Godkännande av klimatavtalet från Paris

Proposition 2016/17:16

Regeringens proposition 2016/17:16

Godkännande av klimatavtalet från Paris

Prop.

2016/17:16

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 september 2016

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Klimatavtalet från Paris, det s.k. Parisavtalet, är ett nytt globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Parisavtalet.

Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera Parisavtalet. EU och dess medlemsstater har uttryckt sin avsikt att agera gemensamt

inom ramen för Parisavtalet. EU överlämnade sitt planerade nationellt fastställda bidrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-22 Bordlagd: 2016-09-22 Hänvisad: 2016-09-23 Motionstid slutar: 2016-09-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.