Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 16

Proposition 1892:16

24

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 16.

N:o 16.

Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående
efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter
bergsmannen Per Gustaf Bergström från Sala stad;
gifven Stockholms slott den 4 december 1891.

Bergsmannnn Per Gustaf Bergström från Gudmundstorpet å Sala
städs område afled den 22 april 1882, efterlemnande enka, Johanna
Christina Andersdotter, men icke några vid bouppteckningstillfället den
20 augusti 1883 kända arfvingar. Ej heller blef, efter det rådstufvurätten
i Sala genom kungörelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar
för den 7 augusti 1884, förelagt Bergströms arfvingar att inom natt
och år från kungörelsens dag, den 4 i samma månad och år, hos rådstufvurätten
göra sina arfsanspråk gällande, sådant anspråk hos rådstufvurätten
framstäldt.

Ehuru instrumentet öfver bouppteckningen efter Bergström utvisade
brist, hade likväl, hufvudsakligen i följd af boet derefter tillfallen utdelning
från Sala bergslag, tillgångarne i boet så vuxit, att vid den 18
december 1889 verkstäldt arfskifte å Bergströms qvarlåtenskap förefunnits
en behållning af 714 kronor 49 öre, hvilken sålunda fördelats, att
enkan Bergström bekommit tillhopa 392 kronor 7 öre och återstoden
322 kronor 42 öre, såsom tillhörande aflidne Bergströms arfvingar,
öfverlemnats till bankdirektören Axel Rydin, hvilken den 13 april 1885
af rådstufvurätten i Sala förordnats att i egenskap af god man iakttaga
och vårda Bergströms okända arfvingars rätt och bästa.

Kongl. Maj:ts Nåd. Propostion No 16.

25

På yrkande af kammaradvokatfiskalsembetet har derefter nämnda
rådstufvurätt genom utslag den 2 juni 1890, hvilket numera vunnit laga
kraft, förklarat aflidne Bergströms qvarlåtenskap skola såsom danaarf
tillfalla kronan äfvensom förpligta! Rydin att i hans omförmälda egenskap
till kronan redovisa berörda qvarlåtenskap.

Redan innan detta utslag meddelades, hade enkan Bergström i
en till Kongl. Maj:t ingifven skrift af den 8 mars 1890 anhållit, att,
enär sökanden vore ålderstigen och dåmera i saknad af egna medel till
försörjning, hvarför fattigvårdsstyrelsen i Sala nödgats taga vård om
henne, Kongl. Maj:t täcktes till Riksdagen aflåta nådig proposition om
danaarfvets efterskänkande till sökandens förmån; varande vid ansökningen
fogade dels intyg af vederbörande pastorsembete, att sökanden
vore född den 22 augusti 1814, dels ock ett af föreståndaren för Sala
stads fattiggård sinrättning den 16 januari 1890 utfärdadt intyg, att sökanden,
som blifvit å berörda inrättning intagen till försörjning den 29
augusti 1889, derstädes fortfarande vistades och försörjdes.

I anledning af ansökningen hafva underdåniga utlåtanden afgifvits
af ej mindre Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Vestmanlands län, som,
efter det magistraten i Sala uti afgifvet infordrad! yttrande vitsordat,
att sökanden vore orkeslös och fattig samt i stort behof af ifrågavarande
arfsmedel, lika med magistraten tillstyrkt bifall till ansökningen,
än äfven kammaradvokatfiskalsembetet, hvilket, jemte upplysning att
embetet från ofvanbemälde Rydin bekommit, tillika med den honom
genom rådstufvurättens förberörda utslag ålagda redovisning, en kontant
behållning, utgörande, efter afdrag af aktoratsprovision, 316 kronor 91
öre, hvarförutan vore att förvänta något ytterligare belopp, beroende
på utdelning i konkurs, tillstyrkt, att sökanden i betraktande af sin
fattigdom och oförmögenhet att sig försörja måtte tillerkännas ifrågavarande
danaarf.

Med afseende å hvad sålunda förekommit vill Kongl. Maj:t härmed
föreslå Riksdagen att medgifva, att ifrågavarande danaarfsmedel, med
afdrag af den kammaradvokatfiskalen tillkommande provision, må på
sökanden öfverlåtas.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

F. von Essen.

Bih. till Riksd. Prat. 1892. 1 Sami. 1 Afd. 8 Haft.

4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16.

26

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
4 december 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Ottee,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wiioslad,

Gilljam.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog vidare:

En af enkan Johanna Christina Bergström gjord underdåning ansökning,
att kronans rätt till danaarf efter hennes aflidne man bergsmannen
Per Gustaf Bergström från Sala stad måtte till sökandens förmån
efterskänkas;

öfver hvilken ansökning underdånigt utlåtande afgifvits ej mindre
af Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Vestmanlands län, än äfven af
kammaradvokatfiskalsembetet, som dervid meddelat, att, enligt inkommen
redovisning, ifrågavarande danaarfsmedel, efter afdrag af aktoratsprovi -

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16.

27

sion, utgjorde 316 kronor 91 öre, livar förut om vore att förvänta något
ytterligare belopp, beroende på utdelning i konkurs.

Med afseende å livad i ärendet förekommit hemstälde
statsrådet, att Kongl. Maj:t måtte i nådig proposition
föreslå Riksdagen att medgifva, att ifrågavarande
danaarfsmedel, med afdrag af den kammaradvokatfiskalen
tillkommande provision, måtte på sökanden
öfverlåtas.

Hvad statsrådet sålunda liemstält behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla; och skulle nådig proposition

till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan---

vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Adolf von Hofsten.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.