Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17

Proposition 1892:17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17.

1

N:o 17.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, rörande upplåtelse

af kronolägenheten Stenbrottet i Stockholms län i och för

uppförande derstädes af ett nytt centralfängelse för qvinnor

och ett nytt cellfängelse för nämnda län m. m.;

gifven Stockholms slott den 11 december 1891.

Med åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden,

vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att

medgifva:

dels att den kronan tillhöriga lägenheten Stenbrottet, belägen i

Solna socken och Danderyds skeppslag af Stockholms län, må från den

14 mars 1894, då nu gällande arrendekontrakt angående lägenheten

upphör, eller från den tidigare dag, å hvilken arrendatorn uppå vilkor,

som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida