Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41

Proposition 1893:41

10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41.

Jf:o 41.

Kongl. Maj:ts nådiga preposition till Riksdagen, angående upplåtelse
till Ljusdals stationssamhälle af mark från indragna
löjtnantshostället 236/884 mantal Gärde n:o 2; gifven
Stockholms slott den 24 februari 1893.

Med anledning af en utaf Ljusdals stationssamhälle hos Kongl. Maj:t
gjord underdånig ansökning, att för underlättande af den för stationssamhället
faststälda iegleringsplanens genomförande åt stationssamhället matte
upplåtas visst område från indragna löjtnantshostället 236/s8 4 mantal Gärde
n:o 2 i Ljusdals socken af Gefleborgs län, vill Kongl. Maj:t, under åberopande
af bifogade protokoll öfver finansärenden för denna dag, härmed
föreslå Riksdagen att medgifva,

ej mindre att det till nyssnämnda hemman hörande gårdsskifte med
derå befintliga åbyggnader, men med undantag af den mark, som tagits
i anspråk för norra stambanan, må den 14 mars 1894 upplåtas till Ljusdals
stationssamhälle mot den löseskilling, som, efter det saluvärdering
på stationssamhällets bekostnad å skiftet förrättats i den ordning, som för
verkställande af arrendeuppskattning är stadgad, af Kongl. Maj:t bestämmes,
under vilkor,

att löseskillingen erlägges vid skiftets tillträdande, och
att skiftet skall svara för så stor del af hemmanets mantal, som enligt
i behörig ordning skedd fördelning finnes derå belöpa, äfvensom, i
öfverensstämmelse med hvad i nådiga brefvet den 29 maj 1874 stadgas

11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41.

angående mindre kronoegendomar, som försäljas, i jordeboken upptagas
under titel allmänt frälse och för betecknande af denna dess natur påföras
ränta till kronan i likhet med andra frälseegendomar i orten,

än äfven att den inflytande löseskillin gen må på samma sätt som
köpeskillingar för försålda mindre kronoegendomar få användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse väl bevågen.

OSCAR

12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41.

Utdrag af ''protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24
februari 1893.

Närvarande:

Hans excellens herr statsminister Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve
Lewenhaupt,

Statsråden: friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam,
friherre Rappe,

Christerson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet friherre von Essen anförde
i underdånighet:

»Det genom boställsdirektionens vid Helsinge regemente kontrakt den
6 juli 1872 på tjugu år från midfastan 1874 utarrenderade förra löjtnantsbostället
33Y384 mantal Gärde n:o 2 i Ljusdals socken af Gefleborgs län
lemnar i årligt arrende .20 kubikfot korn, 10 kubikfot råg och 40 skålpund
smör, motsvarande i penningar för löpande arrendeår 94 kronor 18
öre, samt kontant 165 kronor, deraf 150 kronor för fri dispositionsrätt

13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41.

öfver virkesafkastningen från vissa egendomen tillhörande skogsskiften, eller
tillhopa 259 kronor 13 öre, och hemmanet tillhör följaktligen antalet af
de inom de norrländska länen belägna mindre kronoegendomar, som jemlikt
nådiga brefvet den 27 juni 1887 böra, derest deras bibehållande åt
kronan icke af befintlig skogstillgång eller annan särskild anledning påkallas,
till den högstbjudande försäljas.

Hemmanet Gärde utgöres dels af följande egor, bestående hufvudsakligen
eller uteslutande af inrösningsjord, nemligen gårdsskiftet med en areal
af 7,97 hektar, hvaraf dock en ringa del tagits i anspråk för norra stambanan,
Sörtägten om 1,28 hektar omkring 2 kilometer från gården, Myckeläng
om 4,71 hektar omkring 5 kilometer från gården, Randas om 10,61
hektar omkring 5 kilometer från gården, egan norr om Kafven om 5,02
hektar omkring 6 kilometer från gården, Lopmyran om 12,85 hektar omkring
8 kilometer från gården och fäbodevallen Räbbskogen om 50 ar
omkring 45 kilometer från gården, dels och af följande skogsskiften: hemskogsskiftet
å Kläppeåsen om 15,53 hektar, hemskogsskiftet söder och norr
om Tvärån 109 hektar, mellanskogsskiftet om 76,34 hektar och det till
kronopark afsätta Vallskogsskiftet om 344,68 hektar.

