Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:146

Regeringens proposition 2019/20:146

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare

Prop.

åtgärder med anledning av coronaviruset

2019/20:146

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 april 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen
covid-19.

Propositionen innehåller förslag om att det ska införas en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vid extraordinära händelser i fredstid kan meddela föreskrifter om att den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-01 Hänvisad: 2020-04-02 Motionstid slutar: 2020-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)