Förändrad omvärld - omdanat försvar

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition

1998/99:74

Förändrad omvärld - omdanat försvar

Prop.

1998/99:74

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden och

dess betydelse för Europas och Sveriges säkerhet. Regeringen bedömer

att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska

utvecklingen under 1990-talet fortsätter, även om osäkerheten om

utvecklingen i Ryssland består. Enligt regeringens bedömning ter sig ett

invasionsföretag syftande till ockupation av Sverige inte möjligt att

genomföra under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har en

grundläggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-03-08 Bordläggning: 1999-03-09 Hänvisning: 1999-03-10 Motionstid slutar: 1999-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (18)
Följdmotioner (24)