Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o é

Proposition 1892:4

4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o é.

N:o 4.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i
förordningen den 14 September 1883 angående bevillning
af fast egendom samt af inkomst; gifven Stockholms
slott den 13 Januari 1892.

Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner
angående afskrifning af de å viss jord Ixvilande grundskatter
m. m. samt angående ändring i lagen om lindring i rustnings-och roteringsbesvären
den 5 Juni 1885, vill, under åberopande af bilagda protokoll
öfver finansärenden för denna dag, härmed föreslå Riksdagen att,
under förutsättning att omförmälda propositioner vinna Riksdagens bifall,
besluta,

att § 1 i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning
af fast egendom samt af inkomst samt § 17 i den vid samma förordning
fogade instruktionen för taxeringsmyndigheterna skola erhålla följande
förändrade lydelse:

§ 1 i nämnda förordning.

För all inom riket belägen fast egendom, hvartill ock räknas frälseränta,
skall, med de undantag, som i § 4 upptagas, bevillning utgöras
efter fastighetens uppskattade värde.

Denna bevillning utgår:

a) för jordbruksfastighet med sex öre för hvarje fulla etthundra
kronor samt

b) för all annan fastighet och frälseränta med fem öre för hvarje
fulla etthundra kronor af uppskattningsvärdet.

Kongl. Majds Nåä. Proposition N:o 4.

5

§ 17 i instruktionen.

Vid tillämpning af § 11 mom. 1 i bevillningsförordningen, angående
befrielse från eller lindring i bevillning för inkomst af kapital
eller arbete, skola så väl den behållna afkomsten ntaf skattskyldig tillhörande
fast egendom som ock inkomsten af sådan särskildt beskattad
rörelse, som drifves i bolag eller idkas å annan ort än den, der den skattskyldige
är mantalsskrifven, tagas i beräkning vid bestämmandet af hans
sammanräknade årsinkomster, hvarvid i fråga om fast egendom iakttages,
att inkomst af jordbruksfastighet beräknas till 6 procent och inkomst af
annan fastighet till 5 procent af taxeringsvärdet. Om sålunda skattskyldig
finnes i sin mantalsskrifningsort hafva t. ex. 450 kronors inkomst
af kapital eller arbete samt tillika eger stadsfastighet, taxerad till 2,000
kronor och hvilken alltså bör upptagas till 100 kronors afkomst, så att
hans sammanräknade årsinkomst uppgår till 550 kronor, får väl enligt
föreskriften i det ifrågavarande momentet, jemfördt med hvad ofvan sagts,
sådan skattskyldig tillgodonjuta fullständig eftergift af bevillning å förstnämnda
450 kronor; hvaremot, derest den skattskyldige har 1,100 kronors
inkomst af kapital eller arbete, 400 kronors inkomst af aktier samt derjemte
eger jordbruksfastighet till ett taxeringsvärde af 5,000 kronor med
300 kronors deraf beräknad afkomst och således i sammanräknade årsinkomster
åtnjuter tillhopa 1,800 kronor, bevillning kommer att, utan
medgifvande af något afdrag, honom påföras för hans först berörda inkomst
af 1,100 kronor o. s. v.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse väl bevågen.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

GUSTAF.

F. v. Essen.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.