Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile

Proposition 2005/06:79

Regeringens proposition 2005/06:79

Konvention om social trygghet mellan Sverige

Prop.

och Chile

2005/06:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2006

Bosse Ringholm

Berit Andnor

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Avtalet ersätter vissa bestämmelser i konventionen den 13 mars 1995 mellan Sverige och Chile om social trygghet (SFS 1995:1337, SÖ 1996:5). Vidare föreslås att konventionen antas att gälla som lag i Sverige. I huvudsak föranleds ändringarna i konventionen av det reformerade svenska ålderspensionssystemet som i sin helhet trädde i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-02-22 Bordläggning: 2006-02-22 Hänvisning: 2006-02-23 Motionstid slutar: 2006-03-09
Förslagspunkter (2)