Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Proposition 2016/17:78

Regeringens proposition 2016/17:78

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om faktablad för
Priip-produkter

2016/17:78

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentet och rådet antog den 26 november 2014 förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för
icke-professionella
investerare (Priipprodukter). Den 1 januari 2018 ska
EU-förordningen
börja tillämpas.

EU-förordningen
syftar till att öka insynen och öppenheten avseende paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter som erbjuds
icke-professionella
investerare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-02-28 Bordlagd: 2017-02-28 Hänvisad: 2017-03-01 Motionstid slutar: 2017-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)