I en af Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Gefleborgs län med
underdånig skrifvelse den 11 november 1892 öfverlemnad, af kronofogdens
i orten yttrande åtföljd underdånig ansökning har Ljusdals stationssamhälle
anhållit, att åt stationssamhället måtte på möjligast lindriga vilkor
upplåtas vid arrendetidens utgång den 14 mars 1894 hemmanet Gärdes
ofvanberörda gårdsskifte eller åtminstone den del deraf, som i faststäld
regleringsplan upptagits till allmänna platser, nemligen torg, esplanad och
delar af gator, och hvilken del enligt ansökningen bifogad karta innefattar
en areal af 5,6468 hektar.

Till stöd för den gjorda framställningen har hufvudsakligen anförts,
att gårdsskiftet i sin helhet folie inom den genom nådiga brefvet den 19
februari 1892 faststälda regleringsplan för stationssamhället och vore enligt
planen indeladt dels till torg, esplanad och delar af gator och dels
till tomter, att någon nämnvärd byggnadsverksamhet icke rådt inom området,
sedan detsamma blef regleradt, hvilket delvis antages bero på att
affärsverksamheten och konjunkturerna under senare åren i allmänhet icke
varit uppmuntrande for dylik verksamhet, men äfven derpå att tomtjorden
i Ljusdal af den enskilde jordegaren merändels hölles i så högt pris,
att det verkade afskräckande för köp; att, om blott början blefve gjord
med upptagande af en eller annan gata enligt planen och utsättande af

14

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 41.

tomter samt desammas upplåtande till allmänheten mot skälig lösen, byggnadsverksamheten
sannolikt skulle få en kraftig ansats framåt och stationssamhällets
utveckling mycket påskyndas, då deremot, i fall stationssamhället
ej sattes i tillfälle att sjelft vidtaga nyssnämnda förberedande åtgärder,
utan gårdsskiftet med sitt centrala läge förvärfvades af enskild spekulant,
som dervid sannolikt endast skulle åsyfta egen vinning, ofvan antydda
utveckling komine att, om ej omintetgöras, dock i hög grad fördröjas; att
stationssamhället, som för regleringen nödgats skuldsätta sig, skulle genom
den ifrågavarande egans förvärfvande] vinna förbättring i sin finansiella
ställning;, och att, da Ljusdal utgjorde en stor och vigtig centralpunkt
för provinsen Helsingland med dess storartade trävarurörelse från såväl
enskilda som särskildt allmänna skogar, en liten uppoffring för nämnda
samhälle från statens sida icke syntes vara obefogad.

Da Ljusdals stationssamhälle i den underdåniga ansökningen visat
vigten deraf, att stationssamhället komine i besittning af det ifrågavarande
egoskiftet, och lämpligt tillfälle således nu erbjöde sig att genom upplåtelse
af detsamma understödja stationssamhället, som för sin utveckling
nog ändå finge vidkännas rätt ansenliga uppoffringar, har kronofogden
tillstyrkt bifall till ansökningen antingen och helst i dess helhet eller ock
pa det sätt, att af gårdsskiftet till stationssamhället upplätes hvad af skiftet
enligt faststäld regleringskarta utlagtsftill allmänna platser mot en
årlig afgäld, svarande mot de platserna i förhållande till hela hemmanet
åliggande onera, och att beträffande hvad derutöfver af skiftet återstode
eller byggnadstomterna det lemnades stationssamhället tillfälle att dem
till sig lösa efter det värde, som kunde desamma åsättas i den ordning,
som i nådiga kungörelsen den 10 november 1882 angående förändrade
grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner vore för arrendevärderingar
stadgad.

