Godstrafikfrågor

Proposition 2016/17:112

Regeringens proposition 2016/17:112

Godstrafikfrågor

Prop.

2016/17:112

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som möjliggör färd med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Det föreslås att den nya bärighetsklassen införs genom att betydelsen av beteckningen bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner utökas med en ny klass, BK4.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

1

Prop. 2016/17:112 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-02-21 Bordlagd: 2017-02-21 Hänvisad: 2017-02-22 Motionstid slutar: 2017-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)