Kung!, iMajds nåd. proposition Nr 420

Proposition 1918:420

Kung!, iMajds nåd. proposition Nr 420.

1

Nr 420.

Kung!. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om höjande av
andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersättning
åt domare, vittnen och parter; given Stockholms
slott den 7 maj 4978.

Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över
justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed
föreslå riksdagen

ej mindre att under förutsättning att riksdagen antager det
förslag till lag om fri rättegång, varom särskild proposition, nr 331,
till riksdagen avlåtits medgiva, att den kostnad, som enligt nämnda
lagförslag skall gäldas av allmänna medel, må bestridas från det under
andra huvudtiteln å ordinarie stat uppförda förslagsanslaget till ersättning
åt domare, vittnen och parter,

än även under förutsättning att riksdagen dels lämnar berörda
medgivande, dels ock godkänner av Kungl. Magt i propositionerna nr
129 och 391 gjorda framställningar att från nyss nämnda anslagmå
utbetalas såväl till vattenrattsingenjörer, utöver dem tillkommande
årsarvoden, ävensom till vattenrättsnämndemän och av vattenöverdomstolen
tillkallat sakkunnigt biträde dagarvoden eller annan gottgörelse i
enlighet med de grunder, Kung]. Maj:t bestämmer, som och den ersättning,
som enligt det förslag till lag angående villkorlig straffdom, varom
särskild proposition, nr 375, till riksdagen avlåtits, skall utgå till dem,
som verkställa särskild förundersökning, varom i samma lagförslag förmäles
höja det under andra huvudtiteln uppförda ordinarie förslagsBihang
till riksdagens protokoll 1918. I sand. 979 höft. (Nr 420.) 1

2

Katigt. Maj:ts nåd. proposition Nr 420.

anslaget till ersättning åt domare, vittnen och parter från dess nuvarande
belopp 245,000 kronor med 105,000 kronor till 850.000 kronor.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kung!, nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren

Kung!. Majds nåd. proposition Nr 420.

3

Utdrag av protokollet över justitiedepariementsårenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i stctsrådet å Stockholms slott
den 7 maj 1918.

N ärvarande:

Hans excellens lierr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Peters:;on,

Sciiotte,

Petrén,

Nilson,

Lö -''grem,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Chefan för justitiedepartementet, statsrådet Löfgren, anmälde ärende;
rörande proposition till riksdagen om höjande av andra huvudtitelns
ordinarie förslagsanslag t ill ersättning åt domare, vittnen och parter.

Därvid anförde föredraganden:

I årets sratsverksproposition har Kangl. Maj:t vid punkt 16 under
andra huvudtiteln föreslagit riksdagen att, i avvaktan på propositioner
med förslag till visst, närmare angivna lagar, i det till ersättning åt
domars, vittnen och parten under andra huvudtiteln uppförda ordinarie
förslagsanslaget mätte beläte as en förhöjning från* dess nuvarande belopp
145,000 kronor med 105,000 kronor till 350,000 kronor.

Sedan berörda lagförslag numera blivit förelagda riksdagen till
antagande, torde det tillåtas mig : tt till närmare prövning upptaga,
spörsmålet om den ifrågasatta anslagsförhöjningen.

Ang. höjande
av ordinarie
förslagsanslaget
till
ersättning åt
domare,
vittnen och
parter.

i

Förslag till
vattenlag.

Förslag till
lag om fri
rättegång.

Kunyl. Maj:ts nåd. proposition iYr 420.

Ett av de lag-förslag, vilkas antagande beräknats ställa ökat anspråk
på nu förevarande anslag, är det genom proposition nr 12S till
innevarande års riksdag hänskjutna förslaget om vattenlag.

Enligt detta lagförslag skola vattenmålen i första instans handläggas
av särskilt inrättade vattendomstolar samt i andra instans avgöras
av en till Svea hovrätt förlagd vattenöverdomstol. Samtidigt med nyssnämnda
proposition avlät Kungl. Maj:t en särskild proposition, nr 129,
om anvisande av medel till bestridande av kostnaderna för vattendomstolarnas
verksamhet m. m.

