Regeringens proposition 2019/20:165

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Prop. 2019/20:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 maj 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.

1

Prop. 2019/20:165 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om  
    yrkesförarkompetens .......................................................... 4
  2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om  
    yrkesförarkompetens .......................................................... 5
3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 6
4 Bakgrund........................................................................................... 6
5 Ett bemyndigande om förlängd giltighetstid och vissa  
  undantag ............................................................................................ 7
6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................... 10
7 Konsekvenser.................................................................................. 11
8 Författningskommentar................................................................... 13
  8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1157) om  
    yrkesförarkompetens ........................................................ 13
  8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1157) om  
    yrkesförarkompetens ........................................................ 14
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian .................................... 15
Bilaga 2 Promemorians lagförslag.................................................. 16
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ................................. 18
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ............................................ 19
Bilaga 5 Lagrådets yttrande............................................................ 21
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 maj 2020............. 22

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2019/20:165

Regeringens förslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen beslutar om att förkorta motionstiden till fyra dagar.

3

Prop. 2019/20:165 2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

6 kap.

3 §1

En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid

utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:  
1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller    
2. annat bevis om yrkes- 2. annat bevis om yrkes-
kompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och kompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och
handling som styrker förarens handling som styrker förarens
identitet.     identitet.    

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för kontroll.

13 kap.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

4 1 Senaste lydelse 2014:743.

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska upphöra att gälla.

1.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

2.De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.

Prop. 2019/20:165

5

Prop. 2019/20:165 3 Ärendet och dess beredning

Den 24 april 2020 remitterades promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis, som tagits fram i Infrastrukturdepartementet. I promemorian lämnas förslag på en ändring av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren och en sammanställning av dem finns tillgängliga i Infrastrukturdepartementet (dnr I2020/01230).

I propositionen behandlas promemorians förslag.

Det är mycket angeläget att regeringen skyndsamt ges möjlighet att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och undantag från kravet på sådana. Regeringen föreslår därför att riksdagen beslutar om förkortad motionstid för följdmotioner till propositionen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 30 april 2020 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

I propositionen finns också ett förslag om en ändring i 6 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, som föranleds av ett förbiseende i propositionen Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet (prop. 2019/20:112). Den ändringen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över det förslaget.

4 Bakgrund

Spridning av det virus som orsakar covid-19

På grund av spridningen av det virus som orsakar covid-19 befinner sig Sverige och omvärlden i en mycket svår situation och måste planera för extraordinära åtgärder. Covid-19 är en allvarlig sjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång. Viruset sprids mycket snabbt och Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Den extraordinära situationen har visat att det skyndsamt måste säkerställas att alla adekvata åtgärder kan vidtas. Detta gäller inte bara för att kunna förhindra eller minska spridning utan också för att minska de negativa effekter som en spridning av viruset kan få för viktiga samhällsfunktioner och för människors liv och hälsa.

Lagen om yrkesförarkompetens

  Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens innehåller bestämmelser om
6 grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför trans-
 

porter med vissa motorfordon samt bestämmelser om utbildning för att få Prop. 2019/20:165 sådan kompetens. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG. Lagen om yrkesförarkompetens är i huvudsak tillämplig på förare som är medborgare i en EES-stat och som utför gods- eller persontransporter som kräver körkortsbehörigheter C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488). Lagen om yrkesförarkompetens innefattar också vissa undantag för förare av vissa fordon.

För att få utföra gods- eller persontransporter ska föraren enligt huvudregeln ha ett yrkeskompetensbevis. För att få beviset krävs antingen grundläggande kompetens eller fortbildning och att de ålderskrav som finns är uppfyllda (3 kap. 1 och 3–7 §§ lagen om yrkesförarkompetens). Förare med s.k. hävdvunnen rättighet undantas från kravet att ha yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens. Enligt 4 kap. 1 § lagen om yrkesförarkompetens gäller som huvudregel att en förare förvärvar grundläggande kompetens genom att delta i en grundutbildning. En möjlighet till förkortad grundutbildning finns också. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov. Vid godkänt resultat på provet ska ett yrkeskompetensbevis utfärdas. En förare som har förvärvat grundläggande kompetens och en förare med s.k. hävdvunnen rättighet ska med vissa intervaller genomgå fortbildning hos utbildningsanordnare som får bedriva sådan fortbildning. Intervallerna framgår av 5 kap. 2–6 §§ lagen om yrkesförarkompetens.

