Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 2

Proposition 1892:2

Kongl. Maj:ts nåd. Proposition N:o 2.

1

N:o 2.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad

lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5

juni 1885; gifven Stockholms slott den 13 januari 1892.

Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

landtförsvarsärenden, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att

besluta, att 1 §, 3 § mom. 1, 6, 14, 16, 17, 27 och 28 §§, 33 § mom.

2 och 3 samt 34 och 52 §§ af värnpligtslagen den 5 januari 1885

äfvensom 53 § af berörda lag, sådan nämnda § lyder i lagen den 5

mars 1886, skola erhålla följande förändrade lydelse:

§ I
Hvarje

svensk man är värnpligtig från och med det kalenderår, värnplikt och

under hvilket han fyller tjuguett år, till och med det, under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida