Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 31

Proposition 1892:31

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 31.

1

N:o 31.

Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning

af viss kronan tillhörig, i hufvudstaden belägen

mark, samt om beredande af nytt kasernetablissement för

lifgardet till häst m. m.; gifven Stockholms slott den 4

februari 1892.

Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

landtförsvarsärenden för denna dag vill Kong], Maj:t härmed föreslå

Riksdagen att besluta:

att till Stockholms stad må på de i en af stadsfullmägtige i Stockholm

aflåten, i statsrådsprotokollet intagen underdånig skrifvelse den

26 januari 1891 närmare angifna vilkor få under eganderätt öfverlåtas

all den här i hufvudstaden belägna, kronan tillhöriga mark, som i skrifvelsen

till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida