Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

Proposition 2005/06:129

Regeringens proposition 2005/06:129

Genomförande av
EG-direktiven
om överföring av

Prop.

passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

2005/06:129

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Barbro Holmberg

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas genomförandet i svensk rätt av rådets direktiv

2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att

lämna uppgifter om passagerare. I utlänningslagen införs bestämmelser

som innebär att transportörer som luftvägen transporterar passagerare till

Sverige från en stat som inte tillhör Europeiska unionen och som inte

heller har slutit avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-21 Hänvisning: 2006-03-22 Motionstid slutar: 2006-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (5)