Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

Proposition 2017/18:71

Regeringens proposition 2017/18:71

Ett par frågor om kontoföring och

Prop.

clearingverksamhet

2017/18:71

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 januari 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument som gör det möjligt för kontoförande institut att uppdra åt någon annan än ett annat kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister.

I propositionen föreslås även en ändring i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:61) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Genom ändringen förtydligas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-01-23 Bordlagd: 2018-01-23 Hänvisad: 2018-01-24 Motionstid slutar: 2018-02-07
Förslagspunkter (2)