I 6 kap. lagen om yrkesförarkompetens finns ytterligare regler om yrkeskompetensbevis. Transportstyrelsen ska utfärda yrkeskompetensbevis till en förare som genomgått föreskriven grundutbildning eller fortbildning, om denne har giltigt körkort med den körkortsbehörighet som yrkeskompetensbeviset avser. Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag då det utfärdades.

Den 29 april 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till förordning som bl.a. tar sikte på frågor om förlängning av yrkeskompetensbevis. Det är för närvarande oklart när förordningen kan komma att antas eller vilket dess slutliga innehåll blir.

5Ett bemyndigande om förlängd giltighetstid och vissa undantag

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag ska bara få avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och ska inte få gälla längre än sex månader.

7

Prop. 2019/20:165 Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.
  Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker eller har i
  huvudsak inga invändningar mot promemorians förslag. Några remiss-
  instanser ger uttryck för att den lagtekniska konstruktionen är svårtydd.
  Skälen för regeringens förslag: I den rådande situationen med sprid-
  ning av det virus som orsakar covid-19 har det framkommit att det kan
  uppstå praktiska svårigheter att bedriva de fortbildningar som krävs för att
  upprätthålla yrkesförarkompetens. Svårigheterna är bl.a. förknippade med
  vissa av de åtgärder som vidtas eller kan komma att vidtas för att hindra
  smittspridningen. Det kan därför befaras uppkomma brister i tillgången till
  fortbildning och svårigheter att bedriva sådan klassrumsundervisning som
  krävs.
  Transportföretagen, vars medlemmar innefattar Transportindustriför-
  bundet, Biltrafikens arbetsgivarförbund och Bussföretagen, för i kontakter
  med regeringen fram att en utökad möjlighet till distansutbildning eller en
  förlängd giltighetstid för existerande yrkeskompetensbevis skulle kunna
  lösa problemen. Distansundervisning skulle medföra att förare kan slutföra
  sin kurs från hemmet och inte behöver träffas i grupp. En förlängning av
  giltighetstiden skulle flytta fram tiden för när en fortbildning måste
  genomföras för de förare vars kompetensbevis upphör att gälla i närtid.
  Transportarbetareförbundet framför liknande synpunkter. Sveriges Trafik-
  utbildares Riksförbund och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljö-
  nämnd framför önskemål om utökade möjligheter till distansutbildning.
  Enligt Transportstyrelsens bedömning kommer omkring 35 000 yrkes-
  kompetensbevis att upphöra att gälla fram till den 31 december 2020, om
  ingen fortbildning genomförs. En förhållandevis stor del av dessa bevis
  löper ut under perioden den 1 mars 2020 till den 31 maj 2020. Vidare ska
  enligt Transportstyrelsens beräkningar närmare 105 000 förare, företrädes-
  vis lastbilsförare, genomföra sin fortbildning för att förlänga sina yrkes-
  kompetensbevis under 2021. Att det rör sig om så pass många bevis som
  ska förnyas under 2020 och 2021 beror till stor del på övergångsregler som
  tillämpades vid genomförandet av EU-reglerna om yrkesförarkompetens.
  Den 23 maj 2020 ska Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
  2018/645 av den 18 april 2018 om ändring av direktiv 2003/59/EG om
  grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon
  för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort
  (fortsättningsvis ändringsdirektivet) senast vara genomfört. Därigenom
  införs vissa möjligheter till distansutbildning. När det gäller fortbildningar
  är möjligheten begränsad till en viss del av det antal timmar som krävs.
  Vissa av de åtgärder och rekommendationer som förekommer med
  anledning av smittspridningen eller som kan bli aktuella i framtiden kan
  antas få negativa konsekvenser för personer som arbetar som förare av
  fordon där krav på yrkeskompetensbevis gäller. Dessa förare kan förlora
  rätten att framföra sådana fordon på grund av bristande tillgänglighet till
  nödvändig fortbildning. Detta kan på sikt leda till allvarliga störningar
  eller en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhälls-
  funktioner och därmed i förlängningen en risk för människors liv och
  hälsa. Situationen måste därför åtgärdas.
  Det bör införas ett bemyndigande som ger regeringen möjlighet att
  meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetens-
8 bevis. Bemyndigandet ska kunna användas till att meddela föreskrifter

som innebär att yrkeskompetensbevis ska gälla under ytterligare en tid från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Lösningen att införa ökade möjligheter till distansutbildning skulle i och för sig också kunna bidra till att lösa situationen, men den leder inte till ett lika säkert resultat och behöver under alla förhållanden inte regleras i lag. Antalet timmar för distansutbildning är också begränsat i ändringsdirektivet. Det är också vanskligt att bedöma om förberedelserna för distansutbildning, som visserligen pågår med anledning av ändringsdirektivet, är så långt komna att åtgärden med tillräcklig grad av säkerhet skulle leda till önskat resultat.

Fråga uppkommer om vad som bör gälla sådana yrkeskompetensbevis vars giltighet löper ut kort tid innan den nu aktuella lagändringen kan träda i kraft. Giltighetstiden för sådana bevis kommer alltså att ha löpt ut vid tiden för ikraftträdandet och är därför inte möjlig att förlänga. Av samma skäl som angetts ovan bör det i dessa fall vara möjligt att göra ett undantag från skyldigheten från kravet på yrkeskompetensbevis för att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter. Sådana undantag bör enbart få avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020. Genom att sätta en gräns för hur länge sedan beviset får ha löpt ut kan de intressen som motiverar kraven i lagen om yrkesförarkompetens upprätthållas på ett godtagbart sätt även i den rådande situationen. Ett undantag ska inte heller få gälla längre än sex månader.

Remissutfallet indikerar att skillnaden mellan de nu nämnda situationerna är svårtydd. Det bör därför framhållas att det är frågan om två olika fall. Det första fallet gör det möjligt att förlänga giltighetstiden för ett bevis som upphör att vara giltigt från och med den 1 juni 2020. Det andra avser i stället situationen där ett bevis giltighetstid löpt ut före den 1 juni 2020. Då kan regeringen inte meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider men kan däremot meddela undantag från lagens krav på yrkeskompetensbevis enligt 3 kap. 1 § lagen om yrkesförarkompetens. Sådana undantag kan alltså bara gälla bevis som löpt ut under den tidsperiod före lagens ikraftträdande som anges ovan.

En förare vars yrkeskompetensbevis förlängts kommer att omfattas av skyldigheten enligt 6 kap. 3 § första stycket 1 lagen om yrkesförarkompetens. Kravet innebär att föraren vid utförandet av transporten ska medföra ett giltigt yrkeskompetensbevis och är straffsanktionerat enligt 11 kap. 2 § första stycket i samma lag. Skyldigheten kommer att kunna uppfyllas med det tidigare utfärdade och sedermera förlängda yrkeskompetensbeviset.

En förare vars yrkeskompetensbevis löpt ut före ikraftträdandet och som därför i stället kan komma att undantas från kraven på att inneha ett bevis kommer däremot inte att träffas av kravet i 6 kap. 3 § och därför inte heller av straffsanktionen i 11 kap. 2 § första stycket lagen om yrkesförarkompetens. Detta följer av att föraren inte är skyldig att inneha ett giltigt bevis på grund av undantaget från detta krav. I fall som omfattas av ett föreskrivet undantag aktualiseras av naturliga skäl heller inte något straffansvar enligt 11 kap. 1 § samma lag, som avser den som utför transporter utan att vara berättigad till det. En förare som vid poliskontroll påstår att han eller hon omfattas av en föreskrift om undantag kan styrka det genom att medföra det tidigare beviset. Om så inte sker, får i stället

Prop. 2019/20:165

9

Prop. 2019/20:165 saken utredas vid en efterföljande förundersökning. Den praktiska nackdel för polisens kontroller som detta innebär får anses uppvägas av det begränsade antal fall som situationen kan antas uppstå och det starka intresset av att kunna meddela undantag av det nu aktuella slaget.

Förslaget är inte förenligt med ordalydelsen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG, men den nu rådande situationen kring smittspridningen var förstås inte förutsedd när direktivet antogs. Under rådande förhållanden är detta tillfälliga avsteg från direktivet motiverat.

  6 Ikraftträdande- och
    övergångsbestämmelser
   
  Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 juni 2020
  och den ska upphöra att gälla den 1 december 2020.
    Förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis ska dock
  fortsätta att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av
  november 2020.
    Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.
  Promemorians förslag till övergångsbestämmelse behandlar också
  föreskrifter om undantag.
    Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker eller har i
  huvudsak inga invändningar mot promemorians förslag. Några remiss-
  instansers synpunkter och kommentarer ger uttryck för att över-
  gångsregeln är svårtydd.
    Skälen för regeringens förslag: Med anledning av den pågående och
  snabba spridningen av det virus som orsakar covid-19 bör det snarast
  säkerställas att adekvata åtgärder kan vidtas för att förebygga och minska
  de negativa effekter som spridning av viruset kan få för viktiga
  samhällsfunktioner och därmed för människors liv och hälsa. Det är alltså
  viktigt att den föreslagna lagändringen träder i kraft så snart som möjligt.
  Det föreslås därför att lagen ska träda i kraft den 1 juni 2020. De
  bemyndiganden som nu föreslås är motiverade av den rådande situationen
  och bör därför ha en begränsad giltighetstid. De bör gälla i sex månader.
    Fråga uppkommer om giltigheten av förlängningar efter det att bemyn-
  digandet upphört att gälla. Om ett yrkeskompetensbevis upphör att gälla
  mindre än sex månader innan bemyndigandet upphör att gälla bör en
  förlängning likafullt gälla efter utgången av november 2020 under
  förutsättning att förlängningen inte överstiger sex månader. Det bör därför
  införas en övergångsregel som innebär att de förlängningar av giltighets-
  tiden som följer av sådana föreskrifter som meddelats fortsätter att gälla
  för det fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020. Detta
10 ska dock inte innebära att förlängningar kan gälla utan tidsbegränsning. En
   

sådan begränsning följer dock av att bemyndigandets lydelse sätter tids- Prop. 2019/20:165 gränser för hur långa förlängningar som kan föreskrivas.

Någon övergångsregel som tar sikte på föreskrifter om undantag bör inte införas, eftersom sådana undantag inte bör överstiga sex månader. Detta torde medföra att regeln blir mindre svårtydd i jämförelse med promemorians lagförslag.

7 Konsekvenser

Författningsförslaget ger regeringen en möjlighet att vidta åtgärder som  
bedöms bidra till att mildra störningar av vissa samhällsviktiga transporter.  
Det ger transportföretagen och enskilda möjlighet att flytta fram en  
förväntad utbildningsåtgärd och därmed även kostnaden för utbildning av  
sin personal.  
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) förordar en möjlighet till  
distansundervisning och att den införs så snart som möjligt. STR  
framhåller att det i nuläget endast rört sig om normala avhopp från  
planerade utbildningar. Det gäller främst bussidan, där många förare  
permitterats eller sagts upp. STR vittnar även om att vissa utbildningsorter  
har fått genomföra extrakurser. Detta beror på att många åkerier anmäler  
sina förare på grund av att de märker en nedgång i konjunkturen och nu  
passar på att utbilda sina anställda. På vissa orter märker man även att  
personer från andra branscher anmäler önskemål om att få gå en  
fortbildning med motiveringen att de permitterats från sina ordinarie jobb  
och nu vill skapa möjlighet att kunna söka ett jobb inom transport-  
branschen. STR påpekar att läget snabbt kan förändras och ser därmed en  
risk att flera trafikskolor och utbildare slås ut om förlängningsperioden blir  
lång. Riksförbundet ser även en risk för att tillgång på utbildningsplatser  
kommer att vara begränsad under senare delen av 2020 och 2021.  
Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd delar STR:s syn i stort  
och upplever ungefär samma situation. De har ännu inte märkt av någon  
större nedgång i antalet deltagare till sina kurser.  
Även andra utbildningsföreträdare vittnar om samma bild som STR. Det  
rör sig framför allt om bussföretag som bokar av utbildningsplatserna för  
sina förare. Företagen har redan märkt av en kraftig nedgång på beställ-  
ningar och kan i nuläget inte ta en utbildningskostnad. Flera bolag har även  
varit tvungna att permittera sina förare eller gått i konkurs.  
I 3 kap. 2 § lagen om yrkesförarkompetens framgår att förare som hade  
högre behörigheter vid lagens ikraftträdande fick hävdvunna rättigheter. I  
stället för att förare genomgår en grundutbildning anges det i 5 kap. 3 § att  
förare som har en hävdvunnen rätt ska genomgå sin första fortbildning  
inom sju år från den dag som lagen började tillämpas. Lagen började  
tillämpas den 10 september 2008 på förare som utför persontransporter  
med fordon som kräver förarbehörighet D eller DE och den 10 september  
2009 på förare som utför godstransporter med fordon som kräver  
behörigheterna C och CE. Effekten av övergångsregeln blev att förare med  
hävdvunnen rätt väntade med att gå sin fortbildning tills de var inne på det  
sjunde året, alltså 2015. Det året utfärdades 37 819 yrkeskompetensbevis, 11
 

