Hemlig dataavläsning

Proposition 2019/20:64

Hemlig dataavläsning

Regeringens proposition 2019/20:64

Hemlig dataavläsning

Prop.

2019/20:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

De brottsbekämpande myndigheterna har för närvarande flera hemliga tvångsmedel till sitt förfogande. Den tekniska och samhälleliga utveck- lingen har dock medfört svårigheter att använda dessa tvångsmedel. Infor- mationen som ska avlyssnas, övervakas eller beslagtas är ofta krypterad. De brottsbekämpande myndigheterna har ingen faktisk möjlighet att bryta eller kringgå sådan kryptering. Kriminella hittar även metoder för att på andra sätt undkomma vissa hemliga tvångsmedel.

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-12-16 Bordlagd: 2019-12-16 Hänvisad: 2019-12-17 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)