Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19

Proposition 1892:19

11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19.

för pensionsinrättningens verksamhet af beskaffenhet att kunna för pensions*
inrättningen medföra ökade förpligtelser utöfver de inrättningen nu åliggande.
»

Hvad föredragande departementschefen sålunda
yttrat och hemstält, deruti statsrådets öfriga ledamöter
instämde, behagade Hans Maj:t Konungen bifalla; och
skulle nådig proposition i ämnet till Riksdagen aflåtas
af den lydelse, bil. vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
C. Blomstedt.

5f:o 19.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande
af kronans rätt till en del af danaarfvet efter
aflidne målaremästaren Carl August Nilssons jemväl aftidna
hustru Florentina Gustafva Stare; gifven Stockholms slott
den 11 december 1891.

Målaremästaren Carl August Nilssons från Hult Sörgården i Askims
församling af Göteborgs och Bohus län hustru Florentina Gustafva Stare
afled den 10 oktober 1873. Hon öfverlefdes af sin bemälde man, men
efterlemnade icke några kända arfvingar.

Uti ett den 9 september 1864 upprättadt testamente hade makarne
förordnat, att den af dem, som den andre öfverlefde, skulle utan intrång

12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19.

af den andres arfvingar under full eganderätt bekomma all den egendom,
såväl lös som fast, som i deras bo funnes, af hvad beskaffenhet egendomen
än vore; hvarjemte de personer, hvilka bevittnat samma testamente, blifvit
den 29 nyss nämnda september vid rådstufvurätten i Göteborg för dödsfalls
skull på ed hörde angående testamentets tillkomst. Utan att hafva
lagligen bevakat testamentet öfvertog mannen Nilsson efter hustruns död
boets samtliga tillgångar, uppgående, enligt hvad det efter henne den 8
november 1882 upprättade bouppteckningsinstrument utvisar, till 1,325
kronor 50 öre.

Den 21 maj 1888 afled mannen Nilsson, efterlemnande, enligt hvad
vid bouppteckningstillfället den 14 derpåföljde juni antecknades, följande
arfvingar, nemligen: brodern Johan Wilhelm Nilsson, som vistades i Norra
Amerika, brodern David Florentin Nilsson, till yrket boktryckare och bosatt
i Stockholm, samt systern Elisabeth Nilsson, gift med trädgårdsarbetaren
Otto Cederman i Göteborg.

Arfskifte efter Carl August Nilsson förrättades den 30 augusti 1890.
Enär det inbördes testamentet mellan honom och hans hustru icke blifvit
lagligen bevakadt och sålunda förlorat sin giltighet, samt, vid det förhållande
att hustrun icke efterlemnat kända arfvingar, kronan egde rätt
till hälften af boets behållning såsom danaarf, blef, enligt hvad det öfver
arfskiftet upprättade instrument gifver vid handen, samma behållning, som
då uppgick till 1,222 kronor 32 öre, på det sätt fördelad, att, sedan från
nämnda belopp frånräknats den vid försäljning af en utaf Carl August
Nilsson efter hustruns död inköpt jordlägenhet influtna köpeskilling, 250
kronor, hvilken ansågs böra tillfalla hans arfvingar, af återstoden hälften
tilldelades nämnda arfvingar och den andra hälften kronan med 486
kronor 16 öre.

I en till Kongl. Maj:t ingifven skrift hafva nu David Florentin Nilsson
samt Otto Cederman och hans hustru Elisabeth Cederman, född Nilsson,
i underdånighet anhållit, att, då sökandena vore ålderstigna och i
mycket små ekonomiska omständigheter, kronan måtte till förmån för
sökandena afstå sin rätt till ifrågavarande danaarf; till stöd för hvilken
ansökning åberopats dels ett af vederbörande roteman i Stockholm, med
hvilken vederbörande pastor instämt, den 12 januari innevarande år afgifvet
intyg, att David Florentin Nilsson, som vore född den 7 september
1832, vore stadd i fattiga omständigheter, dels ock ett af vederbörande
pastorsembete den 8 nyssnämnde januari utfärdadt intyg, utvisande, att

13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19.

Otto Cederman, som vore född den 3 januari 1837, jemväl vore stadd i
torftiga ekonomiska vilkor.