Prop. 2019/20:165 vilket var dubbelt så många som normalt. Under 2016 skulle förare av godstransporter med hävdvunnen rätt genomgå sin första fortbildning, vilket resulterade i 103 678 utfärdade yrkeskompetensbevis. Under perioden 2017–2019 utfärdades 13 000–18 000 bevis per år.

Transportstyrelsen förväntar sig att utfärda cirka 40 000 yrkeskompetensbevis under 2020 samt cirka 105 000 under 2021. Det innebär även att det kommer att vara högt tryck på utbildningsbranschen under 2021. Styrelsen förordar därför en kortare förlängningsperiod på högst sex månader för de yrkeskompetensbevis som löper ut under våren 2020. En för lång förlängningsperiod kan skapa problem med tillgång till utbildningsplatser längre fram.

Vid bedömning av lämplig åtgärd bör det därför beaktas vad en förlängd giltighetstid medför. Det gäller framför allt att överväga vilka positiva effekter en förlängd giltighetstid får för viktiga samhällstransporter och för transportföretagen. Men det bör även övervägas vilka effekter och konsekvenser åtgärden får för utbildningsanordnare på kort och lite längre sikt. Utbildningsanordnare kan antas märka av ett minskat antal deltagare till sina planerade utbildningar. För vissa skolor och utbildare kan det leda till betydande negativa ekonomiska konsekvenser genom att intäkter tillfälligtvis förskjuts i tiden. För perioden den 1 mars 2020 till 31 oktober 2020 beräknas ca 28 000 förare senast ha genomfört sin fortbildning. Det motsvarar en total utbildningskostnad motsvarande ca 55 miljoner kronor för perioden. En förlängd giltighetstid kan längre fram även leda till större belastningar på trafikskolor och utbildningscenter men också leda till en brist på utbildningsplatser. En kortare förlängningsperiod torde få en mindre påverkan på utbildningsanordnares verksamhet och ekonomi. Däremot torde en längre förlängningsperiod få negativa konsekvenser för utbildningsanordnares ekonomi samt även möjligheten att framöver genomföra en fortbildning inom den förlängda giltighetstiden. Detta beror till största delen på att tillgången på utbildningsplatser troligen kommer att vara begränsad under slutet av 2020 och under 2021, då en stor grupp av främst förare med behörigheterna C och CE ska förnya sina yrkeskompetensbevis. En längre förlängningsperiod kan även öka risken för att mindre skolor och utbildningscenter slås ut av ekonomiska skäl. Det skulle ytterligare öka risken för en stor brist på utbildningsplatser innan den förlängda giltighetstiden upphör.

Det har inte med exakthet gått att beräkna vilka samhällsekonomiska besparingar en förlängd giltighetstid medför. I stort torde dock en ökad risk för smittspridning samt en ökad risk för störningar i samhällsviktiga transporter medföra större samhällsekonomiska kostnader än den tillfälliga förskjutningen av förväntade intäkter som en förlängd giltighetstid medför för utbildningsanordnare. Regeringen har samtidigt vidtagit flera generella åtgärder för att lindra effekterna för de företag och enskilda som drabbas av effekterna av covid-19.

