Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Proposition 2012/13:155

prop 2012/13 155

Regeringens proposition 2012/13:155

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Prop.

2012/13:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010
(AIFM-direktivet).

Direktivet innebär att det införs en harmoniserad reglering inom Euro- peiska ekonomiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-05-13 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14 Motionstid slutar: 2013-05-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (26)