eller avstår den som har rätt till egen- domen från denna, skall med egen- domen förfaras på sätt som anges i denna lag.

Egendom som har tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. ska förvaras hos Polismyndigheten i minst sex månader efter det att beslut med- delats om att egendomen ska vara tagen i förvar. Denna frist ska i fall som avses i 2 § tredje stycket samma lag räknas från dagen för åklagarens beslut, även om detta prövats av domstol, och i övriga fall räknas från den dag då beslutet om att egendomen ska vara tagen i förvar vann laga kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fall som avses i 3 och 4 §§.

Har det under den i första stycket angivna tiden inte kunnat utredas vem som har rätt till egen- domen, ska Polismyndigheten på lämpligt sätt låta kungöra förhål- landet med uppgift om egendomen och om de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörelsen ska det även anges inom vilken tid, som inte får understiga en månad, den som vill göra anspråk på egen- domen ska ge sig till känna. Fram- ställs inte anspråk inom denna tid, eller avstår den som har rätt till egendomen från denna, ska egen- domen hanteras det sätt som anges i denna lag.

84

 

 

 

 

2 a §1

 

 

 

Prop. 2013/14:110

Egendom

som omhändertagits

Egendom

som omhändertagits

med

stöd

av

24 a §

polislagen

med

stöd

av

24 a §

polislagen

(1984:387)

ska

finnas

tillgänglig

(1984:387)

ska

finnas

tillgänglig

hos polismyndigheten för avhämt-

hos Polismyndigheten för avhämt-

ning i minst en månad efter det att

ning i minst en månad efter det att

en sådan underrättelse som anges i

en sådan underrättelse som anges i

24 d § polislagen har delgivits. Om

24 d § polislagen har delgetts. Om

egendomen inte hämtas ut inom

egendomen inte hämtas ut inom

denna tid, ska det förfaras med

denna tid, ska egendomen hante-

egendomen på det sätt som anges i

ras på det sätt som anges i denna

denna lag.

 

 

 

lag.

 

 

 

 

Om egendomens värde sannolikt

Om egendomens värde sannolikt

uppgår till mer än en fjärdedel av

uppgår till mer än en fjärdedel av

det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6

det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6

och

7 §§ socialförsäkringsbalken

och

7 §§ socialförsäkringsbalken

som gällde då underrättelsen del-

som gällde då underrättelsen del-

gavs,

tillämpas

bestämmelserna i

gavs,

tillämpas

bestämmelserna i

denna lag först efter det att tre må-

denna lag först efter det att tre må-

nader har förflutit sedan polismyn-

nader har förflutit sedan Polismyn-

digheten genom kungörelse upp-

digheten genom kungörelse upp-

manat ägaren eller annan rättsinne-

manat ägaren eller annan rätts-

havare att göra anspråk på egendo-

innehavare att göra anspråk på

men.

 

 

 

 

egendomen.

 

 

 

8 §2

Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken sker för statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren

Har egendomen sålts, har ägaren

eller annan rättsinnehavare rätt till

eller annan rättsinnehavare rätt till

ersättning. Denna utgår dock inte

ersättning. Ersättning betalas inte

med högre belopp än som har in-

med högre belopp än som har in-

flutit vid försäljningen. I de fall

flutit vid försäljningen. I de fall

som avses i 7 § andra stycket ska

som avses i 7 § andra stycket ska

kostnaden för förbättringen avräk-

kostnaden för förbättringen avräk-

nas från ersättningen.

nas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av

Ansökan om ersättning prövas av

Rikspolisstyrelsen om en polismyn-

den myndighet som beslutat om

dighet fattat beslutet om försälj-

försäljningen.

ning. I annat fall prövas ersätt-

 

ningsfrågan av den myndighet

 

som beslutat om försäljningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Senaste lydelse 2010:1219.

2Senaste lydelse 2009:1172.

85

För tillsyn och kontroll enligt denna lag har den myndighet som regeringen bestämmer rätt att få tillträde till område, lokal eller annat utrymme. Myndigheten får där göra undersökning eller ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för till- synen.
Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för till- syn och kontroll enligt denna lag.

Prop. 2013/14:110 2.28

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:74)

 

med bemyndigande att meddela vissa

 

föreskrifter för trädgårdsnäringen

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1 För tillsyn och kontroll enligt

denna lag äger myndighet som re- geringen bestämmer tillträde till område, lokal eller annat utrymme. Myndigheten får där göra under- sökning eller taga prov. Myndig- heten har rätt att efter anfordran erhålla de upplysningar och hand- lingar som behövs för tillsynen.

Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som be- hövs för tillsyn och kontroll enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1977:415.

86

2.29

Förslag till lag om ändring i oljekrislagen

Prop. 2013/14:110

 

(1975:197)

 

 

Härigenom föreskrivs att 21 § oljekrislagen (1975:197) ska ha följande

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

21 §

 

Vägrar

eller försummar någon

Vägrar eller försummar

någon

att på föreskrivet sätt eller i rätt tid

att på föreskrivet sätt eller i rätt tid

tillhandahålla egendom, som om-

tillhandahålla egendom, som om-

fattas av beslut enligt 3–5 §§, får

fattas av beslut enligt 3–5 §§, får

polismyndighet lämna det biträde

Polismyndigheten lämna det biträ-

som behövs.

de som behövs.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

87

Förare av moped och förare av motorredskap som, utan att vara registrerat i vägtrafikregistret, om- fattas av denna lag ska under färd här i landet ha med sig bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på begäran visa upp beviset för en bilinspektör eller polisman.
Den som bryter mot första stycket döms till penningböter.
Föraren ska dock vara fri från ansvar, om han eller hon senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos Polismyndigheten att han eller hon hade bevis om trafik- försäkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.

Prop. 2013/14:110 2.30

Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

 

(1975:1410)

 

Härigenom föreskrivs att 37 § trafikskadelagen (1975:1410)1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 §2 Förare av moped och förare av

motorredskap som, utan att vara registrerat i vägtrafikregistret, om- fattas av denna lag skall under färd här i landet medföra bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på anmodan visa upp beviset för bil- inspektör eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos polismyn- dighet att han hade bevis om tra- fikförsäkring vid tiden för förseel- sen samt omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1

Lagen omtryckt 1994:43.

2

Senaste lydelse 2002:343.

88

 

2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:206)

Prop. 2013/14:110

 

om felparkeringsavgift

 

Härigenom föreskrivs att 8–10 §§ lagen (1976:206) om felparkerings-

 

avgift1 ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

8 §

 

Meddelas parkeringsanmärkning och anser fordonets förare eller ägare att så ej hade bort ske, får han ansöka om rättelse hos polis- myndigheten i det polisdistrikt där anmärkningen meddelades. Bifal- les ansökan, undanröjer myndig- heten betalningsansvaret.

Bifalles ej ansökan om rättelse eller kan frågan icke lämpligen prövas i denna ordning, erinras den som har begärt rättelse om möjligheten att bestrida betal- ningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

Mot beslut med anledning av be- gäran om rättelse får talan ej föras.

Meddelas en parkeringsanmärk- ning och anser fordonets förare eller ägare att detta inte borde ha skett, får han eller hon ansöka om rättelse hos Polismyndigheten. Bi- falls ansökan, ska myndigheten undanröja betalningsansvaret.

Bifalls inte ansökan om rättelse eller kan frågan inte lämpligen prövas i denna ordning, ska den som har begärt rättelse upplysas om möjligheten att bestrida betal- ningsansvar på det sätt som anges i 9 §.

Mot beslut med anledning av be- gäran om rättelse får talan inte föras.

 

 

9 §2

 

Ägare av fordon, i fråga om vil-

Ägaren av ett fordon, för vilket

ket

parkeringsanmärkning

har

parkeringsanmärkning har medde-

meddelats, får hos polismyndig-

lats, får hos

Polismyndigheten

heten i det polisdistrikt där par-

skriftligen anmäla att han eller hon

keringsanmärkningen meddelades

bestrider betalningsansvar. I anmä-

skriftligen anmäla att han bestrider

lan ska han eller hon ange de

betalningsansvar. Därvid skall han

omständigheter

som bestridandet

ange de omständigheter som be-

grundas på och den bevisning som

stridandet grundas på och den be-

åberopas.

 

visning som åberopas.

 

 

 

Har bestridande anmälts, verk-

Har bestridande anmälts, verk-

ställer polismyndigheten den utred-

ställer Polismyndigheten den ut-

ning som behövs. Sedan utrednin-

redning som behövs. Sedan utred-

gen har avslutats, meddelar polis-

ningen har avslutats, meddelar Po-

myndigheten beslut med anledning

lismyndigheten beslut med anled-

av bestridandet. Finner myndighe-

ning av bestridandet. Finner myn-

ten

att parkeringsanmärkning

ej

digheten att parkeringsanmärkning

hade bort meddelas eller att betal-

inte borde ha meddelats eller att

1Lagen omtryckt 1987:25.

2Senaste lydelse 1988:1180.

89

Andra beslut enligt 9 § överkla- gas skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till Polismyndigheten. Det ska ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om dom- stolsärenden, om inte annat anges i denna lag.
Omständigheter eller bevis som inte angetts vid Polismyndigheten får i tingsrätten eller hovrätten åberopas endast om parten gör sannolikt, att han eller hon haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att ange omständigheten eller be- viset vid Polismyndigheten, eller om det av annan särskild anled- ning bör tillåtas att omständigheten eller beviset åberopas.

Prop. 2013/14:110 ningsansvar av annan anledning ej åvilar den som bestritt sådant an- svar, undanröjer den betalningsan- svaret.

Anmäles bestridande senare än sex månader efter det att avgiften har erlagts eller kronofogdemyn- digheten vidtagit åtgärd för indriv- ning av avgiften, avvisas anmälan.

den som bestritt betalningsansvar av någon annan anledning inte är betalningsansvarig, ska myndighe- ten undanröja betalningsansvaret.

Anmäls bestridande senare än sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogdemyn- digheten vidtagit åtgärd för indriv- ning av avgiften, ska anmälan av- visas.

10 §3

Ett beslut enligt 9 § som innebär att betalningsansvaret undanröjts får inte överklagas.

Andra beslut enligt 9 § överkla- gas skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet skall ges in till polismyndigheten. Det skall ha kommit in dit senast tre veckor från det klaganden fick del av beslutet. Vid överklagande gäl- ler lagen (1996:242) om domstols- ärenden, om inte annat anges i denna lag.

Omständigheter eller bevis som inte angetts vid polismyndigheten får i tingsrätten eller hovrätten åberopas endast om parten gör sannolikt, att han haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att ange om- ständigheten eller beviset vid po- lismyndigheten, eller om det av an- nan särskild anledning bör tillåtas att omständigheten eller beviset åberopas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 1996:257.

90

Den som är omhändertagen en- ligt denna lag ska så snart som möjligt underrättas om anledning- en till omhändertagandet.
Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska Polismyn- digheten innan omhändertagandet upphör ge honom eller henne råd och upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose ett sådant behov.
En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan vårdinrättning, inte tas om hand på något annat sätt och som inte heller kan friges, får hållas kvar. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nöd- vändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Förvaras den om- händertagne hos Kriminalvården ska myndigheten utöva tillsyn över den omhändertagne enligt 6 § samt fullgöra de uppgifter som avses i 7 § första och andra styckena, om inte uppgifterna har fullgjorts av
Polismyndigheten. Motsvarande skyldigheter har annan myndighet vars tjänstemän med laga stöd har omhändertagit någon enligt denna lag.

2.32 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:511) Prop. 2013/14:110 om omhändertagande av berusade personer

m.m.

Härigenom föreskrivs att 4, 7 och 7 a §§ lagen (1976:511) om omhän- dertagande av berusade personer m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1 En omhändertagen person som

inte bereds vård på sjukhus eller någon annan vårdinrättning och inte heller tas om hand på något annat sätt eller annars kan friges får hållas kvar. Den omhändertag- ne får därvid tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ord- ning eller säkerhet. Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvår- den skall myndigheten utöva till- syn över den omhändertagne enligt 6 § samt fullgöra de uppgifter som avses i 7 § första och andra stycke- na, om inte uppgifterna har full- gjorts av polisen.

7 §2 Den som är omhändertagen en-

ligt denna lag skall så snart som möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet.

Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, skall polisen innan omhändertagandet upphör honom till handa med råd och upplysningar samt, i den mån det lämpligen kan ske, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose sådant behov.

1Senaste lydelse 2005:973.

2Senaste lydelse 1984:391.

91

Prop. 2013/14:110 Den omhändertagne skall friges så snart det finnes kunna ske utan men för honom själv och anled- ning till omhändertagande ej läng- re föreligger. Frigivandet skall dock alltid äga rum senast inom åtta timmar efter omhändertagan- det, om det ej uppenbarligen är förenligt med den omhändertagnes eget intresse att han får kvarstanna kortare tid därutöver.

Den omhändertagne ska friges så snart det kan ske utan men för honom eller henne själv och det inte längre finns skäl för omhän- dertagande. Den omhändertagne ska dock alltid friges senast åtta timmar efter omhändertagandet, om det inte uppenbarligen är för- enligt med hans eller hennes eget intresse att han eller hon får stanna kvar en kortare tid därutöver.

