Folkbildning

Proposition 1997/98:115

Regeringens proposition

1997/98:115

Folkbildning

Prop.

1997/98:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Carl Tham

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fast att regeringen har samma principiella syn på

folkbildningen som präglade 1991 års riksdagsbeslut om folkbildning

(prop. 1990/91:82, bet. 1990/91:UbU18, rskr. 1990/91:358). Det innebär

bl.a. att riksdag och regering även fortsättningsvis skall lägga fast

övergripande mål och motiv för att bevilja statsbidrag. Inom dessa

gränser skall studieförbund och folkhögskolor själva lägga fast målen för

sin verksamhet.

Det arbete som den statliga utvärderingen av folkbildningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-03-12 Bordläggning: 1998-03-12 Hänvisning: 1998-03-13 Motionstid slutar: 1998-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (18)