Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Proposition 2020/21:41

Regeringens proposition 2020/21:41

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att Prop.
underlätta genomförandet av bolags- och 2020/21:41
föreningsstämmor  

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 oktober 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftar till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället föreslås det i denna proposition att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2021.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2020/21:41
 

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

3

Prop. 2020/21:41 2 Förslag till lag om fortsatt giltighet av
 

lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Härigenom föreskrivs att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla till utgången av 2021.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2020/21:41
 
Den 2 oktober 2020 gav Justitiedepartementet ett antal myndigheter och  
organisationer tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Förlängning  
av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och  
föreningsstämmor. Promemorians förslag stämmer överens med lagför-  
slaget i denna proposition. En förteckning över de som gavs tillfälle att  
lämna synpunkter finns i bilaga 1. De synpunkter som lämnades finns  
tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2020/03446).  
Lagrådet    
I propositionen föreslås det att giltighetstiden för lagen (2020:198) om  
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och för-  
eningsstämmor förlängs till utgången av 2021. Förslaget är författnings-  
tekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle  
sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.  
4 Den tillfälliga lagen  
Spridningen av det virus som orsakar covid-19 har under kort tid fått  
mycket stora konsekvenser för samhället. Världshälsoorganisationen dekla-  
rerade den 11 mars 2020 att utbrottet av sjukdomen är en pandemi. Rege-  
ringen har både före och efter det datumet vidtagit en rad åtgärder för att  
hindra smittspridningen. Redan den 1 februari 2020 beslutades förordning-  
en (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om  
allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på infektion med  
2019-nCoV, dvs. den sjukdom som nu benämns covid-19. I mars 2020  
införde regeringen ett förbud mot att hålla större allmänna samman-  
komster och offentliga tillställningar. Från och med den 12 mars gick  
gränsen vid 500 deltagare men från och med den 29 mars sänktes gränsen  
till 50 deltagare, se 1 § förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla  
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  
Regeringen har också, i nära dialog med partierna i riksdagen, tagit  
initiativ till en rad åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska kon-  
sekvenserna av virusutbrottet för svenska företag och deras anställda.  
Exempel på sådana åtgärder är sänkta arbetsgivaravgifter, slopat sjuklöne-  
ansvar samt införande av ett omställningsstöd till företag och ett stöd till  
egenföretagare vid sjukfrånvaro.  
Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av  
bolags- och föreningsstämmor syftar till att underlätta genomförandet av  
stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar  
covid-19 minimeras (se 1 § och prop. 2019/20:143). Lagen trädde i kraft den  
15 april 2020 och innebar inledningsvis att företagen fick en ökad möjlig-  
het att använda sig av bl.a. insamling av fullmakter och poströstning vid  
en stämma. Efter lagändringar som trädde i kraft den 18 maj 2020 gör lagen  
det också möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra  
bolagsrespektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande (se prop. 5
 
Prop. 2020/21:41 2019/20:163). Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas antingen
  genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller
  genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar i stämman enbart genom
  poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare
  och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.
  Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020. Med anledning av den
  rådande situationen, där åtgärder för att begränsa smittspridningen fort-
  farande är nödvändiga, finns det anledning att nu överväga om den till-
  fälliga lagen behöver förlängas.
  5 Lagens giltighetstid bör förlängas
   
  Regeringens förslag: Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta
  genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska fortsätta att gälla
  till utgången av 2021.
     
    Förslaget i promemorian överensstämmer med regeringens.
    Synpunkter på förslaget: De allra flesta myndigheter och organisa-
  tioner som yttrar sig tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.
  Sveriges Aktiesparares Riksförbund tillstyrker att giltighetstiden för lagen
  förlängs, utom såvitt avser möjligheten att hålla stämma med enbart
  poströstning.
    Några organisationer vill se förändringar av den tillfälliga lagen. Villa-
  ägarnas Riksförbund och Riksförbundet Enskilda Vägar efterfrågar en lag-
  reglering av möjligheterna till poströstning för samfällighetsföreningar.
  Stockholms Kooperativa Bostadsförening efterfrågar bestämmelser som
  medger automatisk förlängning av fullmäktiges mandattid, för det fall att
  personval inte kan genomföras på grund av risken för smittspridning.
  Föreningen vill även slopa de regler i den tillfälliga lagen som innebär att
  en fortsatt stämma i vissa fall inte får hållas med enbart poströstning.
  Bostadsrättsägarnas Riksförbund föreslår att styrelsen i en bostads-
  rättsförening ska vara skyldig att kalla till en årsstämma med möjlighet att
  delta både i fysisk form och genom elektronisk uppkoppling, om minst
  10 procent av medlemmarna kräver det. Bostadsrättsägarnas Riksförbund
  anser dessutom att Boverket ska kunna granska bl.a. hur styrelsen har
  utformat kallelsen och dagordningen samt hur stämmoresultatet har
  fastställts vid en stämma där det har förekommit poströstning.
    Skälen för regeringens förslag: I Sverige och i resten av världen fort-
  sätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. Spridningen av
  viruset bedöms även i fortsättningen få betydande konsekvenser för sam-
  hället. Det är därmed av stor betydelse att bolags- och föreningsstämmor,
  så länge det rådande läget består, kan genomföras på ett sådant sätt att
  risken för smittspridning minimeras.
    Den tillfälliga lagens möjligheter att minimera det fysiska deltagandet i
  bolags- och föreningsstämmor har tillämpats mycket brett och lagen har
  därmed fått avsedd effekt. Bolag och föreningar verkar i allmänhet inte ha
  upplevt några allvarliga svårigheter vid tillämpningen av lagen. Det finns
6 inga uppgifter om att lagen har kunnat utnyttjas för ekonomisk brottslighet.
   

Möjligheten att hålla en stämma med enbart poströstning kan ha bidragit Prop. 2020/21:41 till att öka konfliktnivån i vissa bostadsrättsföreningar och medlemmar i

ett antal föreningar har haft synpunkter på styrelsens hantering av förfarandet. Detta framförs bl.a. av Bostadsrättsägarnas Riksförbund. Det har dock inte framkommit att det finns något mer allmänt problem eller att det finns stora svårigheter att tolka och tillämpa lagen. Bostadsrättsorganisationerna har dessutom tagit fram särskilda råd och rekommendationer för hur lagen bör tillämpas.

Det kan också framhållas att ett stämmobeslut som har tillkommit i strid med lag under vissa förutsättningar kan klandras genom att en aktieägare eller medlem för talan mot beslutet i domstol. Bolagsverket ska också vägra registrering av ett beslut som inte har tillkommit i behörig ordning.

Enligt regeringens mening är de tillämpningssvårigheter som har förekommit i enstaka fall inte av sådan karaktär att de i sig motiverar att giltighetstiden för lagen inte förlängs. Det finns inte skäl att göra någon annan bedömning i fråga om möjligheten att hålla stämma med enbart poströstning.

Det har enligt regeringens mening inte heller framkommit tillräckliga skäl för att införa en sådan – relativt omfattande – lagreglering för samfällighetsföreningar som Villaägarnas Riksförbund och Riksförbundet Enskilda Vägar efterfrågar (jfr motsvarande bedömning i prop. 2019/20:163 s. 24). Detsamma gäller sådana bestämmelser som Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Bostadsrättsägarnas Riksförbund efterfrågar.

Regeringen föreslår därför att lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska fortsätta att gälla en period även efter den 31 december 2020. Både aktiebolag och ekonomiska föreningar ska hålla ordinarie bolagsrespektive föreningsstämma (årsstämma) senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. För merparten av landets bolag och föreningar innebär det att årsstämman måste hållas senast den sista juni, med möjlighet att hålla fortsatt stämma ytterligare en tid därefter. Giltighetstiden för lagen behöver med marginal omfatta hela denna period. Det föreslås därför att giltighetstiden förlängs till utgången av 2021.

6Konsekvenser av förslaget

En förlängning av giltighetstiden för lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor till utgången av 2021 innebär bl.a. att det under ytterligare ett år kommer att vara enklare för aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa andra företag att genomföra sina stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 kan minimeras.

De konsekvenser av lagstiftningen som beskrivs i propositionerna Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (prop. 2019/20:143 s. 16 f.) och Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (prop. 2019/20:163 s. 25 f.) kvarstår under den tid som lagen förlängs.

7

Prop. 2020/21:41 Bilaga 1

8

Förteckning över myndigheter och organisationer som getts tillfälle att lämna synpunkter

Följande myndigheter och organisationer, som har getts tillfälle att lämna synpunkter, har yttrat sig: Bolagsverket, Bostadsrätterna, Ekobrottsmyndigheten, Euroclear Sweden AB, FAR, Fastighetsägarna Sverige, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Företagarna, HSB Riksförbund, Institutionella Ägares Förening, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Polismyndigheten, Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), Revisorsinspektionen, Riksbyggen, Sparbankernas Riksförbund, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), Svensk Försäkring, Svensk Kooperation, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Tjänstepensionsförbundet och Villaägarnas Riksförbund.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Stim och Unga Aktiesparare har getts tillfälle att yttra sig, men har avstått från att göra det.

Yttranden har även inkommit från Bostadsrättsägarnas Riksförbund och ett antal privatpersoner.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 oktober 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Eneroth, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind, Hallberg, Micko

Föredragande: statsrådet Johansson

Regeringen beslutar proposition 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Prop. 2020/21:41

9

Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-22 Bordlagd: 2020-10-22 Hänvisad: 2020-10-23 Motionstid slutar: 2020-11-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)