Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

Proposition 2005/06:142

Regeringens proposition 2005/06:142

Höjt inkomsttak vid beräkning av

Prop.

sjukpenninggrundande inkomst och höjd

2005/06:142

lägstanivå för hel föräldrapenning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Berit Andnor

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst höjs från sju och en halv till tio gånger prisbasbeloppet.

Regeringen föreslår även att lägstanivån för hel föräldrapenning höjs från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

1

Prop. 2005/06:142

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-22 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23 Motionstid slutar: 2006-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)