Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Proposition 2016/17:84

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Regeringens proposition 2016/17:84

2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa

Prop.

fordonskontroller

2016/17:84

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 januari 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till den lagändring som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nytto- fordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG. Det föreslås en ändring i fordonslagen (2002:574) som innebär att rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav på utbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-01-24 Bordlagd: 2017-01-24 Hänvisad: 2017-01-25 Motionstid slutar: 2017-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)