Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Proposition 2021/22:113

Regeringens proposition 2021/22:113

Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad

Prop.

karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt

2021/22:113

evenemangsstöd och andra åtgärder med

anledning av coronaviruset samt kompensation

till hushållen för höga elpriser

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 februari 2022

Magdalena Andersson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19.
Propositionen innehåller även vissa andra förslag som är en följd av oförutsedda händelser och där det finns särskilda skäl att skyndsamt vidta åtgärder.

I propositionen föreslås vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-02-03 Bordlagd: 2022-02-03 Hänvisad: 2022-02-04 Motionstid slutar: 2022-02-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)