I den underdåniga skrifvelse, hvarmed ansökningen öfverlemnats, har
Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande upplyst, att Ljusdals stationssamhälle,
för hvilket Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande med tillämpning
af nådiga brefvet den 28 juni 1889 utfärdat ordningsföreskrifter samt
byggnadsstadga och brandordning, vid utgången af 1890 innehöll 608
mantalsskrifna personer med 73 boningshus till sammanlagdt taxeringsvärde
af 301,500 kronor, hvilket antal och värde sedermera förökats,
samt att Gärde gardsskifte begränsades af Ljusdals jernvägsstations område,
i trakten hvaraf en ej obetydlig affärsverksamhet syntes på väg att uppstå,
och genomskures af landsvägen från Hudiksvall, ledande genom den

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 15

äldre bygden vid kyrkan, mot Herjeådalen och Jernband, samt syntes,
ehuru till den mot kyrksjön belägna delen besvärad af flodvattnet från
Ljusne eif, i öfrigt lämpa sig synnerligen väl för bebyggande; och har
Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande vidare framhållit, att gårdsskiftet
med hänsyn till det centrala läget lämpade sig särdeles väl såsom utgångspunkt
för tillämpningen af den faststälda regleringsplanen, hvilken det
borde vara i statens intresse att i någon mån underlätta. Härigenom erhölle
ock stationssamhället, såsom önskvärdt vore, någon lindring i sina
utgifter, hvilket ändamål i förevarande fall skulle vinnas ej mindre genom
besparade utgifter för expropriation af mark till allmänna platser än
ock i händelse af bifall till ansökningen i dess helhet, genom direkt inkomst
af tomtförsäljningar, utarrenderingar af slåtterlägenheter med mera.
Eders Kongl. Majrts befallningshafvande har fördenskull tillstyrkt bifall
till clen underdåniga framställningen, så vidt möjligt så, att upplåtelse
beviljades af gardsskiftets hela område med eller utan åbyggnader, eller
ock, derest sådant funnes ej kunna ske, på sätt och till den utsträckning,
som med ledning åt kronofogdens afgifna yttrande kunde pröfvas lämpligt.

Efter nådig remiss har domänstyrelsen afgifvit underdånigt utlåtande
öfver ifrågavarande ansökning och i sammanhang dermed yttrat sig angående
dispositionen af de delar utaf hemmanet Gärde, som icke afses i
ansökningen; och har styrelsen, som i fråga om hemmanets disponerande
inhemtat yttranden af kronofogden och Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
äfvensom af öfverjägmästaren i Gefle-Dala distrikt, tillika öfverlemnat
dessa yttranden.

I berörda utlåtande har domänstyrelsen anfört, att af de uppgifter,
som lemnats angående inbördes läget mellan hemmanets särskilda delar,
och hvad för öfrigt i ärendet blifvit upplyst syntes framgå, att de inegoskiften,
som ej bibehöllos i statens ego, borde så väl med hänsyn till en
fördelaktig realisering som för att i det allmännas intresse bereda tillfälle
till bildande af smärre sjelfständiga jordbrukslägenheter ifrågakomma till
försäljning hvart för sig utan sammanblandning med skogsmarken. Med
denna uppfattning, och da hemmanets gårdsskifte ej veterligen vore för
något statsändainal behöfligt, hade styrelsen ej något att erinra deremot,
att, såsom i den underdåniga ansökningen blifvit ifrågasatt, detta skifte
föryttrades skildt från öfriga delar af hemmanet; ocli då skiftet i dess
helhet folie inom den för Ljusdals stationssamhälle faststälda regleringsplan,
funne styrelsen det ej vara mer än billigt, att, såsom i likartade
fall medgifvits Hvetlanda bysamhälle och Eslöfs köping, stationssamhället

16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41.

finge tillfälle att utan täflan å auktion förvärfva skiftet för den köpeskilling,
hvartill detsamma i vederbörlig ordning kunde komma att uppskattas,
hvaremot styrelsen ansåge sig ej hafva skäl att föreslå någon sådan
eftergift åt stationssamhället, som kronofogden och Eders Kongl. Maj:ts
befallningshafvande tillstyrkt i fråga om upplåtelse af den del af området,
som enligt regleringsplanen vore afsedd till allmänna platser.

