Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Proposition 2015/16:186

Regeringens proposition 2015/16:186

Gemensamma standarder vid utbyggnad av

Prop.

infrastrukturen för alternativa drivmedel

2015/16:186

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 juni 2016

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås hur de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen som förutsätter lagreglering ska genomföras i svensk rätt.

Direktivet föreslås genomföras huvudsakligen genom en ny lag om krav på installationer för alternativa drivmedel. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav på installationer för överföring av alternativa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-07 Bordlagd: 2016-06-07 Hänvisad: 2016-06-08 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)