Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 22

Proposition 1892:22

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 22.

7

N:o 22.

Iiongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrad
lydelse af 53 § i Kongl. Maj-.ts förnyade nådiga stadga
om skiftesverket i riket den 9 november 1866; gifven
Stockholms slott den 31 december 1891.

Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda
protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlik! 87 § regeringsformen, föreslå Riksdagen
att antaga följande

Lag,

angående ändrad lydelse af 53 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga
stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1886.

Härigenom förordnas, att 53 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga
om skiftesverket i riket den 9 november 1866 skall erhålla följande ändrade
lydelse:

Sedan konceptkartan öfver skifteslagets egor är i fullständigt skick
samt rågångarne deromkring finnas bestämde, skall skiftesmannen för delegarne
och gode männen till beslutande ordentligen och redigt föredraga
allt, hvad till skiftets verkställighet i hela dess vidd hörer, nemligen:

l:o) om egoutbyte med angränsande byar och hemman;

2:o) om urskiljandet af den mark, hvilken såsom inrösnings- eller
afrösningsjord beräknas skall;

3:o) om egomas gradering; och sedermera, dock ej förr, än egobeskrifning
och häfdeförteckning, der sådan förteckning skall ske, blifvit
upprättade och kommit i fullständigt skick;

4:o) om undantag af mark för delegarnes allmänna behof;

5:o) om delningsgrunden;

8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22.

6:o) om öfriga grunder för verkställighet af laga skifte, så ock om
skiftesläggningen och skyldighet att från by utflytta;

7:o) om bidrag till utflyttning, så ock oni odlingskostnad för sådan
ouppodlad mark, hvilken i skiftet såsom inrösningsjord intages, samt om
ersättning till delegare, som antingen erhåller vanhäfdad jord eller förlorar
ståndskog, plantering eller torfjord, in. m. dylikt; och

8:o) om tiden för tillträde af egolotterna samt skogs och torfjords
afbrukning.

Innehålla skifteslagets egor två tusen hektar eller derutöfver och upprättas
konceptkartan i två eller flere delar; då må, ändå att kartan ej
blifvit i sin helhet fullbordad, de i l, 2 och 3 punkterna omnämnda frågor
kunna handläggas särskild! beträffande de egor, hvaröfver viss kartedel
kommit i fullständigt skick, der det finnes leda till fortgång i arbetet.

Yäckes förslag derom, meddele skiftesmannen, efter delegarnes och
gode männens hörande, beslut i frågan. Anmäler delegare missnöje mot
beslutet, skall skiftesmannen ofördröjligen underställa ärendet landtmäteristyrelsens
pröfning, öfver dess beslut i frågan må klagan ej föras.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kong], nåd och ynnest
städse välbevågen.

Under Hans Maj:ts,

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

GIJSTAF.

Aug. Östergren.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22.

9

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet ä Stockholms slott
fredagen den 13 november 1891,

i närvaro af:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Leavenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre. Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet östergren anmälde i underdånighet: -

: 2:o.

Riksdagens skrifvelse den 11 sistlidne maj, hvaruti Riksdagen, med
anledning af inom Riksdagen gjord framställning, på anförda skäl anhållit,
att Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag
till sådant tillägg vid 53 § af skiftesstadgan den 9 november 1866, att,
då till följd af egörnas storlek konceptkarta måste upprättas i flera delar
eller kartblad, frågorna om egoutbyten med angränsande byar och hemman,
urskiljandet af dem mark, hvilken såsom inrösnings- eller afrösningsjord
Bih. till Piksd. Prot. 1892. 1 Sami. 1 Afä. 11 Håft. 2

10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22.

skulle beräknas, samt om egornas gradering måtte, der delegarne sig derom
förenade eller efter vederbörligt tillstånd, behandlas särskildt för de egor,
i afseende hvarå konceptkartedel vore i fullständigt skick; och har landtmäteristyrelsen
häröfver afgifvit, införd radt underdånigt utlåtande.

Härefter anförde departementschefen, att han, med föranledande af
Riksdagens skrifvelse, låtit inom departementet utarbeta ett så lydande

»Förslag till lag, angående ändrad lydelse af 53 § i Kong]. Maj:ts
förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866.

Härigenom förordnas, att 53 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga
om skiftesverket i riket den 9 november 1866 skall erhålla följande ändrade
lydelse:

Sedan koncept kartan öfver skifteslagets egor är i fullständigt skick
samt rågångarne deromkring finnas bestämda, skall skiftesmannen för delegarne
och gode männen till beslutande ordentligen och redigt föredraga
allt, hvad till skiftets verkställighet i hela dess vidd hörer, nemligen:

1:°) om egoutbyte med angränsande byar och hemman;

2:o) om urskiljandet af den mark, hvilken såsom inrösnings- eller
afrösningsjord beräknas skall;

_ 3:o) om egornes gradering; och sedermera, dock ej förr, än egobeskrifning
och häfdeförteckning, der sådan förteckning skall ske, blifvit
upprättade och kommit i fullständigt skick,

4:o) om undantag af mark för delegarnes allmänna behof;

5:o) om delningsgrunden;

6:o) om öfriga grunder för verkställighet af laga skifte; så ock om
skiftesläggningen och skyldighet att från by utflytta;

7:o) om bidrag till utflyttning, så ock om odlingskostnad för sådan
ouppodlad mark, hvilken i skiftet såsom inrösningsjord intages, samt om
ersättning till delegare, som antingen erhåller vanhäfdad jord eller förlorar
ståndskog, plantering eller torfjord, m. m. dylikt; och

8:o) om tiden för tillträde af egolotterna samt skogs och torfiords
afbrukning.

Innehålla, skifteslagets egor tvåtusen hektar eller derutöfver och upprättas
konceptkartan i två eller flere delar; då må, ändå att kartan ej
blifvit i sin helhet fullbordad, de i 1, 2 och 3 punkterna omnämnda frågor
kunna handläggas särskildt beträffande de egor, hvaröfver viss kartedel
kommit i fullständigt skick, der det finnes leda till fortgång i arbetet.
Väckes förslag derom, meddele skiftesmannen, efter delegarnes och gode
männens hörande, beslut i frågan. Anmäler delegare missnöje mot beslutet,
skall skiftesmannen ofördröjligen underställa ärendet landtmäteristyrelsens
pröfning. Öfver dess beslut i frågan må klagan ej föras.»

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22.

11

Under anförande vidare deraf, att den afvikelse från hvad Riksdagen
hemstält, som i förslaget vidtagits derutinnan, att, i fråga om ar betsföljden,
beslutanderätten i första hand öfverlemnats åt skiftesmannen och ej åt delegarne
i skifteslaget, vore grundad i det förhållande, att frågan syntes vara
af rent teknisk beskaffenhet, heinstälde departementschefen att, för det
ändamål 87 § regeringsformen omförmäler, högsta domstolens utlåtande
öfver förslaget måtte genom note ur protokollet inhemtas.

Till denna af statsrådets öfriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lemna nådigt
bifall.

Ex protocollo
C. P. Hagbergli.

12

Kongl. Maf.ts Nåd. Proposition N:o 22.

Utdrag af protokollet öfver lagärenden, hållet uti Kongl. Maj:ts
högsta domstol tisdagen den 1 december 1891.

Andra rummet.

Närvarande:

Justitieråden: Hernmarck,
4hlgren,

Äbergsson,

Herslow,

Norberg,

Aezelius,

Isberg.

Tillförordnade byråchefen för lagärenden, revisionssekreteraren
Wijkander föredrog i underdånighet:

3:o.

Note ur protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 13 nästlidne november, hvarmedelst,
för det ändamål 87 § regeringsformen omförmäler, högsta domstolens utlåtande
blifvit infordradt öfver följande inom justitiedepartementet utarbetade
förslag till

Lag, angående ändrad lydelse af 53 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga
stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866.

13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22.

Härigenom förordnas, att 53 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga
om skiftesverket i riket den 9 november 1866 skall erhålla följande ändrade

lydelse:

Sedan konceptkartan öfver skifteslagets egor är i fullständigt skick
samt rågångarne deromkring finnas bestämda, skall skiftesmannen för delegarne
och gode männen till beslutande ordentligen och redigt föredraga
allt, hvad till skiftets verkställighet i hela dess vidd hörer, nemligen:
l:o) om egoutbyte med angränsande byar och hemman;

2:o) om urskiljandet af den mark, hvilken såsom inrösnings- eller
afrösningsjord beräknas skall;

3:o) om egornes gradering; och sedermera, dock ej förr, än egobeskrifning
och häfdeförteckning, der sådan förteckning skall ske, blifvit
upprättade och kommit i fullständigt skick,

4:o) om undantag af mark för delegarnes allmänna behof;

5:o) om delningsgrunden;

6;o) om öfriga, grunder för verkställighet af laga skifte, så ock om
skiftesläggningen och skyldighet att från by utflytta;

7:o) om bidrag till utflyttning, så ock om odlingskostnad5 för sådan
ouppodlad mark, hvilken i skiftet såsom inrösningsjord intages, samt om
ersättning till delegare, som antingen erhåller vanhäfdad jord eller förlorar
ståndskog, plantering eller torfjord, m. m. dylikt; och

8:o) om tiden för tillträde af egolotterna samt skogs och torfjords
afbrukning.

Innehålla skifteslagets egor tvåtusen hektar eller derutöfver och upprättas
konceptkartan i två eller flere delar; då må, ändå att kartan ej
blifvit i sin helhet fullbordad, de i 1, 2 och 3 punkterna omnämnda frågor
lämna handläggas särskildt beträffande de egor, hvaröfver viss kartedel
kommit i fullständigt skick, der det finnes leda till fortgång i arbetet.
Väckes förslag derom, meddele skiftesmannen, efter delegarnes och gode
männens hörande, beslut i frågan. Anmäler delegare missnöje mot beslutet,
skall skiftesmannen ofördröjligen underställa ärendet landtmäteristyrelsens
pröfning, öfver dess beslut i frågan må klagan ej föras.

Högsta domstolen lemnade förslaget utan anmärkning.

Ex protocollo
Carl Boheman.

14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22.

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärendev, hållet inför
Hans Kongl. Höghet Kronprinsen-Kegenten i statsrådet
ä Stockholms slott torsdagen den 31 december 1891,

i närvaro af:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre vox Essen,

Östergren,

Groll,

WlKBLAI),

Gilljam,

Justitieråden: Wedberg,

Norberg.

Departementschefen, statsrådet Östergren anmälde i underdånighet:

3:o.

Högsta domstolens yttrande öfver det genom Kongl. Maj:ts beslut
den 13 nästlidne november till högsta domstolen remitterade förslag till lag,
angående ändrad lydelse af 53 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga
om skiftesverket i riket den 9 november 1866; och hemstälde departementschefen
att förslaget, som af högsta domstolen lemnats utan anmäikning,
måtte, jemlikt 87 § regeringsformen, för Riksdagen till antagande framläggas.

Till denna af statsrådets öfriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Kongl. Höghet KronprinsenRegenten
lemna bifall; och skulle proposition i ämnet
till Riksdagen aflåtas i enlighet med bil. litt. B vid
detta pi-otokoll.''

Ex protocollo
C. P. Hagbergh.