7 a §3

Förvaras den omhändertagne hos

Förvaras den omhändertagne hos

Kriminalvården skall myndigheten

Kriminalvården ska myndigheten

underrätta den polismyndighet som

underrätta Polismyndigheten

beslutat om omhändertagande

snart det finns skäl att ompröva

snart det finns skäl att ompröva

beslutet.

beslutet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 2005:973.

92

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (1977:67)

Prop. 2013/14:110

 

om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kol-

 

lektiv persontrafik ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 §

 

Resande som vägrar att lösa bil- jett eller erlägga tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av tjänste- man som utför avgiftskontroll. Vad som nu har sagts om färdme- del gäller även sådant område för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelba- netrafik till vilket allmänheten äger tillträde endast om färdavgift har erlagts.

På begäran av tjänsteman som utför avgiftskontroll lämnar polis- myndighet handräckning för verk- ställande av sådan avvisning som avses i första stycket.

Resande som vägrar att lösa bil- jett eller betala tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskon- troll. Vad som nu har sagts om färdmedel gäller även sådant om- råde för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik som allmänheten har tillträde till endast om avgift för resa har betalats.

På begäran av en tjänsteman som utför avgiftskontroll ska Po- lismyndigheten lämna handräck- ning för att verkställa sådan avvis- ning som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

93

Prop. 2013/14:110 2.34

Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen

 

(1977:1160)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § arbetsmiljölagen (1977:1160)1 ska

ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

5 §2

 

 

 

För tillsyn enligt denna lag har

För tillsyn enligt denna lag ska

tillsynsmyndighet tillträde till ar-

tillsynsmyndigheten

ges

tillträde

betsställe och får där göra under-

till arbetsställe och får där göra un-

sökningar och taga prov. För utta-

dersökningar och ta prov. För utta-

get prov utgår ej ersättning.

get prov betalas inte ersättning.

Det

åligger polismyndighet att

Polismyndigheten ska lämna den

lämna den handräckning som be-

handräckning som behövs för att

hövs för utövande av tillsyn enligt

tillsynsmyndigheten

ska

kunna

denna lag.

utöva tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller, efter rege-

Regeringen eller, efter rege-

ringens bestämmande, Arbetsmil-

ringens bemyndigande, Arbetsmil-

jöverket, kan föreskriva skyldighet

jöverket, får föreskriva skyldighet

att ersätta tillsynsmyndighet såda-

att ersätta

tillsynsmyndighetens

na kostnader för provtagning och

kostnader

för provtagning och

undersökning av prov som har va-

undersökning av prov som skäli-

rit skäligen påkallade.

gen har krävts.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Lagen omtryckt 1991:677.

2Senaste lydelse 2000:764.

94

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät- ten.

2.35

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234)

Prop. 2013/14:110

 

om nämnder för vissa trafikfrågor

 

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa

 

trafikfrågor ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

6 §1

 

En nämnds beslut enligt 1 § får

En nämnds beslut enligt 1 § får

 

överklagas hos länsstyrelsen.

överklagas till länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsens beslut får över-

Länsstyrelsens beslut får över-

 

klagas hos Transportstyrelsen. Sty-

klagas till Transportstyrelsen. Sty-

 

relsens beslut får inte överklagas.

relsens beslut får inte överklagas.

 

De statliga väghållningsmyndig-

De statliga väghållningsmyndig-

 

heterna

och polismyndigheterna

heterna och Polismyndigheten får

 

får överklaga en nämnds eller läns-

överklaga en nämnds eller länssty-

 

styrelsens beslut enligt 1 §.

relsens beslut enligt 1 §.

 

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät- ten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2008:1363.

95

För kontroll av att uppgift som har lämnats enligt 46 § är riktig och fullständig ska en uppgifts- skyldig på begäran av länsstyrelse eller av annan myndighet som re- geringen bestämmer tillhandahålla myndigheten handelsböcker och andra affärshandlingar på tid och plats som myndigheten fastställer.
Efterkommer den uppgiftsskyldi- ge inte begäran enligt första stycket eller finns det särskild an- ledning till kontroll, får en myn- dighet som sägs i första stycket be- sluta om undersökning av kontor, fabrik, butik, serveringslokal, la- gerlokal, ladugård eller annat ut- rymme eller förvaringsställe, som den uppgiftsskyldige råder över, och om omhändertagande av hans eller hennes handelsböcker och and- ra affärshandlingar.
Vid undersökning och omhän- dertagande enligt andra stycket ska bestämmelserna i 28 kap. rätte- gångsbalken om husrannsakan gäl- la i tillämpliga delar. Myndigheten utövar den befogenhet som vid husrannsakan tillkommer under- sökningsledaren, åklagaren eller rätten. Polismyndigheten ska läm- na den handräckning som behövs för undersökningen och omhänder- tagandet.

Prop. 2013/14:110 2.36

Förslag till lag om ändring i förfogandelagen

 

(1978:262)

 

Härigenom föreskrivs att 47, 48 och 56 §§ förfogandelagen (1978:262)

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

47 § För kontroll av att uppgift som

har lämnats enligt 46 § är riktig och fullständig skall uppgiftsskyl- dig på begäran av länsstyrelse eller av annan myndighet som rege- ringen bestämmer tillhandahålla myndigheten handelsböcker och andra affärshandlingar på tid och plats som myndigheten fastställer.

Efterkommer uppgiftsskyldig ej begäran enligt första stycket eller föreligger särskild anledning till kontroll, får myndighet som sägs i första stycket besluta om under- sökning av kontor, fabrik, butik, serveringslokal, lagerlokal, ladu- gård eller annat utrymme eller för- varingsställe, som den uppgifts- skyldige råder över, och om om- händertagande av hans handels- böcker och andra affärshandlingar.

Vid undersökning och omhän- dertagande enligt andra stycket skall bestämmelserna i 28 kap. rät- tegångsbalken om husrannsakan gälla i tillämpliga delar. Myndig- heten utövar den befogenhet som vid husrannsakan tillkommer un- dersökningsledaren, åklagaren el- ler rätten. Det åligger polismyn- dighet att lämna den handräckning som behövs för undersökningen och omhändertagandet.

48 §

Ägare eller innehavare av egendom, beträffande vilken förberedelser för förfogande enligt 63 § kommer i fråga, är på begäran av myndighet som regeringen bestämmer skyldig att lämna för sådant ändamål nödvän- diga uppgifter om egendomen och att tillhandahålla den för besiktning på

tid och plats som myndigheten fastställer.

96

Har någon underlåtit att full- göra skyldighet enligt första stycket, får länsstyrelse förelägga honom vid vite att fullgöra skyl- digheten.

Efterkommes icke föreläggande vid vite att hålla egendom tillgäng- lig för besiktning, får länsstyrelsen i stället för att utsätta nytt vite be- sluta om handräckning för att ge- nomföra besiktningen. Sådan handräckning lämnas av polismyn- dighet på den försumliges bekost- nad.

Om någon inte har fullgjort Prop. 2013/14:110 skyldighet enligt första stycket, får

länsstyrelsen förelägga honom eller henne vid vite att fullgöra skyldigheten.

Följs inte ett föreläggande vid vite att hålla egendom tillgänglig för besiktning, får länsstyrelsen i stället för att förelägga nytt vite besluta om handräckning för att genomföra besiktningen. Sådan handräckning lämnas av Polismyn- digheten på den försumliges be- kostnad.

 

 

56 §

Underlåter någon att behörigen

Om någon inte på rätt sätt eller i

eller i rätt tid tillhandahålla egen-

rätt tid tillhandahåller egendom,

dom, som omfattas av beslut om

som omfattas av beslut om förfo-

förfogande, skall

polismyndighet

gande, ska Polismyndigheten läm-

lämna den handräckning som be-

na den handräckning som behövs

hövs för verkställighet av beslutet.

för verkställighet av beslutet. Om

Om dröjsmål kan medföra fara och

dröjsmål kan medföra fara och

polismyndighet icke är

tillgänglig,

Polismyndigheten inte är tillgäng-

får den myndighet som har utövat

lig, får den myndighet som har ut-

förfoganderätten

själv

verkställa

övat förfoganderätten själv verk-

beslutet.

 

 

ställa beslutet.

Är fråga om förfogande för för-

Är det fråga om förfogande för

svarsmaktens behov

och skulle

Försvarsmaktens behov och skulle

dröjsmål med verkställighet av be-

dröjsmål med verkställighet av be-

slutet om förfogande medföra all-

slutet om förfogande medföra all-

varlig olägenhet,

får

myndighet

varlig olägenhet, får en myndighet

som avses i första stycket vidtaga

som avses i första stycket vidta åt-

åtgärd som där sägs, även om äga-

gärd som där sägs, även om ägaren

ren eller innehavaren icke har fått

eller innehavaren inte har fått del

del av beslutet.

 

 

av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

97

Prop. 2013/14:110 2.37

Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen

 

 

(1978:268)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 15 och 35 §§ ransoneringslagen (1978:268)

 

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

 

 

Näringsidkare

som

avses med

Näringsidkare

som

avses

med

 

beslut om förfogande eller disposi-

beslut om förfogande eller disposi-

 

tionsförbud är skyldig att vårda

tionsförbud är skyldig att vårda

 

egendomen samt att, om det på-

egendomen och att, om det begärs,

 

fordras, avlämna förnödenhet som

avlämna förnödenhet som ska av-

 

skall avstås enligt beslut om förfo-

stås enligt beslut om förfogande.

 

gande. Tid och plats för avlämnan-

Tid och plats för avlämnande fast-

 

de fastställes av den myndighet

ställs av den myndighet som har

 

som har meddelat beslutet eller av

meddelat beslutet eller av den

 

myndighet som regeringen be-

myndighet som regeringen be-

 

stämmer.

 

 

 

stämmer.

 

 

 

 

 

 

Kan näringsidkaren icke till-

Kan näringsidkaren inte till-

 

fredsställande fullgöra

skyldighet

fredsställande

fullgöra

skyldighet

 

enligt första stycket, skall han utan

enligt första stycket, ska han eller

 

dröjsmål anmäla detta till den

hon utan dröjsmål anmäla detta till

 

myndighet som har meddelat be-

den myndighet som har meddelat

 

slutet eller bestämmelse om fullgö-

beslutet eller bestämmelse om full-

 

rande av det.

 

 

 

görande av det.

 

 

 

 

Underlåter näringsidkare att be-

Om en näringsidkare inte på rätt

 

hörigen eller i rätt tid tillhandahål-

sätt eller i rätt tid tillhandahåller

 

la egendom som omfattas av be-

egendom som omfattas av beslut

 

slut om förfogande, skall polis-

om förfogande, ska Polismyndig-

 

myndighet lämna den handräck-

heten

lämna

den handräckning

 

ning som behövs för verkställighet

som behövs för att verkställa be-

 

av beslutet.

 

 

 

slutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 §

en

 

 

 

 

inte

 

Om uppgiftsskyldig ej efterkom-

Om

uppgiftsskyldig

 

mer begäran enligt 34 § eller om

efterkommer

en

begäran

enligt

 

det beträffande

någon

föreligger

34 § eller om det beträffande nå-

 

särskild anledning till kontroll hu-

gon finns särskild anledning att

 

ruvida

uppgiftsskyldighet

veder-

kontrollera

om uppgiftsskyldighe-

 

börligen har fullgjorts, får myndig-

ten har fullgjorts, får en myndighet

 

het som avses i 34 § besluta om

som avses i 34 § besluta om under-

 

undersökning av kontor,

fabrik,

sökning av kontor, fabrik, butik,

 

butik,

serveringslokal,

lagerlokal,

serveringslokal,

lagerlokal,

ladu-

 

ladugård eller annat utrymme eller

gård eller annat utrymme eller för-

 

förvaringsställe,

som

han

råder

varingsställe, som den uppgifts-

 

över, och om omhändertagande av

skyldige råder över, och om om-

 

hans

handelsböcker

och

andra

händertagande av hans eller hen-

98

affärshandlingar. Även i fråga om

nes

handelsböcker

och

andra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utrymme som avses i 33 § andra stycket får undersökning ske.

Vid undersökning och omhän- dertagande enligt första stycket skall bestämmelserna i 28 kap. rättegångsbalken om husrannsakan gälla i tillämpliga delar. Myndig- heten utövar därvid den befogen- het som vid husrannsakan tillkom- mer undersökningsledaren, åklaga- ren eller rätten. Det åligger polis- myndighet att lämna den hand- räckning som behövs för under- sökningen och omhändertagandet.

affärshandlingar. Även utrymme Prop. 2013/14:110 som avses i 33 § andra stycket får

undersökas.

Vid undersökning och omhän- dertagande enligt första stycket ska bestämmelserna i 28 kap. rätte- gångsbalken om husrannsakan gäl- la i tillämpliga delar. Myndigheten utövar den befogenhet som vid husrannsakan tillkommer under- sökningsledaren, åklagaren eller rätten. Polismyndigheten ska läm- na den handräckning som behövs för undersökningen och omhänder- tagandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

99

Prop. 2013/14:110 2.38

Förslag till lag om ändring i passlagen

 

(1978:302)

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 a §§ passlagen (1978:302) ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Pass utfärdas av passmyndighet.

