Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 20

Proposition 1892:20

16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 20.

arfsmedel utgjorde, efter afdrag af kammaradvokatfiskalen tillkommande
provision, 596 kronor 48 öre.

Med anledning af hvad i ärendet förekommit
hemstälde statsrådet, att Kongl. Maj:t täcktes i nådig
proposition föreslå Riksdagen att medgifva, att af ifrågavarande
danaarfsmedel finge till förmån för hvardera
af sökandena David Florentin Nilsson och Elisabeth
Cederman, född Nilsson, afstås ett belopp af ett hundra
nittioåtta kronor 82 öre.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla, och skulle nådig proposition
i ärendet till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan
vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
C. Blomstedt.

UT:o so.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående beviljande
af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggning ar ;
gifven Stockholms slott den 18 december 1891.

Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden
för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder föreslå
Riksdagen medgifva, att Kongl. Maj:t må, der så pröfvas lämpligt, berättiga
kommuner, enskilda personer eller bolag, hvilka intill början af

17

Kongl. Maj & Nåd. Proposition N:o 20.

1893 års lagtima riksdag kunna undfå Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd att
inom riket anlägga jernväg, att, ehvad de för sådant ändamål undfå statsbidrag
eller icke, dels erhålla upplåtelse af den för jernvägsanläggningen
erforderliga, kronan tillhöriga jord utan annan kostnad än att, hvad angår
boställsjord eller annan åt enskild person med åborätt eller annorledes
upplåten kronojord, ersättning derför lemnas i enlighet med hvad kongl.
förordningen den 14 april 1866 i sådant afseende stadgar, dels ock kostnadsfritt
begagna för anläggningen sådana å kronans egor belägna kalkoch
stenbrott jemte grustägter, som kunna vara disponibla.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

OSCAR.

V. I,. Groll.

Bih. till Riksd. Prof. 1892. 1 Sami.

1 Afd.

10 Höft.

3

18

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 20.

Utdrag af ''protokollet öfver civilärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 18
december 1891.

N ärvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

Gill jam.

Statsrådet herr friherre von Otter anmäldes vara af sjukdom hindrad
att tillstädeskomma.

Departementschefen, statsrådet Groll yttrade härefter:

»Medelst nådig proposition den 5 december 1890 föreslog Eders
Kongl. Maj:t Riksdagen att, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad
flera föregående år egt rum, medgifva, att kommuner, enskilda personer
eller bolag, hvilka intill början af 1892 års lagtima riksdag kunde undfå
Eders Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd att inom riket anlägga jernväg, finge,
ehvad de för sådant ändamål erhölle statsbidrag eller icke, berättigas att,
der Eders Kongl. Maj:t så pröfvade lämpligt, dels erhålla upplåtelse af
den för jernvägsanläggningen erforderliga, kronan tillhöriga jord utan

19

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 20.

annan kostnad än att, hvad anginge boställsjord eller annan åt enskild
person med åborätt eller annorledes upplåten kronojord, ersättning derför
lemnades i enlighet med hvad nådiga förordningen den 14 april 1866 i
sådant afseende stadgade, dels ock kostnadsfritt begagna för anläggningen
sådana å kronans egor belägna kalk- och stenbrott jemte grustägter, som
kunde vara disponibla; och blef denna framställning bifallen af Riksdagen
enligt dess underdåniga skrifvelse den 14 mars innevarande år.

Då de skäl, hvilka föranledde Eders Kongl. Maj:ts ofvanberörda, af
Riksdagen bifallna förslag, fortfarande ega giltighet, får jag i underdånighet
hemställa, att Eders Kongl. Maj:t behagade föreslå Riksdagen
medgifva, att Eders Kongl. Maj:t må ega, der så lämpligt pröfvas, berättiga
kommuner, enskilda personer eller bolag, hvilka intill början af
1898 års lagtima riksdag kunna undfå Eders Kongl. Maj:ts tillstånd att
inom riket anlägga jernväg, att, ehvad de för sådant ändamål erhålla
statsbidrag eller icke, komma i åtnjutande af ofvan omförmälda förmåner.»

Till denna af statsrådets öfrige ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen lemna bifall
och befalde, att nådig proposition i ämnet af den lydelse,
bilagan till detta protokoll utvisar, skulle i vanlig
ordning till Riksdagen aflåtas.

Ex protocollo

Axel Hegardt.