Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile

Proposition 2005/06:79

Regeringens proposition 2005/06:79

Konvention om social trygghet mellan Sverige

Prop.

och Chile

2005/06:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2006

Bosse Ringholm

Berit Andnor

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet den 12 december 2005 som ändrar konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile. Avtalet ersätter vissa bestämmelser i konventionen den 13 mars 1995 mellan Sverige och Chile om social trygghet (SFS 1995:1337, SÖ 1996:5). Vidare föreslås att konventionen antas att gälla som lag i Sverige. I huvudsak föranleds ändringarna i konventionen av det reformerade svenska ålderspensionssystemet som i sin helhet trädde i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-02-22 Bordläggning: 2006-02-22 Hänvisning: 2006-02-23 Motionstid slutar: 2006-03-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)