Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Proposition 2013/14:104

Regeringens proposition 2013/14:104

Insatser för vissa nyanlända invandrares

Prop.

etablering m.m.

2013/14:104

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Erik Ullenhag

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att en nyanländ invandrare som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen). Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Det föreslås även en ändring i etableringslagen som innebär att en etableringsplan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-11 Bordläggning: 2014-03-11 Hänvisning: 2014-03-12 Motionstid slutar: 2014-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)