Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

Proposition 2019/20:112

Regeringens proposition 2019/20:112

Genomförande av ändringar i

Prop.

yrkesförardirektivet

2019/20:112

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag på ändringar i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Förslagen är föranledda av de ändringar av EU:s s.k. yrkesförardirektiv som ska börja tillämpas den 23 maj 2020. Ändringarna gäller bl.a. vilka förare som är undantagna från direktivets tillämpningsområde samt innehållet i grundutbildning och fortbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 maj 2020.

1

Prop. 2019/20:112 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-12 Bordlagd: 2020-03-12 Hänvisad: 2020-03-17 Motionstid slutar: 2020-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)