Polismyndighet är passmyndig- het inom riket.

Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som passmyndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer. Regeringen eller den myndig- het regeringen bestämmer får ock- så besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgö- ra uppgifter som passmyndighet.

Polismyndigheten är passmyn- dighet inom riket.

Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som passmyndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad ut- sträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.

 

 

 

 

 

5 a §2

Polisen har till uppgift att över-

Polismyndigheten ska övervaka

vaka

att

bestämmelserna i

5 §

att bestämmelserna i 5 § följs.

följs.

 

 

 

 

 

 

Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran

1. överlämna

passet

till

en

1. överlämna passet till en polis-

polisman

eller särskilt

förordnad

man, en särskilt förordnad pass-

passkontrollant,

tjänsteman

vid

kontrollant eller en tjänsteman vid

Kustbevakningen, Tullverket eller

Kustbevakningen, Tullverket eller

Migrationsverket,

 

 

 

Migrationsverket,

2. låta befattningshavare enligt 1

2. låta en befattningshavare enligt

ta passinnehavarens fingeravtryck

1 ta passinnehavarens fingerav-

och en bild i digitalt format av

tryck och en bild i digitalt format

dennes ansikte för kontroll av att

av hans eller hennes ansikte för

dessa

motsvarar

de fingeravtryck

kontroll av att dessa motsvarar de

och den ansiktsbild som finns spa-

fingeravtryck och den ansiktsbild

rade i passet.

 

 

 

som finns sparade i passet.

När en kontroll enligt andra

När en kontroll enligt andra

stycket 2 har genomförts, ska fing-

stycket 2 har genomförts, ska fing-

eravtrycken och ansiktsbilden samt

eravtrycken och ansiktsbilden samt

de biometriska data som därvid

de biometriska data som har

har tagits fram omedelbart förstö-

tagits fram omedelbart förstöras.

ras.

 

 

 

 

 

 

1

Senaste lydelse 2008:382.

2

Senaste lydelse 2009:387.

100

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

101

Prop. 2013/14:110 2.39

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:357)

 

om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5, 6 och 8 §§ lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter till- stånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte

komma att missbruka dem.

 

 

 

Tillstånd får ges åt den som har

Tillstånd får ges åt den som har

gjort sig känd för ordentlighet och

gjort sig känd för ordentlighet och

pålitlighet och som kan antas kom-

pålitlighet och som kan antas

ma att bedriva försäljningen i en-

komma att bedriva försäljningen i

lighet med vad som har sagts i för-

enlighet med vad som har sagts i

sta stycket. I fråga om juridiska

första stycket. I fråga om juridiska

personer skall det för verksam-

personer ska det för verksamheten

heten finnas en föreståndare som

finnas en föreståndare som till-

tillståndsmyndigheten har godkänt.

ståndsmyndigheten har godkänt.

Regeringen eller, efter reger-

Regeringen eller, efter reger-

ingens bemyndigande, rikspolis-

ingens bemyndigande,

Polismyn-

styrelsen får meddela närmare

digheten får meddela närmare före-

föreskrifter rörande försäljningen.

skrifter om försäljningen.

 

 

3 §

 

Fråga om tillstånd prövas av po-

Frågor om tillstånd prövas av

lismyndigheten i den ort där

Polismyndigheten.

 

rörelsen huvudsakligen skall be-

 

 

drivas.

 

 

 

 

 

5 §

 

Tillsynen över efterlevnaden

av

Polismyndigheten utövar tillsyn

denna lag och de med stöd av la-

över att denna lag och de föreskrif-

gen meddelade föreskrifterna utö-

ter som har meddelats med stöd av

vas av polismyndigheten.

 

lagen efterlevs.

 

Tillsynen skall utövas så, att den

Tillsynen ska utövas så, att den

inte vållar större kostnad eller olä-

inte vållar större kostnad eller olä-

genhet än som är nödvändig.

 

genhet än som är nödvändig.

 

 

6 §

 

Den som har tillstånd enligt den-

Den som har tillstånd enligt den-

na lag är skyldig att efter anmodan

na lag är skyldig att på begäran av

av polismyndigheten lämna

de

Polismyndigheten lämna de upp-

upplysningar, handlingar, varuprov

lysningar, handlingar,

varuprov

och liknande som behövs för till-

och liknande som behövs för till-

synen.

 

synen.

 

102

8 §1

Prop. 2013/14:110

Polismyndighetens beslut över-

Polismyndighetens beslut får

klagas hos länsstyrelsen.

överklagas till allmän förvalt-

 

ningsdomstol.

Prövningstillstånd

 

krävs vid överklagande till kam-

Länsstyrelsens beslut får över-

marrätten.

 

 

 

klagas hos allmän förvaltnings-

 

 

domstol. Prövningstillstånd krävs

 

 

vid överklagande till kammarrät-

 

 

ten.

 

 

Beslut enligt denna lag som rör

Beslut enligt denna lag som rör

annat än återkallelse av tillstånd

annat än återkallelse av tillstånd

skall gälla omedelbart, om ej annat

gäller omedelbart, om inte annat

föreskrivs. Om det finns särskilda

förordnas. Om det finns särskilda

skäl för det, får föreskrivas att be-

skäl får det förordnas att beslut om

slut om återkallelse av tillstånd

återkallelse av tillstånd ska gälla

skall gälla omedelbart.

omedelbart.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har med- delats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1995:1704.

103

Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten biträder re- gistermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistre- ring och båtidentifiering följs.
Dessa myndigheter har, liksom re- gistermyndigheten, för detta ända- mål rätt till tillträde till båt. De ska underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmel- serna.

Prop. 2013/14:110 2.40

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:377)

 

om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart

 

m.m.

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1979:377) om

registrering av

båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

15 §1 Kustbevakningen, Tullverket

och polismyndigheterna biträder registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistre- ring och båtidentifiering följs. De angivna myndigheterna har, lik- som registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De skall underrätta registermyn- digheten om försummelser att följa bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2001:379.

104

2.41

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:1088) Prop. 2013/14:110

 

om gränsövervakningen i krig m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 1, 5, 7 och 11 §§ lagen (1979:1088) om

gränsövervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 §1

 

Kommer riket i krig, skall den

Kommer riket i krig ska den

övervakning av samfärdseln över

övervakning av trafiken över rikets

rikets gränser som ankommer på

gränser som ankommer på Polis-

polis- och tullväsendet samt för-

myndigheten, Tullverket, Försvars-

svarsmakten och kustbevakningen

makten och Kustbevakningen sam-

samordnas i de avseenden som an-

ordnas i de avseenden som anges i

ges i 2 §.

 

 

2 §.

 

Är riket i krigsfara eller råder

Är riket i krigsfara eller råder

sådana

utomordentliga

 

förhållan-

sådana utomordentliga förhållan-

den som är föranledda av krig eller

den som är föranledda av krig eller

av krigsfara vari riket har befunnit

av krigsfara som riket har befunnit

sig, får regeringen föreskriva att

sig i, får regeringen föreskriva att

gränsövervakningen skall samord-

gränsövervakningen

ska samord-

nas i de avseenden som anges i

nas i de avseenden som anges i

2 §.

 

 

 

2 §.

 

 

 

 

5 §2

 

Den personal som skall fullgöra

Den personal som ska fullgöra

gränsövervakningen

(gränsöver-

gränsövervakningen

(gränsöver-

vakningspersonalen) tas

ut bland

vakningspersonalen)

tas ut bland

polispersonal, annan passkontroll-

polismän, särskilt

förordnade

personal inom polisväsendet, tull-

passkontrollanter,

tulltjänstemän

personal samt personal ur för-

samt personal ur Försvarsmaktens

svarsmaktens enheter

enligt den

enheter enligt den organisations-

organisationsplan som

anges i

plan som anges i 11 §.

11 §.

 

 

 

 

 

För kustbevakningen gäller där-

För Kustbevakningen gäller sär-

vid särskilda föreskrifter.

 

skilda föreskrifter.

 

 

 

 

 

7 §

 

När beslut av polismyndighet el- ler polisman ej utan fara kan av- vaktas, har även annan gränsöver- vakningsman än polisman dennes befogenhet att

1. gripa den mot vilken skäl fö- rekommer till anhållande för spi- oneri, sabotage eller annan brotts-

När beslut av Polismyndigheten eller av en polisman inte utan fara kan avvaktas, har även annan gränsövervakningsman polismans befogenhet att

1. gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller andra brott till fara för rikets

1Senaste lydelse 1988:450.

2Senaste lydelse 1988:450.

105

Prop. 2013/14:110 lig verksamhet till fara för rikets försvar eller säkerhet,

2.verkställa beslag, göra hus- rannsakan samt företaga kropps- visitation och kroppsbesiktning vid misstanke om sådan brottslig verk- samhet som avses vid 1,

3.tillfälligt omhändertaga den som enligt utlänningslagstiftningen får tas i förvar av polismyndighet.

Att gränsövervakningsman får gripa den som har begått brott, varå fängelse kan följa, och som träffas på bar gärning eller flyende fot och den som är efterlyst för brott samt att beslag får läggas på föremål som därvid påträffas, följer av 24 kap. 7 § andra stycket och 27 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken.

Gränsövervakningsman får, även om förutsättningar för beslag ej föreligger, hålla kvar gods vars be- fordran skulle medföra uppenbar fara för rikets försvar eller säker- het.

Gränsövervakningsman, som har vidtagit annan åtgärd enligt denna paragraf än kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, skall så skynd- samt som möjligt anmäla det till sin förman. Det åligger förmannen att omedelbart pröva om tvångsmedel, som ej redan har upphört, skall be- stå. Finner denne att tvångsmedlet skall bestå, skall ärendet genast överlämnas till den åklagar-, polis- eller tullmyndighet eller den militära myndighet som har att be- sluta om fortsatta åtgärder.

försvar eller säkerhet,

2.verkställa beslag, göra hus- rannsakan samt företa kroppsvisi- tation och kroppsbesiktning vid misstanke om sådana brott som avses i 1,

3.tillfälligt omhänderta den som enligt utlänningslagstiftningen får tas i förvar av Polismyndigheten.

Det följer av 24 kap. 7 § andra stycket och 27 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken att en gränsövervakningsman får

1.gripa den som har begått brott på vilket fängelse kan följa och som påträffas på bar gärning eller flyende fot, eller som är efter- lyst för brott, och

2.ta föremål som då påträffas i beslag.

En gränsövervakningsman får, även om det inte finns förutsätt- ningar för beslag, hålla kvar gods vars befordran skulle medföra uppenbar fara för rikets försvar eller säkerhet.

En gränsövervakningsman, som har vidtagit någon annan åtgärd enligt denna paragraf än kroppsvi- sitation eller kroppsbesiktning, ska så skyndsamt som möjligt anmäla det till sin förman. Förmannen ska omedelbart pröva om tvångsmedel, som inte redan har upphört, ska bestå. Finner förmannen att tvångsmedlet ska bestå, ska ären- det genast överlämnas till den

åklagare som ska besluta om fort- satta åtgärder. Om Försvarsmak- ten, Polismyndigheten eller Tull- verket ska besluta om fortsatta åt- gärder ska ärendet i stället över- lämnas dit.

 

11 §

 

För samordnad gränsövervak-

För samordnad gränsövervak-

 

ning enligt denna lag skall för var-

ning enligt denna lag ska det för

 

je län finnas en organisationsplan.

varje län finnas en organisations-

 

Sådan plan skall innehålla före-

plan. Den ska innehålla föreskrif-

106

skrifter om

ter om

1.hur verksamheten skall bedri-

vas,

2.vilken polis-, passkontroll- och tullpersonal som skall avdelas för verksamheten och vilka mili- tära enheter som skall medverka i denna,

3.hur personalen skall utbildas och utrustas,

4.vilken materiel som behövs för verksamheten och vem som skall tillhandahålla den.

Organisationsplan upprättas och fastställs av länsstyrelsen. Innan planen fastställs skall länsstyrelsen samråda med de myndigheter rege- ringen bestämmer.

Det åligger länsstyrelsen att sör- ja för personalens utbildning och att i övrigt vidtaga de förbere- delser som fordras för att gräns- övervakningen skall kunna sam- ordnas enligt denna lag.

1.hur verksamheten ska bedri- Prop. 2013/14:110

vas,

2.vilka polismän, särskilt för-

ordnade passkontrollanter och tulltjänstemän som ska avdelas för verksamheten och vilka militära enheter som ska medverka i denna,

3.hur personalen ska utbildas och utrustas,

4.vilken materiel som behövs för verksamheten och vem som ska tillhandahålla den.

Organisationsplan upprättas och fastställs av länsstyrelsen. Innan planen fastställs ska länsstyrelsen samråda med de myndigheter som regeringen bestämmer.

