Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5

Proposition 1892:5

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5.

N:o 5.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande
af de enligt förordningen den 16 Maj 1884
angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och
rättigheter utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar
och lotshemman; gifven Stockholms slott den 13 Januari
1892.

Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner
angående afskrifning af de å viss jord hvilande grundskatter
m. m. samt angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären
den 5 Juni 1885, vill, under åberopande af bilagda protokoll
öfver finansärenden för denna dag, härmed föreslå Riksdagen att,
under förutsättning att omförmälda propositioner vinna Riksdagens bifall,
besluta,

att de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter
för särskilda förmåner och rättigheter nu utgående bevillningsafgifter
af frälseegendomar och lotshemman från och med år 1893 ej
vidare skola utgöras.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse väl bevågen.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

GUSTAF.

F. v. Essen.