Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Proposition 2020/21:195

Regeringens proposition 2020/21:195

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Prop. 2020/21:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 maj 2021

Morgan Johansson

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om ändringar av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar
covid-19.
Det föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis.

Lagändringarna föreslås ske på så sätt att en lag om upphävande av ett tillfälligt bemyndigande utgår och ersätts med en ny lag om upphävande men med ett senare ikraftträdande, den 1 januari 2022.

1

Prop. 2020/21:195 Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-05-18 Bordlagd: 2021-05-18 Hänvisad: 2021-05-19 Motionstid slutar: 2021-06-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)