Länsstyrelsen ska sörja för per- sonalens utbildning och i övrigt vidta de förberedelser som krävs för att gränsövervakningen ska kunna samordnas enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

107

Prop. 2013/14:110

2.42

 

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424)

 

 

 

om åtgärder mot förorening från fartyg

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 10 och 11 §§

 

samt 11 kap. 3 och 5 §§ lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

 

från fartyg ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

Handlingar som avses i 1 § skall

Handlingar som avses i 1 § ska i

 

i fråga om svenska fartyg på begä-

fråga om svenska fartyg på begä-

 

ran hållas tillgängliga för polis-

ran hållas tillgängliga för Polis-

 

myndigheten,

Kustbevakningen,

myndigheten,

Kustbevakningen,

 

den tillsynsmyndighet som avses i

den tillsynsmyndighet som avses i

 

6 kap. 5 §

eller

annan myndighet

6 kap. 5 §

eller

annan

myndighet

 

som regeringen

utser. Detsamma

som regeringen

utser. Detsamma

 

gäller i fråga om motsvarandet

gäller i fråga om motsvarande

 

handlingar

utländska fartyg,

handlingar

utländska fartyg,

 

som befinner sig inom Sveriges

som befinner sig inom Sveriges

 

sjöterritorium, i den mån reger-

sjöterritorium, i den mån rege-

 

ingen föreskriver detta.

ringen föreskriver detta.

 

 

Inom en främmande stats sjöterritorium är befälhavare på svenska far-

 

tyg skyldiga att låta behöriga utländska myndigheter ta del av sådana

 

handlingar som avses i 1 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §2

 

 

 

 

Om den tillsynsmyndighet som

Om den tillsynsmyndighet som

 

avses i 5 eller 5 a § har anledning

avses i 5 eller 5 a § har anledning

 

att anta att det har begåtts ett brott

att anta att det har begåtts ett brott

 

som avses i denna lag skall myn-

som avses i denna lag ska myndig-

 

digheten

skyndsamt anmäla detta

heten skyndsamt anmäla detta till

 

till polismyndigheten eller åklaga-

Polismyndigheten eller

åklagare.

 

re. Gäller misstanken ett förbjudet

Gäller misstanken ett förbjudet ut-

 

utsläpp skall också Kustbevak-

släpp ska

också Kustbevakningen

 

ningen underrättas.

underrättas.

 

 

 

Om det har inletts en förunder-

Om det har inletts en förunder-

 

sökning om brott som avses i den-

sökning om brott som avses i den-

 

na lag skall tillsynsmyndigheten på

na lag ska tillsynsmyndigheten på

 

begäran

bistå

polismyndigheten,

begäran bistå

Polismyndigheten,

 

Kustbevakningen och åklagare vid

Kustbevakningen och åklagare vid

 

undersökningen.

 

undersökningen.

 

 

1

Senaste lydelse 2001:1294.

2

Senaste lydelse 2001:1294.

108

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan märkning av olja ombord på fartyg som behövs för att det ska kunna fastställas varifrån förorenande olja har kommit.
För att undersöka varifrån föro- renande olja har kommit får Polis- myndigheten eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 § ta oljeprov om- bord på ett fartyg och för sådant ändamål avbryta fartygets resa, om det inte leder till någon väsentlig olägenhet.

7 kap.

 

Prop. 2013/14:110

10 §3

 

 

Den myndighet som med stöd av

Den myndighet som med stöd av

4, 5, 6, 6 a eller 6 b § har förbjudit

4, 5, 6, 6 a eller 6 b § har förbjudit

ett fartygs avgång eller vidare resa

ett fartygs avgång eller vidare resa

eller förbjudit ett fartyg att anlöpa

eller förbjudit ett fartyg att anlöpa

svensk hamn skall, om fartyget be-

svensk hamn ska, om fartyget be-

finner sig inom Sveriges sjöterri-

finner sig inom Sveriges sjöterri-

torium eller, i fråga om beslut en-

torium eller, i fråga om beslut en-

ligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomi-

ligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomi-

ska zon, genast anmäla beslutet för

ska zon, genast anmäla beslutet till

polis-, tull- och lotsmyndigheterna,

Polismyndigheten, Tullverket, Sjö-

Kustbevakningen samt berörda

fartsverket

och

Kustbevakningen

hamnar. Polismyndigheten och

samt berörda hamnar. Polismyn-

Kustbevakningen skall, om det be-

digheten

och

Kustbevakningen

hövs, vidta åtgärder för att förhind-

ska, om det behövs, vidta åtgärder

ra överträdelse av förbudet. Tull-

för att förhindra överträdelse av

och lotsmyndigheterna skall, så

förbudet. Tullverket och Sjöfarts-

länge förbudet gäller, inställa de

verket ska, så länge förbudet gäl-

förrättningar för fartygets resa som

ler, ställa in de förrättningar för

ankommer på dem.

fartygets resa som ankommer på

 

dem.

 

 

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en främmande stats sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av en svensk utlandsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till myndig- heten.

11 § Regeringen eller den myndighet

som regeringen utser meddelar fö- reskrifter om sådan märkning av olja ombord på fartyg som behövs för att det skall kunna fastställas varifrån förorenande olja har kom- mit.

För att undersöka varifrån föro- renande olja har kommit får polis- myndighet eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 § ta oljeprov om- bord på ett fartyg och för sådant ändamål avbryta fartygets resa, om det inte leder till någon väsentlig olägenhet.

3 Senaste lydelse 2003:366.

109

Prop. 2013/14:110

11 kap.

 

 

3 §4

 

I fråga om åklagarens och polis-

I fråga om åklagarens och Polis-

myndighetens rätt att anlita biträde

myndighetens rätt att anlita biträde

av Kustbevakningen och att upp-

av Kustbevakningen och att upp-

dra åt en tjänsteman vid Kustbe-

dra åt en tjänsteman vid Kustbe-

vakningen att vidta särskilda åtgär-

vakningen att vidta särskilda åtgär-

der vid förundersökning om brott

der vid förundersökning om brott

som avses i 1 § gäller vad som

som avses i 1 § gäller det som sägs

sägs i 7 § lagen (1982:395) om

i 7 § lagen (1982:395) om Kustbe-

Kustbevakningens medverkan vid

vakningens medverkan vid polisiär

polisiär övervakning.

 

övervakning.

 

 

 

5 §5

 

En tjänsteman vid Kustbevak-

En tjänsteman vid Kustbevak-

ningen har samma befogenhet som

ningen har samma befogenhet som

en polisman har enligt 24 kap. 7 §

en polisman har enligt 24 kap. 7 §

rättegångsbalken att gripa den som

rättegångsbalken att gripa den som

misstänks för brott som avses i 1 §.

misstänks för brott som avses i 1 §.

Åtgärden skall skyndsamt anmälas

Åtgärden ska

skyndsamt anmälas

till åklagaren. Vad som föreskrivs i

till åklagaren. Det som föreskrivs i

övrigt i rättegångsbalken om befo-

övrigt i rättegångsbalken om befo-

genheter och skyldigheter i förhål-

genheter och skyldigheter i förhål-

lande till den som gripits gäller för

lande till den som gripits gäller för

tjänstemannen i samma utsträck-

tjänstemannen i samma utsträck-

ning som för en polisman, samt,

ning som för en polisman, samt,

om Kustbevakningen leder förun-

om Kustbevakningen leder förun-

dersökningen, för

Kustbevak-

dersökningen,

för Kustbevak-

ningen i samma utsträckning som

ningen i samma utsträckning som

för en polismyndighet.

 

för Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

4

Senaste lydelse 2001:1294.

5

Senaste lydelse 2001:1294.

110

 

2.43

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) Prop. 2013/14:110

 

om ordningsvakter

Härigenom föreskrivs att 4–7, 9 och 10 §§ samt rubriken närmast före 10 § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §

Endast den får förordnas till ord- ningsvakt som med hänsyn till lag- lydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 men inte 65 år. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning.

Endast den får förordnas till ord- ningsvakt som med hänsyn till lag- lydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning.

En ordningsvakt förordnas av

Rikspolisstyrelsen om tjänstgö- ringsområdet berör flera polisdist- rikt och i övriga fall av polismyn- digheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

I förordnandet skall anges för vilken verksamhet och inom vilket område det gäller. Meddelas för- ordnandet med stöd av 3 §, skall det också innehålla uppgift om tjänstgöringsställe.

En ordningsvakt lyder under po- lismyndigheten i det distrikt där han tjänstgör. Han är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att den inte angår tjänst- göringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning.

5 §1

En ordningsvakt förordnas av

Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

I förordnandet ska det anges för vilken verksamhet och inom vilket område det gäller. Meddelas för- ordnandet med stöd av 3 §, ska det också innehålla uppgift om tjänst- göringsställe.

6 §2

En ordningsvakt lyder under Po- lismyndigheten. Han eller hon är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att ordern inte angår tjänstgöringen som ord- ningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning.

En ordningsvakt skall hålla po- lismyndigheten underrättad om

7 §3

En ordningsvakt ska hålla Polis- myndigheten underrättad om för-

1Senaste lydelse 1998:1554.

2Senaste lydelse 1989:150.

3Senaste lydelse 1989:150.

111

Prop. 2013/14:110 förhållanden som rör hans verk- samhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kän- nedom.

hållanden som rör hans eller hen- nes verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighe- tens kännedom.

 

9 §

 

 

Uppfyller en ordningsvakt inte

Uppfyller en ordningsvakt

inte

längre de villkor som anges i 4 §,

längre de villkor som anges i 4 §,

får förordnandet återkallas. Det-

får Polismyndigheten

återkalla

samma gäller när det finns något

förordnandet. Detsamma gäller när

annat särskilt skäl för återkallelse.

det finns något annat särskilt skäl

Beslut om återkallelse meddelas av

för återkallelse.

 

 

den myndighet som har meddelat

 

 

 

förordnandet.

 

 

 

Uppkommer fråga om att åter-

Uppkommer fråga om att åter-

kalla ett förordnande och kan det

kalla ett förordnande och kan det

antas att förordnandet kommer att

antas att förordnandet kommer att

återkallas, får myndigheten besluta

återkallas, får myndigheten besluta

att avstänga ordningsvakten från

att stänga av ordningsvakten från

tjänstgöring för tiden till dess

tjänstgöring för tiden till dess

frågan om återkallelse har prövats

frågan om återkallelse har prövats

slutligt. Även i annat fall får beslut

slutligt. Även i annat fall får beslut

om avstängning för visst tjänstgö-

om avstängning för visst tjänstgö-

ringstillfälle meddelas, om ord-

ringstillfälle meddelas, om ord-

ningsvakten åsidosätter vad som

ningsvakten åsidosätter sina skyl-

åligger honom i hans verksamhet.

digheter som ordningsvakt.

 

Är det fara i dröjsmål får beslut

Om myndighetens

beslut

inte

om avstängning meddelas av en

kan avvaktas får en polisman be-

polisman. Ett sådant beslut skall

sluta om avstängning. Ett sådant

skyndsamt anmälas till den myn-

beslut ska skyndsamt anmälas till

dighet som har förordnat ord-

Polismyndigheten. Har avstäng-

ningsvakten. Har avstängningen ej

ningen inte redan upphört, ska

redan upphört, skall myndigheten

myndigheten omedelbart pröva om

omedelbart pröva om den skall

den ska bestå.

 

 

bestå.

 

 

 

Besvär

Överklagande

 

 

 

10 §4

 

 

Beslut som en polismyndighet

Polismyndighetens beslut i ären-

eller Rikspolisstyrelsen har med-

den enligt denna lag får överklagas

delat i ärenden enligt denna lag får

till allmän förvaltningsdomstol.

överklagas hos allmän förvalt-

 

 

 

ningsdomstol.

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 Senaste lydelse 1999:330.

112

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

113

Prop. 2013/14:110

2.44

Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324)

 

 

 

om medborgarvittnen

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 och 3–6 §§ lagen (1981:324) om medbor-

 

garvittnen ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

För

att

tillgodose allmänhetens

För

att tillgodose

allmänhetens

 

intresse av insyn i polisverksamhe-

intresse av insyn i polisverksamhe-

 

ten får en kommun utse trovärdiga

ten får en kommun utse trovärdiga

 

personer att som medborgarvittnen

personer att som medborgarvittnen

 

följa polisens arbete inom det po-

följa

Polismyndighetens

arbete

 

lisdistrikt

till vilket kommunen

inom det län till vilket kommunen

 

hör.

 

 

 

 

hör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

 

Valbar

till

medborgarvittne är

Valbar till medborgarvittne är

 

var och en som är folkbokförd

den som är folkbokförd inom kom-

 

inom kommunen och som inte är

munen och som inte är underårig

 

underårig eller har förvaltare enligt

eller har förvaltare enligt

11 kap.

 

11 kap. 7 §

föräldrabalken.

Den

7 § föräldrabalken. Den som inte

 

som inte är svensk medborgare är

är svensk medborgare är valbar en-

 

valbar endast om han sedan tre år

dast om han eller hon sedan tre år

 

är folkbokförd i Sverige. Den som

är folkbokförd i Sverige. Den som

 

är anställd inom polisväsendet får

är anställd av

Polismyndigheten

 

inte väljas till medborgarvittne.

eller Säkerhetspolisen får inte väl-

 

 

 

 

 

 

jas till medborgarvittne.

 

 

Om ett medborgarvittne upphör att vara valbar, förfaller uppdraget

 

genast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

Bestämmelser om medborgarvitt-

Bestämmelser om medborgarvitt-

 

nenas

tjänstgöring meddelas av

nenas

tjänstgöring meddelas av

 

kommunen efter samråd med po-

kommunen efter samråd med Po-

 

lisstyrelsen. Har en annan kom-

lismyndigheten.

