Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

Proposition 2021/22:150

Regeringens proposition 2021/22:150

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas

Prop.

och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

2021/22:150

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2022

Magdalena Andersson

Karl-Petter
Thorwaldsson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Att driva på klimatomställningen är en av regeringens prioriterade frågor. Sverige ligger långt framme i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Vårt land ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen, men också visa omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter. Som en del i arbetet med att genomföra det klimatpolitiska ramverket behöver
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-15 Bordlagd: 2022-03-15 Hänvisad: 2022-03-16 Motionstid slutar: 2022-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.