Med avseende å det närmare innehållet i sistberörda proposition
tillåter jag mig att hänvisa till vad jag yttrade till det vid propositionen
såsom bilaga fogade statsrådsprotokollet. Här må endast erinras
därom, att, enligt det av mig då framlagda förslaget, av vattendomstolens
ledamöter skulle ,avlönas vattenrättsdomaren med förutom
eventuellt delvis bibehållen lön å innehavande ordinarie befattning
årsarvode, var och en av vattenrättsingen]örerna med, förutom årsarvode,
visst dagarvode för varje dags tjänstgöring i domstolen och vattenrättsnämndemännen
slutligen med allenast dylikt dagarvode samt att jämväl
till sakkunnigt biträde, som tillkallats av vattenöverdomstolen, skulle
enligt förslaget utgå viss ersättning, allt enligt grunder som Kungl.
Maj:t skulle bestämma. Samtliga förutnämnda dagarvoden så ock nyssberörda
gottgörelse till sakkunnigt biträde åt vattenöverdomstolen förklarade
jag lämpligen kunna, i den mån de ej enligt 11 kap. 87 § i
förslaget till vattenlag skulle av part förskjutas, bestridas från nu förevarande
förslagsanslag till ersättning åt domare, vittnen och parter. 1
överensstämmelse härmed har också Kungl. Magt i förenämnda proposition
nr 129 föreslagit riksdagen medgiva, att från detta förslagsanslag
må till vattenrättsingenjörer, utöver dem tillkommande årsarvoden, ävensom
till vattenrättsnämndemän och av vattenöverdomstolen tillkallat
sakkunnigt biträde utbetalas dagarvoden eller annan gottgörelse i enlighet
med de grunder Kungl. Maj:t bestämde.

Enligt verkställd beräkning kan det ökade krav på anslaget, som
ett bifall till detta förslag skulle medföra, uppskattas till omkring
25,000 kronor för år.

Ett annat av de lagförslag, som vid avlåtandet av innevarande års
statsverksproposition antogs böra påkalla eu höjning av nu förevarande
anslag, var förslaget till lag om fri rättegång.

I 2 § av detta lagförslag, som genom proposition nr 331 förelagts
riksdagen föreskrives, beträffande fri rättegång vid underrätt, att

Kung!. Maj ds nåd. proposition Nr 420. 5

part, som beviljats fri rättegång, skall bland annat åtnjuta förmånen
att av allmänna medel skola gäldas expeditionslösen, kostnad för delgivning
av stämning, vittnesinkallelser och sådana rättens beslut, varav
motparten skall erhålla del, samt ersättning till av parten åberopade
vittnen, såvida deras hörande ej utan skäl påkallats, så ock ersättning
till tjänsteman för särskild förrättning eller å tjänstens vägnar förskjuten
kostnad. I samma paragraf stadgas tillika, att, där så finnes
erforderligt för behörigt anhängiggörande eller utförande av partens
talan, lämplig person skall kunna förordnas att mot ersättning av allmänna
medel biträda parten i rättegången. Beträffande fri rättegång i
hovrätt och hos Konungen meddelas därefter likartade bestämmelser
i 10 och 11 §§ av lagförslaget. Därjämte stadgas i 12 §, att i fråga
om part, som åtnjutit fri rättegång, skall av allmänna medel gäldas all
nödig förrättningskostnad för verkställighet av dom eller utslag i målet,
i den mån denna kostnad ej kan av tappande parten uttagas.