Har

en

annan

 

mun

inom

polisdistriktet

utsett

kommun inom länet utsett med-

 

medborgarvittnen, skall samråd ske

borgarvittnen, ska samråd äga rum

 

även med denna.

 

även med denna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

Har medborgarvittnen utsetts skall polisen i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polis- verksamhet utövas. Vad som har sagts nu gäller dock inte om av

Har medborgarvittnen utsetts ska Polismyndigheten i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polis- verksamhet utövas. Detta gäller dock inte om av särskilda skäl

1 Senaste lydelse 1991:527.

114

särskilda skäl hinder möter med

hinder möter med hänsyn till

Prop. 2013/14:110

hänsyn till

 

 

1. rikets säkerhet,

 

 

2. allmän ordning och säkerhet,

 

 

3. vittnets eller annan enskilds säkerhet till liv eller hälsa,

 

4. polisens uppgift att förebygga

4. Polismyndighetens uppgift att

 

eller beivra brott.

förebygga, förhindra eller upp-

 

 

täcka brottslig verksamhet eller ut-

 

 

reda eller beivra brott.

 

Det gäller inte heller om vittnets närvaro skulle vara oförenlig med en

bestämmelse i lag eller annan författning.

 

 

 

6 §

 

 

Ett medborgarvittne får inte obe-

Ett medborgarvittne får inte obe-

hörigen röja eller utnyttja vad han

hörigen röja eller utnyttja vad han

som medborgarvittne har fått veta

eller hon som medborgarvittne har

om enskildas personliga eller eko-

fått veta om enskildas personliga

nomiska förhållanden eller förhål-

eller

ekonomiska

förhållanden

landen av betydelse för rikets sä-

eller förhållanden av betydelse för

kerhet eller för polisens verksam-

rikets säkerhet eller för Polismyn-

het för att förebygga, uppdaga, ut-

dighetens verksamhet för att före-

reda eller beivra brott.

bygga,

förhindra eller upptäcka

 

brottslig verksamhet,

eller utreda

 

eller beivra brott.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

115

Prop. 2013/14:110

2.45

Förslag till lag om ändring i lagen

 

 

 

(1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

 

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (1981:1064) om säker-

 

hetskontroll i domstol ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 §1

 

 

Säkerhetskontroll beslutas av

Säkerhetskontroll

beslutas av

 

domstolens chef eller någon annan

domstolens chef eller någon annan

 

lagfaren domare som han eller hon

lagfaren domare som han eller hon

 

har delegerat beslutanderätten till.

har delegerat beslutanderätten till.

 

Ska säkerhetskontroll ske med an-

Ska säkerhetskontroll

genomföras

 

ledning av en viss förhandling, får

med anledning av en viss förhand-

 

den även beslutas av rätten.

ling, får den även beslutas av rät-

 

 

 

ten.

 

 

Innan säkerhetskontroll beslutas

Innan säkerhetskontroll beslutas

 

ska samråd ske med polismyndig-

ska samråd ske med Polismyndig-

 

heten och, om kontroll ska ske

heten och, om kontroll ska genom-

 

med anledning av en viss förhand-

föras med anledning av en viss

 

ling i brottmål, med åklagaren.

förhandling i brottmål, med åkla-

 

Samråd behöver dock inte ske om

garen. Samråd behöver dock inte

 

det är uppenbart obehövligt.

ske om det är uppenbart obehöv-

 

 

 

ligt.

 

Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss tid, dock längst tre må- nader, eller en viss förhandling. I beslutet ska det anges vilka lokaler som kontrollen ska omfatta.

4 §2

En säkerhetskontroll genomförs,

En säkerhetskontroll genomförs,

efter närmare anvisningar av polis-

efter närmare anvisningar av Polis-

myndigheten, av en ordningsvakt

myndigheten, av en ordningsvakt

under ledning av en polisman eller

under ledning av en polisman eller

av en polisman.

av en polisman.

5 §3

Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål som påträffas i de lokaler som omfattas av säkerhetskontrollen undersökas.

 

Kroppsvisitation och

undersök-

Kroppsvisitation och undersök-

ning av väskor och andra föremål

ning av väskor och andra föremål

ska ske genom användande av me-

ska genomföras med metalldetek-

talldetektor eller annan

liknande

tor eller annan liknande anordning

anordning eller, om det finns sär-

eller, om det finns särskilda skäl,

1

Senaste lydelse 2012:325.

 

 

2

Senaste lydelse 2012:325.

 

 

3

Senaste lydelse 2012:325.

 

 

116

 

 

 

skilda skäl, på annat sätt.

på annat sätt.

Om kroppsvisitation eller under-

Om kroppsvisitation eller under-

sökning av väskor och andra före-

sökning av väskor och andra före-

mål ska ske på annat sätt än genom

mål ska genomföras på annat sätt

användande av metalldetektor el-

än med metalldetektor eller annan

ler annan liknande anordning, ska

liknande anordning, ska uppgiften

uppgiften utföras av en polisman

utföras av en polisman eller av en

eller av en ordningsvakt som polis-

ordningsvakt som Polismyndig-

myndigheten har godkänt för så-

heten har godkänt för sådana upp-

dan uppgift.

gifter.

Identitetskontroll får genomföras endast för att fastställa om en person som uppger sig inte omfattas av säkerhetskontroll ska undantas från kon- trollen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

117

Prop. 2013/14:110 2.46

Förslag till lag om ändring i lagen

 

(1981:1104) om verksamheten hos vissa

 

regionala alarmeringscentraler

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Den som svarar för alarmerings-

Den som svarar för alarmerings-

centraler som anges i 1 § får inte

centraler som anges i 1 § får inte

utan tillstånd av regeringen spela

utan tillstånd av regeringen spela

in telefonsamtal, varigenom någon

in telefonsamtal varigenom någon

avser att tillkalla eller annars kom-

avser att tillkalla eller annars kom-

ma i förbindelse med polis, kom-

ma i förbindelse med Polismyn-

munal organisation för räddnings-

digheten, kommunal organisation

tjänst, ambulans eller något annat

för räddningstjänst, ambulans eller

hjälporgan och som befordras via

något annat hjälporgan och som

ett allmänt telefonnät till eller från

befordras via ett allmänt kommu-

en sådan central.

nikationsnät till eller från en sådan

 

central.

Tillstånd får även i den utsträckning som krävs för snabba och effek- tiva hjälpinsatser innefatta rätt att

1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i första stycket och som har kopplats vidare av en alarmeringscentral till ett hjälporgan,

2. avbryta pågående telefonsam-

2. avbryta pågående telefonsam-

tal för att samtal skall kunna kopp-

tal för att samtal ska kunna kopp-

las vidare från en alarmeringscent-

las vidare från en alarmeringscent-

ral till ett hjälporgan.

ral till ett hjälporgan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2003:784.

118

Åtgärder enligt 2–4 §§ ska skyndsamt anmälas till Polismyn- digheten utom i fall då Kustbevak- ningen med stöd av 7 a § första stycket beslutar att inleda förun- dersökning.
Vid förundersökning om brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får åklagaren eller, om Polismyn- digheten bedriver undersökningen, denna anlita biträde av Kustbevak- ningen samt uppdra åt en kustbe- vakningstjänsteman att vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om det är lämp- ligt med hänsyn till omständighe- terna.

2.47

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:395) Prop. 2013/14:110

 

om Kustbevakningens medverkan vid polisiär

 

övervakning

Härigenom föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1982:395) om Kustbevak- ningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1 Vid förundersökning rörande

brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får åklagaren eller, om polis- myndighet bedriver undersöknin- gen, denna anlita biträde av kust- bevakningen samt uppdra åt kust- bevakningstjänsteman att vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om det är lämp- ligt med hänsyn till omständighe- terna.

9 §2 Åtgärder enligt 2–4 §§ ska

skyndsamt anmälas till polismyn- dighet utom i fall då Kustbevak- ningen med stöd av 7 a § första stycket beslutar att inleda förun- dersökning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Senaste lydelse 1988:445.

2Senaste lydelse 2008:325.

119

Prop. 2013/14:110

2.48

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:636)

 

 

om anordnande av visst automatspel

 

Härigenom föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1982:636) om anordnande

 

av visst automatspel ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

3 §1

 

Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spel-

 

automat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra

 

styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anord-

 

nande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karak-

 

tär.

 

 

 

I ett tillstånd skall anges det an-

I ett tillstånd ska det antal spel-

 

tal spelautomater och den typ av

automater och den typ av spel som

 

spel som tillståndet avser.

tillståndet avser anges.

 

Frågan om tillstånd prövas av

Frågan om tillstånd prövas av

 

Lotteriinspektionen. Tillstånd får

Lotteriinspektionen. Tillstånd får

 

inte meddelas utan att polismyn-

inte meddelas utan att Polismyn-

 

digheten och berörd kommun hörts i

digheten och berörd kommun har

 

ärendet.

 

hörts i ärendet.

 

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt de före-

 

skrifter som regeringen meddelar.

 

Om den som anordnar automat- spel eller som har låtit ställa upp en spelautomat underlåter att läm- na tillträde eller tillhandahålla upplysningar enligt 7 § andra stycket, får Lotteriinspektionen förelägga vite.

För att bereda sig tillträde får Lotteriinspektionen vid behov an- lita biträde av polisen.

8 §2

Om den som anordnar automat- spel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får Lotteriin- spektionen besluta de föreläggan- den som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

För att bereda sig tillträde får Lotteriinspektionen vid behov an- lita biträde av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1

Senaste lydelse 2004:1063.

2

Senaste lydelse 2004:1063.

120

 

2.49

Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen

Prop. 2013/14:110

 

(1982:673)

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 och 21 §§ arbetstidslagen (1982:673) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Lagen gäller inte

2 §1

 

 

 

1.arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,

2.arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsupp- gifter och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid,

3.arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,

4.fartygsarbete, eller

5.arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg- transportarbete.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före- skriva att lagen ska tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undanta- gits från tillämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

Bestämmelserna

i 10 b §, 13 §

Bestämmelserna

i

10 b §,

13 §

första

stycket,

13 a §

och

14 §

första

stycket,

13 a § och

14 §

tredje

stycket

andra

meningen

tredje stycket andra meningen gäl-

gäller inte när lagen (2005:426)

ler inte när lagen (2005:426) om

om arbetstid m.m. för flygpersonal

arbetstid

m.m.

för

flygpersonal

inom civilflyget är tillämplig. De

inom civilflyget är tillämplig. De

gäller inte heller inom offentlig

gäller inte heller inom offentlig

verksamhet – som exempelvis för-

verksamhet för arbete som är

svaret, polisen och skydds- och

speciellt

för

verksamheten

och

beredskapsarbeten

för

arbete

som är av sådant slag att konflikt

som är speciellt för verksamheten

inte kan undvikas med Euro-

och som är av sådant slag att kon-

paparlamentets och rådets direktiv

flikt inte kan undvikas med Euro-

2003/88/EG

av

den

4 november

paparlamentets och rådets direktiv

2003 om arbetstidens förläggning i

2003/88/EG av

den

4 november

vissa

avseenden.

Sådant arbete

2003 om arbetstidens förläggning i

kan förekomma hos bland annat

vissa avseenden.

 

 

 

 

Försvarsmakten,

 

Polismyndighe-

 

 

 

 

 

 

ten och Säkerhetspolisen eller vid

 

 

 

 

 

 

skydds- och beredskapsarbeten.

I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns be- stämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för så- dan flygpersonal.

1 Senaste lydelse 2011:740.

121

Prop. 2013/14:110 Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäl- ler inte när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järn- vägstrafik är tillämplig.

21 §2

Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

 

För att utöva tillsynen har

För att utöva tillsynen har

Arbetsmiljöverket rätt att komma

Arbetsmiljöverket rätt att komma

in på arbetsställena. Polisen skall

in på arbetsställena. Polismyndig-

därvid lämna den handräckning

heten ska då lämna den handräck-

som behövs.

ning som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2 Senaste lydelse 2000:766.

122

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer före- skriver under vilka förutsättningar en larmanläggning får anslutas till larmmottagare hos Polismyndighe- ten.

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen

Prop. 2013/14:110

 

(1983:1097) med vissa bestämmelser om

 

 

larmanläggningar m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 3, 5–10 och 12 §§ samt rubriken närmast före

 

5 § lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar

 

m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

3 §

 

Fråga om tillstånd prövas av

Fråga om tillstånd prövas av

 

polismyndigheten i den ort där

Polismyndigheten.

 

verksamhetens ledning skall utövas.

 

 

Direktanslutning till polisen

Direktanslutning till Polismyn-

 

 

 

digheten

 

5 § Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer före- skriver under vilka förutsättningar en larmanläggning får anslutas till larmmottagare hos polisen.

6 §

En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör an- komma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larman- läggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.

En larminnehavare är skyldig att göra vad som skäligen kan krävas av honom eller henne för att mot- verka att anläggningen genom obe- fogade larm förorsakar onödigt ar- bete för Polismyndigheten. Larm- innehavaren ska särskilt ombesör- ja den skötsel och tillsyn av larm- anläggningen som behövs och se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.

