Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

Proposition 2013/14:248

Regeringens proposition 2013/14:248

Genomförande av det omarbetade

Prop.

skyddsgrundsdirektivet

2013/14:248

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 augusti 2014

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

I propositionen föreslås att det ska anges i lag vilka aktörer som kan erbjuda skydd mot förföljelse och annan behandling som utgör grund för skyddsbehov, samt att sådant skydd måste vara effektivt och inte av tillfällig natur. Det föreslås också att det ska anges i lag att skyddsbehövande i vissa fall inte ska upphöra att vara skyddsbehövande, trots att förutsättningarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-09-02 Bordläggning: 2014-09-29 Hänvisning: 2014-09-30 Motionstid slutar: 2014-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)