De sakkunniga, vilka avgivit dot betänkande, som ligger till grund
för nu ifrågavarande lagförslag, hava väl framhållit, att de kostnader,
som komma att tillskyndas statsverket till följd av den fria rättegångens
genomförande, icke läte sig på förhand med bestämdhet beräknas, men
de hava dock med ledning av bl. a. dels de kostnader, statsverket haft
för tillhandahållande av rättegångsbiträde åt häktade, dels ock vissa
inom processkommissionen utarbetade statistiska tabeller över av underrätterna
avgjorda, civila mål, i vilka protokoll till följd av fattigdom
avgiftsfritt utlämnats, verkställt några approximativa beräkningar angående
de kostnader, som den föreslagna lagstiftningen skulle komma
att tillskynda statsverket (sid. 3942 i de sakkunnigas betänkande).
De sakkunniga hava därvid kommit till den slutsatsen, att man med
någon grad av visshet torde kunna utgå ifrån, att statsverkets totalomkostnader
för de mål, vari fri rättegång beviljats, under ett år icke
skola komma att överstiga 150,000 kronor. Av detta belopp skulle
emellertid,-med ledning av den utredning de sakkunniga förebragt, minst
hälften kunna antagas komma att återbryta till statsverket därigenom,
att tappande parter förpliktades att återgälda kostnaderna.

De sålunda gjorda beräkningarna skulle alltså leda till det resultat,
att statsverkets kostnader för genomförande av lagen om fri rättegång
kunna antagas icke komma att överstiga 75,000 kronor om året.

På sätt jag redan gjort gällande vid punkt 16 under andra huvudtiteln
i årets statsverksproposition, torde det icke vara erforderligt att
j riksstaten uppföra ett särskilt anslag för ifrågavarande ändamål, utan
torde utgifterna därför lämpligen kunna bestridas från nu förevarande

Förslag'' till
lag om vinterlig
straffdom
.

Förslag till
lag o n
ändrad lydelse
av 1 §
i lagen den
4 juni 1886
ang. ersättning
av allmänna
medel
till vittnen i
brottmål.

6 Kungl. Majds nåd. proposition Nr 420.

anslag till ersättning åt domare, vittnen och parter. Medgivande härtill
torde i detta sammanhang böra äskas av riksdagen ävensom anslagets
belopp bestämmas med hänsyn till det sålunda nytillkomna anspråket
på detsamma.

Av de lagförslag, till vilka hänsyn tagits vid den i årets statsverksproposition
gjorda framställningen om beräknandet av en förhöjning
i nu förevarande anslag, återstår att behandla ett, nämligen det
om villkorlig straffdom.

Detta lagförslag, som förelagts riksdagen genom proposition nr
375 förutsätter anställande i stor utsträckning av särskild förundersökning
rörande tilltalade. 1 lagförslaget stadgas vidare, att för undersökaren
skall efter domstolens prövning av allmänna medel åtnjuta skäligt arvode
för utfört arbete samt ersättning för nödiga, utgifter.

I särskild proposition (nr 391) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen,
att bl. a. medgiva, att den ersättning, som enligt, nu ifrågavarande lagförslag
skall utgå till dem, som verkställa särskild förundersökning,
varom i samma lagförslag förmäles, må bestridas från nu förevarande
förslagsanslag till ersättning åt domare, vittnen och parter. I det till
propositionen fogade statsrådsprotokollet återfinnes en av mig verkställd
beräkning av det ökade krav, som ett bifall till detta förslag kan antagas
komma att ställa å anslaget. Beräkningen utmynnar däri, att detta
krav torde skäligen kunna uppskattas till 25,000 kronor för år.

Inom justitiedepartementet har utarbetats ännu ett lagförslag,
vars antagande skulle komma att inverka på nu förevarande anslag.
Det lagförslag, som jag åsyftar och till vilket hänsyn ej tagits vid
anslagets beräknande i statsverkspropositionen, är ett förslag till lagom
ändrad lydelse av 1 § i lagen den 4 juni 1836 angående ersättningav
allmänna medel till vittnen i brottmål. Lagförslaget, som för närvarande
är Överlämnat till lagrådets granskning, går ut på en ändringav
nyssnämnda lagrum så till vida, att den ersättning av allmänna medel,
som enligt lagen skall tillerkännas vittnen till dess uppehälle för varje
dag, som erfordras för resan och vistandet vid domstolen, skulle höjas
från det nuvarande beloppet tre kronor till fem kronor. Så snart lagrådets
utlåtande över förslaget inkommit, ämnar jag föreslå Kungl. Maj:t
att till riksdagen avlåta proposition i ämnet.

