En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

Proposition 2015/16:200

Regeringens proposition 2015/16:200

En utvidgad skyldighet att anmäla

Prop.

växtskadegörare

2015/16:200

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 september 2016

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Som en följd av ändringar i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen föreslås i propositionen ändringar i växtskyddslagen (1972:318) om skyldigheten att anmäla växtskadegörare. Den nuvarande anmälningsskyldigheten innebär att den som har anledning anta att vissa växtskadegörare angripit växter eller växtodlingar på mark som denne äger eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-06 Bordlagd: 2016-09-08 Hänvisad: 2016-09-13 Motionstid slutar: 2016-09-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)