En utvecklad översiktsplanering

Proposition 2019/20:52

En utvecklad översiktsplanering

Regeringens proposition 2019/20:52

En utvecklad översiktsplanering

Prop.

2019/20:52

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 december 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förslagen syftar till att säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen, att regelverket ska ge stöd för en god tillämpning och att översiktsplanen i högre utsträckning än i dag ska underlätta för efterföljande planering och prövning, t.ex. vid detaljplane- läggning och vid prövning av bygglov och förhandsbesked.

Regeringen föreslår att kommunen i början av varje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-12-11 Bordlagd: 2019-12-11 Hänvisad: 2019-12-12 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)