Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Proposition 2010/11:127

Regeringens proposition 2010/11:127

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella

Prop.

militära insatsen i Libyen

2010/11:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 juni 2011

Jan Björklund

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 90 dagar för fortsatt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen i enlighet med beslut i Förenta nationernas säkerhetsråd. Det planerade svenska bidraget utgörs av flygstridskrafter och stödresurser. Vidare föreslås att det ska finnas möjlighet att bidra med resurser för marina bordningsinsatser och informationsoperationer.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-06-09 Bordläggning: 2011-06-09 Hänvisning: 2011-06-10 Motionstid slutar: 2011-06-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)