Kanyl. Majds nåd. proposition Nr 21

Proposition 1918:21 - urtima

- urtima

Kanyl. Majds nåd. proposition Nr 21.

I

Nr 21.

Kanyl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra
krigstidst illa g g för senare halvåret av 1918 åt pensionerade
f. d. befattningshavare hos riksdagen eller i dess
verk; given Stockholms slott den 25 oktober 1918.

I nder åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
iinansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens
prövning framställa förslag därom,

att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 decembei
1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i propositionen
nr 2 i avseende å f. d. befattningshavare i statens tjänst föreslagna
grunder, beredes pensionerade f. d. befattningshavare vid riksdagen,
riksgäldskontoiet, riksdagens bibliotek, riksdagens hus, justitieombudsmannens
expedition, riksbanken och Tumba bruk.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

F. V. Thorsson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 21 käft. (Nr 21.)

1

2

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 21.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet A Stockholms slott den 25 oktober
1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EdÉN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,

Statsråden: PETERSSON,

SCHOTTE,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Thorsson anförde:

Med anledning av därom motionsvis gjord framställning har 1918
års lagtima riksdag

1) dels medgivit, att krigstidstillägg enligt de grnnder, som av
riksdagen fastställts att gälla i avseende å f. d. befattningshavare i
statens tjänst, finge under år 1918 utgå till pensionerade f. d. befattningshavare
vid riksdagen, riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek, riksdagens
hus och justitieombudsmannens expedition, dels ock bemyndigat
fullmäktige i riksgäldskontoret att för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget
till avlöningar och pensioner m. in. vid riksgälds- och
riksdagsförvaltningen använda erforderligt belopp ävensom medgivit,
att krigstidstillägget finge på en gång utbetalas i den ordning, som
av fullmäktige bestämdes; samt

2) bemyndigat fullmäktige i riksbanken att för beredande under

o

Kanyl. Muj:ts nåd. proposition Nr 21.

ur 1918 av krigstid sti Hägg åt pensionerade i'', d. befattningshavare vid
riksbanken samt Tumba bruk enligt ovan angivna grunder av riksbankens
medel använda erforderligt belopp ävensom medgivit, att krigstidstillägget
fånge på en gång utbetalas i den ordning, som av fullmäktige
bestämdes.

För kännedom om innehållet i ovanberörda grunder för krigstidstilläggets
utgående tillåter jag mig hänvisa till kungörelsen den 22
mars 1918 (Svensk författningssamling nr 139) angående krigstid stilllägg
under år 1918 åt f. d. befattningshavare i statens tjänst.

Kostnaderna för krigstidstillägget åt nu ifrågavarande f. d. befattningshavare
hava av riksdagens första särskilda utskott, såsom framgår
av dess utlåtande nr 8, approximativt beräknats sålunda:

för riksbanken med Tumba bruk till........................... kronor 19,000

för riksdagen och dess övriga verk till ..................... » 6,700

eller sammanlagt till kronor 25,700.

Av skäl, för vilka jag förut denna dag närmare redogjort, har
jag nu ansett mig böra för Kungl. Maj:t framlägga förslag om tilldelande
åt f. d. befattningshavare i statens tjänst av ett extra krigstidstillägg
för senare hälften av innevarande år; och har Kungl. Maj:t,
med bifall till vad jag i dylikt hänseende hemställt, beslutat att i eu
med nr 2 betecknad proposition föreslå den nu sammanträdande urtima
riksdagen att

a) för beredande av extra krigstid stillägg för tiden från och med

den 1 juli till och med den 31 december 1918 åt sådana f. d. befattningshavare,
som avses i Kungl. Maj:ts kungörelse den 22 mars 1918
angående krigstidstillägg under år 1918 åt f. d. befattningshavare i
statens tjänst, å extra tilläggsstat för år 1918 under tionde huvudtiteln
anvisa ett förslagsanslag å ............................................... kronor 1,365,000;

b) förklara, att det extra krigstidstillägget skall till vederbörande
f. d. befattningshavare eller, om han efter juni månads utgång avlidit,
till hans stärbhusdelägare utgå med en tredjedel av vad å 1918 års
senare hälft belöper av den pension eller det årliga understöd, varå krigstidstillägg
beräknas enligt ovannämnda kungörelse av den 22 mars
1918, dock med iakttagande att det extra krigstidstillägget icke må
överstiga 250 kronor; och

c) besluta, att i fråga om det extra krigstidstillägget skall i övrigt
i tillämpliga delar gälla vad i nyssberörda kungörelse finnes i fråga
om krigstidstillägg stadgat; dock med iakttagande