I anledning af ansökningen har underdånigt utlåtande afgifvits af
Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län, som, enär
otvifvelaktigt vore, att Carl August Nilssons underlåtenhet att bevaka
ofvan omförmälda testamente härledt sig endast af okunnighet om lagens
föreskrift i sådant fall äfvensom af den uppfattningen, att genom testamentets
företeende vid vittnesförhöret fullgjorts hvad för bevakning varit
nödigt, samt sökandena styrkt sig vara Carl August Nilssons arfvingar
och i torftiga vilkor, tillstyrkt bifall till ansökningen, möjligen med det
tillägg, att eftergiften skedde till förmån icke allenast för sökandena, utan
äfven för deras medarfvinge, förbemälde Johan Wilhelm Nilsson.

Kammaradvokatfiskalsembetet, som jemväl blifvit öfver ansökningen
hördt, har anfört, att, då behållningen i boet vid hustru Nilssons död
enligt bouppteckningen af den 8 november 1882 utgjort 1,325 kronor
50 öre samt kronans danaarfsmedel synts embetet rätteligen hafva bort
vid arfskiftet den 30 augusti 1890 utläggas till hälften af detta belopp
eller 662 kronor 75 öre, embetet, som således måst anse kronans i öfrigt
ostridiga rätt till danaarf efter hustru Nilsson icke vara genom det hållna
skiftet behörigen tillgodosedd, gått i författning om utverkande af stämning
till vederbörlig häradsrätt å sökandena samt Johan Wilhelm Nilssons
gode man och utredningsmannen i boet, med påstående att arfskiftet måtte
på nu antydda sätt rättas och jemkas; men att, sedan motparterna, efter
det stämningen ågått, godvilligt inbetalt det fordrade beloppet, embetet
ansett sig kunna afstå från rättegångens fullföljd och såsom »ostridigt
danaarf» i kronans kassa inlevererat det omnämnda beloppet 662 kronor
75 öre, deraf, sedan aktoratsprovision utan ordnats, återstode 596 kronor
48 öre, som sålunda utgjorde danaarfvets belopp; och har kammaradvokatfiskalsembetet
på de af Kongl. Majts befallningshafvande anförda skäl tillstyrkt,
att sökandena måtte få tillgodonjuta ifrågakomna danaarf.

Med afseende å hvad sålunda förekommit och då anledning lärer
saknas för kronan att till sökandenas förmån afstå den tredjedel af ifrågavarande
danaarfsmedel, som enligt arfsrätt skulle belöpt på Johan Wilhelm
Nilsson, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva, att af
nämnda danaarfsmedel må till förmån för hvardera af sökandena David
Florentin Nilsson och Elisabeth Cederman, född Nilsson, afstås ett belopp
af ett hundra nittioåtta kronor 82 öre.

14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

Under Hans Maj:ts,

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom
enligt Dess nådiga beslut:

GUSTAF.

F. v. Essen.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19.

15

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet & Stockholms slott den 11
december 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gill jam.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog vidare:

En af boktryckaren David Florentin Nilsson samt trädgårdsarbetaren
Otto Cederman och hans hustru Elisabeth Cederman, född Nilsson, i underdånighet
gjord ansökning, att kronans rätt till danaarf efter aflidne målaremästaren
Carl August Nilssons jemväl aflidna hustru Florentina Gustafva
Nilsson, född Stare, måtte varda till förmån för sökandena efterskänkt;

öfver hvilken ansökning underdånigt utlåtande afgifvits ej mindre af
Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län än äfven af
kammaradvokatfiskalsembetet, som dervid upplyst, att ifrågavarande dana -

16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 20.

arfsmedel utgjorde, efter afdrag af kammaradvokatfiskalen tillkommande
provision, 596 kronor 48 öre.

Med anledning af hvad i ärendet förekommit
hemstälde statsrådet, att Kongl. Maj:t täcktes i nådig
proposition föreslå Riksdagen att medgifva, att af ifrågavarande
danaarfsmedel finge till förmån för hvardera
af sökandena David Florentin Nilsson och Elisabeth
Cederman, född Nilsson, afstås ett belopp af ett hundra
nittioåtta kronor 82 öre.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla, och skulle nådig proposition
i ärendet till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan
vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
C. Blomstedt.

UT:o so.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående beviljande
af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggning ar ;
gifven Stockholms slott den 18 december 1891.

Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden
för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder föreslå
Riksdagen medgifva, att Kongl. Maj:t må, der så pröfvas lämpligt, berättiga
kommuner, enskilda personer eller bolag, hvilka intill början af