Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Proposition 2020/21:80

Regeringens proposition 2020/21:80

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Prop. 2020/21:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 januari 2021

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar
covid-19.
Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och upphöra att gälla den 1 augusti 2021.

1

Prop. 2020/21:80

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2021-01-08 Bordlagd: 2021-01-08 Hänvisad: 2021-01-12 Motionstid slutar: 2021-01-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)