Polismyndigheten kommer att påverkas marginellt genom informationsinsatser till de polismän och bilinspektörer som utför trafikkontroller i fråga om det förändrade regelverket. Polismyndighetens kostnader ryms inom befintliga anslagsramar. Förslaget bedöms inte påverka trafiksäkerheten.

12

8 Författningskommentar Prop. 2019/20:165
8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen  
  (2007:1157) om yrkesförarkompetens  

6 kap.

3 § En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

1.ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller

2.annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och handling som styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för kontroll.

Paragrafen innehåller regler om att förare ska medföra bevis om yrkeskompetens vid utförandet av transporter.

I första stycket 2 ändras en felaktig hänvisning till att rätteligen avse 13 kap. 1 § punkt 5.

13 kap.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Paragrafen, som är ny, innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Bemyndigandet i första stycket innebär att regeringen får meddela föreskrifter om förlängning av giltighetstider för yrkeskompetensbevis. Frågan om giltighetstid regleras i 6 kap. 1 § fjärde stycket. Föreskrifterna kan innebära att yrkeskompetensbevis ska gälla under ytterligare en tid från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. Förlängningen får dock inte gälla längre än sex månader. Föreskriften får alltså inte innebära att ett yrkeskompetensbevis gäller längre tid än sex månader från det datum det annars skulle ha löpt ut. Frågan om giltighetstid efter det att bemyndigandet upphört att gälla behandlas i avsnitt 8.2.

Bemyndigandet i andra stycket innebär att regeringen kan meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Dessa föreskrifter kan innebära undantag för förare som haft ett giltigt yrkeskompetensbevis som förlorat sin giltighet en kortare tid innan det nya bemyndigandet trätt i kraft. Ett undantag innebär att en sådan förare får utföra sådana transporter som omfattas av lagen om yrkesförarkompetens trots avsaknaden av ett yrkeskompetensbevis. Ett undantag får inte gälla längre än sex månader från det att undantaget börjar gälla och kan under alla förhållanden inte gälla efter det att paragrafen upphört att gälla, jfr avsnitt 8.2.

13

Prop. 2019/20:165 Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 1 juni 2020. Övervägandena finns i avsnitt 6.

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

2.De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.

Genom lagen upphör 13 kap. 3 § att gälla. Det innebär alltså att 13 kap. 3 § har begränsad giltighetstid. Övergångsbestämmelsen behandlar viss giltighet av förlängningar som sträcker sig efter det att paragrafen upphävts men som meddelats dessförinnan. Övervägandena finns i avsnitt 6.

14

Sammanfattning av promemorian

Prop. 2019/20:165 Bilaga 1

Promemorian innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkesförarkompetens. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

15

Prop. 2019/20:165 Promemorians lagförslag
Bilaga 2  

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska införas en ny paragraf, 13 kap 3 §, av följande lydelse.

13 kap.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Sådana föreskrifter får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

16

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska upphöra att gälla.

1.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

2.De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis och de undantag från kravet på yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla för det fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.

Prop. 2019/20:165 Bilaga 2

17

Prop. 2019/20:165 Förteckning över remissinstanserna
Bilaga 3  
  Följande remissinstanser har inkommit med svar: Förvaltningsrätten i
  Göteborg, Lantbrukarnas Riksförbund, Polismyndigheten, Svenska Trans-
  portarbetareförbundet, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, Sveriges
  Åkeriföretag, Transportföretagen, Transportstyrelsen och Åklagar-
  myndigheten.
  Justitieombudsmannen och Regelrådet har avstått från att yttra sig.
  Följande remissinstanser har inte svarat: Svenska Kommunalarbetare-
  förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner och Transportfackens
  Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

18

Lagrådsremissens lagförslag Prop. 2019/20:165
  Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13kap. 3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

19

Prop. 2019/20:165

Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska upphöra att gälla.

1.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

2.De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.

20

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-05-04

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill Askersjö och Sten Andersson

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Enligt en lagrådsremiss den 30 april 2020 har regeringen (Infrastrukturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

2.lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tommie Börjesson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 2019/20:165 Bilaga 5

21

Prop. 2019/20:165

Infrastrukturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 maj 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko

Föredragande: statsrådet Eneroth

Regeringen beslutar proposition Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

22