Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 21

Proposition 1892:21

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 21.

1

N:o 21.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till
lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 § giftermålsbalken;
gifven Stockholms slott den 31 december 1891.

Under åberopande af bilagda, i statsrådet och högsta domstolen fördaprotokoll,
vill Kongl. Maj:t, jemlikt 87 § regeringsformen, föreslå Riksdagen
att antaga följande

Lag,

angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 § giftermålsbalken.

Härigenom förordnas, att 1 kap. 6 § giftermålsbalken skall erhålla
följande ändrade lydelse:

Man eller qvinna- må ej förr i äktenskap träda, än han häfver fylt
tjuguet-t år, och hon sjutton; utan Konungen pröfvar skäligt att lof dertill
gifva. Lappman må dock kunna ingå äktenskap, då han fylt sjutton år,
och lappqvinna vid fylda femton år.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1893.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kong], nåd och ynnest
städse välbevågen.

Under Hans Maj:ts,

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

GUSTAF.

Ang.

Östergren.

Bih. till Riksd. Prof. 18,92. 1 Sami. 1 Afd. 11 Häft. (N:o 2123.)

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Ma.j:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
fredagen den 13 november 1891,

i närvaro af:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaurt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

Gilljam.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Östergren anmälde i underdånighet
:

l:o.

Riksdagens skrifvelse den 16 sistlidne mars, hvaruti Riksdagen, med
anledning af inom Riksdagen gjord framställning, på anförda skäl anhållit,
att Kongl. Maj:t täcktes låta verkställa utredning rörande de omständigheter,
som inverkade på bedömandet af frågan om framflyttande af den i
1 kap. 6 § giftermålsbalken för qvinna stadgade åldersgräns, samt derefter
för Riksdagen framlägga det förslag i sådant hänseende, hvartill utredningen
kunde föranleda; och har medicinalstyrelsen med anledning häraf afgifvit
infordra,dt underdånigt utlåtande.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

3

Departementschefen anförde:

»På de af medicinalstyrelsen andragna skäl lärer, under för handen
varande förhållanden, den ålder, vid hvilken qvinna må tillstädjas att ingå
äktenskap, kunna bestämmas till sjutton år, dock med iakttagande deraf,
att beträffande lappqvinnas äktenskapsålder ändring ej göres i hvad hittills
varit stadgadt. Genom nådigt bref af den 15 februari 1745 har emellertid
den åldersgräns, som i fråga om mans trädande i äktenskap i allmänhet
är stadgad, för lappdräng nedflyttats till sjutton år; och då det torde befinnas
lämpligt att samtliga föreskrifter angående mans eller qvinnas äktenskapsålder
sammanföras i ett lagrum, har beröida för lappdräng gjorda
undantag jemväl intagits i det förslag, som i anledning af Riksdagens skrifvelse
blifvit inom departementet utarbetadt och dervid erhållit följande
affattning:

Förslag till lag, angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 § giftermålsbalken.

Härigenom förordnas, att 1 kap. 6 § giftermålsbalken skall erhålla
följande ändrade lydelse:

Man eller qvinna må ej förr i äktenskap träda, än han häfver fylt
tjuguett år, ocli hon sjutton; utan Konungen pröfvar skäligt att lof dertill
gifva. Lappman må dock kunna ingå äktenskap, då han fylt sjutton år,
och lappqvinna vid fylda femton år.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1893.»

Departementschefen hemstälde derefter att, för det ändamål 87 §
regeringsformen omförmäler, högsta domstolens utlåtande öfver förslaget
måtte genom note ur protokollet inhemtas.

Denna, af statsrådets öfriga ledamöter biträdda hemställan
täcktes Hans Maj:t Konungen i nåder bifalla.

Ex protocollo
C. P. Hagbergh.

4

Kongl. Majtts Nåd. Proposition N:o 21.

Utdrag af protokollet öfver lagärenden, hållet uti Kongl. Maj:ts
högsta domstol tisdagen den 1 december 1891.

Andra rummet.

Närvarande:

Justitieråden: Hernmarck,
4hlgren,

Abergsson,

Herslow,

Norberg,

Afzelius,

Isberg.

Tillförordnade byråchefen för lagärenden, revisionssekreteraren
Wijkander föredrog i underdånighet:

4:o.

Note ur protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 13 nästlidne november, hvarmedelst,
för det ändamål 87 § regeringsformen omförmäler, högsta domstolens utlåtande
blifvit infordradt öfver följande, inom justitiedepartementet utarbetade
förslag till

Lag, angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 § giftermålsbalken.

Härigenom förordnas, att 1 kap. 6 § giftermålsbalken skall erhålla
följande ändrade lydelse:

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

5

Man eller qvinna må ej förr i äktenskap träda, än han häfver fylt
tjuguett år, och hon sjutton; utan Konungen pröfvar skäligt att lof dertill
gifva. Lappman må dock kunna ingå äktenskap, då han fylt sjutton år,
och lappqvinna vid fylda femton år.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1893.

Högsta domstolen lemnade förslaget utan anmärkning.

Ex protocollo
Carl Boheman.

K

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hann Kongl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet
ä Stockholms slott torsdagen den 31 december 1891,

i närvaro af:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre von Essen,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam,

Justitieråden: Wedberg,

Norberg.

Departementschefen statsrådet Östergren anmälde i underdånighet:

2:o.

Högsta domstolens yttrande öfver det enligt statsrådsprotokollet öfver
justitiedepartementsärenden den 13 nästlidne november till högsta domstolen
remitterade förslag till lag, angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 §
giftermålsbalken; och hemstälde departementschefen att förslaget, som af
högsta domstolen lemnats utan anmärkning, måtte, jemlikt 87 § regeringsformen,
för Riksdagen till antagande framläggas.

Till denna af statsrådets öfriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Kongl. Höghet KronprinsenRegenten
lemna bifall; och skulle proposition i ämnet
till Riksdagen aflåtas i enlighet med bil. litt B vid detta
protokoll.

Ex protocollo
C. P. Hagbergh.