Beträffande dispositionen i öfrigt af hemmanet Gärde anser domänstyrelsen
till en början den så kallade Räbbskogen, hvilken ligger intill
det år 1882 till kronopark afsätta Vallskogsskiftet och i forna tider varit
såsom fäbodevall för denna skog använd, ej böra komma i enskild
persons ego, då derigenom kan för kronoparken med dess för bevakningen
temligen afskilda läge uppstå olägenheter af flera slag; hemställande med
afseende härå domänstyrelsen, att Räbbskogen vid arrendetidens slut måtte
bibehållas för att förenas med nämnda kronopark. Beträffande de återstående
inegoskiftena hemställer domänstyrelsen, att i enlighet med hvad
kronofogden och Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande föreslagit, desamma
måtte, sedan behörig andel i hemmanets mantal blifvit hvart och
ett af dessa skiften åsatt, under de i nådiga brefvet den 29 maj 1874
omförmälda vilkor hvart för sig utbjudas till försäljning, samt att, förutom
det till kronopark redan afsätta Vallskogsskiftet, såväl Mellanskogsskiftet,
hvilket icke ligger mer än ungefär 1 x/s kilometer från Mellanskogsskiftet
till förra kaptensbostället Sjulhamre, som ock öfriga till hemmanet
Gärde hörande skogsskiften måtte, i enlighet med hvad öfverjägmästaren
tillstyrkt, vid arrendetidens utgång ställas under skogsstatens
omedelbara vård.

Med afseende å hvad sålunda i ärendet förekommit hemställer jag,
att Eders Kongl. Maj:t måtte,

dels i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva, ej mindre
att det till hemmanet n:o 2 Gärde hörande gårdsskifte med derå befintliga
åbyggnader, men med undantag af den mark, som tagits i anspråk
för norra stambanan, må den 14 mars 1894 upplåtas till Ljusdals stationssamhälle
mot den löseskilling, som, efter det saluvärdering på stationssamhällets
bekostnad å skiftet förrättats i den ordning, som för verkställande
af arrendeuppskattning är stadgad, af Eders Kongl. Maj:t bestämmes,
under vilkor,

att löseskillingen erlägges vid skiftets tillträdande, och

att skiftet skall svara för så stor del af hemmanets mantal, som enligt
i behörig ordning skedd fördelning finnes derå belöpa, äfvensom, i

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41.

17

öfverensstämmelse med hvad i nådiga brefvet den 29 maj 1874 stadgas
angående mindre kronoegendomar, som försäljas, i jordeboken upptagas
under titel allmänt frälse och för betecknande af denna dess natur påföras
ränta till kronan i likhet med andra frälseegendomar i orten,

än äfven att den inflytande löseskillingen må på samma sätt som
köpeskillingar för försålda mindre kronoegendomar få användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark;

dels ock beträffande dispositionen i öfrigt af hemmanet n:o 2 Gärde
förordna, att Räbbskogen vid arrendetidens slut skall bibehållas för att
förenas med det till kronopark redan afsätta Vallskogsskiftet och öfriga
inegoskiften, sedan desamma i behörig ordning åsatts andel i hemmanets
mantal, under de i nådiga brefvet den 29 maj 1874 omförmälda vilkor
genom domänstyrelsens försorg hvart för sig å offentlig auktion utbjudas
till försäljning åt den högstbjudande med tillträdesrätt för köpare den
14 mars 1894; samt att hemskogsskiftena och mellanskogsskiftet skola
vid arrendetidens utgång ställas under skogsstatens omedelbara vård och
förvaltning.»

Hvad föredragande departementschefen sålunda
yttrat och hemstält, deruti statsrådets öfriga ledamöter
instämde, behagade Hans Maj:t Konungen gilla
och bifalla; och skulle nådig proposition angående
upplåtelse till Ljusdals stationssamhälle af mark från
ifrågavarande hemman till Riksdagen aflåtas af den
lydelse, bilagan vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
G. Vilh. Smerling.

Bih. till Riksd. Prof. 1893.

1 Sami. 1 Afd. 25 Häft.

3