Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Proposition 2010/11:120

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Regeringens proposition 2010/11:120

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

underhållsförordning

2010/11:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det övergripande syftet med EU:s underhållsförordning är att stärka det

rättsliga skyddet för enskilda genom att säkra en effektiv gränsöverskrid-

ande indrivning av familjerättsligt underhåll inom EU. Av förordningen

framgår vilken medlemsstats myndighet som får besluta i frågor om under-

hållsskyldighet med internationell anknytning och hur man ska fastställa

vilket lands lag som ska tillämpas.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-04-05 Bordläggning: 2011-04-06 Hänvisning: 2011-04-07 Motionstid slutar: 2011-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)