Förenklade redovisningsregler, m.m.

Proposition 2005/06:116

Förenklade redovisningsregler, m.m.

Regeringens proposition 2005/06:116

Förenklade redovisningsregler, m.m.

Prop.

2005/06:116

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 2006

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om ändringar i bl.a. reglerna om bokfö- ringsskyldighet för mindre företag. Reglerna om löpande bokföring, års- bokslut, årsredovisning och arkivering föreslås bli enklare. Detta sker genom att befintliga bestämmelser ändras eller upphävs samt genom att mera komplicerade bestämmelser blir tillämpliga endast på större före- tag. Till kategorin större företag skall hänföras såväl noterade företag som finansiella företag oavsett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-03 Bordläggning: 2006-03-06 Hänvisning: 2006-03-07 Motionstid slutar: 2006-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)