 

7 §

 

Vid bedömningen av om utryck-

Vid bedömningen av om utryck-

 

ning skall göras eller annan åtgärd

ning ska göras eller annan åtgärd

 

skall vidtas med anledning av ett

vidtas med anledning av ett larm

 

larm bör polismyndigheten, om åt-

bör Polismyndigheten, om åtgär-

 

gärden skulle leda till att andra

den skulle leda till att andra upp-

 

uppgifter eftersätts, beakta om an-

gifter eftersätts, beakta om anlägg-

 

läggningen tidigare i stor omfatt-

ningen tidigare i stor omfattning

 

ning har föranlett onödiga insatser

har föranlett onödiga insatser från

 

från polisens sida.

myndighetens sida.

123

 

 

Prop. 2013/14:110

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

Har en polisutryckning gjorts med

Har en polisutryckning gjorts med

anledning av ett larm och kan det

anledning av ett larm och kan det

antas att larmet har utlösts av miss-

antas att larmet har utlösts av miss-

tag eller att det har orsakats av

tag eller att det har orsakats av

andra brister i fråga om anlägg-

andra brister i fråga om anlägg-

ningens skötsel eller utrustning, får

ningens skötsel eller utrustning, får

polismyndigheten förelägga larm-

Polismyndigheten

förelägga larm-

innehavaren att vidta åtgärder för

innehavaren att vidta åtgärder för

att förebygga ett upprepande.

 

att förebygga ett upprepande.

Föranleder larm från anläggnin-

Föranleder larm från anläggnin-

gen polisutryckning efter det att ett

gen polisutryckning efter det att ett

föreläggande enligt

första stycket

föreläggande enligt

första

stycket

har utfärdats och har inte larm-

har utfärdats och har inte larm-

innehavaren dessförinnan visat att

innehavaren dessförinnan visat att

han har fullgjort vad som har före-

han eller hon har fullgjort vad som

lagts honom, skall han betala kost-

har förelagts honom eller henne,

naden för utryckningen, om det

ska innehavaren betala kostnaden

inte är uppenbart oskäligt. Fråga

för utryckningen, om det inte är

om

sådan

ersättningsskyldighet

uppenbart oskäligt. Fråga om så-

prövas av polismyndigheten.

 

dan ersättningsskyldighet

prövas

 

 

 

 

 

 

av Polismyndigheten.

 

Är i sådana fall som avses i för-

Är i sådana fall som avses i för-

sta eller andra stycket larmanlägg-

sta eller andra stycket larmanlägg-

ningen ansluten till larmmottagare

ningen ansluten till larmmottagare

hos polisen, kan polismyndigheten,

hos Polismyndigheten, får myndig-

enligt närmare föreskrifter som re-

heten, enligt närmare föreskrifter

geringen meddelar, besluta att an-

som regeringen meddelar, besluta

läggningen inte längre skall få vara

att anläggningen inte längre ska

ansluten.

 

 

 

 

vara ansluten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

Tillsyn över

efterlevnaden

av

Polismyndigheten

utövar

tillsyn

denna lag utövas av polismyndig-

över att denna lag följs.

 

heten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

Larminstallationsföretag

och

Larminstallationsföretag

och

larminnehavare

är

skyldiga

att

larminnehavare är skyldiga att

efter anmodan lämna de upplys-

begäran lämna

de

upplysningar

ningar och förete de handlingar

och visa de handlingar som behövs

som behövs för tillsynen. Under-

för tillsynen. Polismyndigheten får

låts

detta,

får

polismyndigheten

utfärda vitesföreläggande om detta

utfärda vitesföreläggande.

 

inte görs.

 

 

 

124

12 §1

Prop. 2013/14:110

Polismyndighetens beslut enligt

Polismyndighetens beslut

enligt

denna lag får överklagas hos läns-

denna lag får överklagas till all-

styrelsen.

män förvaltningsdomstol. Pröv-

 

ningstillstånd krävs vid överkla-

 

gande till kammarrätten.

 

Länsstyrelsens beslut får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät- ten.

Ett föreläggande enligt 8 § första stycket får inte överklagas särskilt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har medde- lats före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1995:1712.

125

1 Senaste lydelse av
5 § 1998:1555
5 a § 2004:1356
7 § 1989:445
rubriken till 7 a § 1994:264.

Prop. 2013/14:110

2.51

Förslag till lag om ändring i polislagen

 

 

(1984:387)

Härigenom föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)1 dels att 5, 5 a och 7 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 a §§ ska utgå,

dels att nuvarande 3 § ska betecknas 6 § och att nuvarande 7 a § ska betecknas 5 §,

dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a, 20, 23, 23 a, 24, 24 d–26 och 29 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 3 § ska sättas närmast före nya 6 §,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 b och 3 §§, av föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Som ett led i samhällets verk- samhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt till- försäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Föreslagen lydelse

1 §

Som ett led i samhällets verk- samhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt till- försäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Polisverksamhet bedrivs av Po- lismyndigheten och Säkerhetspo- lisen.

 

 

 

2 §

 

Till polisens uppgifter hör att

Till Polismyndighetens uppgifter

 

 

 

hör att

 

1. förebygga

brott och

andra

1. förebygga, förhindra och upp-

störningar av den allmänna ord-

täcka brottslig verksamhet

och

ningen eller säkerheten,

 

andra störningar av den allmänna

 

 

 

ordningen eller säkerheten,

 

2. övervaka

den allmänna ord-

2. övervaka den allmänna

ord-

ningen och

säkerheten,

hindra

ningen och säkerheten och ingripa

störningar därav samt ingripa när

när störningar har inträffat,

 

sådana har inträffat,

 

3. utreda och beivra brott som

3. bedriva spaning och utredning

i fråga om brott som hör under all-

hör under allmänt åtal,

 

mänt åtal

 

 

 

 

126

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant Prop. 2013/14:110

bistånd lämpligen kan ges av polisen,

 

 

5. fullgöra den verksamhet som

5. fullgöra den verksamhet som

ankommer på polisen enligt sär-

ankommer på

Polismyndigheten

skilda bestämmelser.

enligt särskilda bestämmelser.

2 a §2

 

Polisen får bedriva särskilt person-

Polismyndigheten får bedriva sär-

säkerhetsarbete beträffande vittnen

skilt personsäkerhetsarbete i fråga

och andra hotade personer. Rege-

om vittnen och andra hotade perso-

ringen får meddela föreskrifter om

ner. Regeringen får meddela före-

sådant säkerhetsarbete. I sådana

skrifter om sådant säkerhetsarbete.

föreskrifter får det anges att även

I sådana föreskrifter får det anges

andra myndigheter får bedriva sär-

att även andra myndigheter får be-

skilt personsäkerhetsarbete.

driva särskilt

personsäkerhets-

 

arbete.

 

2 b §

Inom Polismyndigheten ska det finnas

1.en avdelning som på nationell nivå leder och samordnar viss polisverksamhet (Nationella ope- rativa avdelningen),

2.en avdelning som ansvarar för handläggningen av ärenden om brott av polisanställda, åklagare och domare (Avdelningen för sär- skilda utredningar), och

3.en avdelning som har ett nationellt ansvar för myndighetens forensiska verksamhet, utför un- dersökningar och bedriver forsk- ning inom detta område (Natio- nellt forensiskt centrum).

3 §

Till Säkerhetspolisens uppgifter hör att

1.förebygga, förhindra och upp- täcka brottslig verksamhet som in- nefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott,

2.utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer av 5,

3.fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala

2 Senaste lydelse 2006:515.

127

En polisman är tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhets- polisen, om regeringen inte före- skriver något annat. Regeringen bestämmer vad som avses med polisman.

Prop. 2013/14:110

statsledningen och andra som re-

 

geringen

eller

Säkerhetspolisen

 

bestämmer,

 

 

 

4. fullgöra

uppgifter

enligt

 

säkerhetsskyddslagen (1996:627),

 

5. leda

annan polisverksamhet

om regeringen föreskriver det och i övrigt bedriva sådan verksamhet som framgår av lag eller förord- ning eller som regeringen uppdra- git åt Säkerhetspolisen att i sär- skilda hänseenden ansvara för.

När Säkerhetspolisen leder po- lisverksamhet enligt första stycket ska det som i lag eller annan för- fattning föreskrivs om Polismyn- digheten i tillämpliga delar gälla Säkerhetspolisen.

4 §3

Varje län utgör ett polisdistrikt. I varje polisdistrikt finns en polis- myndighet som ansvarar för polis- verksamheten inom distriktet. Re- geringen eller den myndighet som regeringen utser bestämmer i vad mån en polismyndighet skall bedri- va verksamhet utanför sitt distrikt.

Polismännen är tjänstemän hos polismyndigheterna, i den mån inte annat föreskrivs av rege- ringen. Regeringen bestämmer vad som avses med polisman.

5 §4

En arbetstagare som är anställd

En arbetstagare som är anställd

vid Rikspolisstyrelsen för arbete i

vid Säkerhetspolisen får förflyttas

polisverksamhet för att förebygga

till en annan statlig anställning en-

och avslöja brott mot rikets säker-

ligt de närmare föreskrifter som

het får förflyttas till en annan stat-

regeringen meddelar. En sådan ar-

lig anställning enligt de närmare

betstagare som är polisman får

föreskrifter som regeringen med-

förflyttas endast till en annan an-

delar. En arbetstagare som är po-

ställning som polisman.

lisman får därvid endast förflyttas

 

till en annan anställning som polis-

 

man.

 

3 Senaste lydelse 1998:1555. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

4 Senaste lydelse av tidigare 7 a § 1994:1051.

128

Polismyndigheten ska fortlöpan- de samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Bestämmelser om skyldig- het att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § social- tjänstlagen (2001:453).
Polismyndigheten och Säker- hetspolisen ska också samarbeta med andra myndigheter och orga- nisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten.
Andra myndigheter ska ge poli- sen stöd i dess arbete.
Polismyndigheten och Säker- hetspolisen ska samarbeta med varandra och med åklagarmyndig- heterna.

Förflyttning enligt första stycket till en anställning hos en myndig- het inom något annat verksamhets- område får ske endast om arbets- uppgifterna är likartade eller arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställ- ningen.

I mål eller ärenden om förflytt- ning skall 36 § andra stycket, 37 och 39 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning tillämpas.

Förflyttning enligt första stycket Prop. 2013/14:110 till en anställning vid en myndig-

het inom något annat verksamhets- område får ske endast om arbets- uppgifterna är likartade eller arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställ- ningen.

I mål eller ärenden om förflytt- ning ska 36 § andra stycket, 37 och 39 §§ lagen (1994:260) om offent- lig anställning tillämpas.

6 §5 Polisen skall samarbeta med

åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverk- samheten. Särskilt åligger det där- vid polisen att fortlöpande sam- arbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast under- rätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstla- gen (2001:453).

Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete.

 

 

10 a §6

Bestämmelserna

i 4 kap. 10 §

En polisman som omhändertar

första

stycket

häkteslagen

eller på annat sätt inskränker nå-

5Senaste lydelse av tidigare 3 § 2003:413.

6Senaste lydelse 2010:620.

129

Har Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen enligt en särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon ska omhändertas, får en polisman omhänderta honom eller henne i avvaktan på myndighetens beslut, om polismannen finner

Prop. 2013/14:110 (2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet.

gons rörelsefrihet får belägga honom eller henne med fängsel

1.om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nöd- vändigt med hänsyn till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa, eller

2.vid förflyttning inom en förva- ringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av sä- kerhetsskäl.

11 § Har polismyndighet enligt en

särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon skall omhänder- tas, får en polisman omhänderta denne i avvaktan på polismyndig- hetens beslut, om polismannen fin- ner

1.att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och

2.att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara.

13 b §7

Har polismyndigheten med stöd

Har Polismyndigheten med stöd

av 2 kap. 22 eller 23 § ordningsla-

av 2 kap. 22 eller 23 § ordningsla-

gen (1993:1617) beslutat ställa in

gen (1993:1617) beslutat att ställa

eller upplösa en allmän samman-

in eller upplösa en allmän sam-

komst eller en offentlig tillställ-

mankomst eller en offentlig till-

ning, får en polisman avvisa eller

ställning, får en polisman avvisa

avlägsna deltagare och åskådare,

eller avlägsna deltagare och åskå-

om det behövs för att syftet med

dare, om det behövs för att syftet

beslutet skall uppnås.

med beslutet ska uppnås.

13 c §8

Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas.

Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket

7

Senaste lydelse 1998:27.

8

Senaste lydelse 2009:389.

130

 

En åtgärd enligt första eller and- ra stycket får vidtas utan föregåen- de beslut av Polismyndigheten en- dast om det är så brådskande att myndighetens beslut inte kan av- vaktas.

(utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på Prop. 2013/14:110 ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två

timmar.

En åtgärd enligt första eller and- ra stycket får vidtas utan föregåen- de beslut av polismyndigheten en- dast om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas.

15 §9

Den som har omhändertagits enligt denna lag eller avlägsnats enligt 13 c § andra stycket ska underrättas om anledningen till omhändertagan- det eller avlägsnandet så snart som möjligt. Den polisman som har verk- ställt ett omhändertagande ska så skyndsamt som möjligt anmäla åtgär- den till sin förman. Har omhändertagandet inte redan upphört ska för-

mannen omedelbart pröva om det ska bestå.