Ersättning av nu nämnd art bestrides enligt riksdagens beslut
och nådig kungörelse den 4 juni 1886 från nu förevarande förslagsanslag.
Vilket ökat anspråk, ett bifall till nyssnämnda förslag om er -

7

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 420.

sättningens höjande skulle komma att ställa på anslaget, är givetvis i
hög grad vanskligt att bedöma. Att märka är dock, att med avseende
å den ersättning av allmänna medel, som skall utgå till vittnen av
nu förevarande slag, det dagtraktamente, varom nu är fråga, spelar eu
ganska underordnad roll i jämförelse med den dem tillkommande reseersättningen,
vilken jämväl bestrides från nu ifrågavarande anslag.
Enligt min mening torde nyssberörda ökade krav å anslaget knappast
kunna beräknas högre än till ett eller annat tiotusental kronor.

Av vad jag sålunda sagt framgår, att ett bifall till förut omnämnda
lagförslag med därav följande framställningar skulle föranleda, att å
förevarande anslag komme att ställas ökade anspråk å sammanlagt vid
pass 135,000 å 145,000 kronor. Eu höjning av anslaget med ett så stort
belopp torde dock knappast vara erforderligt. Utgifterna från anslaget
hava nämligen under de två sista år, för vilka delinitiva siffror äro kända,
eller åren 1915 och 191(3, uppgått till allenast 201,496 kronor 31 öre respektive
221,938 kronor 73 öre samt sålunda under vart och ett av dessa
år avsevärt understigit det belopp, 245,000 kronor, varmed anslaget för
närvarande är uppfört i riksstaten. Med hänsyn härtill synes det mig,
som om en förhöjning av anslaget i enlighet med vad i innevarande
års statsverksproposition beräknats eller sålunda med 105,000 kronor
till 350,000 kronor skulle vara väl avpassad. En höjning av anslaget
till nyssnämnda belopp torde lämpligen böra företagas alldeles oavsett
nyssnämnda förslag till ändring av 1 § i lagen den 4 juni 1886 angående
ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål, rörande .vilket lagförslag
proposition, som sagts, ännu ej avlåtits till riksdagen. Till detta
lagförslag torde jag alltså ej behöva taga hänsyn vid formulerandet av
min hemställan i ämnet.

Under åberopande av vad sålunda anfört får jag hemställa, att
Eders Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

ej mindre att under förutsättning att riksdagen antager det
förslag till lag om fri rättegång, varom särskild proposition, nr 331, till
riksdagen avlåtits - medgiva, att den kostnad, som enligt nämnda lagförslag
skall gäldas av allmänna medel, må bestridas från det under
andra huvudtiteln å ordinarie stat uppförda förslagsanslaget till ersättning
åt domare, vittnen och parter,

ån även under förutsättning att riksdagen dels lämnar berörda
medgiv mde, dels ock godkänner av Kungl. Maj:t i propositionerna nr 129
och 391 gjorda framställningar att från nyss nämnda anslag må utbetalas
såväl till vattenrättsingenjöror, utöver dem tillkommande årsarvoden,

Samman

fattning

8

Kungi. Maj:ts nåd. ''proposition Nr 420.

ävensom till vattenrättsnämndemän och av vattenövendomstolen tillkallat
sakkunnigt biträde dagarvoden eller annan gottgörelse i enlighet med
de grunder, Kung]. Maj:t bestämmer, som ock deri ersättning, som enligt
det förslag till lag angående villkorlig straffdom, varom särskild proposition,
nr 375, till riksdagen avlåtits, skall utgå till dem, som verkställa
särskild förundersökning, varom i samma lagförslag förmäles höja
det under andra huvudtiteln uppförda ordinarie förslagsanslaget till ersättning
åt domare, vittnen och parter från dess nuvarande belopp
245,000 kronor med 105,000 kronor till 350,000 kronor.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter
biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen
förordna, att till riksdagen skulle avlåtas proposition
i ämnet av den lydelse, bilaga . . . vid detta protokoll
utvisar.

Ur protokollet:

Henry Lindberg.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG-, 1018.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.