Förstärkt skydd för franchisetagare

Proposition 2005/06:98

Regeringens proposition 2005/06:98

Förstärkt skydd för franchisetagare

Prop.

2005/06:98

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2006

Bosse Ringholm

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka en blivande franchisetagares ställning i de förhandlingar och diskussioner som föregår undertecknandet av ett franchiseavtal.

I propositionen lämnas förslag till en lag om franchisegivares informationsskyldighet. Enligt lagen skall en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås lämna franchisetagaren information om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med hänsyn till omständigheterna. Informationen skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-02-23 Bordläggning: 2006-02-23 Hänvisning: 2006-02-24 Motionstid slutar: 2006-03-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)