 

 

 

Innebär

förmannens beslut att

Innebär

förmannens

beslut att

den som har omhändertagits enligt

den som har omhändertagits enligt

11 § ska hållas kvar eller har ingri-

11 § ska hållas kvar eller har ingri-

pandet gjorts med stöd av 12 §, ska

pandet gjorts med stöd av 12 §, ska

förmannen

skyndsamt underrätta

förmannen

skyndsamt

underrätta

polismyndigheten om omhänderta-

Polismyndigheten

respektive

gandet och skälet till detta.

 

Säkerhetspolisen om omhänderta-

 

 

 

 

gandet och skälet till detta.

Polismyndigheten

ska

snarast

Myndigheten ska snarast möjligt

möjligt efter ett omhändertagande

efter

ett omhändertagande enligt

enligt 11 §

meddela

beslut

enligt

11 §

meddela beslut

enligt vad

vad som är föreskrivet om detta.

som är föreskrivet om detta.

 

16 §10

 

 

 

 

Den som har omhändertagits en-

Den som har omhändertagits en-

ligt 11 § eller enligt 13 § andra

ligt

11 § eller

enligt 13 §

andra

stycket skall förhöras så snart som

stycket ska förhöras så snart som

möjligt.

möjligt.

 

 

 

Har omhändertagandet skett en-

Har omhändertagandet skett en-

ligt 13 § andra stycket skall den

ligt 13 § andra stycket ska den om-

omhändertagne friges snarast möj-

händertagne friges

snarast möjligt

ligt efter förhöret. Den som är un-

efter

förhöret.

Polismyndigheten

der arton år får dock hållas kvar

ska dock skyndsamt överlämna den

för att genom polisens försorg

som är under arton år till hans

skyndsamt kunna överlämnas till

eller hennes föräldrar, annan vård-

sina föräldrar, annan vårdnadsha-

nadshavare, en

tjänsteman

inom

vare, en tjänsteman inom social-

socialtjänsten eller

någon

annan

tjänsten eller någon annan lämplig

lämplig vuxen person. I avvaktan

vuxen person. Ingen får hållas kvar

på detta får den unge hållas kvar.

längre än sex timmar. Bedöms den

Ingen får dock hållas kvar längre

9Senaste lydelse 2009:389.

10Senaste lydelse 1991:140.

131

Prop. 2013/14:110 omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, skall polisen gå honom till handa med råd och upplysningar samt, om det lämpligen kan ske, samråda med annat samhällsor- gan som har till uppgift att tillgo- dose sådant behov.

När någon har omhändertagits enligt 14 § skall åtgärder för att hans identitet skall fastställas skyndsamt vidtas. Den omhänder- tagne skall omedelbart friges så snart han har identifierats. Han får dock inte hållas kvar under längre tid än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han identi- fieras, tolv timmar.

än sex timmar. Bedöms den omhän- dertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska Polis- myndigheten lämna råd och upplys- ningar. Om det bedöms lämpligt, ska Polismyndigheten samråda med andra samhällsorgan som svarar för hjälp och stöd av sådant slag.

När någon har omhändertagits enligt 14 § ska åtgärder för att fast- ställa hans eller hennes identitet skyndsamt vidtas. Den omhänder- tagne ska omedelbart friges så snart han eller hon har identifie- rats. Han eller hon får dock inte hållas kvar längre än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han eller hon identifieras, tolv timmar.

 

17 a §11

Om den som har omhändertagits

Om den som har omhändertagits

enligt denna lag eller enligt sådana

enligt denna lag eller enligt sådana

särskilda föreskrifter som avses i

särskilda föreskrifter som avses i

11 § eller som på någon annan

11 § eller som på någon annan

grund är skyldig att stanna kvar

grund är skyldig att stanna kvar

hos polisen begär det eller om det

hos Polismyndigheten eller Säker-

annars finns skäl för det, ska nå-

hetspolisen begär det eller om det

gon av hans eller hennes närmaste

annars finns skäl för det, ska

anhöriga eller någon annan person

någon av hans eller hennes när-

som står honom eller henne sär-

maste anhöriga eller någon annan

skilt nära underrättas om åtgärden.

person som står honom eller henne

Vid

pågående brottsutredning får

särskilt nära underrättas om åtgär-

dock

underrättelsen inte lämnas

den. Vid pågående brottsutredning

förrän det kan ske utan men för ut-

får dock underrättelsen inte lämnas

redningen.

förrän det kan ske utan men för

 

 

utredningen.

Om den berörde motsätter sig att någon underrättas om åtgärden, får underrättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.

Underrättelse behöver inte lämnas om åtgärden har upphört.

 

 

20 §12

 

För att söka efter en person som

För att söka efter en person som

med laga stöd skall omhändertas

med laga stöd ska omhändertas får

får en polisman bereda sig tillträde

en polisman bereda sig tillträde till

till den eftersöktes bostad eller till

den eftersöktes bostad eller till

annat hus, rum eller ställe som till-

annat hus, rum eller ställe som till-

11

Senaste lydelse 2008:70.

 

12

Senaste lydelse 1991:665.

 

132

 

 

hör eller disponeras av honom.

hör eller disponeras av honom el- Prop. 2013/14:110

Detsamma gäller i fråga om en lo-

ler henne. Detsamma gäller i fråga

kal som är tillgänglig för allmän-

om en lokal som är tillgänglig för

heten. Finns det synnerliga skäl att

allmänheten. Finns det synnerliga

anta att den eftersökte eljest uppe-

skäl att anta att den eftersökte up-

håller sig hos annan, får polisman-

pehåller sig hos annan, får polis-

nen bereda sig tillträde även dit. På

mannen bereda sig tillträde även

motsvarande sätt får en polisman

dit. På motsvarande sätt får en

bereda sig tillträde till en bostad

polisman bereda sig tillträde till en

eller något annat ställe för att söka

bostad eller något annat ställe för

efter ett föremål som polisen med

att söka efter ett föremål som

stöd av lag eller annan författning

polisen med stöd av lag eller annan

skall omhänderta; vad som nyss

författning ska omhänderta. Det

har sagts om den eftersökte gäller

som nyss har sagts om den efter-

därvid föremålets ägare eller inne-

sökte gäller då i stället föremålets

havare.

ägare eller innehavare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den avvikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som över- lämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en sjukvårds- inrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa

eller för rikets säkerhet.

 

En åtgärd som avses i första el-

En åtgärd som avses i första el-

ler andra stycket får endast om

ler andra stycket får endast i bråd-

fara är i dröjsmål vidtas utan före-

skande fall vidtas utan föregående

gående beslut av polismyndig-

beslut av Polismyndigheten eller

heten. Endast om det finns sär-

Säkerhetspolisen. Endast om det

skilda skäl får åtgärden vidtas mel-

finns särskilda skäl får åtgärden

lan kl. 21.00 och 6.00.

vidtas mellan klockan 21 och 6.

I fråga om husrannsakan för

I fråga om husrannsakan för att

eftersökande av föremål som är

söka efter föremål som kan tas i

underkastat beslag och av den som

beslag eller förvar och efter den

skall gripas, anhållas eller häktas

som ska gripas, anhållas eller häk-

eller hämtas till förhör eller instäl-

tas eller hämtas till förhör eller

lelse vid domstol finns bestämmel-

inställelse vid domstol finns be-

ser i rättegångsbalken.

stämmelser i rättegångsbalken.

23 §13

Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats,

13 Senaste lydelse 2009:389.

133

Prop. 2013/14:110

1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter

sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål,

 

 

 

2. avstänga, utrymma eller för-

2. stänga av, utrymma eller för-

bjuda tillträde till ett hus, rum eller

bjuda tillträde till ett hus, rum eller

annat ställe, meddela förbud mot

annat ställe, meddela förbud mot

flyttande av visst föremål eller mot

att ett visst föremål flyttas eller

trafik med visst kommunikations-

mot trafik med ett visst kommuni-

medel eller vidta någon annan så-

kationsmedel eller vidta

någon

dan åtgärd.

 

 

annan sådan åtgärd.

 

 

Föreligger allvarlig risk för brott

Om det finns allvarlig risk för

som avses i första stycket, får en

brott som avses i första stycket, får

polisman för att söka efter ett far-

en polisman för att söka efter ett

ligt föremål även kroppsvisitera

farligt föremål även kroppsvisitera

personer som uppehåller sig på

personer som uppehåller sig på

platsen.

 

 

 

platsen.

 

 

 

En åtgärd som avses i denna

En åtgärd som avses i denna

paragraf får endast om fara är i

paragraf får endast i brådskande

dröjsmål

vidtas

utan föregående

fall vidtas utan föregående beslut

beslut av polismyndigheten.

 

av Polismyndigheten eller Säker-

 

 

 

 

 

hetspolisen.

 

 

 

 

 

 

23 a §14

 

 

 

Polismyndigheten meddelar för-

Polismyndigheten meddelar för-

ordnande att vara arrestantvakt el-

ordnande att vara arrestantvakt el-

ler passkontrollant för den som

ler passkontrollant för den som

inte är anställd som sådan inom

inte är anställd som sådan vid

polisväsendet och inte heller är

Polismyndigheten

och inte

heller

polisman. Ett förordnande för en

är polisman. Ett förordnande för en

arrestantvakt får avse även bevak-

arrestantvakt får avse även bevak-

ningsuppdrag utanför förvaringslo-

ningsuppdrag utanför förvaringslo-

kalen. I förordnandet skall verk-

kalen. I förordnandet ska verksam-

samhetens art och omfattning an-

hetens art och omfattning anges.

ges. Förordnandet får återkallas.

Förordnandet får återkallas.

 

 

 

 

 

 

24 §15

 

 

 

I samband med allvarliga stör-

I samband med allvarliga stör-

ningar av den allmänna ordningen

ningar av den allmänna ordningen

eller säkerheten får polismyndig-

eller säkerheten får Polismyndig-

heten, om det är nödvändigt för att

heten, om det är nödvändigt för att

ordningen

eller

säkerheten

skall

ordningen eller

säkerheten ska

kunna upprätthållas, förbjuda till-

kunna upprätthållas, förbjuda till-

träde till visst område eller utrym-

träde till ett visst område eller ut-

me. Detsamma gäller om det finns

rymme. Detsamma gäller om det

risk för sådana störningar.

 

finns risk för sådana störningar.

 

Under samma förutsättningar som

Under samma förutsättningar som

anges i första stycket får polismyn-

anges i första stycket får Polismyn-

digheten

anvisa

deltagare

i en

digheten anvisa deltagare i en folk-

14 Senaste lydelse 1998:600.

 

 

 

 

15

Senaste lydelse 1998:27.

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

folksamling att följa en viss väg.

samling att följa en viss väg.

Prop. 2013/14:110

Om det är så brådskande att

Om det är så brådskande att

polismyndighetens beslut inte kan

Polismyndighetens beslut inte kan

avvaktas, får en polisman, i avvak-

avvaktas, får en polisman, i avvak-

tan på polismyndighetens beslut,

tan på myndighetens beslut, med-

meddela sådana förbud och anvis-

dela sådana förbud och anvisnin-

ningar som avses i första och andra

gar som avses i första och andra

stycket.

 

 

 

styckena.

 

 

 

 

 

 

 

24 d §16

 

 

 

 

Hämtas inte egendomen när ett

Hämtas inte egendomen när ett

omhändertagande har upphört får

omhändertagande har

upphört får

polismyndigheten under de förut-

Polismyndigheten under de förut-

sättningar som anges i lagen

sättningar som anges i lagen

(1974:1066) om förfarande

med

(1974:1066) om förfarande

med

förverkad egendom och hittegods

förverkad egendom och hittegods

m.m.

förstöra

egendomen

eller

m.m.

förstöra egendomen

eller

sälja den för statens räkning.

 

sälja den för statens räkning.

 

Den från vilken egendomen om-

Den från vilken egendomen om-

händertogs skall snarast efter om-

händertogs ska snarast efter om-

händertagandet

delges

underrät-

händertagandet delges underrättel-

telse om att egendomen kan kom-

se om att egendomen kan komma

ma att förstöras eller säljas. Om

att förstöras eller säljas. Om det är

det är känt att någon annan också

känt att någon annan också berörs

berörs av omhändertagandet, skall

av omhändertagandet,

ska

även

även denne delges en sådan under-

han eller hon delges en sådan un-

rättelse.

 

 

 

derrättelse.

 

 

 

 

 

 

 

25 §17

 

 

 

 

Ett transportföretag som befor-

Ett transportföretag som beford-

drar varor, passagerare eller fordon

rar varor, passagerare eller fordon

till eller från Sverige skall på be-

till eller från Sverige ska på begä-

gäran av en polismyndighet skynd-

ran

av

Polismyndigheten

eller

samt lämna de aktuella uppgifter

Säkerhetspolisen skyndsamt lämna

om ankommande och

avgående

de aktuella uppgifter om ankom-

transporter, som företaget har till-

mande

och avgående

transporter,

gång

till. Transportföretaget

har

som företaget har tillgång till.

endast skyldighet att lämna de

Transportföretaget har endast skyl-

uppgifter om passagerare som av-

dighet att lämna de uppgifter om

ser namn, resrutt, bagage och med-

passagerare som avser namn, res-

passagerare samt sättet för betal-

rutt,

bagage och medpassagerare

ning och bokning.

