Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper

Proposition 2020/21:46

Regeringens proposition 2020/21:46

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt Prop.
till ersättning för riskgrupper 2020/21:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare en ändring i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen avser att utöka antalet ersättningsberättigade dagar inom de tillfälliga förmånerna viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning, från 90 till högst 184. Det föreslås att medel som motsvarar kostnadsökningen för sjukpenning i förebyggande syfte tillförs berört anslag.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2020/21:46
 

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och anvisar ändrat anslag enligt tabell 1.1.

Riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till en dag.

Tabell 1.1 Specifikation av ändrad ram för utgiftsområde och ändrat anslag 2020

Tusental kronor

3

Prop. 2020/21:46

4

2Ärendet och dess beredning

Enligt riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret (9 kap. 6 § första stycket). En sådan proposition lämnas i anslutning till budgetpropositionen eller den ekonomiska vårpropositionen (tilläggsbestämmelse 9.6.1). Förslag till ändringar i budgeten får dock lämnas vid andra tillfällen om regeringen anser att det finns särskilda skäl (9 kap. 6 § andra stycket).

Spridningen av sjukdomen covid-19 har under kort tid fått mycket stora konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Regeringen har därför vid tio tillfällen under 2020 lämnat extra propositioner med förslag till ändringar i budgeten för 2020. Propositionerna har avsett kreditgarantier till flygföretag (prop. 2019/20:136, bet. 2019/20:FiU52, rskr. 2019/20:188), ett stort antal åtgärder på inkomst- och utgiftssidan för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av coronaviruset (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199–202), kreditgarantier för lån till företag (prop. 2019/20:142, bet. 2019/20:FiU54, rskr.

2019/20:195), åtgärder skatteområdet (prop. 2019/20:151,
bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204), förändringar av arbetslöshets-
försäkringen och reglerna om studiestöd (prop. 2019/20:146,

bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:207–212), ytterligare åtgärder på bl.a. skatteområdet (prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276– 279), ytterligare stöd till hälso- och sjukvården och utbildningsinsatser (prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:293–299), förstärkt stöd för välfärd och företag samt insatser mot smittspridning (prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351–353), ersättning till riskgrupper och kapitalinsatser i statligt ägda företag (prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:361–366) samt förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset (prop. 2020/21:4, bet. 2020/21:FiU32, rskr. 2020/21:7–11).

Regeringen har denna dag även beslutat om en proposition med förslag om ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt om ändrade regler för kostförmån i särskilda fall (prop. 2020/21:45).

Det är av största vikt att samhället fortsatt tar ett gemensamt ansvar för att skydda de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av covid-19. Riksdagen har anvisat medel för viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning med en ersättningsberättigad tid på högst 90 dagar (prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:363). På grund av den fortsatta smittspridningen behöver antalet dagar då ersättning kan lämnas utökas. För vissa ersättningsberättigade individer har tidsgränsen om 90 dagar redan passerat. Utökningen av antalet ersättningsberättigade dagar bör därför genomföras så snart som möjligt. Regeringen anser därför att det finns särskilda skäl för att lämna ett ytterligare förslag till ändring i statens budget för 2020.

Regeringen anser vidare mot bakgrund av vad som ovan anförts att det finns synnerliga skäl för riksdagen att besluta om förkortad motionstid. Regeringen föreslår att motionstiden förkortas till en dag.

3 Ändring i statens budget för 2020 Prop. 2020/21:46
 

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till ändring i statens budget för 2020 med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Ändringen är föranledd av åtgärder som regeringen avser att vidta för att bekämpa spridningen och begränsa dess följdverkningar.

3.1Ändring av statens utgifter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 49 341 977 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering

m.m.ökas med 160 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för bl.a. utgifter för sjukpenning.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget med 1 800 000 000 kronor för att möjliggöra kompensation i form av sjukpenning till försäkrade som får ett karensavdrag och kompensation till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden (prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201). Därefter ökades anslaget efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset med ytterligare 3 456 000 000 kronor, bl.a. till följd av nya bedömningar av hur länge de angivna förändringarna behövde gälla (prop. 2019/20:167,

bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294). Efter förslag i propositionen Vår-  
ändringsbudget för 2020 ökades anslaget med 50 000 000 kronor för att  
täcka utgifter för det införda stödet till egenföretagare (prop. 2019/20:99,  
bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340). Anslaget ökades sedan på nytt  
efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning  
till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder  
med anledning av coronaviruset, och med den komplettering som gjordes  
vid utskottsbehandlingen, med 6 110 000 000 kronor avseende kostnader  
för tillfälligt utvidgad rätt till sjukpenning i förebyggande syfte  
(prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:363). I propositio-  
nen angavs att den tillfälligt utvidgade rätten till förebyggande sjuk-  
penning skulle kunna lämnas i högst 90 dagar. Vidare ökades anslaget i  
propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta  
stöd med anledning av coronaviruset med 1 000 000 000 kronor för att  
förlänga möjligheten till kompensation i form av sjukpenning till för-  
säkrade som får ett karensavdrag samt till kompensation till egenföre-  
tagare för de första 14 dagarna i sjukperioden (prop. 2020/21:4,  
bet. 2020/21:FiU32, rskr. 2020/21:8). 5
     

Prop. 2020/21:46 I propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades vidare anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och anslaget 1:2 Föräldraförsäkring inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, för att möjliggöra en tillfälligt utvidgad rätt till smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning i högst 90 dagar, i syfte att skydda de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp från att smittas av covid-19.

Regeringen har beslutat om förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och om förordningen (2020:583) om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19. De bestämmelser som rör ersättning till s.k. riskgrupper gällde ursprungligen fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 september 2020. Den 24 september 2020 förlängdes dock förordningarnas giltighetstid fram t.o.m. den 31 december 2020.

Det är av största vikt att minska spridningen av covid-19 och att skydda de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp från att smittas av sjukdomen. Rätten till ersättning bör därför utökas till 184 dagar så att ersättning kan lämnas fram t.o.m. den 31 december 2020. Kostnaderna för sjukpenning i förebyggande syfte bedöms öka med 160 000 000 kronor med anledning av den utökade förmånstiden. Kostnaderna för viss smittbärarpenning, som belastar anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, och för viss tillfällig föräldrapenning, som belastar anslaget 1:2 Föräldraförsäkring inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, bedöms dock endast öka ytterst marginellt.

Anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. bör därför ökas med 160 000 000 kronor.

3.2Konsekvenser för statens budget

Det förslag som lämnas i denna proposition innebär att anvisade medel ökar med 0,2 miljarder kronor 2020. Utgiftsökningen försämrar statens finansiella sparande med 0,2 miljarder kronor och ökar statens lånebehov med motsvarande belopp. Detta motsvarar 0,0 procent av BNP.

6

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 november 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Baylan, Hallengren, Andersson, Damberg, Shekarabi, Linde, Ekström, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind, Nordmark

Föredragande: statsråden Andersson, Shekarabi

Regeringen beslutar proposition 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper

Prop. 2020/21:46

7

Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-11-03 Bordlagd: 2020-11-03 Hänvisad: 2020-11-03 Motionstid slutar: 2020-11-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)