Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15

Proposition 1892:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15.

19

N:o 15.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående
efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter
Johanna Kölder från Kopparbergs län; gifven
Stockholms slott den 4 december 1891.

Den 14 november 1889 afled ogifta Johanna Köhler från Korsnäs
i Kopparbergs län. Enligt clen 3 derpå följde december förrättad
bouppteckning efterlemnade hon icke några kända arfvingar, hvaremot
hon, enligt hvad vid bouppteckningstillfället upplystes, öfverlefdes af en
utom äktenskap den 6 juli 1857 född dotter Alma Maria.

På yrkande af kammaradvokatfiskalsembetet har Falu domsagas
norra häradsrätt genom utslag den 15 juli innevarande _ år förklarat det
efter Johanna Köhler fallna arf skola såsom danaarf tillkomma Kongl.
Maj:t och kronan, i följd hvaraf länsmannen H. Svedberg, hvilken i
egenskap af god man omhänderhade qvarlåtenskapen efter Johanna
Köhler, förpligtades att samma qvarlåtenskap jemte ränta eller afkomst,
som deraf fallit, till advokatfiskalsembetet redovisa.

Redan innan berörda utslag meddelats, hade Alma Maria Köhler i
en till Kongl. Maj:t ingifven underdånig ansökning af den 15 februari
1890, med förmälan att hon vore dotter till ofvan bemälda Johanna
Köhler samt befunne sig i torftiga omständigheter, anhållit att få tillgodonjuta
kronans rätt till danaarf efter Johanna Köhler, till stöd för
hvilken ansökning sökanden åberopat dels ett af pastorsembetet i Maria
Magdalena församling i Stockholm utfärdadt intyg, utvisande, att år
1857 den 6 juli föddes af okända föräldrar och den 7 i samma manad

20

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition JV:o 15.

döptes Alma Maria, som vid konfirmation år 1873 kallades Kölder;
varande sedermera af nämnda pastorsembete ytterligare intygadt, att
någon annan person med samma namn ej funnes å samma födelsedag
och dopdag i berörda församlings födelsebok upptagen, dels ett af barm
morskan Anna Forssman under edsförpligtelse utfärdadt intyg af innehåll
att Anna Forssman den 6 juli 1857 i nämnda församling förlöst ogifta
Johanna Köhler, som varit henne personligen bekant, från ett flickebarn,
i dopet kalladt Alma Maria, hvilket flickebarn Anna Forssman på uppdrag
af barnets moder låtit i sagda församlings kyrkobok anteckna såsom
födt af okända ^föräldrar, dels ock ett af fängelsedirektören O. AV.
Howing, Mathilda Klosterberg, född Howing, och Josephine Howing,
född Howing, underskrifvet intyg, innehållande att de, hvilka mycket
väl kände hushållerskan Johanna Köhler, som den 14 november 1889
aflidit i Korsnäs, vid den tidpunkt, då hon den 6 juli 1857 framfödde
flickebarnet Alma Maria, kunde med fullkomlig bestämdhet intyga, att
detta flickebarn vore samma person, som kallade sig Alma Maria Köhler
och vid tiden för intygets utgifvande vore anstäld hos fabriksfirman
J. Marino & Comp. i Stockholm.

.1 anledning af ansökningen hafva underdåniga utlåtanden afgifvits
af ej mindre Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Kopparbergs län, som
efter att hafva i ärendet från vederbörande kronofogde infordrat yttrande,
deruti denne anfört, att någon ytterligare bevisning om slägtskap
sförhållandet mellan Johanna Köhler och Alma Maria Köhler, än
hvad af ofvanomiörmälda handlingar framginge, icke kunnat i orten
åstadkommas, tillstyrkt bifall till ansökningen, än äfven kammaradvokatfiskalsembetet,
som dervid meddelat, att länsmannen Svedberg i enlighet
med häradsrättens ofvanberörda utslag, som vunnit laga kraft, till embetet
inkommit med redovisning öfver Johanna Köhlers qvarlåtenskap,
hvilken redovisning upptoge en behållning af 3,754 kronor 89 öre, hvarifrån
dock afginge. till advokatfiskalen utanordnad aktoratsprovision, så
att danaarfvet utgjorde ett ograverad! belopp af 1,579 kronor 40 öre,
som i statskontoret innestode; och har kammaradvokatfiskalsembetet,
enär det pa grund af ofvanåberopade intyg syntes kunna med säkerhet
antagas, att sökanden verkligen vore Johanna Köhlers dotter, och det
vid sådant . förhållande syntes billigt, att den aflidnas egodelar komme

S-nk^en ^ godo, tillstyrkt, att sökanden finge åtnjuta kronans rätt
till ifrågakomma danaarf.

Med afseende å hvad sålunda förekommit, vill Kongl. Maj:t härmed
föreslå Riksdagen att medgifva, att kronans rätt till ifrågavarande danaarfsmedel,
utgörande, efter afdrag af den kammaradvokatfiskalen till -

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 15.

21

kommande provision, ettusen femhundrasjuttionio kronor 40 öre, må på
sökanden öfverlåtas.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

Under Hans Maj:ts,

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom
enligt Dess nådiga beslut:

GUSTAF.

F. v. Essen.

22

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15.

Utdrag af protokollet öfver fnansärenden, hållet inför Hans
May.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
4 december 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gtlljam.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog vidare:

En af Alma Maria Köhler gjord underdånig ansökning att få tillgodonjuta
kronans rätt till danaarf efter aflidna Johanna Köhler från
Korsnäs i Kopparbergs län;

öfver hvilken ansökning underdånigt utlåtande afgifvits ej mindre
af Kongl. Maj:ts befallningshafvande i nämnda län, än äfven af kammaradvokatfiskalsembetet.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit hemstälde
statsrådet, att Kongl. Maj:t täcktes i nådig pro -

23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 15.

position föreslå Riksdagen att medgifva, att kronans
rätt till ifrågavarande danaarfsmedel, utgörande, efter
afdrag af den kammaradvokatfiskalen tillkommande
provision, ettusen femhundrasjuttionio kronor 40 öre,
måtte på sökanden öfverlåtas.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla; och skulle nådig proposition

till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan---

vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Adolf von Hofsten.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.