 

 

samt sättet för betalning och bok-

 

 

 

 

 

ning.

 

 

 

 

Polismyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksam- heten.

16Senaste lydelse 2004:1032.

17Senaste lydelse 1998:27.

135

Prop. 2013/14:110

Transportföretag får lämna upp- gifter enligt 25 § på så sätt att de görs läsbara för polismyndigheten genom terminalåtkomst.

Polismyndigheten får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kon- trollera aktuella transporter. Polis- myndigheten får inte ändra eller på annat sätt bearbeta eller lagra uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än ge- nom terminalåtkomst, skall ome- delbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse för utredning av eller lagföring för brott.

26 §18

Transportföretag får lämna upp- gifter enligt 25 § på så sätt att de görs läsbara för Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen genom ter- minalåtkomst.

Polismyndigheten och Säker- hetspolisen får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter. Uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt får inte ändras eller på annat sätt be- arbetas eller lagras av Polismyn- digheten eller Säkerhetspolisen.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än ge- nom terminalåtkomst, ska omedel- bart förstöras, om de visar sig sak- na betydelse för utredning av eller lagföring för brott.

 

 

 

 

 

 

29 §19

 

 

 

 

Det som föreskrivs i 10 § första

Det som föreskrivs i 10 § första

stycket 1, 2 och 4 gäller även så-

stycket 1, 2 och 4 gäller även så-

dan vaktpost eller annan som vid

dan vaktpost eller annan som vid

Försvarsmakten tjänstgör för be-

Försvarsmakten tjänstgör för be-

vakning eller för att upprätthålla

vakning eller för att upprätthålla

ordning.

Föreskrifterna

i 10 §

ordning.

Föreskrifterna

i

10 §

första stycket 1–4 gäller även

första stycket 1–4 gäller även en

tjänsteman

vid

Kustbevakningen

tjänsteman

vid

Kustbevakningen

som enligt särskilda bestämmelser

som enligt särskilda bestämmelser

medverkar vid polisiär övervak-

medverkar vid polisiär övervak-

ning. Bestämmelsen i 10 § första

ning. Bestämmelsen i 10 § första

stycket 2 gäller dessutom den som

stycket 2 gäller dessutom den som

annars med laga stöd ska verk-

i annat fall med laga stöd ska

ställa ett frihetsberövande och be-

verkställa ett frihetsberövande och

stämmelsen

i

samma

paragraf

bestämmelsen i

samma

paragraf

första stycket 4 den som i myndig-

första stycket 4 den som i myndig-

hetsutövning har

befogenhet

att

hetsutövning har befogenhet

att

verkställa någon sådan åtgärd som

verkställa någon sådan åtgärd som

där anges. Vid ingripande med

där anges. Vid ingripande med

stöd av

10 §

första stycket

4

stöd av 10 § första stycket 4 till-

tillämpas

också

andra

stycket

lämpas också andra stycket samma

samma paragraf. Bestämmelsen i

paragraf. Bestämmelsen i 10 § för-

10 § första stycket 5 gäller även en

sta stycket 5 gäller även en tjänste-

18

Senaste lydelse 1998:27.

19

Senaste lydelse 2008:326.

136

 

tjänsteman vid Tullverket eller

man vid Tullverket eller Kust-

Kustbevakningen som utövar befo-

bevakningen som utövar befogen-

genhet som där anges för trafik-

het som där anges för trafiknyk-

nykterhetskontroll.

terhetskontroll.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon frihe- ten eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte annat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänste- man vid Kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i 17 a §

gäller

Bestämmelserna i 17 a §

gäller

också när någon är skyldig att

också när någon är skyldig att

under en brottsutredning

stanna

under en brottsutredning

stanna

kvar hos någon annan myndighet

kvar hos någon annan myndighet

än en polismyndighet.

 

än Polismyndigheten eller Säker-

 

 

hetspolisen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

137

Prop. 2013/14:110

2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206)

 

 

om viten

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 § och rubriken närmast före 10 § lagen

 

(1985:206) om viten ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Biträde av polismyndighet

Biträde av Polismyndigheten

 

 

10 §

 

En myndighet som har att föra

En myndighet som enligt 6 § ska

 

talan vid domstol i mål om utdö-

föra talan vid domstol i mål om ut-

 

mande av vite får, om det är nöd-

dömande av vite får, om det är

 

vändigt med hänsyn till utrednin-

nödvändigt med hänsyn till utred-

 

gen, anlita biträde av polismyndig-

ningen, anlita biträde av Polismyn-

 

het.

 

digheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

138

2.53

Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen Prop. 2013/14:110

 

(1986:223)

 

Härigenom föreskrivs att 32 § förvaltningslagen (1986:223)1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

32 §2

Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte hel- ler polismyndigheternas, åklagar- myndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.

Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte hel- ler Polismyndighetens, Säkerhets- polisens, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpan- de verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Lagen omtryckt 2003:246.

2Senaste lydelse 2006:703.

139

Prop. 2013/14:110 2.54

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436)

 

om näringsförbud

 

Härigenom föreskrivs att 24 § lagen (1986:436) om näringsförbud ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud efter- levs utövas av Kronofogdemyndig- heten.

Kronofogdemyndigheten har för tillsyn enligt första stycket rätt att få biträde av polismyndighet.

Om det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds eller att den som fått dispens enligt 19 § åsido- sätter vad som åligger honom i den verksamhet som avses med dispen- sen, eller vad som rätten föreskri- vit i samband med att den bevilja- de dispens, skall Kronofogdemyn- digheten göra anmälan om förhål- landet till åklagaren.

24 §1

Tillsyn över att näringsförbud och tillfälliga näringsförbud följs utövas av Kronofogdemyndighe- ten.

Kronofogdemyndigheten har för tillsyn enligt första stycket rätt att få biträde av Polismyndigheten.

Om det finns skäl att misstänka att ett förbud överträds eller att den som fått dispens enligt 19 § åsido- sätter sina skyldigheter i den verk- samhet som avses med dispensen eller det som rätten föreskrivit i samband med att dispensen bevilja- des, ska Kronofogdemyndigheten anmäla förhållandet till åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2006:704.

140

Åklagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skrift- ligen. Den som drabbats av be- slaget får inom en månad från det att han eller hon fick del av för- verkandebeslutet anmäla missnöje med det hos åklagaren.
Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, ska han eller hon väcka talan om egendomens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det att anmälan kom in, ska beslaget anses hävt.
Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också en polisman besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett förver- kande är uppfyllda. I detta fall gäl- ler andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan ska dock ges in till den myndighet där polisman- nen är anställd. Om myndigheten anser att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) Prop. 2013/14:110

 

om förfarandet i vissa fall vid förverkande

 

m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om för- verkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas upp- går till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om förverkande prövas av rätten.

Åklagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skrift- ligen. Den som drabbats av besla- get får hos åklagaren anmäla missnöje med förverkandebeslutet inom en månad från det att han fick del av det.

Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte vidare gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, ska han väcka talan om egendo- mens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det an- mälan kom in, ska beslaget gå åter.

Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också polisman besluta om för- verkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkan- de är uppfyllda. Därvid gäller and- ra och tredje styckena. Missnöjes- anmälan ska dock inges till polis- myndigheten. Finner polismyndig- heten att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

1 Senaste lydelse 2010:1238.

141

Prop. 2013/14:110 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om en polismans rätt att besluta om förverkande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

142

2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:24)

Prop. 2013/14:110

 

om kommunal parkeringsövervakning m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 7

§§ lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Kommunen skall underrätta

3 §

Kommunen ska underrätta Polis-

 

polismyndigheten i orten om beslut

 

myndigheten om beslut enligt

2 §

enligt 2 § och om ändringar i så-

 

och om ändringar i sådana beslut.

dana beslut.

 

 

 

 

 

4 §

 

 

Kommunen skall samråda med polismyndigheten i orten om den allmänna inriktningen och omfatt- ningen av parkeringsövervaknin- gen.

Samråd skall också ske, om polismyndigheten begär det med anledning av en händelse som be- räknas kräva särskilda insatser i fråga om parkeringsövervakning.

Kommunen kan efter samråd med polismyndigheten besluta att parkeringsvakter får tas i anspråk för att biträda polismän vid fullgö- rande av trafikövervakningsupp- gifter.

Kommunen ska samråda med

Polismyndigheten om den allmän- na inriktningen och omfattningen av parkeringsövervakningen.

Samråd ska också ske, om Polis- myndigheten begär det med anled- ning av en händelse som beräknas kräva särskilda insatser i fråga om parkeringsövervakning.

7 §1

Kommunen kan efter samråd med Polismyndigheten besluta att parkeringsvakter får tas i anspråk för att biträda polismän vid fullgö- rande av trafikövervakningsupp- gifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1999:337.

143

Prop. 2013/14:110 2.57

Förslag till lag om ändring i jaktlagen

 

(1987:259)

Härigenom föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)1

dels att i 9 och 26 a §§ samt i rubriken närmast före 26 a § ordet ”polismyndigheten” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Polismyn- digheten” i motsvarande form,

dels att 28 och 47 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

28 §

 

 

 

Om vilt har skadats vid jakt,

Om vilt har skadats vid jakt, ska

skall jägaren snarast vidta de åt-

jägaren snarast vidta de åtgärder

gärder som behövs för att djuret

som behövs för att djuret ska kun-

skall kunna uppspåras och avlivas.

na spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har

Om älg, hjort eller rådjur har

skadats vid jakt på ett jaktområde

skadats vid jakt på ett jaktområde

och tar sig in på ett annat jaktom-

och tar sig in på ett annat jaktom-

råde, skall jägaren se till att jakt-

råde, ska jägaren se till att jakt-

rättshavaren där

eller

markägaren

rättshavaren där

eller markägaren

snarast underrättas. Kan dessa nås

snarast underrättas. Om jakträtts-

endast med svårighet, får polis-

havaren eller markägaren endast

myndigheten i orten underrättas i

kan nås med svårighet, får Polis-

stället.

 

 

 

myndigheten underrättas i stället.

 

 

 

47 §2

 

 

 

Ertappas någon på bar gärning

Påträffas någon på bar gärning

då han begår jaktbrott, får vilt och

då han eller hon begår jaktbrott,

sådan egendom

som

enligt 49 §

får vilt och sådan egendom som

kan antas bli förverkad eller som

enligt 49 § kan antas bli förverkad

kan antas ha betydelse för utred-

eller som kan antas ha betydelse

ning om brottet tas i beslag av

för utredning om brottet tas i

jakträttshavaren

eller

av

någon

beslag av jakträttshavaren eller av

som företräder honom. Samma be-

någon som företräder honom eller

fogenhet tillkommer därtill förord-

henne. Samma befogenhet har sär-

nade jakttillsynsmän

samt

därtill

skilt

förordnade

jakttillsynsmän

behöriga tjänstemän vid kustbe-

och behöriga tjänstemän vid Kust-

vakningen och tullverkets gränsbe-

bevakningen och Tullverket.

vakning.

 

 

 

Har egendom tagits i beslag, ska

Har egendom tagits i beslag,

skall anmälan om detta skyndsamt

anmälan om detta skyndsamt göras

göras till polis- eller åklagarmyn-

till Polismyndigheten eller Åkla-

digheten. Den som tar emot anmä-

garmyndigheten.

Den

polisman

lan skall förfara som om han själv

eller

åklagare som tar

emot en

1 Senaste lydelse av

9 § 1997:343

26 a § 2012:153.

2 Senaste lydelse 1988:435.

144

gjort beslaget.

sådan anmälan om beslag ska

 

vidta samma åtgärder som om han

 

eller hon själv gjort beslaget.

För att undvika att vilt som har tagits i beslag förstörs, får djuret efter värdering säljas på lämpligt sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

145

Allmän åklagare och Polismyn- digheten ska ha tillgång till alla handlingar som rör boet och som kan lämna upplysning om huruvi- da gäldenären har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande mot sina borgenärer.

Prop. 2013/14:110

2.58

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

 

(1987:672)

 

 

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 kap.

7 § Allmän åklagare och polismyn-

dighet skall ha tillgång till alla handlingar som rör boet och som kan lämna upplysning om huruvi- da gäldenären har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande mot sina borgenärer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

146

Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av Polismyn- digheten, av en polisman eller, efter Polismyndighetens förord- nande, av vaktpersonal vid riksda- gen.
Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med metalldetek- tor eller liknande anordning får dock utföras endast av en polis- man.

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:144) Prop. 2013/14:110

 

om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §1 Säkerhetskontroll utförs efter

närmare anvisningar av polismyn- digheten av polisman eller, efter polismyndighetens förordnande, av vaktpersonal vid riksdagen.

Kroppsvisitation som sker på an- nat sätt än genom användande av metalldetektor eller liknande an- ordning får dock utföras endast av polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1999:22.

147

Prop. 2013/14:110

2.60

Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen

 

 

(1988:534)

Härigenom föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)1 dels att 30–32, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 27 a § ska lyda ”Hjälp av Polismyndig- heten”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §

Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedel- bart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan

genast avliva djuret.

 

De