Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Proposition 2019/20:22

Regeringens proposition 2019/20:22

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Prop.

2019/20:22

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Isabella Lövin (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken för att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/98/EG) av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet).

En ny bestämmelse införs som innebär att en sådan verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kap. miljöbalken. Vad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Bordlagd: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-02 Motionstid slutar: 2019-10-16
Förslagspunkter (1)