Kongl. Maj:ts Nåd. .Proposition N:o 3

Proposition 1892:3

Kongl. Maj:ts Nåd. .Proposition N:o 3.

1

N:o 3.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning

af de å viss jord lwilande grundskatter m. m.;

gifven Stockholms slott den 13 Januari 1892.

Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner

angående ändring i vissa delar af värnpligtslagen den 5 Juni

1885 och om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående

bevillning af fast egendom samt af inkomst, har, under åberopande af

bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, härmed velat föreslå

Riksdagen att, för den händelse Riksdagen bifaller omförmälda proposition

angående ändring i värnpligtslagen i hvad densamma afser förändrad

lydelse af § 1, § 3 mom. 1, §§ 6, 27 och 28, § 33 mom.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.