4

Departements chefen,

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 21.

att något avdrag å det extra krigstidstillägget icke skall ske för
krigstidstillägg, som befattningshavare i denna sin egenskap må hava
åtnjutit tidigare under aret; samt

att den, som efter utgången av juni månad 1918 avgått med pension,
å denna erhåller extra krigstidstillägg med ett belopp, motsvarande
vad han i sådant avseende skolat uppbära, om han den 1 juli 1918
redan varit pensionerad, minskat med det extra krigstidstillägg, han
såsom befattningshavare efter sistnämnda dag åtnjutit.

I händelse av bifall helt eller delvis till den av Kungl. Maj:t sålunda
beslutade framställningen till riksdagen torde det få anses med
billigheten överensstämmande, att ett extra krigstidstillägg för senare
hälften av innevarande år, beräknat efter enahanda grunder som i motsvarande
avseende kunna varda stadgade för statens pensionerade personal,
beredes jämväl de med pension avgångna f. d. befattningshavarna
hos riksdagen eller i dess verk.

Beträffande kostnaderna för ett dylikt extra krigstidstillägg för
riksdagens pensionerade personal torde, ehuru några närmare beräkningar
i dylikt hänseende icke verkställts, någon ledning för bedömandet
av frågan kunna vinnas genom en jämförelse mellan det belopp,
4,300,000 kronor, vartill det av 1918 års lagtima riksdag beslutade
krigstidstillägget till f. d. befattningshavare i statens tjänst beräknats
uppgå, och det belopp, 1,365,000 kronor, vartill enligt av Kungl. Maj:t
föreslagna grunder det extra krigstidstillägget till samma personalgrupp
beräknats komma att belöpa sig. Det extra krigstidstillägget skulle,
såsom framgår av ovan anförda siffror, i avseende å statens pensionerade
personal uppgå till cirka 32 procent av det av lagtima riksdagen för
samma personal beslutade krigstidstillägget. Under antagande att, i
avseende å den med pension avgångna f. d. personalen hos riksdagen
och dess verk, relationen mellan kostnaderna för det ifrågasatta extra
och det redan beviljade krigstidstillägget ställer sig på enahanda sätt,
skulle, då kostnaderna för sist omförmälda tillägg, såsom redan nämnts,
uppskattats till omkring 25,700 kronor, utgifterna för det extra krigstidstillägget
kunna approximativt beräknas till 8,200 kronor.

Kostnaderna för ett extra krigstidstillägg åt nu ifrågavarande f. d.
befattningshavare torde böra bestridas av samma medel som utgifterna
för det av årets lagtima riksdag redan beslutade dyrtidstillägget åt
samma personer.

5

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 21.

Under åberopande av vad sålunda anförts finner jag mig böra
föreslå Eders Kungl. Maj:t att till riksdagens prövning framställa förslag
därom,

att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 decembei
1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i propositionen
nr 2 i avseende å f. d. befattningshavare i statens tjänst föreslagna
grunder, beredes pensionerade f. d. befattningshavare vid riksdagen,
riksgäldskontor^, riksdagens bibliotek, riksdagens hus, justitieombudsmannens
expedition, riksbanken och Tumba bruk.

''bill denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna bifall; och skulle proposition till riksdagen avlåtas
av den lydelse, bilagan litt ... vid detta protokoll
utvisar.

Ur protokollet:
Bengt Arfwidson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 21 höft. (Nr 21.)

o

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.